lördag 9 juni 2018

Senast

Domare till salu : Johan Sjöö, Hovrättslagman Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Det här är Johan Sjöö, Hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Johan Sjöö är en av de domare inom svenskt domstolsväsende som förfalskar domslut i strid med svensk lag.

I det domslut som nu redovisas valde Johan Sjöö, Anette Ohlsson, Karin Kjellgren, Håkan Rosenqvist och Olle Krabbe utelämna flertal bevis för att kunna leverera ett beställt domslut utan att göra sig skyldiga till lagbrott. 

Om de följt Rättegångsbalken och inkluderat bevisen hade de aldrig kunnat leverera den beställda domen utan att göra sig skyldiga till rättegångsfel, domen hade blivit så pass motsägelsefull att den blivit ogiltig. Flera av de bevis som utelämnades adresseras av vägledande domslut så Johan Sjöö, Anette Ohlsson, Karin Kjellgren, Håkan Rosenqvist och Olle Krabbe blev tvungna ljuga och mörklägga flera punkter i rättsfallet.

Riktlinjer för domslut.
Det finns lagar som bestämmer hur ett domslut ska utformas, domslutet ska innehålla rättens beslut (domen), parternas yrkanden, erkännanden, bevis som stöder parternas talan. Bland det viktigaste i ett domslut är "domskälen", där rätten förklarar hur de tänkt och resonerat i sitt beslut. Domskälen är viktiga för att vi ska förstå och acceptera beslutet som ett bra beslut och se att det följer lag. En dom ska avfattas enligt bla Rättegångsbalken 17 kap §7 :Bevisen som utelämnades i domslutet.
I domslutet i en vårdnadstvist utelämnades många bevis för att Hovrätten skulle kunna döma till mammans fördel. Ett av de bevis som utelämnades var en urkundsförfalskning, mamman i vårdnadstvisten förfalskade ett kontrakt till barnens förskola för att undanhålla barnen från pappan. Så här ser mammans förfalskade kontrakt ut som Hovrätten mörkade Hovrätten var tvungna mörklägga och utelämna detta bevis eftersom det finns ett vägledande domslut om ett nästan identiskt bedrägeri där gärningskvinnan fälldes för urkundsförfalskning :
I Den vägledande domen RH 2007:59 från Svea Hovrätt dömdes en mamma för urkundsförfalskning för att hon förfalskat pappans namnteckning. Mamman Anna tog bedrägeriet ett steg längre när hon falskt påstod hon hade ensam vårdnad och helt enkelt gjorde ett kryss över pappans del. Om hovrätten ska kunna döma till mammans fördel kan hon inte avslöjas som bedragare, det blir svårt påstå att det är pappan som skapar samarbetsproblem om domen innehåller bevis för att det är mamman som skapar konflikter genom lagbrott. När pappan väl fick reda på vilket dagis barnen flyttats till och hämtade barnen hade de suttit på varsin stol sedan lunchen och väntat på pappa, förskolefröknarna hade aldrig sett något liknande tidigare.

Samma lagbrott.
Ytterligare ett bevis Johan Sjöö, Anette Ohlsson, Karin Kjellgren, Håkan Rosenqvist och Olle Krabbe till varje pris vill undanhålla i domslutet är ett beslut från IVO. De utredare som gjort vårdnadsutredningen i rättsärendet har varit föremål för hot om vite av IVO för tidigare lagbrott. Utredarnas uppdragsgivare som anlitade företaget Medlingsbolaget hotades med böter för att ha anlitat privata aktörer för barnavårdsutredning i IVO's beslut 8.2-326/2014-18. Östra Göinge kommun hotas med vite om det visar sig att de har överlämnat "Myndighetsutövning" till det privata bolaget Medlingsbolaget.
Grundlagsbrott.
Ett annat bedrägeri Hovrätten måste mörka i sitt domslut är den förfalskade vårdnadsutredningen av Medlingsbolaget. Själva vårdnadsutredningen i sig är ett grundlagsbrott. Som redovisats ovan är utredning, myndighetsutövning, utförd av ett privat bolag olagligt enligt tre olika lagar : Kommunallagen 3 kapitel §16, Socialtjänstlagen 2 kap §5 och svensk grundlag, Regeringsformen 12 kap §4 :"Innefattar uppgiften myndighetsutövning, får ett överlämnande göras endast med stöd av lag."

