Kan sverige ha en mentalpatient som Justitiekansler ?

Justitiekansler Mari Heidenborg, månadens "Hilda" 2014 och 2018 (Länk)


.

Korruptionen inom svenska myndigheter kan aldrig existera utan tillsynsmyndigheternas stöd. Om de tillsynsmyndigheter som ska kontrollera att sveriges myndigheter följer lag inte upprätthåller svensk lag skapas exakt den organiserade brottslighet som idag är standard inom socialtjänst, försäkringskassan, migrationsverket och djurinspektion.


"När katten är borta dansar råttorna på bordet". 
Det gamla ordspråket om anarki när väktaren inte upprätthåller ordningen är en perfekt beskrivning av hur råttor inom svenska myndigheter dansar på borden i Justitiekansler Mari Heidenborgs frånvaro. Mari Heidenborgs underlåtenhet agera mot brottslighet inom sveriges myndigheter är grogrunden för den korruption tillsynsmyndigheten JK ska motverka enligt regeringens uppdrag. Genom att kartlägga vilka lagrum JK ignorerar får vi ledtrådar som kan förklara motiven till varför JK valt strunta i sitt uppdrag upprätthålla svensk lag inom sveriges myndigheter. Till exempel olaglig privat myndighetsutövning inom barnomsorg, vård och asylboende där privata företag ges full rätt till myndighetsutövning i strid med svensk grundlag (Regeringsformen 12 kap.§4) har fått Justitiekansler Mari Heidenborgs fulla välsignelse vilket låter oss ana att stora mutbelopp kan vara i omsättning för vilken annan orsak kan det finnas till att Justitiekansler Mari Heidenborg valt ignorera grundlagsbrott ? Vad kan vara orsakerna till att JK blivit både blind, döv och stum med symptom av mentalsjukdom ?

"Mutbarhet".
För att en person ska bli "mutbar" måste i grunden finnas en personlig korruption, en egen vilja att åsidosätta lagar och regler för om inte inte denna vilja finns blir personen omutbar. För att hitta en mutkolv måste du hitta en person som väljer att tro, tycka, känna och gissa istället för att verkligen veta baserat på fakta, mätdata och verklighet. Om en person väljer att hellre gissa än veta har du hittat en person utan principer och grundförståelse som lätt kan påverkas med mutor, nepotism och korruption, grunden för "mutbarhet". 

Justitiekansler Mari Heidenborg är övertygad feminist. Sveriges Justitekansler har valt att hata halva sveriges befolkning, sveriges män som betalar halva Mari Heidenborgs lön om 118.400 kronor per månad. För att kunna ta ifrån de män som betalar Maris halva månadslön grundläggande mänskliga rättigheter krävs en förmåga att sätta en personlig tro på feminism över all moral, etik och regeringsuppdraget att opartiskt, objektivt och med likhet inför lagen granska sveriges rättsväsende och myndigheter. Ett av dessa agerande är genom advokatsamfundets feministklubb "Hilda" som arbetar för fler kvinnor inom rättsväsendet. Det räcker inte för JK att JO's utredningsavdelning bara är 80% kvinnor, JäMy måste ha fler än 90% kvinnor, Försäkringskassan måste ha fler än 79% kvinnliga utredare, Åklagarmyndigheten måste vara fler än 68% kvinnor, Diskrimineringsombudsmannen (DO) måste ha fler än 80% kvinnor annars kan de råka besluta att en man diskriminerats :
LexNoxa undersökning av ojämställdhet sveriges myndigheter (länk).

.
Sveriges Justitiekansler anser det måste bli fler kvinnor i sveriges myndigheter för Mari hatar män. Att Mari skulle lida av dåligt samvete för att halva hennes lön betalas av de män hon valt diskriminera och frånta grundlagstadgade mänskliga rättigheter är osannolikt eftersom den fiktiva värld feminister byggt upp sina krav om särlagstiftning med påhittade mantran i sig utgör bevis på symptom av vanföreställning eller mentalsjukdom, se faktasammanställning här (länk).
 Faktaruta från LexNoxa : feminism - mentalsjukdomen (länk).

