Instruktion : begära ut allmän handling.

Instruktion : begära ut allmän handling.

.
Du har rätt till "offentlig insyn" i alla förvaltningar du betalar med din skatt. Prova jämföra med konsumentköplagen : om du ska betala för en vara måste du självklart ha rätt att få se varan du betalar. Det är samma sak med din skatt, om du betalar mer än halva din inkomst varje år i skatt måste du också ha rätt att få se vad du får för halva din inkomst genom "offentlig insyn" i sveriges myndigheter. Din offentliga insyn kan till exempel bestå av din rätt att få se "allmänna handlingar". 

Vad är en handling ?
Med "handling" avser vi oftast ett dokument, ett papper, men det kan också vara foto, ljudupptagning, video, databas eller annat. Så här beskrivs "handling" i Sveriges grundlag Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap.§3. (länk) :
Handling
3 § Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. Lag (2018:1801).

Du har rätt att se alla "allmänna handlingar" hos sveriges offentliga instanser eftersom du betalar deras existens med din skatt, eftersom handlingarna upprättats på bekostnad av din skatt så är handlingen de facto "din" för det är ju du som betalat lön till den som skrev handlingen, betalat datorn där handlingen skrevs och skrivbordet där handlingen hanterats. En "allmän handling" definieras så här i vår grundlag TF 2 kap.§4, §9 och §10. (länk) : 
Allmän handling
4 § En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet.

Inkommen handling
9 § En handling anses ha kommit in till en myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. I fråga om en upptagning som avses i 3 § gäller i stället att den anses ha kommit in till myndigheten när någon annan har gjort den tillgänglig för myndigheten på det sätt som anges i 6 §.
Tävlingsskrifter, anbud eller andra sådana handlingar som enligt tillkännagivande ska lämnas i förseglat omslag anses inte ha kommit in före den tidpunkt som har bestämts för öppnandet.
En åtgärd som någon vidtar endast som ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av en handling som en myndighet har tillhandahållit ska inte anses leda till att handlingen har kommit in till den myndigheten.

Upprättad handling
10 § En handling anses ha upprättats hos en myndighet, när den har expedierats. En handling som inte har expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt. I stället för det som föreskrivs i första stycket gäller följande:
1. Diarier, journaler samt sådana register eller andra förteckningar som förs fortlöpande anses ha upprättats när de har färdigställts för anteckning eller införing.
2. Domar och andra beslut, som enligt vad som är föreskrivet ska avkunnas eller expedieras, samt protokoll och andra handlingar till den del protokollet eller handlingen hänför sig till ett sådant beslut, anses ha upprättats när beslutet har avkunnats eller expedierats.
3. Andra protokoll från en myndighet och därmed jämförliga anteckningar anses ha upprättats när de har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt.

Det som sägs i andra stycket 3 gäller inte protokoll hos riksdagens utskott, en kommuns revisorer, statliga kommittéer eller en kommunal myndighet i ärenden som denna endast bereder till avgörande.
Notera att definitionen i Tryckfrihetsförordningen inkluderar handlingar som överlämnas mellan myndigheter ( = inkommen handling hos mottagande myndighet) och meddelanden, brev etc ( = inkommen handling) i ett ärende, även om meddelandet är personligt adresserad till någon i ärendet.

Vad är INTE allmän handling ?

Det finns definition av vad som inte är allmän handling. Tryckfrihetsförordningen 2 kap. §14 :
14 § Som allmän handling anses inte
1. ett brev, ett telegram eller någon annan sådan handling som har lämnats in till eller upprättats hos en myndighet endast för befordran av ett meddelande,
2. ett meddelande eller någon annan handling som har lämnats in till eller upprättats hos en myndighet endast för offentliggörande i en periodisk skrift som ges ut genom myndigheten,
3. en tryckt skrift, en ljud- eller bildupptagning eller någon annan handling som ingår i ett bibliotek eller som från en enskild har tillförts ett allmänt arkiv uteslutande för förvaring och vård eller forsknings- och studieändamål eller privata brev, skrifter eller upptagningar som annars har överlämnats till en myndighet uteslutande för något av de angivna ändamålen,
4. en upptagning av innehållet i en sådan handling som avses i 3, om upptagningen förvaras hos en myndighet där den ursprungliga handlingen inte skulle vara att anse som allmän.
Det som föreskrivs i första stycket 3 om handlingar som ingår i bibliotek tillämpas inte på en upptagning i en databas som en myndighet har tillgång till enligt ett avtal med en annan myndighet, om upptagningen är allmän handling hos den myndigheten.