Myndighets utövning ? Vad är det ?
Myndighetsutövning är att bestämma över någon annan. Till exempel en ordningsvakt får gripa en person som stör ordningen med stöd av "Lag om ordningsvakter, SFS 1980:578", utifrån denna lag får även vakter som är anställda i ett privat bolag utöva myndighet då "Lagen om ordningsvakter, SFS 1980:578" beskriver i detalj vad ordningsvakter får göra och inte göra samt HUR de ska göra vad de tänkt göra, lagen blir ett regelverk för vad som gäller för ordningsvakter och hur de ska utföra sin uppgift på bästa sätt.

Myndighetsutövning kan också vara att anmäla oro för ett barn, så kallad orosanmälan. Om den som anmäler är anställd på en skola blir det myndighetsutövning eftersom information som lett till oro mottagits i tjänsten och anmälaren beslutar att anmäla. Högsta domstolens beslut B6273-13 anser att anmälaren inte agerade kraftfullt nog till skydd för barn och bör dömas för tjänstefel för underlåtenhet av myndighetsutövning :
Definition av myndighetsutövning enligt brottsbalken.
Proposition 1988:89-113 som ledde fram till ändring av lagen om tjänstefel i Brottsbalkens 20 kap §1 vidgade begreppet Myndighetsutövning till att inte bara omfatta beslut utan utökas till att även omfatta åtgärder som leder fram till ett beslut, till exempel handläggning, utredning etc :

Proposition 1988:89-113, sid. 23, mitten :
"Ett exempel är att ett beslut fått ett felaktigt innehåll genom någon försummelse vid ärendets handläggning eller på grund av att ett yttrande eller annan utredning i ärendet varit felaktigt eller vilseledande. Hit hör också felaktiga kallelser eller andra underrättelser till parter och vittnen. Detsamma gäller skador som vållas genom fel vid protokollföring , registrering eller expediering av beslut. Skadeståndsansvaret omfattar enligt förarbeten också sådant som felaktig vägledning, oriktiga upplysningar och liknande när dessa gäller myndighetsutövning inom det egna verksamhetsområdet."

Inte bara beslut och förarbeten inför ett beslut omfattas av tjänstefel utan även underlåtenhet av en myndighet är avsedd inkluderas i Brottsbalkens 20 kap §1 tjänstefel. 

Prop. 1988:89-113, sid. 23 slutet :
"Underlåtenhet att lämna föreskriven vägledning och service inom myndighetens verksamhetsområde kan föranleda skadeståndsansvar." 
Länk : Riksdagen.se/om-ändring-i-brottsbalken-tjänstefel-Proposition 1988:89-113


Brottsbalken 20 kap §1, tjänstefel :
Med stöd av lag.
Överlämning av uppgifter innehållande myndighetsutövning med stöd av lag betyder att det i en lag står att andra än myndigheter får utföra uppgiften. I till exempel Fordonslagen 2002:574 kapitel 4 beskrivs tydligt kraven på de företag och personal som får besiktiga fordon : Företaget måste ackrediteras, personalen måste uppvisa ordning och  laglydnad, företaget får inte ha sidoverksamheter som bilförsäljning eller bilreparationer vid sidan av bilprovningen och inte ha stora skulder.

När det kommer till utredningar om barn har Sverige ett stort svart juridiskt hål. Vilket avfall som helst får idag bedriva barnavårdsutredningar, utredare tillåts i praktiken genomföra grova bedrägerier och förfalskningar, jag kommer redovisa hur en cancersjuk mamma blir fråntagen sina barn för att hon blev...cancersjuk. I Ett annat fall fråntogs föräldrarna barnet för att socialtjänstens utredare ljugit ihop att föräldrarna missat barnets besök hos tandläkaren. I barnets journal finns inte en notering om att barnet missat en enda tid, tvärtom har samtliga planerade besök fullföljts men ändå väger en  utredares lögner tyngre än läkarjournaler. I detta grumliga träsk florerar rena lycksökare som Medlingsbolaget, privata aktörer som flertal gånger fått sparken från Socialtjänster som säljer förfalskade utredningar till högstbjudande. Trots att det i Sverige är förbjudet anlita privata utredare förekommer så kallade stafettsocionomer som gör mer skada än nytta, stafettsocionomer är inget annat än lejda mördare av barn.

Att utreda ett barns hela framtid och liv är en känslig sak som kräver god kunskap och omdöme eftersom utredningen kommer vara grunden för beslut om barnets liv. Ändå finns inte ett krav om lämplighet, jävskontroller, ceritifiering eller kontroll av utredare, tvärtom ger laglöshet väl betalda  uppdrag. En socionom som löser ett ärende på bästa sätt för barn kommer inte göra mycket väsen, ju bättre situationen för barn blir löst desto tystare är det om saken, om allt är bra skapas ju inga rubriker eller katastrofer så enda sättet skapa en karriär är att ställa till så stor skada som möjligt med braskande rubriker i lokalnyheter för att en socioanom ska kunna framstå som handlingskraftig. att samma socionom offrar barn och rent bokstavligt går över lik för att skapa en karriär mörkläggs inom alla socialtjänster, här agerar bara människor som aldrig någonsin borde vara i kontakt med barn, någonsin.

