#Dränera Träsket : Domare Lise-Lotte Bäckströms grova tjänstefel.

  #Dränera Träsket : Domare Lise-Lotte Bäckströms grova tjänstefel.När den italienska journalisten Stefania Maurizi granskade svenska myndigheters agerande i fallet Julian Assange blev hon chockad över den grova korruptionen inom Sveriges myndigheter. En journalist från landet där korruption och "la cosa nostra" uppfanns borde vara härdad men sverige överraskade på ett negativt sätt (länk). 

De riksdagsledamöter du väljer och sedan avlönar via din skatt beslutar dina lagar. När lagarna beslutats överlämnas de till lagutövarna i sveriges myndigheter för att upprätthålla sveriges oberoende statsskick, ingen lagstiftare får utöva lag och ingen lagutövare får stifta lag. Det som kallas "rättsstat" upprätthålls i majoriteten europeiska länder av författningsdomstolar som agerar efter bestämda regler men istället för en konkret författningsdomstol har sverige uppfunnit en märklig lekstuga av "Justitieombudsmän" som beroende på dagsform och mutbelopp granskar korruption eller inte, justitieombudsmannens beslut är oftast rena beställningsuppdrag för att förfalska och kringgå den lag du betalat dina folkvalda lagstiftare lön i ditt parlament att besluta.

Ett exempel är sveriges lagar om tjänstefel. Sverige har mycket bra och tydliga regler om tjänstefel, vår riksdag gjorde ett bra arbete när de beslutade straffskärpningen av tjänstefel den 1 juni 1989 i Brottsbalkens 20 kapitel men om sveriges skattebetalare låter råttorna dansa på bordet kommer dessa råttor upphäva de regler som hindrar råttorna fortsätta dansa på bordet, ingen tjänstekvinna/man inom åklagarmyndigheten kommer upprätthålla sveriges lagar om tjänstefel som kan straffa åklagare själva så länge medborgarna som betalar kalaset inte bryr sig.

Brottsbalkens 20 kapitel om straffbart tjänstefel är klokt formulerade, de bryr sig inte om vem som begår brott utan hur, lagstiftningen fokuserar inte på titel på den som ansvarar för att utöva myndighet utan hur "myndighetsutövningen" utförs. Att utöva myndighet är att bestämma över en medborgare, det kan handla om ett bygglov, demonstrationstillstånd, besikta bilen eller när en ordningsvakt avvisar en stökig person från ett köpcentrum, allt detta är exempel på myndighetsutövning som regleras i olika lagar (plan och bygglagen, fordonskungörelsen och lag om ordningsvakter). Tex får en person som besiktar din bil inte bedriva bilverkstad, försäljning eller vara satt i skuld när denna person godkänner/underkänner ditt fordon, eller, "När en ordningsvakt ingriper skall han se till att åtgärden inte väcker onödig uppmärksamhet eller orsakar större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn till dess syfte" (andra stycket §8, Lag om ordningsvakter länk). Om någon som givits mandatet bestämma över någon, "utöva myndighet", utövar denna myndighet i strid med lagar är det tjänstefel, det är till och med straffbart att vara okunnig (oaktsam) vid myndighetsutövning. Så här lyder paragrafen om tjänstefel i Brottsbalken 20 kap.§1 (länk) : 

20 kap. Om tjänstefel m. m.
"1 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år."

"Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärnings­mannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otill­börlig förmån som är betydande."

Regelverket om tjänstefel är tydligt, klokt och bra men om du inte läser dina egna lagar luras du tro på foliehattsteorier att sverige inte har regler för tjänstefel och ansvar. Låt dig inte luras av de tjänstekvinnor/män som vill undkomma lagarna om tjänstefel. När riksdagen beslutade straffskärpningen för tjänstefel den 1 Juni 1989 gav lagstiftarna flera tydliga konkreta exempel i sina instruktioner för tjänstefel, tex i proposition 1988/89:113 sidan 24 (länk) som är del av underlaget för lagen om tjänstefel anger lagstiftarna : 

"Uttrycket "vad som gäller för uppgiften" avser regler som mera konkret tar sikte på hur en viss uppgift skall handläggas, t. ex. rättegångsbalkens regler, förfarandereglema i förvaltningslagen eller en myndighets föreskrif­ter, som direkt angår myndighetsutövningen" 

Att veta är helt annat än att gissa, tro, känna eller tycka. Om  du klickar på de blåa länkarna i denna artikel så hittar du det underlag dina lagstiftare i din riksdag använde för att med lön betalad av din skatt besluta de regler som är nödvändiga för att sverige ska fungera tryggt. När jag uttrycker det på detta viset får du hålla med om att det verkar lite dumt inte läsa dina egna lagar som du betalat hundratusentals kronor i skatt för att besluta och upprätthålla. Tänk på att hålla isär lagstiftare - lagutövare som är grunden för sveriges oberoende statsskick.

