Lögnarna i Malmö Hovrätt.

Lögnarna i Malmö Hovrätt.

Hans-Erik Romeling, Lagman Hovrätten över Skåne och Blekinge , (Tahir Yousef)
Lagbrott och diskriminering blir lagligt när en Hovrätt i Malmö diskriminerar för att hovrättens chef är medlem i ett korruptionsnätverk.

I Hovrätten över Skåne och Blekinge utbröt vild panik i ett rättsärende. Dagen före en huvudförhandling i en vårdnadstvist blev Lagmannen Hans-Erik Romeling, Hovrättsrådet Margareta Hansson och tf Hovrättsassessorn Emilie Shami tvungna att i full panik radera pappans yrkande om jämställdhet för barnen, pappan ville att barnen ska ha det lika bra hos båda föräldrar, det ville inte Hans-Erik Romeling.

Hovrätten ljög i ärendet.

Problemet var att en part begärde "lika rättigheter och skyldigheter" mellan föräldrarna i en vårdnadstvist om barn. Barnens ena förälder ville helt enkelt att barnen ska få bästa möjliga förutsättningar i livet, båda föräldrarna ska betala för barnens uppväxt och det ska råda lika villkor för BÅDA föräldrarna. Föräldrarna borde följa svensk lagstiftning som till exempel Föräldrabalken och Europeiska mänskliga rättigheter.

Så här såg yrkandet ut, punkt 2 :
"2 : I andra hand fortsatt gemensam vårdnad med kravet att lika rättigheter och skyldigheter gäller båda föräldrar, *Förälder 1* och *Förälder 2* enligt Europeiska Mänskliga rättigheter, förbud mot diskriminering. Lika rättigheter ska råda för båda utan utnyttjande eller diskriminering av *Förälder 1*. *Förälder 2* ska bidra till försörjningen av sina egna barn enligt Försäkrings-kassans avtalsmall för underhåll. *Förälder 2* ska villkorslöst dömas följa svensk lagstiftning som Föräldrabalken, svensk grundlag och Europeiska mänskliga rättigheter, *Förälder 2* försök tillskansa sig personlig vinning, fördelar och ekonomiskt utnyttjande av barnens *Förälder 1* ska stoppas i enlighet med svensk lag. Barnens barnbidrag ska följa barnen och barnens behov, barnens pengar ska inte stjälas av *Förälder 2* för att stoppas i egen ficka, barnbidrag är inget föräldra-bidrag utan ska användas till barnens behov och glädje. Att *Förälder 2* behåller barnens barnbidrag för eget festande begränsar barnens möjligheter till stimulerande utflykter som lekland, simhallar och tivoli är inget annat än SKANDAL. Verkställighetsbeslut yrkas."

..."förbud mot diskriminering"..?....."lika rättigheter"..? ...""förälder 2" ska bidra till försörjningen av sin barn"...?

- Är det inte självklart i Sverige år 2018 att BÅDA föräldrar betalar för sina barn ? Är inte diskriminering förbjudet i Sverige ? Betalar inte alla föräldrar för sina barn ?

nej...Nej och NEJ.

Om den förälder barnen bor hos, boendeförälder, inte "känner" för att försörja sina barn så slipper boendeföräldern betala för sina barn, det är "praxis", praxis är ett ord som numera används av domstolar när de bryter mot lagen för att de alltid brutit mot lagen, om man alltid brutit mot lagen har det blivit en fin gammal tradition bryta mot lagen och då får man fortsätta bryta mot lagen, man har infört en "praxis". 

Förut betydde praxis just tradition, gammal sedvänja, men då var inte avsikten att bryta mot lagar som nu. 

Praxis låter finare så domstolar slipper erkänna vad det egentligen är : korruption, mutbrott och nepotism. Praxis borde i sig själv vara förbjudet eftersom avsikten är just att bryta mot lagen men lagbrott belönas av havererade domstolar om det kallas "praxis".

I Svenska domstolar förlorar 80-90% av alla pappor rätten till sina barn och sina barns boende till mamman, det bestämmer svenska "opartiska" domstolar för i Sverige är "alla" lika inför lagen. Dessutom belönas mamman med att inte behöva försörja sina barn. Bestämmelsen kommer ursprungligen ur Föräldrabalken.

Föräldrabalken 7 kapitel §2 :
2 § En förälder skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern 1; inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller 2; har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.
(Länk : riksdagen.se/svensk-forfattningssamling/foraldrabalk-sfs-1949-381)

Den förälder barnet inte bor hos ska betala underhåll. Underhåll fastställs genom dom eller avtal. 
MEN
Om boendeföräldern VÄGRAR komma överens, vad händer då ?