Grundlagsbrott, skitsak.
Johan Sjöö, Anette Ohlsson, Karin Kjellgren, Håkan Rosenqvist och Olle Krabbe vid hovrätten över Skåne och Blekinge tar ganska lätt på grundlagsbrott, de skriver följande i sitt domslut :
Den Tingsrätt som beställde vårdnadsutredningen ansåg "utredningen så pass bristfällig att den inte kan ligga till grund för bedömning".Men i Hovrätten över Skåne och Blekinge upphör uppenbart förfalskade bristfälliga utredningar vara bristfälliga när personalen i hovrätten fått tillräckligt höga mutbelopp för att utan att motivera eller ange lagstöd för utredningen ta in den som bevisuppgift i ett rättsärende. Att förfalska bevis i ett rättsärende kallas enligt Brottsbalken 15 kap §8 för "bevisförvanskning".
8 § Förvanskar eller undanröjer någon bevis med uppsåt att oskyldig må bliva fälld till ansvar eller åberopar någon med sådant uppsåt falskt bevis, dömes för bevisförvanskning till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
Är brottet grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Hur bristfällig är vårdnadsutredningen ?
Utredarna Antonija Andersson och Therese Kumlin var tvungna starta sitt privata bolag "Medlingsbolaget" efter att de fått sparken från samtliga Socialtjänster runt Malmö. Redan 2009 får Therese Kumlin sparken från Lund Socialtjänst, 2011 är det dags igen i Helsingborg och senast Malmö 2016. Antonija Andersson följer i kölvattnet.  Okunniga utredare.
Pappan som blev misstänksam från start spelade in det hembesök och den vårdnadsintervju som hölls. Det visar sig att Antonija Andersson och Therese Kumlin inte har någon KUNSKAP som utredare. Dessa utredare har fått sparken från tre Socialtjänster av väldigt goda skäl.

Exempel 1, Umgängesresor.
Skilda föräldrar delar på de resor som är nödvändiga för att barn ska få träffa sina föräldrar, detta kallas i föräldrabalken för "umgängesresor". Nedan följer ett parti ur pappans ljudupptagning om just umgängesresor. Pappans största bekymmer är att barnen inte vill till mamman, för att inte bryta mot lagen måste pappan tvinga ut dem i bilen mot barnens vilja och en obehaglig kamp uppstår. Om mamman istället hämtar hos pappan blir barnen glada se mamman och följer glatt med, barn lever i stunden. Mamman vägrar hämta hos pappan för det kostar för mycket pengar köra runt på barn, Anna tycker att pappan ska ta alla resor oavsett att de har nästan lika lön.

I vårdnadsintervjun blir det tydligt att vårdnadsutredare Therese Kumlin inte kan någonting om det lagrum hon ska följa i sin utredning. 

(TK =Therese Kumlin, PM = pappan, Anna = mamman).


Therese Kumlin : "Man kan ju säga så här Peter att praxis är ju att den som är umgängesföräldern sköter resorna. Så ligger praxis så att säga".
Vad säger Lagen ? Föräldrabalken 6 kap §15 b:
15 b § Om barnet bor tillsammans med endast en förälder, skall den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.
Utredare Therese Kumlin har inte grundläggande kunskap om lagar för barns umgängesresor utan väljer argumentera MOT pappan och SVENSK LAG.

En betydligt allvarligare aspekt är barnens bästa. Om mamman följer svensk lag och hämtar hos pappan blir inte samma konflikt om att barnen vill stanna hos pappan men istället för barnens bästa väljer utredarna prioritera mammans ekonomi före barnens bästa....och svensk lag.


Exempel 2, Underhåll :
Då barnen bor hos mamman betalar pappan underhåll. För att undvika bråk om pengar betalar pappan hela underhållet i en klumpsumma, 37.752:- den 28 december 2015 inför 2016.
Följande sommar har pappan barnen flera veckor på sommaren och begär få tillbaka det förskottsbetalade underhållet för de veckor barnen är hos pappan. Efter hot om stöldanmälan betalar Anna tillbaka det förskottsbetalade underhållet men gör ett avdrag om 1/40 per dygn barnen övernattat hos pappan.
Mamman Anna vägrar försörja sina barn utan det får pappan göra. I sverige finns två underhåll för barn, ett kallas underhållsstöd, 1573:- per barn och månad och betalas av en förälder via Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken. Riksdagsbeslut SFU:7-2015 har bestämt att underhållsstöd som betalats korrekt i 6 månader automatiskt övergår till underhållsbidrag. Underhållsbidrag betalas enligt Föräldrabalken.

