Jämställdhet för alla......utom män.


Klicka på bilden för bättre upplösning

Kraven om jämställdhet och kvotering av kvinnor in i svenska myndigheter trots bristande kunskaper för att uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor debatteras ofta idag men vem redovisar hur jämställt det verkligen är ? 
'
Märkligt nog finns det flera myndigheter som redovisar jämställdhet inom privata företag men jämställdhet inom svenska myndigheter vill ingen redovisa. Efter att ha varit i kontakt med flera svenska myndigheter insåg jag att svenska myndigheter är långt ifrån jämställda, jag beslöt mig för att granska ett flertal myndigheter och det visar sig att det råder stor o-jämställdhet inom svenska myndigheter....till kvinnors fördel. Allt prat om ett "manligt patriarkat" som styr  sverige är bara nonsens och rent skitsnack då det inom flera myndigheter råder mer än omotiverad övervikt kvinnor. När denna statistik sätts samman är det lätt se varför ingen myndighet vill redovisa verkliga siffror om jämställdhet i svensk statsförvaltning trots att vi har en jämställdhetsmyndighet som rimligen borde redovisa detta. 

Statistiken är tydlig, allt prat om "patriarkat" är påhittat nonsens och i verkligheten råder ett"matriarkat", myndighetsutövning (beslut om människors liv) får bara ske i myndigheter, beslut över människors liv får inte tas i privata företag eftersom ett företag kan ha intresse av hur beslutet utformas, ett byggföretag skulle självklart bevilja fler bygglov så de får sälja fler hus, en bilförsäljare kommer självklart utfärda körförbud för begagnade bilar för att kunna sälja nya. Privat myndighetsutövning är förbjuden i sveriges grundlag, Regeringsformen 12 kap.§4, du hittar mer info om myndighetsutövning och straffansvar här : Länk LexNoxa -tjänstemannaansvaret som faktiskt finns

I denna redovisning här är endast en bråkdel myndigheter redovisade, jag anser inte jag ska behöva göra detta då regeringen varje år sänder ut ett regleringsbrev för varje myndighet med instruktioner om bland annat jämställdhet inom myndigheten, det konstiga är att ingen följer upp huruvida sveriges myndigheter följer regeringens instruktion om jämställdhet inom myndigheter utan istället läggs all denna kraft och tid på att undersöka jämställdhet inom privata företag där ingen myndighetsutövning får ske enligt svensk grundlag.

Saklighet, opartiskhet och likhet inför lagen.
I alla beslut om människor vill vi vara säkra på att beslutet är korrekt. Av denna anledning har vi regler i vår grundlag att myndigheter måste agera sakligt, opartiskt och med likhet inför lagen, det vill säga endast basera sina beslut på bevis. 

Regeringsformen 1 kap.§9 :
9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).
Att gissa/tycka/känna i myndighetsutövning (beslut om andra människor) är förbjudet, det är viktigt att den myndighetsperson som beslutar om en annan människas liv är fri från fördomar, vi tillåter inte en nazist avgöra asylärenden, vi tillåter inte en miljöaktivist besiktiga bilar och kvinnor som hatar män (feminister) ska enligt lag inte få besluta om mäns liv men på just denna punkt haltar svenskt statsskick då femi-nazism idag är en tillåten hat-ideologi inom svenska myndigheter, hat mot män får idag inte diskuteras och den enda gruppen som idag inte erkänns grundläggande mänskliga rättigheter så som fastställt i svensk grundlag är svesnka män. Istället anklagas denna grupp med orimliga mantran som "alla män slår/våldtar/förtrycker/diskriminerar" trots att det inte ens är medicinskt möjligt att sveriges samtliga 4 miljoner män kan slå / våldta / förtrycka / diskriminera men det är så långt mentalsjukdomen schizofren vanföreställning genom självsuggestion, alltså feminism, bitit sig fast i sveriges statsskick. Genom att att repetera mantrat om patriarkat och alla män slår / våldtar / förtrycker / diskriminerar har feminister lyckats bygga upp en egen fantasivärld där de lider av diverse förföljelsemanier, fobier och andra åkommor istället för att söka samarbete och samverkan med halva sveriges befolkning, svenska män, för att utreda, lagföra och stävja brottslighet. Frågan är i grunden enkel, ökar kvinnors trygghet av att anklaga alla män eller ökar tryggheten genom att samarbeta med alla män, halva sveriges befolkning ? Orsaken är troligen en annan, feminism är en lönsam affärsverksamhet där stora pengar kan dras in på mens-konst, tjej-kvällar, kvinnor kan, kvinnojourer, feministiska event betalade med offentliga medel och annan särbehandling. Prova vänd på det, hur skulle debatten låta om ett event för bara män som betalas med offentliga medel ? En del i affärsstrategin kan vara att rensa ut män ur myndigheter med myndighetsutövning så de ej får insyn och kan avslöja vad som pågår (länk).


Statistik över hur män ersätts av kvinnor inom svenska myndigheter (länk)
Även kvinnor drabbas.
Tyvärr drabbas inte bara män av hat-ideologin feminism, även starka självständiga kvinnor som vägrar foga sig i hat-ideologin feminism drabbas och det finns ett tydligt mönster hur starka självständiga kvinnor förföljs av femi-nazister inom svenska myndigheter genom märkliga beslut där de fråntas rättigheter utan att dessa beslut motiveras. 

Lösningen.
Kunskap är ett finare ord för erfarenhet. När du utbildar dig tar du del av andras erfarenhet som nedtecknats till läromedel. Vetenskaper som fysik, omvårdnad, medicin, kemi, matematik, psykologi, mekanik, hållfasthet är erfarenhet som sammanställts till kunskap, ju mer kunskap du tagit till dig desto högre utbildad anses du, ett annat ord för högutbildad är att den högutbildade läst mycket av andras erfarenhet. Sveriges statsskick är baserat på att utbyta erfarenheter på en plats (parlament) för samtal (parle). Vi har beslutat detta statsskick därför att de bästa lösningarna kommer ur allas samlade erfarenhet, kunskap, därför är det viktigt ta till vara allas kunskap. Att hat-ideologin feminism med lögner, påhitt och faktaresistens tillåts tysta grupper är oacceptabelt. Istället för humanism, allas lika värde, ges feminister utrymme argumentera för kvinnors rätt slå barn och män, istället för humanism, barns rätt till trygghet tillåts feminister splittra, anklaga och ljuga för att de inte klarar ta till sig fakta, mätdata och verklighet. Valet är i grunden enkelt, antingen väljer vi humanism, allas lika värde och lika rättigheter eller fördjupar vi sprickan och kriget mellan män och kvinnor genom mer feminism, kvinnors rättigheter före barn och mäns rättigheter.


Nedan följer uppdelad statistik och sist källreferenser. Statistiken får tala för sig själv, den är absolut inte komplett men för de myndigheter jag inte redovisat är det likadant och det märkliga är att jag ska behöva sammanställa denna statistik, ingen myndighet behöver redovisa  myndigheter.

Jämställdhet män - kvinnor några förvaltningsmyndigheter :

(Klicka för större bild)
Jämställdhet män - kvinnor några rättinstansmyndigheter :

(Klicka för större bild)Källdata :
Redigerad 2020-01-27 då bilderna förnyades pga förlorad upplösning efter att bilderna komprimerats på servern. 


LexNoxa 2017-11-09, Peter Martinsson.