- Märkligt nog vägrar domstolar besluta om underhåll så som de ska göra enligt lagen, Föräldrabalken 7 kap §2, istället har beslutanderätten på ett märkligt sätt överlåtits på Försäkringskassan. Försäkringskassan som består av 76% kvinnor har ingen avsikt följa svensk grundlag om jämställdhet och allas lika värde utan hittar på en egen elegant tolkning av Föräldrabalken 7 kap, §2a :


2 a § En förälder som är betalningsskyldig för underhållsstöd enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken anses ha fullgjort sin underhållsskyldighet intill det belopp som lämnas i underhållsstöd till barnet.

Underhållsstödet beslutades den 18 November 2015 i SFU:7-2015 till 1573:- per barn per månad. Om föräldrarna inte kommer överens så ska den förälder som inte är boendeförälder enligt Föräldrabalken 7 kap, §2a betala minst 1573:-/månad i underhållsbidrag till den förälder som barnen bor hos. Till saken hör att barnbidrag tillhör inte barnet utan det tillhör den förälder där barnet bor.

Socialförsäkringsbalken 16 kap, §7 :

7 § Har föräldrar, som inte bor tillsammans, gemensam vårdnad om ett barn gäller följande.1. När barnet bor varaktigt tillsammans med endast en förälder lämnas barnbidraget till den föräldern, om han eller hon har gjort anmälan om det.2. När barnet bor varaktigt hos båda föräldrarna (växelvist boende), lämnas barnbidraget med hälften till vardera föräldern efter anmälan av någon av dem.Så den mamma som barnen bor hos får alltid underhållsbidrag, minst 1573:-/månad plus barnbidrag, 1250:-/månad/barn, totalt 1573+1250= 2823-:-/månad/barn.

Glass är dyrt, vad kostar ett barn ?

- Konsumentverket har räknat ut vad ett barn kostar :
Beroende på ålder kostar ett barn mellan 1920:-/månad till 4030:-/månad, per barn. De boendeföräldrar som vägrar gå med på avtal är alltid garanterade minst 2823:-/månad, De gör alltså 500:- vinst per barn per månad första året. När kostnaden för barnet övergår bidragen stäms oftast den andra föräldern, bidragsföräldern, på resterande belopp eftersom mammor inte ska behöva betala för sina barn.

Mellanskillnaden mellan den förälder som betalar och den förälder som inte betalar blir alltså 1573 + 533 = 2106:-/barn/månad. Dessutom, den förälder barnen inte bor hos har oftast ett umgänge med sina barn som till exempel  varannan helg så förutom underhållet betalar denna föräldern DESSUTOM barnens levnadskostnader under dessa helger för 90% av alla svenska mammor ska ha de pengar de tjänar på barnen till eget festande.

Ska det vara så här ? Ska mammor inte behöva försörja sina barn alls och pappor ska betala allt ?

Nej, detta är en praxis som kommit av "Feminism" inom Försäkringskassan. Feminism var förr i tiden en beundransvärd kamp för rättvisa men är idag endast ett verktyg för okunnighet och diskriminering. Av någon märklig anledning är det Försäkringskassan som beslutar om underhåll när en mamma vägrar gå med på ett frivilligt avtal och eftersom Försäkringskassan består av 76% kvinnor tas självklart alla beslut till ammans fördel, med avsikt diskriminera män.

När Försäkringskassan ska betala själva blir det en HELT annan sak, då gäller plötsligt jämställdhet igen :

- Om båda föräldrarna är fattiga och ingen av dem kan betala underhåll betalar Försäkringskassan HÄLFTEN  1573:- till vardera föräldern.

Socialförsäkringsbalken 18 kap, §25 : 
25 § Vid växelvist boende lämnas underhållsstöd för var och en av föräldrarna med hälften av det belopp som ska lämnas enligt 20 § första stycket.


Frivilligt avtal.
Föräldrar kan komma överens om ett frivilligt avtal, dock kräver det att mamman varken är parasit eller snyltare för med ett avtal blir mamman tvungen betala EXAKT lika mycket som pappan, det är egentligen detta som är jämställdhet till skillnad "feministisk jämställdhet" där kvinnor med juridisk hjälp ska ges fördelar över män. 

Försäkringskassan själva kallar sin beräkning av underhåll "en rättvis summa" :
Försäkringskassans avtalsmall om båda föräldrar tjänar lika mycket (summan inkluderar dagisavgift) :


Lögnarna i Hovrätten 
Åter till yrkandet i hovrätten. Som ni säkert redan gissat är *Förälder 1* en man, en pappa. Pappan begär alltså "jämställdhet" och "Förbud mot diskriminering" samt att även "mamman ska försörja sina barn".