Försäkringskassans frivilliga avtalsmall för att beräkna underhållsbidrag delar upp barnens levnadskostnad på båda föräldrarna, levnadskostnaden är fast och har beräknats av konsumentverket. I exemplet nedan från Försäkringskassan har en liten summa, 200:-, för fritidsaktiviteter lagts till men 1573:- i underhåll +200:- för fritidsaktiviteter har alltså delats jämnt mellan båda föräldrar om de har lika lön.Länk : Försäkringskassan.se/avtalsmall_underhallsbidrag

Försäkringskassans avtalsmall är ett frivilligt förslag som mammor har rätt avslå, föräldrar som inte vill försörja sina egna barn har alltså rätt vägra följa Försäkringskassans beräkningsmall och kräva att pappan betalar barnens hela levnadskostnad ensam.

Så här ser det regelverk ut som utredarna Therese Kumlin och Antonija Andersson ska kunna som utredare för att kunna bedöma barns vårdnad, boende och umgänge (vbu). För att förstå vad som händer under vårdnadsintervjun nedan är följande fakta viktiga :

1. Underhållsbidrag betalas enligt lagar i Föräldrabalken.
2. Underhållsstöd betalas via Försäkringskassan enligt lagar i Socialförsäkringsbalken.
3. Enligt riksdagsbeslut SFU:7-2015 ska underhållsstöd som betalats korrekt i 6 månader automatiskt övergå till underhållsbidrag.
4. Enligt föräldrabalken 7 kap §4 får umgängesförälder göra avdrag på underhållsbidraget med 1/40 (2.5%) för varje dygn barnen övernattar hos umgängesföräldern.


Utskrift vårdnadsintervju 20160928_001.3gp, 1:06:15:
(AA= Antonija Andersson, TK = Therese Kumlin, PM= Peter, pappan).


PM : -"då ska jag ha tillbaka 1/40 del av underhållsbidraget".
TK : -"Är det fortfarande så på Försäkringskassan ? Skulle de inte ta bort det ?"
För de som kan regelverket är underhållsbidrag och underhållsstöd två skilda saker, att blanda ihop underhållsbidrag med Försäkringskassan betyder att utredare Therese Kumlin inte har en susning vad hon pratar om.

- Utredare Therse Kumlin avslöjar följande :
1. INGEN kunskap inom det regelverk hon ska bedriva utredning. 
2. Vet ej skillnaden mellan underhållsbidrag/underhållsstöd.
3. Vet inte skillnad mellan Föräldrabalken och Socialförsäkringsbalkens 30 dagarsregel i 19 kap, §22.

Utredare Therese Kumlin avslutar dessutom med ett hot :
TK : -"Jaja, men du, hur långt är du beredd driva detta ? Hur mycket är det värt ? så att och vad kostar det ?"
Ingen av utredarna visar något intresse för att följa lagen eller hjälpa pappan så att mamman följer lag, istället ifrågasätter utredarna den enda som följer lagen, pappan. 


Exempel 3, partiskt agerande.
Barnen byter förskola sommaren 2016. Den nya förskolan har som rutin skicka delad faktura till delade föräldrar och eftersom barnen börjar under sommaren skickas fakturorna sent, det blir bråttom med betalningen för att barnen ska få behålla platsen :
Förskoleavgiften ingår i underhållskostnad men då fakturorna var sena betalar pappan de två fakturor förskolan skickade fel till pappan, istället för att krångla med fakturorna och begära att förskolan makulerar fakturor och skicka nya rätt till mamman blir det enklare om pappan betalar de två fakturor som hamnade fel och drar av det på underhållet, kostnaden blir samma i slutet, antingen tar mamman hela underhållet och hela förskole-fakturan eller betalar pappan halva förskolans faktura och drar av på underhållet.

Nu får Anna en gyllene chans. Eftersom pappan dragit av kostnaden för förskolan på underhållsbidraget använder Anna denna möjlighet för att anmäla pappan till Försäkringskassan. Om Anna får underhållsbidraget överflyttat till underhållsstöd så får Anna bort de retfulla avdragen på underhållet de dygn barnen övernattar hos pappan.
Eftersom pappan hela tiden gjort rätt avslår Försäkringskassan Annas ansökan om att flytta över från underhållsbidrag till underhållsstöd.

