Är Justitiekansler Mari Heidenborg helt genomkorrumperad ?


JK-beslut 4304-19-3.1.6. Notera beslutsdatum 2019-07-11,
jag får beslutet 18 dagar senare, 2019-07-29.

Försöker Sveriges Justitiekansler i patetisk desperation ljuga för att skydda korruptionen inom Sveriges rättsväsende ?


För några veckor sedan redovisade jag hur en domstol efterforskade en källa i strid med den svenska grundlagen Tryckfrihetsförordningen. Du hittar artikeln här LexNoxa.com/hur-grova-grundlagsbrott-far-mutade-domstolar-begå

Justitiekansler Mari Heidenborg är den instans i Sverige som granskar tryckfrihetsbrott enligt vår grundlag Tryckfrihetsförordningen och JK's beslut på min begäran om granskning av domstolens agerande är milt sagt förbluffande.

Bilden högst upp är Justitiekansler Mari Heidenborgs beslut. Som du kan läsa anser Justitiekanslern att en advokat kan agera helt ensam i en domstol, en advokat kan alltså ensam hur som helst hålla förhör under sanningsförsäkran med vem som helst och kräva svar av vem som helst utan att vara del av en domstol eller rättsärende. Troligen anser Justitiekansler Mari Heidenborg att en advokat som representant för en av parterna i ett rättsärende kan vara ensam domstol, domare och beslutande enhet med fullt ensamt mandat för myndighetsutövning utan minsta behov av domstol, domare, nämndemän, hovrätter, sekreteriat och liknande obetydligt skit. 

Låt mig klargöra : En advokat kan endast närvara i en domstol som åhörare, part eller ombud för part och kan endast ha en domstols mandat förhöra någon under sanningsförsäkran om advokaten är registrerad som ombud i i domstolens rättsärende. Om advokaten inte är registrerad som ombud för en part i ett rättsärende i en domstol finns inte en snöflingas chans i helvetet att advokaten får hålla ett enda förhör med någon. Punkt.

Justitiekansler Mari Heidenborgs beslut ser ut vara rent nonsens, lögn och bedrägeri, en advokat är som ombud för en part i en domstol en del av domstolen, en advokat har endast rätt förhöra någon i en domstol med mandat från den svenska myndigheten "domstolen", inget annat. Allt en advokat gör i en domstol sker på domstolens ordförandes mandat och ansvar, det är rättens ordförande, domaren, som ansvarar för lag och ordning i sin domstol. Att lag och ordning måste råda i en domstol bör inte omgärdas av det minsta tvivel eller ovisshet i den grad av tvivel justitiekansler Mari Heidenborg bevisligen lider av. 

Du ser här på LexNoxa återigen bevis för hur en rättsvårdande myndighet återigen ljuger grovt för att skydda grov korruption i en domstol. Själva ärendet handlar om att domstolen mörkar bevisad barnmisshandel och troligen har förövaren betalat stora mutor till lagman Dan Sjåstad för att saken ska tystas ned. Det är konstigt att en vårdnadstvist får hållas i samma domstol som beslutade stänga förundersökningen om barnmisshandel av samma barn trots anmälan från två läkare och en polis. Samma domstol beslutar sedan till den misstänkte förövarens fördel i strid med samtlig bevisning, efteråt vrider sig alltså Justitiekanslern sig ur sitt skinn för att hjälpa till lägga locket på med ett mycket tveksamt beslut att en advokat ensam har en domstols mandat hålla förhör utan domstol, motiveringen är så jävla korkad att klockarna stannar. Som du hör i ljudupptagningen i den länkade artikeln ovan råder inga tvivel om att källan till det media som publicerade bevisen på barnmisshandeln efterforskas under ett förhör i samma domstol och att domstolens ordförande hotar med repressalier. Domstolens ordförande Dan Sjåstad vill desperat tysta ned att fler bevis om denna barnmisshandel läcker ut eftersom det var den domstol som Dan Sjåstad själv är ansvarig för som under märkliga omständigheter beslutade lägga ned förundersökningen om barnmisshandeln utan någon motivering eller referens till bevis. Som du ser i justitiekanslerns beslut ovan råder inga tvivel att JK försöker lägga locket på genom en krystad motivering påstå rättens ordförande inte har något ansvar för vad en advokat gör under ett förhör i en domstol i La banana republica Suecia.

Det är så här korruption ser ut, tjänster och gentjänster av personer som ska upprätthålla vår lag. Om du vill att lag och ordning ska råda i Sverige är du välkommen engagera dig i medborgarrättsrörelsen FRR som agerar för lag och ordning för Sveriges medborgare. För att få ordning på korruptionen och brottsligheten inom Sveriges myndigheter och rättsväsende krävs att de medborgare som betalar skatt för att eländet ska kunna fortsätta organiserar sig och med lagliga metoder kräver att lag ska gälla, för alla, alltid.


Länk till FRR : www.folkratt.com


LexNoxa, 2019-07-30, Peter Martinsson.