Svenska domstolar HATAR jämställdhet för män, det får bara inte ske. Svenska domstolar hatar jämställdhet för män så pass mycket att Lagmannen Hans-Erik Romeling, Hovrättsrådet Margareta Hansson och tf Hovrättsassessorn Emilie Shami ändrar och raderar pappans talan dagen före rättegången i Hovrätten, de tar helt enkelt bort pappans yrkande om jämställdhet, det vill säga, mamman ska inte behöva betala för sitt barn utan är fri använda överskottet av bidragen till party och fest, för barnens bästa :

Först förvanskar referenten Hovrättsassessorn Emilie Shami pappans yrkande i punkt 2 :
Sedan beslutar Hovrätten att helt radera punkt 2 ur pappans yrkande :


Vad hände här ?
Kommer ni ihåg vad pappan yrkade ? 


"2 : I andra hand fortsatt gemensam vårdnad med kravet att lika rättigheter och skyldigheter gäller båda föräldrar, *Pappan* och *Mamman* enligt Europeiska Mänskliga rättigheter, förbud mot diskriminering. Lika rättigheter ska råda för båda utan utnyttjande eller diskriminering av *Pappan*. 

Ser ni vad pappan yrkar ? "-lika rättigheter och skyldigheter".


Som exempel anger pappan underhåll, att mamman ska gå med på Försäkringskassans jämställda underhållsavtal. När Hovrätten i Malmö ljuger ihop sitt beslut anger de pappans exempel, inte yrkandet.

Det är pappans exempel på jämställdhet som Hovrätten nu felaktigt anger som pappans yrkande och sedan avslår inför huvudförhandlingen.

...så enkelt är det, alla vackra ord om jämställdhet och allas lika värde gäller inte svenska män, när en Hovrätt ljuger blir diskriminering lagligt.

Varför ljuger en Hovrätt så här ?
- Hovrättens chef, Hovrättspresidenten Lennart Svensäter är medlem i det feministiska nätverket Hilda och Ruben.


Lennart Svensäter, hovrättspresident
"VÄLKOMMEN TILL HILDA"

"Kvinnor är i majoritet på juristutbildningarna.
De har de bästa betygen, och de är hälften eller fler av de jurister som anställs vid advokatbyråer, domstolar och hos åklagarmyndigheten. Men de finns sällan i toppen som chefer. 
Det vill nätverket Hilda förändra."

Länk : advokatsamfundet.se/hilda/
Länk : advokatsamfundet.se/hilda/Projekt/Ruben

Det finns inget behov av ett feministiskt korruptionsnätverk som Hilda då det nu är 73% kvinnor anställda inom rättsväsendet, tvärtom skulle det behövas ett "mansnätverk" för att få jämställdhet inom rättsväsendet men mutor smakar gott

Inom Sveriges rättsväsende är nu totalt 73% kvinnor anställda, vissa myndigheter har INTE EN ENDA MAN anställd.
Opartiska domstolar.
"Moder Justitia är blind", med detta uttryck menas att svenska domstolar ska vara rättvisa, opartiska, inför lagen ska alla vara lika. Fundera på om det över huvudtaget är möjligt för en Hovrätt vara opartisk om Hovrättens chef och flera domare är medlemmar i advokatsamfundets klubb Hilda. I alla rättegångar i Sverige är det ALLTID minst en advokat som försvarar den person som en åklagare anklagar, kan en domstol kallas opartisk när domstolens chef med domare sörplar drinkar på de "Hildarys" som advokatens klubb anordnar ?

- Nej, en domstol som är medlem i ena partens klubb är inte ens i närheten av opartisk.

Europeiska mänskliga rättigheter.
Pappan refererade i sitt yrkande till Europeiska mänskliga rättigheterna vilket hade gjort det mycket svårt för Hovrätten att ljuga till mammans fördel under rättegången, det hade inte gått att i domskälen skriva att endast pappan ska försörja barnen och mamman ska glida runt på en räkmacka. I full panik blev hovrätten istället tvungna att förvanska och radera pappans yrkande FÖRE huvudförhandlingen.

Så här skriver regeringen på regeringen.se :
(Länk : regeringen.se/det-demokratiska-systemet-i-sverige/grundlagarna)


Det är förbjudet att diskriminera i Sverige, även män. Exempel på olaglig diskriminering är att mammor ej behöver betala för sina barn och istället ålägga försörjning av barn på män ensamma utan att dessa män knappt får se barnen så parasiterande mammor kan leva loppan på de bidragspengar de tjänar på sina barn.

Så här lyder artikel 14 i Europeiska mänskliga rättigheterna :De Europeiska mänskliga rättigheterna är del av svensk grundlag, SFS 1994:1219 :

(Länk : riksdagen.se/svensk-forfattningssamling/lag-om-den-europeiska-konventionen-sfs-1994-1219)


Diskriminering blir så mycket finare när en sunkig Hovrätt i Malmö gör det för att chefen är med i ett korruptionsnätverk.LexNoxa 2018-04-23.