Men vad nu ?? 
Plötsligt dyker utredare Antonija Andersson upp i ärendet hos Försäkringskassan. Antonija påstår det pågår en stor konflikt kring ekonomi. Försäkringskassans utredare förklarar nu skillnaden mellan underhållsstöd (US) och underhållsbidrag (UHB) för Antonija. Utredare Andersson har nu kunskap kunna avgöra hur mamman Anna skapar konflikt kring ekonomi genom att ej följa regelverket.

När utredningen publiceras visar det sig att det var utredarna som under PÅGÅENDE UTREDNING föreslår att anmäla pappan till Försäkringskassan, så här skriver Antonija och Therese i utredningen :Utredarna har så bristfällig kunskap kring regler för underhåll  att de inte klarar avgöra vem som gör rätt, de har helt enkelt bara bestämt sig för att pappan gör fel och uppmanar mamman att anmäla pappan. Som ni såg i Försäkringskassans journal hade utredarna fel. Försäkringskassans utredare förklarade dessutom skillnaden mellan underhållsstöd (US) och underhållsbidrag (UHB) för utredare Antonija Andersson.

Vid förhöret i domstol har utredare Antonija Andersson fortfarande inte klarat lära sig regelverket för sitt verksamhetsområde utan är fortfarande lika inkompetent 8 månader senare.

- Är två utredare som inte kan någonting om regelverk för underhåll, umgänge, umgängesresor, underhållsbidrag eller underhållsstöd lämpliga utredare ?
Om dessa utredare inte klarar avgöra VEM som följer lagen vad klarar utredarna utreda ?

En gång till.
Pappans rätt till avdragen när barnen bor hos pappan stör Anna så pass mycket att Anna anmäler pappan en gång till till Försäkringskassan, återigen beslutar försäkringskassan avslag för Anna.Anna lyckas på kort tid lura till sig 2231:- kronor för att pappan är så in i helvete korkad att han tänker på barnens bästa och betalar hela underhållet i förskott, betalar de fakturor den nya förskolan skickar fel för att undvika den konflikt Anna ÄNDÅ inleder.

Stopp för utredning.

Dagen efter första intervjusamtal med de inkompetenta utredarna Therese Kumlin och Antonija Andersson stoppar pappan utredningen och upphäver utredarnas tillåtelse hantera sekretessuppgifter om barnen:

Utredarna Antonija Andersson och Therese Kumlin ger inget besked huruvida de tänker följa Svensk lagstiftning. De vägrar skriva sekretessavtal eller avtal där de åtar sig följa svensk lagstiftning och sluta agera partiskt varför utredningen avslutas från pappans sida.

Pappan har fattat misstankar och börjar nu utreda utredarna. Det visar sig att utredarna inte har ett enda giltigt avtal. Deras absolut viktigaste dokument har de glömt förnya då deras avtal med Karlskrona kommun upphörde 2016-07-01. När Karlskrona kommun inser att pappan upptäckt detta förnyas avtalet 2016-11-09.Lagrum.
I en vårdnadsutredning ska många lagar följas, utredare måste följa sekretesslagar för att få hantera uppgifter om barn, dokumentationsregler, utredningsplikt och opartiskhet(objektivitet). Eftersom dessa utredare inte klarar hålla reda på sitt viktigaste dokument klarar de inte mycket annat heller. 

Sekretess.
Förutom att myndighetsutövning inte får lämnas ut till vem som helst hur som helst enligt grundlag går det inte heller ge vem som helst uppgifter om barn hur som helst. För att hantera uppgifter om barn krävs sekretessavtal. Så är inte fallet mellan Karlskrona kommun - Medlingsbolaget, här fungerar ingenting. Uppgifter om barn hanteras inom socialtjänst enligt Lagen om behandling av personuppgifter inom Socialtjänsten, SFS2001:454.

SFS 2001:454, §4 :
4 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller annars av 2 § personuppgiftslagen.

Då detta inträffade 2016 gäller Personuppgiftslagen SFS 1998:204, (PUL), SFS 1998:204, §30 :
30 § Ett personuppgiftsbiträde och den eller de personer som arbetar under biträdets eller den personuppgiftsansvariges ledning får behandla personuppgifter bara i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige.
Det skall finnas ett skriftligt avtal om personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. I det avtalet skall det särskilt föreskrivas att personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna bara i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige och att personuppgiftsbiträdet är skyldigt att vidta de åtgärder som avses i 31 § första stycket.

