onsdag 17 oktober 2018

Senast

Begäran om lagprövning enligt Regeringsformen 12 kap §10.

- Vägran lämna ut offentliga handlingar.Från: LexNoxa com ;
Skickat: den 17 oktober 2018 08:57
Till: Karlskrona Kommun , Förvaltningsrätten i Växjö
Ämne: Begäran om lagprövning RF 12 kap §10, Offentlig handling. Re: Begäran offentlig handling, Kopia förordnade parkeringsövervakning Karlskrona.


Till förvaltningsrätten Växjö :
Jag begär härmed lagprövning enligt Sveriges grundlag, Regeringsformen 12 kap §10, Lagprövning, av Karlskrona Kommuns vägran delge mig de begärda offentliga handlingarna Förordnande om parkeringsövervakning och avtal för kommunal parkeringsövervakning så som föreskrivet i svensk lag 1987:24 §6 (se nedan).

Min begäran om offentlig handling görs i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna artikel 42 (se nedan). Då min begäran görs med hänvisning till EU grundläggande rättigheter upphör helt förvaltningsrättens möjligheter att ljuga eller förvanska detta rättsärende pga mutor eller pedofil verksamhet i advokatsamfundets nätverk "Hilda". Ärendet kommer dras vidare till EU-domstol vid minsta försök till bedrägeri från organiserade pedofiler eller annan smuts i svenska domstolar.


Lag 1987:24, §6 :

6 § Parkeringsvakter förordnas av kommunen.
Till parkeringsvakter får förordnas arbetstagare hos
1. kommunen,
2. andra kommuner,
3. kommunala parkeringsaktiebolag,
4. sådana kommunala trafikaktiebolag som inom kommunen bedriver linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210),
5. sådana bevakningsföretag som omfattas av lagen (1974:191) om bevakningsföretag.

Som ett förordnande enligt första stycket ska också anses ett beslut av kommunen om anställning som parkeringsvakt eller motsvarande. Lag (2012:213).


Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna artikel 42 :

42 : Rätt till tillgång till handlingar.
Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat har rätt till tillgång till unionens institutioners, organs och byråers handlingar, oberoende av medium.


Karlskrona 2018-10-17, Peter Martinsson.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Från: LexNoxa com ;
Skickat: den 4 oktober 2018 11:49
Till: Karlskrona Kommun 
Ämne: Re: Begäran offentlig handling, Kopia förordnade parkeringsövervakning Karlskrona.

Hej.

Påminnelse.

Förvaltningslagen §6 & §7 :

6 § En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.
7 § En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera allmänheten om hur och när sådana kan tas.

Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.Karlskrona 2018-10-04, Peter Martinsson.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Från: LexNoxa com ;
Skickat: den 1 oktober 2018 08:58
Till: Karlskrona Kommun 
Ämne: Begäran offentlig handling, Kopia förordnade parkeringsövervakning Karlskrona.

Hej.

Vänligen sänd mig kopia av de avtal samt förordnande för parkeringsövervakning karlskrona tecknat 2017 och 2018.

Sänd dokumenten datalagrade för enklast hantering.Karlskrona 2018-10-01, Peter Martinsson.