tisdag 10 december 2019

Senast

Tjernobylsituationen : är det lagligt utsätta vårdpersonal för Covid-19 ?

Sveriges vårdpersonal är hjältar.
- större hjältar än vi först inser.

Brandmän som dödsföraktande kastar sig fram mot brandinfernon anses hjältar när de med fara för sin egna hälsa skyddar oss mot farliga situationer. Oftast är dessa brandmän väl utrustade med skyddskläder i flera lager, brandsprutor, hydraulsaxar, lyftkuddar och syrgasmasker för att säkra tillgång till ren luft.

Men hur är det med våra poliser, läkare och vakter när vårt samhälle står under karantän ? Vi förutsätter att läkare och sjukvårdspersonal "ska göra sin plikt" men är det rimligt kräva att sjukvårdspersonal ska kasta sig in i livsfarliga situationer utan skyddsutrustning (länk) ? Varför ska inte sjukvårdspersonal ha samma rätt till skyddsutrustning som till exempel brandmän ? Är det rimligt kräva att brandmän ska släcka bränder i pyjamas ? Varför ställer vi det kravet på sjukvårdspersonal och poliser ?

- är det lagligt kräva att sjukvårdspersonal ska riskera sina liv i situationer med livsfarlig smitta utan skyddsutrustning ?

Vår lagstiftning är inte tydlig för den situation som nu uppstått har lagstiftarna i vår riksdag inte ens funderat över, att "välfärdslandet" Sverige ska stå utan livsnödvändig skyddsutrustning till samhällskritisk personal i livshotande krissituationer är aldrig någon som tänkt på, att en så låg bottennivå av beredskap så Sverige står utan nödvändig skyddsutrustning för svensk sjukvårdspersonal har inte funnits i riskscenariot vid beredning av lagar. Så låt oss se vilket lagrum som finns, vilka befogenheter har sjukvårdspersonal för att skydda sin egna hälsa och liv ?

Smittskyddslagen 6 kap.§5 (länk) :
5 §   Om smittskyddsläkaren uppmärksammar brister i smittskyddet skall han eller hon påpeka detta för den myndighet eller annan som har att avhjälpa bristerna. Om bristerna inte avhjälps och detta medför fara från smittskyddssynpunkt skall smittskyddsläkaren anmäla förhållandena till respektive tillsynsmyndighet.

..."anmäla förhållandena"..?...men sen då ? om ingen myndighet gör något mot bristen av skyddsutrustsning utan bristen kvarstår på grund av byråkrati och odugliga skattefinansierade myndigheter, vilka rättigheter har  sjukvårdspersonalen då ? Får föräldrar som arbetar inom sjukvården vägra gå in till en patient som ÄR smittad med covid-19 om skyddsutrustning saknas för att dessa föräldrar hellre vill se sina barn växa upp eller ska sjukvårdspersonal  mot sin vilja tvingas in till patienter med dödlig smitta utan skyddsutrustning ?

- är det lagligt tvinga sjukvårdspersonal arbeta under livshotande förhållanden ? 

Brottsbalken 13 kap. §§7-9 (länk) :
7 §   Om någon framkallar allmän fara för människors liv eller hälsa genom att förgifta eller infektera livsmedel, vatten eller annat, på annat sätt sprida gift eller dylikt eller överföra eller sprida allvarlig sjukdom, döms för spridande av gift eller smitta till fängelse i högst sex år.Är brottet grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om det skett med uppsåt att skada annan till liv eller hälsa eller om många människor utsatts för fara. Lag (2009:396).
8 §   Framkallar någon allmän fara för djur eller växter medelst gift eller genom att överföra eller sprida elakartad sjukdom eller genom att sprida skadedjur eller ogräs eller på annat dylikt sätt, dömes för förgöring till böter eller fängelse i högst två år.Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det skett med uppsåt att skada eller om egendom av betydande värde utsatts för fara.
9 §   Begår någon av oaktsamhet en gärning som anges i 7 eller 8 §, skall han dömas för vårdslöshet med gift eller smittämne till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1998:809).
Tjernobylsituationen.
Vid härdsmältan i det ryska kärnkraftverket Tjernobyl sändes personal in utan tillräcklig skyddsutrsutning för att släcka branden i kärnkraftverket efter explosionen, flera av dessa påstods vara frivilliga men det är oklart vilken information om riskerna de fick. Släckningspersonalen flögs till brandhärden med helikopter och under 9 minuter arbetade de med att släcka branden innan de exponerats för så höga nivåer av radioaktivitet att det ansågs dödligt, några dog av sina skador i helikoptrarna på väg hem från branden. 

Det pågår ingen härdsmälta på sveriges sjukhus men att sända personal till livsfarliga miljöer utan rätt skyddsutrustning är lika orimligt som Tjernobylsituationen, på grund av inkompetens i sveriges regering har sverige skapat sin egna Tjernobylsituation där personal utpressas riskera sina liv på grund av skattefinansierade myndigheters sabotage.

Här står jag, det här är min åsikt : 
Sveriges sjukvårdspersonal har mitt fulla stöd vägra utföra vårduppgifter om det inte finns tillräcklig skyddsutrustning för att trygga personalens egna liv och hälsa. Jag prioriterar sjukvårdspersonalens hälsa långt högre än en januaripolitikers som genom sin inkompetens, oduglighet och sabotage skapat en oacceptabel situation för sveriges sjukvårdspersonal. Att sverige genom avsiktligt sabotage hamnat i denna siutation är inte rimligt, när stormen lagt sig ska minst Socialminister Lena Hallengren och Statsminister Stefan Löfven omgående avlägsna sig, att vara oduglig är en sak men att avsiktligt sabotera sveriges beredskap måste ha konsekvenser, förmodligen finns det fler som bär ansvar för sveriges låga beredskap och deras roll måste klargöras. Denna grad av ansvarslöshet som utsätter personal för livsfara som skett här räcker inte med avsked, här måste straff utkrävas, konsekvenser för sabotage av ett lands beredskap måste statueras.

Smittskyddslagen 1kap.§6 : Ansvaret för smittskyddet.
7 § Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordning av smittskyddet på nationell nivå och ska ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd.Folkhälsomyndigheten ska följa och vidareutveckla smittskyddet. Folkhälsomyndigheten ska följa och analysera det epidemiologiska läget nationellt och internationellt.
LexNoxa 2020-04-02, Peter Martinsson.