Hur allvarligt är bedrägeriet av Älmhult Familjerätt inför Växjö tingsrätt ?Hur allvarligt är bedrägeriet av Älmhult Familjerätt inför Växjö tingsrätt ?


- I en artikel publicerad 2019-02-25 (Länk) redogör jag hur en utredare i ett yttrande i en vårdnadstvist förstärker den ena partens talan och dessutom utesluter den andra föräldern i sin utredning. Vid en första anblick kan det te sig lite orättvist men låt mig redogöra hur allvarligt detta bedrägeri är. Straffskalan kan vara upp till 2 år fängelse.Rättsprocessen.
En domstol, ett ting, är en opartisk instans som utifrån vad som bevisas i ett ärende ska fälla ett beslut mellan två tvistande parter. En rättegång kallas "Huvudförhandling" där parterna får göra sina framställningar och stötta sin framställning med bevisning. I nästan alla rättegångar förekommer någon typ av utredning, om det är ett brottmål som en misshandel, stöld eller rattfylleri är det polisen som på åklagarens beslut genomfört en förundersökning som försöker klargöra vad som inträffat och eventuella motiv för det inträffade. En utredning ska bedrivas objektivt, dvs, utredaren ska hela tiden vara uppmärksam på andra bevis och orsaker, till exempel om det förekommer bevis som tyder på att det kan finnas andra brottslingar än den misstänkta. 

Utredningen ska även vara opartisk, alla ska betraktas oskyldiga fram till en misstänkta dömts för brottet. Vid en huvudförhandling får den misstänkta själv lägga fram bevis men de måste ha registrerats före förhandlingen. Förhandlingens ordförande ska på ett konstruktivt, opartiskt och objektivt leda förhandlingen och låta alla komma till tals. Det är rättens ordförande som ska se till att vittnen svarar på frågor på ett tydligt sätt, ordföranden får själv ställa frågor till parterna och vittnena om något är oklart för presidiet. Ordföranden ska enligt §1, Rättegångsbalken 4 kap. vara ""Lagfaren domare skall vara svensk medborgare och hava avlagt för behörighet till domarämbete föreskrivna kunskapsprov."" som utnämnts till Rådman, Lagman, Hovrättsråd eller justitieråd av regeringen på rekommendation av Domarnämnden.

Nämndemän.
Till sin hjälp har juristdomaren nämndemän. Sveriges lagar stiftas av folkvalda riksdagsledamöter som valts av oss medborgare till riksdagen genom öppna val. Riksdagens lagstiftare representeras lokalt i varje tingsrätt av personer som är förtroendevalda i senaste kommunvalet och utnämnts till nämndemän. En nämndeman ska enligt §6,  Rättegångsbalken 4 kap. uppfylla ""Till nämndeman får endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget." Även nämndemän uppbär domarbrev och har svurit domareden enligt §11, Rättegångsbalken 4kap.

I ett brottsmål är de tvistande parterna allmän åklagare och misstänkt brottsling, åklagaren representerar brottsoffret men eftersom det är i samhällets intresse upprätthålla lag och ordning får brottsoffret hjälp föra sin talan men ett brottsoffer kan även driva ett enskilt åtal själv i en domstol. I en tvist är parterna två vanliga personer som ofta representeras av ett juridiskt ombud som till exempel en Advokat. För ombuden finns inga andra krav än lämplighet.

Dom och beslut.
I rättegångsbalkens 17 kapitel stateras hur beslut tas i en domstol. Ett rättsärende inleds med en stämning och domstolen kommer då fråga efter handlingar och utredningar. I början av ett rättsärende hålls ofta en muntlig förberedelse där domstolen försöker se om parterna kan enas och vad rättsärendet handlar om. Om parterna når en uppgörelse avskrivs målet och rätten fastställer uppgörelsen i beslut. ett beslut ska alltid grundas på vad som förekommit i målet och vad som anses bevisat, inget annat.

Vårdnadstvist.
Om två föräldrar till ett barn inte kan komma överens inleds ofta en vårdnadstvist. Först försöker man få föräldrarna att komma överens av egen vilja men när det inte går blir en domstol tvungen avgöra saken genom beslut. Inför sitt beslut behöver domstolen förstå vad som är bäst för barnet, så här 
står det i §2a, Föräldrabalken 6kap. :


2 a § Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och - barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Lag (2006:458).