Bevisning av domare Lise-Lotte Bäckströms grova tjänstefel.
Domare Lise-Lotte Bäckström tjänstgör i Blekinge tingsrätt. Domare Lise-Lotte Bäckström uppbär domarbrev då hon svurit domareden där hon lovat upprätthålla svensk lag för den lön du betalar henne via din skatt, till exempel har domare Bäckström svurit följa Rättegångsbalken 17 kap.§7 för dom och beslut (länk) :

7 § En dom skall avfattas skriftligen och i skilda avdelningar ange
1.domstolen samt tid och ställe för domens meddelande,
2.parterna samt deras ombud eller biträden,
3.domslutet,
4.parternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter som dessa grundats på och
5.domskälen med uppgift om vad som är bevisat i målet.

Trots dessa tydliga instruktioner kan domare Bäckström inte låta bli utnyttja sin myndighetsställning och ljuga i sitt domslut : totalt 7 yrkanden och omfattande bevisning i flera aktbilagor utelämnar domare Bäckström med följande :

"Till stöd för sitt överklagande har N.N, som det får förstås, i huvudsak anfört att N.N anser [beslutet] felaktigt. // N.N har åberopat tidningsartiklar m.m."

Domare Lise-Lotte Bäckström har i strid med Rättegångsbalken 17 kap.§7 utelämnat samtliga yrkanden och samtlig bevisning som består av riktlinjer från flertal myndigheter. I sitt domslut bryter domare Bäckström mot sveriges grundlag Regeringsformen 1 kap.§9 (länk) som kräver att domstolar iakttar saklighet, dvs domstolar ska hålla sig till saken. Rätten till rättvis prövning är en av FN's mänskliga rättigheter som sverige beslutat i svensk lag SFS 1994:1219 (EKMR). I artikel 6 EKMR fastslås sveriges medborgares "rätt till rättvis prövning" (länk) :

Artikel 6 - Rätt till en rättvis rättegång.
1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag.

När domaren Lise-Lotte Bäckström helt utelämnar vad som yrkats och bevisats i sitt domslut där domare Lise-Lotte Bäckström ignorerar svenska myndigheters instruktioner, lagar och regler vägras medborgaren rätten till en rättvis rättegång eftersom ingen vet vilket yrkande, bevis eller lagrum domare Bäckström beslutat om. Att utelämna yrkande, invändningar och bevisning strider mot Rättegångsbalkens regler om dom och beslut. När domare Lise-Lotte Bäckström bryter mot "hur en viss uppgift skall handläggas, t. ex. rättegångsbalkens regler," har domare Lise-Lotte Bäckström bevisligen "allvarligt missbrukat sin ställning".

Sammanfattning bevisning av domare Lise-Lotte Bäckströms grova tjänstefel :

1. Domare Bäckström har i sitt domslut utelämnat vad parterna yrkat.
2. Domare Bäckström har i sitt domslut utelämnat vad parterna bevisat.
3. Domare Bäckström har i sitt domslut utelämnat domskälen.
4. Domare Bäckström har ej följt saklighetskrav i Regeringsformen 1 kap.§9.
5. Domare Bäckström uppfyller rekvisitet för tjänstefel enligt prop 1988/89:113, sidan 24 genom att bryta mot förfaranderegler i rättegångsbalken 17 kap.§7. 
6. Domare Bäckström uppfyller rekvisitet för grovt tjänstefel i andra stycket Brottsbalken 20 kap.§1.
 
Kartläggning av organiserade brottsnätverk.
För att kartlägga organiserad brottslighet måste man röra om i grytan. Denna anmälan av Rådman Lise-Lotte Bäckström för grovt tjänstefel kommer lyfta på mattor som ger oss möjlighet kartlägga vilka kackerlackor inom åklagarmyndigheten som försöker krypa undan ljuset, kanske kommer det vidriga kräket Karin Kjellström vid hovrätten Skåne Blekinge visa sitt fula tryne som vanligt vid omfattande organiserad brottslighet ?


LexNoxa 2021-05-05, Peter Martinsson.