Utredarnas gamla och nya avtal innehåller inte en rad om sekretess eller skydd för de barn som ska utredas, det finns inget intresse hos uppdragsgivaren Karlskrona kommun att skydda barn. Utredarna har inte klarat följa grundläggande sekretessbestämmelser för barn.


Polisanmälan
Pappan som lämnat ut uppgifter om barnen till obehöriga utredare polisanmäler nu utredare och beställare för brott mot sekretesslagstiftning, handläggning av dokumentation samt föregivande av allmän ställning, Brottsbalken kap 17, §15. Utredarna Antonija Andersson och Therese Kumlin har påstått sig vara utredare för Karlskrona kommun men eftersom det inte fanns ett enda giltigt  avtal var de inte kommunens utredare, dessa var bara två snokande privatpersoner som getts större befogenheter än de klarade av. Föregivande av allmän ställning är samma sak som att någon påstår sig vara polis, det är olagligt om du inte är polis. Vem som helst får inte dela ut böter hur som helst eller bedriva utredningar om vem som helst.

Rekord i okunnighet.
Tyvärr är det inte brottsligt vara korkad men däremot okunnig. Utredarna Antonija Andersson och Therese Kumlin har fått bodelningen och all ekonomi tydligt redogjort för sig, mamman Anna krävde att få behålla pappans hus trots att Anna inte betalat hyra eller något annat de år Anna bodde i pappans hus. Vid bodelningen kräver Anna att behålla pappans hus som han betalat och renoverat ensam utan Annas deltagande, pappan blir till slut tvungen lösa ut Anna med en summa om 70.000:- för att få slut på Annas konflikt.

Utredarna Antonija Andersson och Therse Kulmin är kända femi-nazister, de är alltid partiska i sina utredningar, oavsett hur situationen ser ut tar de alltid ställning för mammor mot män. Antonija Andersson och Therese Kumllin har inga samvetskval offra barn för att kunna ta parti mot en man. De utredare som felaktigt rekommenderade mamman anmäla pappan till Försäkringskassan för bidragsfusk HADE FEL,

Försäkringskassan beslutade ju att pappan gjort rätt. Trots total okunnighet påstår utredarna att det är pappan som skapar samarbetsproblem, inte den mamma som vägrar försörja sina barn, dela på umgängesresor och som fick ett helt års underhåll FÖRSKOTTSBETALAT men som ändå startade konflikt om underhållet.Partiska utredare.
Att polisanmäla utredare gör ingen ostraffat. Polisen lägger ner förundersökning om utredarnas brott mot tystnadsplikten, utredarna tillåts fortsätta sin utredning. Eftersom pappan spelat in allt vet utredarna att de inte kan ljuga på de punkter pappan kan bevisa med ljudinspelningar så dessa punkter återges korrekt i utredningen :
Att bli polisanmäld som utredare är en gigantisk prestigeförlust. Om en utredare själv är personligt inblandad i ett ärende, till exempel på grund av hämndbegär för en polisanmälan är det förbjudet för denna utredare fortsätta delta i ärendet då utredaren anses "jävig". Anställda vid kommun omfattas av Kommunallagens regler för jäv enligt §4 i Kommunallagen SFS 2017:725, 7 kap§4.

Kommunallagen SFS 2017:725, 6 kap §28, jäv :
Jäv28 § En förtroendevald är jävig, om1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående,...
...
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet.

Utredarna ignorerar även dessa lagar och föreslår i sin utredning att den pappa som "framstår som en god förälder" inte bör se sina barn annat än med vakt närvarande eftersom pappan begärt att utredarna ska följa svensk lag. Vilken tur att de två polisanmälda utredarna fick slutföra utredningen så de gavs möjlighet hämnas på den som polisanmält dem.Orosanmälan.
Att en förälder begär att en socialtjänst slutar bryta mot svensk lagstiftning går inte för sig. Det är socialtjänst som bestämmer och varje person som ifrågasätter en socialtjänst måste krossas. Utredarna Antonija Andersson och Therese Kumlin som inte har någon utbildning eller kunskap ställa psykiska diagnoser gör nu ett försök 4 månader efter de senast träffat pappan förklara pappan som galen baserat på en vårdnadsintervju och ett hembesök om 2 timmar.Kan det varit alla referenser till svensk lagstiftning som är verklighetsfrämmande för utredarna ? Är det grundlagen som är inadekvat för att den förbjuder "överlämning av myndighetsutövning till privaträttsliga objekt utan stöd av lag"  ? Kan det varit polisanmälan som blev hotfull för utredarna ? Som brottsling måste det kännas väldigt hotfullt att straffas för sina brott.Utredarna Antonija Andersson och Therese Kumlin har nog just avslöjat hur de själva uppfattar svensk lag, det är nog exakt så här inadekvata brottslingar uppfattar lagens företrädare, lite verklighetsfrämmande, skrämmande och hotfullt.

