Svensk socialtjänst, en diktaturs verktyg.Alla diktaturer är beroende av en laglös myndighet som förföljer, slår sönder och mördar människor. Adolf Hitler hade Gestapo (Geheime Staatspolizei ), i Östtyskland STASI, Rumäniens diktator Nicolae Ceausesco hade Securitate.

Sverige har Socialtjänsten.

Sveriges regeringsparti socialdemokraterna hade i senaste EU-valet den 26 maj 2019 en fullbetald valvaka med middag och underhållning för partiets elit, en valvaka som okritiskt bevakades av statsfinansierade SVT. Socialdemokraterna hade en valvaka till, en valvaka i all tysthet för de partifunktionärer som arbetade gratis för valkampanjen i ur och skur, dessa partifunktionärer som inte var inbjudna till elitens valvaka fick betala sin egna varmkorv till självkostnadspris. För att en diktatur ska fungera behöver eliten verktyg för att hålla folket i schack, verktygen är "myndigheter" som i strid med lagar förföljer, mördar och kidnappar medborgare. Gemensamt för dessa myndigheter är att de agerar helt bortom alla lagar utan att någon rättsinstans lyfter ett finger för att granska dessa myndigheter hemligstämplar sina egna brott. 

Exempel ur verkligheten :
Bilden högst upp är ett exempel ur verkligheten, förstasidan i en vårdnadsutredning, hur svensk socialtjänst opererar i strid med lagen, samma bild postas igen här nedan med en förklaring av vad du ser :


Förklaring till bilden ovan :
I röda ringen näst längst ner redovisar utredarna att utredarna EJ har förälders medgivande att hantera sekretessbelagda uppgifter om barnen och föräldrarna. Samtycket återtogs då utredarna Antonija Anderson och Therese Kumlin visade sig extremt okunniga om gällande lagar som till exempel Föräldrabalken och Socialförsäkringsbalken. Utredarna har inte ens nödvändig kunskap för att klara göra en utredning hanterar i strid med samtycke sekretessbelagda uppgifter som registerutdrag ur polisens brotts- och misstanke- register (som lyckligtvis var helt rent), socialtjänstens register samt en utredning av mammans våld mot barnen.

Lagrum :
Övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden utan personens samtycke är förbjudet i svensk grundlag, Regeringsformen 2 kap.§6 (länk):

6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.
Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. 

En diktatur är ingen diktatur om de inte har infört undantag för medborgarnas friheter, i sverige heter undantaget för dina friheter Regeringsformen 2 kap §20 :
20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21-24 §§, begränsas genom lag: 1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1-5), 2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §), 3. rörelsefriheten (8 §), och 4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen

EU's lagar.
Lyckligtvis är EU's lagar obligatoriska för sverige som medlem av EU, bland annat tvingades sverige införa EU's grundläaggande mänksliga rättigheter i lag 1994:1219 (länk). Som medlemsstat är sverige även tvungna följa Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Artikel 8 (länk):
1. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.2. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem.3. En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.

Bedrägerierna inom Datainspektionen.
Ett domslut i en vårdnadstvist betecknas juridiskt som myndighetsutövning mot en medborgare. Efter justitieminister Laila Freivalds ändring 1990 av brottet tjänstefel i Brottsbalken 20 kap.§1 är all hantering inför myndighetsutövning att se som del av den slutliga  myndighetsutövningen, alltså ingår även den vårdnadsutredning som ett domslut i en vårdnadstvist  baseras på i domstolens myndighetsutövning, således är sekretessbrottet som beskrivs ovan ett grovt tjänstefel med 6 månader fängelse i straffskalan men STASI's brottslighet kan lätt viftas undan av en riksåklagare oavsett hur övertydlig Justitieminister Laila Freivlads, Jusititieutskottet och Lagrådet var i sitt förarbete till lagen i propostition 188/89:113 (länk).
De mutade riksåklagarna lyckas ändå åsidosätta all lagstiftning eftersom de är riksåklagarna, sveriges högsta åklagare. Mot korrumperade riksåklagare som Petra Lundh och Kerstin Skarp är du chanslös.


Diktaturens verktyg.
I en diktatur räcker det inte med mutade riksåklagare, det blir en jäkla röra om en tillsynsmyndighet råkar uppmärksamma de lagbrott som riksåklagaren försöker mörka så förutom mutade riksåklagare behöver du fler medbrottslingar, till exempel tillsynsmyndigheter som Datainspektionen med generaldirektör Lena Lindgren Schelin måste vara med på mut-tåget, 

Svenskt rättsväsende, sopberget.
Svenskt rättsväsende är likt ett sopberg. Vid botten av ett sopberg ligger de färskaste soporna som fortfarande kan innehålla något av värde och nytta men ju högre upp på sopberget desto mer urlakat och värdelöst blir avfallet. Samma sak med svenskt rättsväsende, vid roten av rättsväsendet hittar vi tingsrätterna med de domare och åklagare som försöker göra rätt men med tiden blir de tvingade att välja, korruption och karriär eller följa lag. Några domare jag följer är omutligt ärliga och korrekta men de är få och kommer aldrig längre än tingsrättsdomare. De som klättrar på sopberget är de som säljer sig med siktet på toppen där de mest mögliga och urlakade soporna huserar, Högsta domstolen, Riksåklagaren och Högsta förvaltningsdomstolen. Det är på toppen av sopberget de riktigt grova brottslingarna staplats utan något som helst värde för samhället, detta avfall skapar problem genom sin existens, de är helt utan nytta för samhället och går inte använda till någonting, inte som gödsel, förbränning (värmeenergi) eller återanvändning utan kan bara grävas ned där de förstör brukbar jord för kommande generationer.


LexNoxa 2019-06-02, Peter Martinsson.