Har du rätt Lagpröva vår regering ?


Riksdagens förarbete till grundlag Regeringsformen 12 kap.§10, Lagprövning (länk)Har du rätt kontrollera om Sveriges regering följer lag ?

- ja enligt förarbeten till vår grundlag RF 12 kap.§10 har du det.


Först av allt, vad är en lags förarbete ? Enligt vår grundlag Regeringsformen 1 kap.§4 är det vår Riksdag som stiftar Sveriges lagar. Beslutsunderlaget de riksdagsledamöter du valt använder när de beslutar en ny lag kallas lagens förarbeten och är "instruktionerna" för hur lagen ska användas av sveriges lagutövare i våra myndigheter. 

Att stifta en lag är att spå in i framtiden, för att åtgärda ett problem i vårt samhälle behövs en regel som bestämmer hur vi ska göra, till exempel har vi en lag att alla måste köra på höger sida av vägen för att ta oss fram säkert för om vi irrar runt hur som helst på vägarna utan regler kommer vi krocka och skada oss men hur ska vi göra i stora vägkorsningar ? I stora korsningar kan det ibland vara effektivare att hålla till vänster istället för höger när bilar möts så hur ska vi få en lag som fungerar, en lag som är "lagom", en lag som löser problemet utan att skapa nya problem ? 

För att få fungerande lagar beskriver våra lagstiftare sin tankegång med lagen i sina förarbeten och betänkanden för det är svårt att tänka ut exakt alla situationer som kan uppstå år 2020 med en lag som stiftades på 1960-talet. Beslutsunderlaget till en lag kan bestå av förarbeten som utredningar (Statens Offentliga Utredningar, SOU) som ska tänka igenom situationerna och ge förslag hur dessa situationer ska hanteras genom att hamra fram en "lagom" lagtext.

Regeringsformen 12 kap.§10, Lagprövning.
I vår grundlag Regeringsformen har vi två lagparagrafer om "Lagprövning", en paragraf i kapitel 11 för Rättskipningen,  domstolarna, och en nästan identisk lagtext i kapitel 12, Förvaltningen. Lagprövning i domstol är att en domstol ska kontrollera att domstolen följer överordnade lagar som sveriges grundlag och FN's mänskliga rättigheter i sitt agerande och beslut. Exakt samma krav ställs på sveriges myndigheter, Förvaltningen, i regeringsformen kapitel 12, §10 men justitieminister Beatrice Ask har lagt till en oerhört pikant detalj i sitt lagförslag proposition 2009/10:80 på sidan 292 (länk) när hon skriver sitt förarbete till lagförslaget : 

"med uttrycket ”offentligt organ” avses inte enbart förvaltningsmyndigheter utan även andra organ som utövar offentliga förvaltningsuppgifter, t.ex. regeringen eller olika privaträttsliga subjekt till vilka sådana uppgifter har överlämnats."

Så här lyder hela Beatrice Asks lagförslag i proposition 2009/10:80, sidan 292 :
Lagprövning 10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag.

"I paragrafen regleras den prövning som ska ske inom förvaltningen av om en föreskrift står i strid med en överordnad författning, den s.k. lagprövningsrätten. Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. 14 § såvitt avser andra offentliga organ än domstolar. Övervägandena finns i avsnitt 8.5.3. Bestämmelserna har ändrats på samma sätt som motsvarande bestämmelser för domstolarna, se kommentaren till 11 kap. 14 §. Med uttrycket ”offentligt organ” avses inte enbart förvaltningsmyndigheter utan även andra organ som utövar offentliga förvaltningsuppgifter, t.ex. regeringen eller olika privaträttsliga subjekt till vilka sådana uppgifter har överlämnats."
Du som följt LexNoxa vet att vi grävt i detta med Lagprövning för det är något våra myndigheter håller hemligt för oss, något som de myndigheter vi finansierar med vår skatt inte vill berätta för oss om vår rätt till rättvisa. Till exempel redovisade vi förra veckan hur Högsta Domstolens chef Anders Eka vägrar svara på frågor hur Lagprövning enligt RF 12 kap.§10 ska gå till rent praktiskt, frågor som vem - var - hur behöver klargöras (LexNoxa : så vägrar högsta domstolen dig dina rättigheterför att du ska kunna använda din rätt till Lagprövning för alla förarbeten hänvisar till domstolsrättslig lagprövning. Anders Eka, Högsta Domstolens chef, vet svaren på dessa frågor för Anders Eka var chefssekreterare för grundlagsutredningen SOU 2008:125 (länk) där Förvaltningsrättslig lagprövning föreslogs till vår riksdag för första gången på sidan 380 som komplement till domstolsrättslig lagprövning RF 11 kap.§14.

Ska du hjälpa till mörklägga eller stå upp för din egna lag ?
Du har ett val, ska du stå upp för din egna lag som dina riksdagsledamöter beslutat med lön betald av dig i en riksdag du betalat eller ska du hjälpa Högsta Domstolens chef Anders Eka mörklägga dina grundlagstadgade rättigheter till lagprövning ? Om du tycker att din folkvalda representant Beatrice Ask gjort ett ganska bra jobb som är värt förvalta bör du stå upp för din lag, du bör dela med dig denna info till de medmänniskor du anser bör få information om vad Anders Eka håller på med när han fråntar dig dina mänskliga rättigheter.

Valet är ditt, det är inte mig du hjälper, som du ser finns ingen reklam eller swish här så jag tjänar inte ett öre på om någon läser denna artikel, det är dig själv, dina nära och kära du hjälper och jag bryr mig ärligt talat inte vad du gör, för mig är det viktigt stå upp för våra lagar, ett samhälle utan levnadsregler kommer inte fungera så för mina barns säkerhet är det viktigt för mig att krossa korruptionen som underminerar våra lagar. 

Om du väljer att hjälpa mig hjälpa dig eller du väljer ställa dig jämte våra myndigheter och pissa på dina rättigheter är ditt val, inte mitt, det är du som ska leva med ditt val att stödja oärlighet, inte jag.


LexNoxa 20200428, Peter Martinsson.