Karlskrona socialtjänst : Redovisning av ännu fler lagbrott.


Filminspelning Karlskrona Socialtjänst enhetschef Christina Olsson, (Länk)
Karlskrona socialtjänst har svenskt rekord i antal våldsamt mördade barn som Simon, Yara och Emmeli. Samtliga var barn som skulle ha skyddats av Karlskrona Socialtjänst men som tragiskt omkommit under extremt våld på grund av Socialtjänstens bedrägerier. 


Att just Karlskrona socialtjänst har detta dystra rekord är ingen tillfällighet, precis som de flesta socialtjänster är även Karlskrona socialtjänst fylld med grova brottslingar som fått åtalsimmunitet av chefsåklagare Anne Boijmarker. Oavsett vilka lagbrott socialtjänstpersonal i Karlskrona genomför som bedrägerier, utpressning, kidnappning, grova tjänstefel, bevisförfalskning och grundlagsbrott är åklagare Anne Boijmarker ständigt där och ursäktar yrkeskriminella. Nyligen sparkades både förvaltningschef Claes Wiriden och Socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson för ekonomiska oegentligheter men verkar återigen slippa åtal för sina brott. Det är dags undersöka varför. Huruvida samtlig personal inom Karlskrona socialtjänst ingår i den organiserade brottsligheten är oklart.

Idag vill jag ni tittar på denna film hur enhetschef Christina Olsson vägra följa förvaltningsrättens domslut och återlämna de barn socialtjänsten huggit sina smutsiga klor i. I detta fallet genomskådade domstolen bedrägerierna från Karlskrona socialtjänst och Christina Olsson ska enligt lag omedelbart återlämna barnen till deras familj vilket Christina vägrar. Som ni ser i filmen försöker enhetschef Christina Olsson med olika lögner, bedrägerier och finter ljuga sig ur situationen.

Länk till filminspelning Karlskrona Socialtjänst enhetschef Christina Olsson.


Relevant för filmen är följande bevis :

1. Dagen före denna filmen filmas har Växjö Förvaltningsrätt avslagit Karlskrona Socialtjänst begäran att omhänderta tre barn. Familjen har löst situationen själva och helt eliminerat det hot mot barnen som socialtjänsten försöker fabricera.


Förvaltningsrättens avslag av Karlskrona socialtjänst begäran om LVU av tre barn.


2. Enhetschef Christina Olsson försöker med lögner och finter uppehålla och lura familjen medan hennes anställda "Ylva" skriver socialtjänstens överklagande av domslutet. Enhetschef Christina Olsson är skyldig besvara allmänhetens frågor om allmänt lagrum men vrider hela tiden frågorna till att de skulle gälla ett personligt ärende och därmed lyder under sekretess som Christina inte behöver besvara. 

3. Enligt lag ska barnen omedelbart återlämnas till sin familj. Filmen filmas dagen efter Förvaltningsrättens domslut, fredag eftermiddag och som ni ser försöker enhetschef Christina Olsson i strid med lag förhala att barnen återlämnas.

Lagen om LVU, SFS 1990:52, §9 :
9 § Ett omedelbart omhändertagande upphör
1. om ansökan om vård inte har gjorts inom den tid som anges i 8 § och inte heller förlängning av tiden har begärts, eller
2. när rätten avgör frågan om vård

4. Som vanligt förfalskar Karlskrona socialtjänst sina utredningar och bevis i rättsärenden. Barnen säger själva i Förvaltningsrättens domslut sidan 3 att ingenting i Karlskrona socialtjänsts utredning är korrekt :

Förvaltningsrättens domslut sida 3, utdrag ur Karlskrona socialtjänst utredning.- Att förfalska bevis i ett rättsärende ger böter eller fängelse enligt Brottsbalken 15 kap.§8 :
8 § Förvanskar eller undanröjer någon bevis med uppsåt att oskyldig må bliva fälld till ansvar eller åberopar någon med sådant uppsåt falskt bevis, dömes för bevisförvanskning till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.


- Det märkliga är hur dessa yrkeskriminella brottslingar ständigt kommer undan. En av orsakerna är att socialtjänster tillåts åsidosätta gällande lagar utan att någon ifrågasätter deras agerande eller lagför dem, precis som Hitlers Gestapo och Erich Honeckers STASI i forna Östtyskland opererar Karlskrona Socialtjänst vid sidan om lagen och har rätt hemligstämpla sina egna gärningar utan att allmänheten får insyn, de kan fritt planera, genomföra och hemligstämpla sin brottslighet och förhindra all kunskap om myndighetens terror, brott och mord.

Karlskrona socialtjänst kostade varje skattebetalare i Karlskrona kommun 8.000 kronor år 2018 men budgeten om 77 miljoner räckte inte utan verksamheten gick back med mer än 70 miljoner i underskott på grund av ekonomiska oegentligheter utan att någon åtalas för bedrägerierna. 

Det är dags kartlägga vilka som skyddar brottslingarna. Ett av problemen är revisionsnämnden, det är revisionsnämndens uppgift att kontrollera att kommunen följer lag och budget men de inkompetenta ledamöterna i Karlskrona måste sparkas för sin inkompetens, att entlediga personal utan åtal räcker inte. En annan av Socialtjänstens beskyddare är chefsåklagare Anne Boijmarker som vi ska granska närmare, vilka hållhakar har Karlskrona socialtjänst på Karlskronas chefsåklagare för att belönas med åtalsimmunitet ?


Länk till Filminspelning Karlskrona Socialtjänst enhetschef Christina Olsson.20190528, LexNoxa, Peter Martinsson.