Är Riksrevisionen mutade ?


www.riksrevisionen.se/nu-granskas/ivos-tillsynsverksamhet.html


Hej Riksrevisionen.
Inför er granskning av IVO redogör jag nu ett bedrägeri av IVO syd där enhetschef IVO Syd Joonas Terje ljuger grovt i ett rättsärende och vi kommer härmed få ett kvitto huruvida Riksrevisionen fungerar och redovisar brottslighet eller lägger locket på. Vi, allmänheten, kommer nu få veta om Riksrevisionen ingår i rättsrötan eller om Riksrevisionen klarar offentliggöra grov brottslighet inom IVO.

Saken :
Den 22 Oktober 2014 framför IVO i ett beslut hot om vite till Östra Göinge kommun om de inte upphör använda det privata företaget Medlingsbolaget AB för "myndighetsutövning" i beslut 8.2-326/2014-18. I det ärende som IVO hotar med vite finns ett avtal och sekretessdokument undertecknade mellan kommunen och Medlingsbolaget AB men när exakt samma Medlingsbolaget AB dyker upp i Karlskrona 2 år senare och genomför utredningar utan ett enda avtal lägger Joonas Terje på IVO locket på, allt mörkas. Samma Medlingsbolag, samma olagliga myndighetsutövning men nu även med grovt sekretessbrott tystas alltså ner av IVO's enhetschef Joonas Terje.

Så här skriver IVO Joonas Terje i sitt beslut 2014 :

IVO anför följande motivering för böterna i sitt 2014, beslut 8.2-326/2014-18, sida 2 :

Redovisning av tillsyn :
Av den dokumentation som IVO tagit del av framgår att Östra Göinge kommun den 29 november 2013 fick i uppdrag av tingsrätten att företa vårdnads-, boende-, och umgänges-utredningar samt utreda om det fanns behov av att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnen. Östra Göinge kommun gav detta uppdrag till den privata verksamheten Medlingsbolaget AB. Ett avtal skrevs mellan Östra Göinge kommun och Medlingsbolaget AB som även undertecknade sekretessdokument. Östra Göinge kommun stod som ansvarig för utredningarna och Medlingsbolaget AB återlämnade alla handlingar till kommunen efter att utredningarna var avslutade. Utredningsdokumenten skrevs under av enhetschef i Östra Göinge kommun. De socionomer från Medlingsbolaget AB som utförde ovannämnda utredningar har inte varit anställda av kommunen.

Tillämpliga bestämmelser. ...
2 kap. 5 §, 14 kap. 3, 6 och 7 §§ socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

IVO's Bedömning.
Av 2 kap. 5 § SoL framgår bland annat att uppgifter som innefattar myndighetsutövning inte får överlämnas till ett bolag, en förening, samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ med stöd av denna bestämmelse. JO har i beslut (Dnr 2598-2000, 2617-2000) anfört att om ett ärende innefattar myndighetsutövning hos socialnämnden så kan nämnden enligt l l kap. 6 § tredje stycket RF inte överlämna handläggningen till ett privaträttsligt subjekt om det inte finns stöd härför i lag och att det för socialtjänsten saknas ett sådant lagstöd. Vidare tydliggörs att en vårdnadsutredning är en sådan förvaltningsuppgift som åvilar nämnden och uppgiften kan därför inte lämnas ut på entreprenad. Av den dokumentation som IVO tagit del av samt telefonsamtal med enhetschef i Östra Göinge kommun framgår att nämnden har fått i uppdrag av domstol att utföra vårdnads-, boende- och umgänges-utredningar. Det framgår att nämnden gav detta uppdrag till det privata företaget Medlingsbolaget AB genom att skriva ett avtal med bolaget. Medlingsbolagets utredare har inte varit anställda eller i övrigt knutna till Östra Göinge kommun. IVO anser att nämnden har överlämnat en uppgift som innefattar myndighetsutövning till ett privat bolag och därmed inte följt lagstiftningen. IVO anser att detta är en brist som ska åtgärdas.

Exakt samma lagrum som var giltigt 2014 vid IVO's granskning är giltigt även idag, enda skillnaden är att RF 11 kap.§6 idag heter Regeringsformen 12kap. §4 :


www.riksdagen.se/svensk-forfattningssamling/kungorelse-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152
Samma Medlingsbolaget, sämre förutsättningar.
År 2016 dyker samma Medlingsbolaget AB som IVO ktiiserade år 2014 upp i Karlskrona men denna gången har de inte ett enda giltigt avtal, inga sekretessavtal, inga avtal för dokumenthantering eller ens ett avtal för sitt uppdrag. Men denna gången väljer Joonas Terje på IVO att mörka hela saken. Medlingsbolagets utredare Antonija Andersson och Therese Kumlin skriver själva på vårdnadsutredningens första sida att de hanterat känsliga personuppgifter om barn utan samtycke så vilka sekretessregler gäller för hanteringen ?

Medlingsbolagets vårdnadsutredning, sida 1.Anmälan till IVO :
Ärendet anmäls till IVO men till skillnad från IVO's beslut från  2014 har IVO nu upphävt alla de regler om sekretess, myndighetsutövning, delegationsrätt, inre sekretess och dokumentationshantering som IVO hänvisade till i beslut 8.2-326/2014-18 och har omvandlat ärendet till ett "klagomål" ?

IVO beslut 8.5-38840/2016-15 :
..I båda besluten är det exakt samma Joonas Terje som beslutat, IVO beslut 8.2-326/2014-18, sista sidan :Joonas Terje i IVO beslut IVO beslut 8.5-38840/2016-15 :Är även Riksrevisionen mutade ?
Så Riksrevisionen. Vi är nu nere på den absoluta kontentan av er uppgift : Ni ska granska att myndigheter följer direktiv, regler och föreskrifter. Jag har nu till er offentliggjort att IVO inte följer våra lagar, jag har dessutom redovisat att IVO gör olika bedömningar av exakt samma företag, Medlingsbolaget AB, under exakt samma lagrum av exakt samma enhetschef fast denna gången helt utan sekretessavtal. Även ni på Riksrevisionen bör inse att Joonas Terje på IVO tar mutor för att ljuga ihop olika beslut om samma företag. Det jag nu vill se är om Riksrevisionen består av samma avfall. Jag ser fram mot er rapport, ni har fått samtliga bevis i bilaga till detta mejl och det är härmed publikt offentliggjort att ni har kännedom om saken.

Så här skriver riksrevisionen på sin site om Riksrevisionen :

https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen.html

Detta brev till er på Riksrevisionen publiceras offentligt på siten www.LexNoxa.com så att allmänheten ska få insikt i hur grov brottsligheten är inom IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. 


LexNoxa, 2019-03-07, Peter Martinsson.