Bevisen : 1. Grundlagsbrottet efterforskningsförbudet.
Justitiekansler Mari Heidenborg har mottagit samma bevsining som ni läsare ser här med skillnaden att JK fått mer och tydligare bevisning än vad som kan redovisas i en artikel. Som Justitiekansler har Mari Heidenborg tillsyn över både tryckfriheten och advokatsamfundet så vad passar bättre än att Justitiekanslern granskar hur en advokat bryter mot efterforskningsförbudet ? Du hör i denna ljudfil (länk) hur Advokat Karin Åkesson-Renholm under en rättegång efterforskar om ett av vittnena är källa (länk till artikel). Att efterforska en källa är ett grundlagsbrott mot efterforskningsförbudet, i synnerhet om vittnet är edsvuet inför domstolen :

Tryckfrihetsförordningen 3 kap. §5, Efterforskningsförbud :
5 § En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte efterforska
1. författaren till en framställning som har införts eller varit avsedd att införas i en tryckt skrift,
2. den som har gett ut eller avsett att ge ut en framställning i en sådan skrift, eller 
3. meddelare enligt 1 kap. 7 §. Förbudet i första stycket hindrar inte efterforskning när det behövs för åtal eller något annat ingripande mot den som avses där som inte står i strid med denna grundlag. I sådana fall ska den tystnadsplikt som anges i 3 § beaktas. Lag (2018:1801).  

Om Justitiekansler Mari Heidenborg som blev månadens "Hilda" både 2014 och 2018 i advokatsamfundets feministklubb "Hilda" granskar någon av sina kamrater i advokatsamfundets klubb Hilda kan det lätt bli dålig stämning på nästa "Hildary" så JK duckar frågan på ett märkligt sätt :


LexNoxa : Är justitiekanslern korrumperad ? (länk).

"För att yttrandefrihetsgrundlagens efterforskningsförbud ska aktualiseras krävs att efterforskandet har utförts av en myndighet eller annat allmänt organ. Advokaten i fråga är inte en myndighet eller ett allmänt organ" 


Vänligen uppmärksamma Justitiekanslerns svepskäl :
1. En advokat har inget mandat förhöra någon någonstans. Enda skälet till att advokat Karin Åkesson-Renholm kan efterforska källa är för att vittnet är kallad till domstol att vittna under ed. Utan domstolens jurisdiktion hade vittnet haft full rätt be advokat Karin Åkesson-Renholm fara åt helvete och advokaten hade aldrig haft möjlighet efterforska en källa i strid med svensk grundlag.

2. Ordningen i domstolen upprätthålls av rättens ordförande (Rättegångsbalken 5 kap.) som i detta fallet var lagman Dan Sjåstad. Lagmannen hade till uppgift se till att rättegången följer svensk lag. Som du ser råkar före detta domare Mari Heidenborg "glömma bort" att domstolen är den myndighet som upplåter ett edsvuret vittne att bli efterforskad som källa, ljudfilen länkad ovan är inspelad av domstolen. Hade lagmannen följt svensk grundlag skulle förhöret omgående stoppats och advokaten tillrättavisats. Om Justitekansler Mari Heidenborg hade följt svensk grundlag istället för att skydda en "Hilda-kompis" hade Justitiekansler inlett granskning av lagmannen med disciplinåtgärd enligt Lagen om offentlig anställning men sveriges Justitekansler valde att ljuga och agera som målvakt istället.