Instruktion för att begära ut dokument.
- Du har rätt begära ut allmänna handlingar från alla offentliga instanser du betalar med din skatt. Om du är part i ett ärende har du rätt till partsinsyn utan hinder av sekretess för att kunna tillvarata din rätt till rättvisa (EKMR artikel 6, länk). Myndigheter vill absolut inte lämna ut handlingar eftersom handlingar kan utgöra bevis om grov brottslighet och korruption inom myndigheten så därför kommer myndigheten göra allt för att missförstå och sabotera din begäran. Det finns några regler du bör följa för att förhindra att tjänstekvinnor/män ska kunna ljuga och undkomma din begäran om allmän handling, några grundregler :

1. Begär aldrig handlingar muntligt, du kan vara helt bergsäker på att myndigheten kommer missuppfatta, missförstå eller annan miss av din begäran. 

2. Begär alltid handlingar skriftligt via officiell registrator så din begäran diarieförs, du hittar e-post adress på myndighetens site (registrator@**dinkommun**.se). Även om en handläggare svarat från sin personliga adress ska du kopiera in officiell registrator om du svarar så ditt svar inte "bara försvunnit". 

3. Begär bara handlingar i ett ämne/kategori/ärende per brev. Om du ställer flera frågor i ett meddelande kommer myndigheten bara svara på en fråga och sedan ljuga om att de besvarat alla dina frågor.

4. Skriv alltid datum och ämne i din begäran så du lätt kan referera, följa upp och spåra din begäran.

5. Håll text så kort som möjligt, ju mer du skriver desto större möjligheter att lyckas missförstå och ljuga sig ur saken.

6. Inkludera lagtext. Om du begär partsinsyn så inled din förfrågan med förvaltningslagen §10 så det inte finns några tvivel vad du söker. Begär du allmän handling så inkludera tex OSL 4kap.§2 (se nedan). Med lagtext finns inga missförstånd för det är lagen som gäller.

7. Avsluta alltid med följande text : "Vägran följa svensk grundlag meddelas mig skriftligt för vidare juridisk hantering".

Rätten att få se en allmän handling.
Allmänna handlingar är handlingar du har rätt att se. Du kan få se dem i flera former, enklaste formen är att du utan avgift får se, läsa, filma och fotografera handling utan kostnad hos myndigheten eller myndighetens ombud, Tryckfrihetsförordningen 2 kap. §15 :
Rätten att ta del av allmänna handlingar
15 § Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En handling får även skrivas av, avbildas eller tas i anspråk för ljudöverföring. Kan en handling inte tillhandahållas utan att en sådan del av handlingen som inte får lämnas ut röjs, ska den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia.
En myndighet är inte skyldig att tillhandahålla en handling på stället, om det möter betydande hinder. Detsamma gäller en upptagning som avses i 3 §, om sökanden utan beaktansvärd olägenhet kan ta del av upptagningen hos en närbelägen myndighet. Lag (2018:1801).
Vilka allmänna handlingar finns det ?
Varje myndighet är organiserad efter sin kärnverksamhet och då följer ju deras allmänna handlingar deras verksamhet. För att få veta vilka allmänna handlingar en myndighet har ska myndigheten faktiskt själv redogöra för dig enligt Offentlighets- och Sekretesslagen, (OSL) 4 kap, §2 (länk):
Beskrivning av en myndighets allmänna handlingar
2 § Varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger information om 
1. myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter allmänna handlingar, 
2. register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna handlingar, 
3. tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar, 
4. vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter, 
5. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i sina handlingar, 
6. uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur och när detta sker, och 
7. myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter.I beskrivningen ska uppgifter utelämnas om det behövs för att beskrivningen i övriga delar ska kunna hållas tillgänglig för allmänheten.
Vad är en myndighet ?
Vad är egentligen en myndighet ? Myndighet definieras i TF 2 kap. §5 och OSL 2 kap.§3 :
Med myndighet jämställda organ
5 § Med myndighet jämställs i detta kapitel riksdagen och beslutande kommunal församling.
OSL 2 kap.§3 :
3 § Det som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Sådana bolag, föreningar och stiftelser ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.