För att kunna bedöma vad som är bäst för barnet behöver rätten en utredning om hur barnet har det, hur föräldrarna bor, hur barnet har det i skolan, eventuella extra risker och behov för barnet med mera. Inför en muntlig förberedelse begär Domstolen ofta ett "yttrande" enligt §20, Föräldrabalken 6kap. Artikeln från 2019-02-25  (Länk) handlar om just ett sådant här yttrande. I materialet bevisas hur en utredare endast kallar den ena föräldern, kallelsen för barnet och pappan skickas till en ogiltig post adress och returneras till utredaren som anser att hon inte behöver "jaga folk". Utredaren sammanställer ytterst grova anklagelser från mamman i sin utredning utan att kontrollera dessa anklagelser mot polis eller rättsväsende trots att utredaren kontrollerat polisens brotts - och misstanke register. Mammans anklagelser får stå helt oemotsagda i den utredning som sänds till domstolen som ett "sant objektivt och opartiskt" yttrande så som utredaren förväntas arbeta enligt Sveriges grundlag Regeringsformen 1 kap.§9 :


9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Det är på dessa villkor domstolen hanterar utredarens uppgifter, domstolen måste förutsätta att utredaren följer svensk grundlag. När utredaren kort redogör att både pappan och barnet uteblev från de möten utredaren kallade till men utelämnade ur utredningen faktumet att kallelserna kom i retur till utredaren för att hon skrivit fel adress och fortsätter framföra anklagelser om misshandel utan att redogöra att ingen dömts eller ens misstänkts för någon misshandel blir hela utredningen mycket märklig. i målet har nu ena parten fått framföra grova anklagelser som styrks till fullo av en myndighet utan någon förklaring eller förtydligande.

I en domstol gäller sanningskrav, en domare svär i sin domared att "aldrig lag vränga eller orätt främja", ett vittne som uttalar sig i ett rättsärende måste först svära en vittnesed :'"'Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra."'' 

Dessa eder kan framstå som lite löjliga men deras juridiska innebörd är att personerna som svurit ed står under straffansvar om det framkommer bevis de ljugit, mened straffas med upp till 4 år fängelse, har i brottsbalken straffvärdet 4år fängelse. Att som i detta ärendet ljuga i en utredning till en domstol som ska vara ett oklanderligt  underlag för hur domstolen ska besluta i ett rättsärende bör räknas som "bevisförvanskning" med upp till 2 år fängelse. Att det är en tjänste-hen som avsiktligt ljuger och utnyttjar sin position i myndighetsutövning bör göra brottet grovt. 

Brottsbalken 15 kap. §8 :


Lagman Lars-Olle Larsson.
Lars-Olle Larsson, Lagman Växjö Tingsrätt.
Det är nu upp till chefen för Växjö Tingsrätt, Lars-Olle Larsson som nu fått dessa förfalskade bevis att avgöra frågan. Bevisuppgiften är en direkt affär mellan domstolen och Älmhult Familjerätt, domstolen kan inte ens med bästa vilja försöka skydda en brottsling inom systemet och istället skylla detta på någon av föräldrarna utan detta handlar om en person som i sin myndighetsutövning missbrukat sin position och avsiktligt grovt förfalskat underlag i ett rättsärende, jag har nämligen inte publicerat allt. Det är Lagman Lars-Olle Larsson som har till ansvar upprätthålla ordningen i domstolen i Växjö, om lagmannen underlåter upprätthålla lag och inte lagför utredaren så vet vi att Lars-Olle tycker det är fritt fram förfalska utredningar och vi har därmed kvitto att det är fritt fram ljuga i Växjö Tingsrätt utan repressalier. Därmed kommer Lars-Olle upplösa domstolens funktion och tvister kan istället avgöras med tärningsspel eller lottodragning. Jag har sökt Lars-Olle för en intervju och hoppas få återkomma med Lars-Olles syn på hur en sådan här sak bör bedömmas. Lars-Olle har ingen möjlighet uttala sig om personerna i saken eller det enskilda ärendet men han har en skyldighet att för sin uppdragsgivare allmänheten, vi skattebetalare, redogöra sin bedömningsgrund för en myndighets processbedrägeri i ett rättsärende så som beskrivet i dessa artiklar. Något säger mig att Lars-Olle kommer bli mycket svår att nå kommande veckor vilket också blir ett svar.


LexNoxa 2019-02-27, Peter Martinsson.