Begär du registerutdrag enligt GDPR din lilla...RÅTTA ??


Datainspektionens råd för registerutdrag enligt GDPR (länk).
Den 25 Maj 2018 blev GDPR giltig lag i Sverige. Med GDPR har du rätt att vända dig till ett företag eller myndighet som behandlar dina personuppgifter och be att få veta kopior och uppgifter om vad de registrerat om dig samt begära felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas.


Men bered dig på att bli betraktad som "en råtta som dansar på bordet".

- Genom ett fint litet undantag i lagen om offentlig anställning §3(länk) har Justiteombudsmannens byråchef CarlGustaf Tryblom ett finfint litet undantag sälja "tjänster" till de myndigheter som vill undkomma bli granskade av JO. Undantaget i LOA om berikande bisyssla är exklusiv för anställda inom riksdagen, statsråden samt utlandsanställda.

Byråchef CarlGustaf Tryblom har alltså sidoinkomst från företaget JP infonet vid sidan av sitt uppdrag för JO att granska JP infonets kunder där CarlGustaf säljer tjänster till samma kunder. I en fungerande rättsstat är detta självklar korruption, en mut situation, att sälja råd hur socialtjänst, migrationsverk och annan kriminell verksamhet ska undvika granskning och lagföras av JO hade blivit en saftig skandal i ett land där medborgarna kräver lag och ordning men i sverige passerar myndigheters brottslighet i tyst uppgivenhet tack vare politruker som Konstitutionsutskottets ordförande Karin Enström (M) som är tillsynsinstans av JO. Karin får information från bland annat mig om den grova brottslighet som pågår inom JO, Riksrevisionen och övriga tillsynsmyndigheter men för Karin Enström är det i god moderat anda viktigast delta i korruptionen och inte agera. Eftersom väljarnas rätt stryka politiker på röstsedeln togs bort sitter Karin Enström säkert, hon kan inte röstas bort.

JP infonet, JO byråchef CarlGustaf Tryblom (länk).


Den rådgivningstjänst där JO's byråchef "säljer tjänster" skriver så här om din lagliga rätt att begära registerutdrag enligt GDPR :
"När PUL är borta, dansar rättshaveristerna på bordet - eller ?"
- "Dessutom ska den sökande få betydligt mer information om personuppgiftsbehandlingen."
-"Många ser nog framför sig en kö likt till karusellerna på Gröna lund utanför myndigheterna den 25 maj."

Länk jpinfonet.se/nar-pul-ar-borta-dansar-rattshaveristerna-pa-bordet---eller/.
Texten "dansar rättshaveristerna på bordet" är en idiom, liknelse, av talesättet "när katten är borta dansar råttorna på bordet". Det är så här myndighetsadeln ser på dig som medborgare. JO, JP infonet med flera myndigheter anser att du som via skatten betalar för alla dessa myndigheter och parasiterande företag som JO, JP infonet, Justitiekanslern, Migrationsverket, Datainspektionen, domstolsväsendet med flera och som har mage begära ut registerutdrag enligt GDPR...är råttor.
- Denna myndighetsadel, de verkliga råttorna, har inga problem bita handen som föder dem för de litar på att du inte vågar göra något.
Detta lagvidriga beteende är också orsaken till att tillsynsmyndigheten Datainspektionen aldrig kommer ge en medborgare rätt om en myndighet eller företag bryter mot GDPR. Datainspektionen är en av sveriges mest korrumperade och sönderkvoterade myndigheter där all kunskap nu kvoterats bort till förmån för politisk uppfattning och vilja att begå brott.

Om du vill agera mot korruption och brottslighet är du välkommen engagera dig i medborgarrättsrörelsen FRR (länk) där vi kräver att svensk lag alltid måste gälla i Sverige. Medlemskapet är gratis men FRR är helt beroende av sina medlemmars engagemang i vårt samhälle och gällande lag och rätt.

LexNoxa 20190527, Peter Martinsson.