Summering vårdnadsutredning :
1. Vårdnadsutredarna har ingen kunskap i reglerna för underhåll, umgängesresor eller utövande av vårdnad.
2. Vårdnadsutredarna argumenterar pga bristande kunskap MOT pappan OCH svensk lagstiftning under vårdnadsintervju.
3. Utredarna hotar pappan att han förlorar vårdnaden om han inte slutar begära att mamman ska följa lag.4. Utredarna har inget avtal för sitt uppdrag.
5. Privata utredare i myndighetsutövning är förbjudet i svensk grundlag Rf 12 kap §4.
6. Privata utredare i myndighetsutövning är förbjudet i Kommunallagen 3 kap §16.
7. Privata utredare i utredningsuppdrag om barn är förbjudet i Socialtjänstlagen 2 kap §5.
8. Utredarna bryter mot tystnadsplikten.
9. Utredarna fortsätter utredning efter att de personligen blivit polisanmälda.
10. Utredarna råder en förälder anmäla den andra föräldern till Försäkringskassan men förlorar ärendet.
11. Utredarna är i kontakt med försäkringskassan och försöker påverka ärendet, får utbildning av Försäkringskassan.
12. Trots utbildning av Försäkringskassan klara utredarna fortfarande inte bedöma ärendet korrekt.
13. Utredarna föreslår att en förälder som de redovisat som lämplig ändå bör uteslutas ur barnens liv.
14. Utredarna anser svensk lag så pass obehaglig att de anmäler en förälder med en psykisk diagnos för att slippa lagkrav.

Får domarsvin ljuga i rättsärenden ?
Utredningen sänds till den Tingsrätt som beställt utredningen. Tingsrätt beslutar förkasta utredningen som bristfällig. Hovrätten över Skåne och Blekinge anser däremot utredningen utmärkt. Hovrättens Karin Kjellgren kan inte på en enda punkt redogöra VARFÖR en uppenbart förfalskad utredning som bryter mot minst FEM lagar kan vara en trovärdig bevisuppgift. Med full prostitution ljuger Johan Sjöö, Anette Ohlsson, Karin Kjellgren, Håkan Rosenqvist och Olle Krabbe ihop ett märkligt rättsärende och domslut.

En domare lovar med sin domared enligt rättegångsbalken 4 kap §11 att inte ljuga : 
"På heder och samvete, efter bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må; ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är"

En domstol har skyldighet att utreda rättsärendet, det kallas "officialprincipen" som grundas på vår nionde grundlag, liknande krav står i Rättegångsbalken 43 kap §4 :
"4 § Rätten skall se till att ordning och reda iakttas vid handläggningen. Rätten kan bestämma att olika frågor eller delar av målet skall behandlas var för sig eller att i övrigt avvikelser skall göras från den ordning som föreskrivs i 7--9 §§. Rätten skall också se till att målet blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver och att inget onödigt dras in i målet. Genom frågor och påpekanden skall rätten försöka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i de uttalanden som görs."

Brott med uppsåt.

Med dessa krav är det högst märkligt att Johan Sjöö, Anette Ohlsson, Karin Kjellgren, Håkan Rosenqvist och Olle Krabbe inte ens klarar läsa de bevis de fått framlagda under näsan. Ingen i hovrätten har behövt söka, leta eller fråga, alla bevisen i ärendet har klart och tydligt sänts till dem klart och tydligt redovisade med god organisation. Därav blir deras bevisförvanskning ett brott begått med uppsåt men vad kan motivet vara ? 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Hovrätten över Skåne och Blekinge är en skrämmande inkompetent inrättning. Inte ens Hovrättspresidenten Lennart Svensäter har någon kunskap i svenska lagar utan gissar och tycker sig fram, Lennart kan inte redogöra för Lag om viten, SFS 1985:206 trots att han är chef för den hovrätt som dömer ut viten, det är lika illa som att sätta en fotbollsdomare döma en pingismatch. Lennart är illa rustad ens få vakta en hink med regnvatten.

Ytterligare bedrägeri i samma hovrättsärende.
Hovrätten begick flera bedrägerier i detta ärende och ett bedrägeri värt att nämna är Hovrättens ändring av en parts talan. Pappan begär i en gen-stämning lika villkor för båda föräldrarna, för barnens bästa bör föräldrar dela på umgängesresor, kostnader och försörjning av barnen enligt Föräldrabalken 7 kap §2 :

Föräldrabalken 7 kapitel §2 :
2 § En förälder skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern 1; inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller 2; har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.