OCH...det finns också en märklig bilaga till OSL 2 kap.§4 som listar vilka offentligfinansierade instanser (stiftelser) som du också ska beredas insyn trots att de egentligen inte är en myndighet, denna bilaga hittar du längst ned i OSL på riksdagens site (länk) :
Bilaga
I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet.

Ett intressant faktum är att sveriges största offentligfinansierade stiftelse, Förvaltningsstiftelsen för Sveriges radio, SVT och UR (länk) helt "glömdes bort" ur offentlig insyn och finns inte listad som stiftelse med rätt till offentlig insyn i OSL 2§4 så du har ingen rätt få veta hur dina 9.000.000.000 (9 miljarder) skattekronor förvaltas inom SVT, SR och UR.Några tips :

Det är ibland svårt gissa vilka handlingar du ska begära ut, myndigheten ska hjälpa dig med detta enligt OSL 4kap.§2 som redovisat ovan. Dessutom är alla myndigheter skyldiga föra register över sina handlingar, till exempel de handlingar som inkommer via en myndighets officiella kontaktväg som epost ska diarieföras av registrator och självklart är detta register offentlig handling eftersom det är upprättat inom myndigheten. Ibland kan det gå snabbast leta igenom registren för att se vilka handlingar du ska begära.OSL 5 kap. §2 :

2 § Beträffande handlingar som registreras enligt 1 § ska det av registret framgå 
1. datum då handlingen kom in eller upprättades, 
2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen, 
3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och 
4. i korthet vad handlingen rör.
Uppgifter enligt första stycket 3 eller 4 ska utelämnas eller särskiljas om det behövs för att registret i övriga delar ska kunna hållas tillgängligt för allmänheten.
Register över handlingar och händelser i ärenden kan ha olika namn hos olika myndigheter, hos domstolar kallas de "dagboksblad", andra myndigheter kallar dem "journal-log", "registerhändelse" och "dagboksanteckning", allt är olika namn för samma sak, ett register som visar vad som skett och vid vilken tidpunkt det skett.

Myndigheten fördröjer utlämnande.
Enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap.§15 ska en handling "lämnas ut genast eller så snart det är möjligt". Hos JO kan du söka och hittar massor med JO-beslut (länk) där JO kräver att utlämnande av en handling ska påbörjas samma eller senast nästkommande dag, JO skriver "påbörja" och inte utlämna för att tillåta tid för sekretessprövning om du inte är part i saken.

Handling
en är svår läsa/förstå.
En annan metod brottslingarna inom myndigheter gärna använder är att göra handlingarna omöjliga att förstå. Detta är inte heller ditt problem, det är myndigheten som gjort fel enligt OSL 4kap.§1 :
Hantering av allmänna handlingar, m.m.
1 § En myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar.
Myndigheten ska särskilt se till 
1. att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen, 
2. att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar, 
3. att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls, och 
4. att automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas med beaktande av det intresse som enskilda kan ha av att själva utnyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar.

En myndighet ska vidare särskilt beakta 
1. att enskilda bör ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar, 
2. att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och, om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett, samt 
3. att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen.
Jag vägras tillgång till en handling.
För att dölja brott försöker myndigheter nästan alltid undvika lämna ut handlingar som kan bevisa myndighetens brottslighet, ofta hänvisas till sekretess eller att de gallrat ut handlingen tidigare än 5 år och slängt din handling eller att handlingen bara försvann...*poff*...så där bara. I dessa fall är du grov brottslighet på spåren och det är viktigt du fullföljer och spårar upp vad brottslingarna inom myndigheten försöker dölja. Alla myndigheter som vägrar följa en begärelse är skyldiga fatta beslut och i beslutsmotiveringen redovisa varför du inte kan få en handling, ofta är beslutsmotiveringen i dessa fall lika innehållslös som en rostig hink för en grov brottsling vill ju inte redovisa i sin beslutsmotivering att de är grova brottslingar. När du fått ditt skriftliga beslut mejlar du detta till närmaste förvaltningsrätt och överklagar ärendet fram till du fått dokumentet.