Bevisen : 2. Grundlagsbrottet privat myndighetsutövning.
Att utöva "myndighet" är att bestämma över någon annan, det kan vara beslut om bygglov, beslut att godkänna eller inte godkänna ett fordon i en bilbesiktning, kasta ut en stökig fyllerist ur ett köpcentrum eller döma en snattare till böter. Enligt lagstiftarnas instruktioner i sveriges riksdag är även åtgärder som leder till myndighetsutövning att anse som del av myndighetsutövning ( justitieutskottet 1988/89:Ju24, sidan 9, länk ). Underlag som utredningar till domstolar är alltså del av domstolens myndighetsutövning. I Sverige är myndighetsutövning i privata företag utan stöd av lag förbjuden i svensk grundlag Regeringsformen 12 kap. §4 :

4 § Förvaltningsuppgifter kan överlämnas åt kommuner. Förvaltningsuppgifter kan även överlämnas åt andra juridiska personer och enskilda individer. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, får ett överlämnande göras endast med stöd av lag.
Lagen mot privat myndighetsutövning har vi för att motverka den brottslighet JK Mari Heidenborg stöder. Det blir väldigt fel om ett byggföretag får besluta sina egna bygglov eller en bilfirma som säljer bilar får besluta körförbud för alla bilar de besiktigar, därför har sverige lagar mot privat myndighetsutövning men inom Mari Heidenborgs tillsynsområde socialtjänst har sveriges lagar helt upphört. En polis som sammanställer en utredning till domstol måste följa flera lagrum som rättegångsbalken, polislagen, förundersökningskungörelsen med mera, dessa lagar styr polisens förundersökning för att garantera att åklagare och domstolen får ett korrekt beslutsunderlag i sin myndighetutövning vid ett åtal men inom sveriges socialtjänster som gör utredningar till domstolar i barnärenden råder total laglöshet tack vara målvakter som Mari Heidenborg.

Grundlagens förbud mot privat myndighetsutövning upprepades på lagrådets krav i Kommunallagen 8 kap.§4 (länk) och Socialtjänstlagen 2 kap.§5 (länk) men ändå kan svensk socialtjänst agera som Adolf Hitlers Gestapo, precis som nazisternas Gestapo kan svensk socialtjänst ignorera svenska lagar och istället hitta på egna regler. Till exempel företaget Medlingsbolaget i Lund består av två bödlar som åker runt i sverige och förfalskar beslutsunderlag till domstolar. Utredarna fick sparken från socialtjänsterna i Lund, Helsingborg och Malmö, i skåne hotade IVO Medlingsbolagets uppdragsgivare med böter om de inte upphörde köpa tjänster av Medlingsbolaget, i Blekinge genomförde Medlingsbolaget flera utredningar utan ett enda sekretessavtal, delegationsordning för myndighetsutövning eller ens ett avtal för affärsuppdraget för man hade glömt bort att skriva avtal. Det visade sig att utredarna var så uselt pålästa att de förlorade ett ärende mot Försäkringskassan om underhåll för barn enligt Föräldrabalken 7 kap. §1 i den utredning som domstolen beställde enligt Föräldrabalken 6 kap.§19. Utredarna som i sin myndighetsutövning ska vara sakliga, opartiska och agera med likhet inför lagen valde att under pågående utredning anmäla en av föräldrarna till Försäkringskassan för felaktigt underhåll men utredarna var så inkompetenta att Försäkringskassan enligt egna journalnoteringar blev tvungna utbilda Medlingsbolagets utredare om reglerna i Föräldrabalken 7 kap. under tiden som utredarna bedrev utredning enligt Föräldrabalken 6 kap.§19 åt domstol där de "sakligt" felaktigt anmälde ena föräldern till Försäkringskassan under sin pågående "opartiska" utredning.

Utredarna var nu bevisat inkompetenta, osakliga och dessutom jäviga (ej opartiska) och uppfyllde därmed inte Socialtjänstlagens krav för att bedriva utredning. För att undvika förvaltningsrättslig prövning valde Karlskrona kommun att gömma alla beslut i ärendet och ta full kritik från JO för utan ett formellt beslut får inte förvaltningsdomstol granska ärenden inom en kommun så länge målvakten Justitiekansler Mari Heidenborg hjälper till mörklägga brottsligheten. 