- Pappan framställer följande yrkande i hovrätten :
"I andra hand fortsatt gemensam vårdnad med kravet att lika rättigheter och skyldigheter gäller båda föräldrar, Peter och Anna, enligt Europeiska Mänskliga rättigheter, förbud mot diskriminering. Lika rättigheter ska råda för båda utan utnyttjande eller diskriminering av Peter. 
Pappan begär alltså "lika rättigheter och skyldigheter" och "Förbud mot diskriminering".

Svenska domstolar HATAR jämställdhet för män, det får inte ske att svenska män ska ha lika villkor som kvinnor. Svenska domstolar hatar jämställdhet för män så pass mycket att Lagmannen Hans-Erik Romeling, Hovrättsrådet Margareta Hansson och tf Hovrättsassessorn Emilie Shami går in och ändrar pappans talan i hans gen-stämning. Dagen före huvudförhandling raderas pappans yrkande om jämställdhet och byts ut till en fråga om enbart underhåll som sedan raderas helt ur handlingarna. Om denna talan helt raderas före huvudförhandlingen behöver domstolen inte ta ställning till yrkandet om jämställdhet för det finns ju inte längre.

Vad hände här ?
- Först ljuger referenten Hovrättsassessorn Emilie Shami om pappans yrkande om jämställdhet :"-lika rättigheter och skyldigheter" byts ut till "yrkat betala underhåll till barn"

- Sedan beslutar Hovrätten att helt avvisa (radera) yrkandet om underhåll dagen före huvudförhandling.

Pappan anger underhåll som ett exempel på lika villkor, att mamman ska gå med på Försäkringskassans frivilliga "rättvisa" underhållsavtal. När Hovrätten i Malmö ljuger ihop sitt beslut ändrar de pappans yrkande om lika rättigheter till ett av exemplen på lika rättigheter, underhåll.

....så enkelt är det, alla vackra ord om jämställdhet och allas lika värde gäller inte när en Hovrätt ljuger.

Detta är ännu ett exempel på hur domarsvin ljuger i rättsärenden.

Hovrätten anser att en mamma inte ska behöva försörja sina barn utan är fri använda överskottet av bidragen till party och fest, för barnens bästa. En mamma ska heller inte behöva hjälpa till eller dela resor som lagen kräver i Föräldrabalken 6 kap §15b eller några andra lika rättighet och skyldigheter mellan föräldrarna. Fördelar ska ges kvinnor på mäns bekostnad enligt hovrätten över Skåne och Blekinge.


Ett till grundlagsbrott i Hovrätten.
Kommer ni ihåg vad pappan yrkade ? 

"2 : I andra hand fortsatt gemensam vårdnad med kravet att lika rättigheter och skyldigheter gäller båda föräldrar, Peter och Anna, enligt Europeiska Mänskliga rättigheter, förbud mot diskriminering. Lika rättigheter ska råda för båda utan utnyttjande eller diskriminering av Peter. 

Europeiska mänskliga rättigheter, svensk grundlag.
Pappan refererade i sitt yrkande till Europeiska mänskliga rättigheterna som är GRUNDLAG i sverige 

Länk : Regeringen.se/det-demokratiska-systemet-i-sverige/grundlagarna


Detta är orsaken till att Hovrätten i vild panik måste radera pappans yrkande dagen före huvudförhandling. Att bryta mot ytterligare en grundlag hade hade gjort det väldigt besvärligt för Hovrätten att ljuga till mammans fördel under rättegången. Domslutet är redan gravt förfalskat, att bryta grundlagar hade gjort bedrägeriet ännu svårare, det hade inte gått att i domskälen skriva att endast pappan ska försörja barnen och mamman ska glida runt på en räkmacka.

Förbjudet att diskriminera.
Att diskriminera är förbjudet i sverige, att besluta om orättvisa villkor bara för att man kan är inte tillåtet. Det är förbjudet att diskriminera både kvinnor som män. Ett exempel på olaglig diskriminering är att mammor ej behöver försörja sina barn utan istället kräva att hela försörjningsansvaret läggs på pappor ensamma. 

Så här lyder artikel 14 i Europeiska mänskliga rättigheterna :


(Länk : Riksdagen.se/EKMR SFS 1994:1219)Så enkelt är det för domare att förfalska ett rättsärende och domslut i Sverige år 2018.


LexNoxa 2018-06-30 Peter Martinsson