Sidor saknas.
En metod som använts några gånger är att gömma känsliga handlingar i besläktade handlingar. Var noga med att kolla sidnumrering, om sida 3 saknas kan du vara helt säker på att sida 3 innehåller avgörande information och har troligen  gömts i en släktings personakt av yrkeskriminell förfalskare ( = en socialtjänstsekreterare). När du upptäcker detta finns ingen inom socialtjänst som har en aning om vem som försöker gömma undan dokument, oftast är det datorn "som råkat" gömma undan dokumentet trots att en dator enbart kan styras via mus och tangentbordskommandon men det är så här grov brottslighet (myndigheter) fungerar.

Partsinsyn.
Om du är part i ett ärende har du rätt till partsinsyn för att kunna tillvarata din rätt till rättvisa, partsinsyn baseras på "EU-grundlag" och finns beskriven i Förvaltningslagen §10 som hänvisar till OSL 10kap.§3 :

Förvaltningslagen §10 (länk):
Partsinsyn
10 § Den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet. Rätten att ta del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

OSL 10 kap.§3:

Partsinsyn och förbehåll
3 § Sekretess hindrar inte att en enskild eller en myndighet som är part i ett mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet och som på grund av sin partsställning har rätt till insyn i handläggningen, tar del av en handling eller annat material i målet eller ärendet. En sådan handling eller ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda.
Sekretess hindrar aldrig att en part i ett mål eller ärende tar del av en dom eller ett beslut i målet eller ärendet.

Inte heller innebär sekretess någon begränsning i en parts rätt enligt rättegångsbalken att få del av alla omständigheter som läggs till grund för avgörande i ett mål eller ärende.

Om det i lag finns bestämmelser som avviker från första eller andra stycket gäller de bestämmelserna. Lag (2014:259).

Avgifter.
Trots regeringens digitaliseringsdirektiv för ett hållbart samhälle (länk) vill myndigheter nästan alltid hantera papper, det vill säga, de handlingar du betalat lön för att skriva, upprätta, spara och diarieföra ska du betala en gång till. Orsaken att du ska betala dina handlingar flera gånger är för att myndigheter är rädda lämna ut för mycket information (metadata) om de mejlar datalagrade dokument, därför vill de fortsätta plocka med papper i strid med regeringens digitaliseringsdirektiv. En vanlig kostnad för detta är att du får 9 sidor gratis och sedan 2 kronor per dokument. Som jag nämnde ovan har du rätt att enligt TF 2kap.§15 se allmän handling utan kostnad hos myndigheten så åk dit och bläddra igenom de papper de skrivit ut åt dig gratis, hittar du något av värde så begär du kopia på plats. 

Registerutdrag enligt GDPR.
Brottslingarna på myndigheten Datainspektionen har klantat sig när de skulle spela tuffa mot företaget spotify, de tänkte inte på att lagen är lika för alla, både myndigheter som företag när de skrev följande (länk) :
– "Du har rätt att vända dig till ett företag eller myndighet som behandlar dina personuppgifter och genom ett registerutdrag få veta vilka uppgifterna är. Du ska också få information om hur uppgifterna används beskrivet med ett tydligt och enkelt språk".
Jag har sparat backup av Datainspektionens sida på flera ställen ifall Datainspektionen inser vilka problem de skapat för brottslingar som till exempel socialtjänst som har ett gigantiskt behov att ljuga, dölja och förfalska och försöker radera sitt uttalande som andra myndigheter gjort med obekväm data (till exempel BRÅ, SCB, SKL).

2020-01-30, LexNoxa, Peter Martinsson.