Jesper Björnsons besked att hellre ta kritik från JO än att ta lagenligt beslut och riskera förvaltningsrättslig prövning.


Att vägra ta beslut i myndighetsutövning är ett grundlagsbrott eftersom parterna vägras rätt till rättvis prövning och effektivt rättsmedel. Genom att Jesper Björnson vägrade ta beslut kunde han undanhålla ärendet från att granskas av domstol eftersom det inte finns något beslut att granska. Lite kritik från Justitieombudsmannen tar Jesper Björnson lätt på som du ser ovan, han slapp ju granskas av domstol och riskera åtal. Eftersom utredarna vid Medlingsbolaget är välkända femi-nazister fick de fullt stöd av målvakten Justitiekansler Mari "Hilda" Heidenborg trots att utredarna brutit mot nästan varje svensk lag. Feministen Mari Heidenborg hatar ju också män och hata män är viktigare än några grundlagar så målvakten Mari Heidenborg väljer att skydda grova brottslingar genom att skylla på JO :


LexNoxa : Rättsrötan i Sverige, så mörkar Justitiekanslern grundlagsbrott ( länk )
.
Bevisen : 3. Utredare förfalskar utredning :
- Det finns långt mer material, som den socialtjänstutredare som uteslöt en förälder ur sin utredning, beslutsunderlaget till domstolen, för att hon inte orkade ta reda på rätt postadress som domstolen som gav henne utredningsuppdraget hade  när hon skickade ut sin kallelse, artikel här (länk) och ljudfilen där du kan höra henne själv redogöra för detta här (länk). 

Bevisen : 4. Kvinnojouren ökar sina bidrag :
- Eller som när socialtjänsten i Sollefteå ersätter sin egna utredning med en utredning från en privat kvinnojour som får mer bidrag på resultatet av sin egna utredning. En utredning som sedan hemligstämplas och skickas in till domstol hemligstämplad så att den anklagade inte ska få se vad anklagelserna är (länk). 

Att som anklagad få se sin anklagelse är fastställt i svensk grundlag, europeisk grundlag och FN's konventioner och är en självklarhet för alla som inte lider av mentalsjukdomen feminism. Sverige anklagar ibland andra länder för skenrättegångar, korruption och diktatur men när det sker i sverige har vi målvakter som Justitiekansler Mari Heindeborg som ljuger och förfalskar för att tysta ned organiserad brottslighet inom sveriges rättsväsende.


Justitiekansler Mari Heidenborg, månadens Hilda Mars 2014 (länk)
.
Folkrättsrörelsen, hjälp oss hjälpa dig.
Det är bevisat hur Justitiekansler Mari Heidenborg ljuger, förfalskar och hittar på för att hon tror mer på feminism än sveriges grundlagar. Enligt grundlagen ska Mari Heidenborg agera sakligt, opartiskt och med allas likhet inför lagen men för Justitiekanslern är det viktigare ljuga och hitta på utifrån en påhittad feministisk fantasivärld än att följa din och min lag, sveriges lag som vår riksdag stiftat på bekostnad av våra skattemedel. 

Om du anser detta är orätt hoppas vi att du vill hjälpa oss i Folkrättsrörelsen (länk) kräva lag och ordning för att åtala mutkolvar och lögnare inom sveriges rättsväsende och myndigheter. Sveriges lagar måste gälla, alltid och utan undantag, svenska medborgares rätt till lika värde, trygghet, rättsäkerhet och god förvaltning måste återupprättas. Vårt mål är att samla tillräckligt stort folkligt stöd för svensk lag för att kunna begära målvakter som Mari Heidenborg åtalade oavsett beskydd av korruptionsnätverket "Hilda".LexNoxa, 2020-02-14 Peter Martinsson.