Är HMF laglig ?


I Sveriges använder just nu flera politiskt korrupta lagutövare HMF-lagen som ursäkt för att tysta och lagföra kritiker av religionen Islam men är det lagligt använda HMF på det vis åklagare nu försöker ?

Flera politiskt korrupta aktivister inom åklagarmyndigheten försöker just nu använda sin position för att tysta kritiker av Islam med HMF-lagen i Brottsbalken §8, 16 kap.  (länk) :

8 §   Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

Om brottet är grovt döms för grov hets mot folkgrupp till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet.

Men är det lagligt använda HMF-lagen för att tysta Islamkritikers yttrandefrihet ? Låt oss jämföra med Sveriges grundlag om yttrandefirhet samt begränsningar av yttrandefriheten i Regeringsformen §21, 2kap. (länk) :

21 §   Begränsningar enligt 20 § [ yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1-5), reds. anm.] får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.

- Så kan HMF-lagen utifrån religiösa motiv användas för att tysta yttrandefrihet i Sverige ? Enligt svensk grundlag Regeringsformen som är överordnad Brottsbalken är svaret alltså : NEJ.

Att använda HMF-lagen för att tysta debatt om religionen Islam ser ut strida mot svensk grundlag och de tjänstemän inom åklagarmyndigheten som använder sin position för att missbruka svensk lag begår brottet tjänstefel enligt Justitieminister Laila Freivalds instruktioner i proposition 1988/89:113, sidan 24, som är instruktionen för §1, 20 kap. Brottsbalken, tjänstefel (länk). 

Justitieminister Laila Freivalds prop 1988/89:113, sida 24, Brottsbalken, tjänstefel.
- Läser vi vidare i Laila Freivalds instruktion för tjänstefel ser vi också att vår riksdag beslutat det är grovt tjänstefel missbruka sin ställning på det vis åklagare gör för att använda HMF för att frånta någons yttrandefrihet, prop 1988/89:113, sida 25 :- Det verkar faktiskt som om Sverige har en samling brottslingar inom Sveriges åklagarmyndighet som ljuger och förvanskar svensk lag i strid med svensk grundlag. Du måste fråga dig nu om du via din skatt ska betala lön för dessa "åklagare" som ljuger och förvanskar den lag dina folkvalda riksdagsledamöter stiftat på din bekostnad.

LexNoxa 2020-09-26, Peter Martinsson.