Lagprövning, din rätt till rättvisa.

Lagprövning är en funktion i vår grundlag där du kan begära att en myndighet eller domstol granskas hur de följer lag. Istället för att anmäla till JO kan du gå direkt på mål så du slipper slösa tid på en meningslös JO.

Sverige är något så konstigt som ett land med beslutad författning men utan författningsdomstol, vi har bestämt en "manual" för hur sverige ska fungera i vår grundlag, Regeringsformen, men vi har inte någon som kontrollerar om manualen fungerar. Istället för författningsdomstol har vi i sverige en funktion som kallas "Lagprövning", vem som helst ska när som helst hur som helst begära en granskning av hur lagarna följs och fungerar. 

Lagprövning infördes i vår grundlag 1980 efter "Rättighetsskyddsutredningen", (Proposition 1978/79:195). Så här beskriver man hur lagprövning ska fungera i rättighetsskyddsutredningen, sidan 67 :
"I denna paragraf, som är ny, regleras lagprövningsrätten. Som framgår av vad jag har anfört i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.3) är syftet med den nya bestämmelsen enbart att kodifiera gällande rätt."
"I föreskriften anges att lagprövningsrätten utövas av domstol eller "annat offentligt organ". Anledningen till att det senare uttrycket används och inte t. ex. "annan myndighet" är att lagprövningsrätten bör anses tillkomma samtliga organ som tillämpar rättsregler under utövande av rättskipning eller offentlig förvaltning."

Lagprövning inom "förvaltningen".
2010 kopierades texten om lagprövning till ett nytt kapitel 12 om sveriges "förvaltningar" i vår grundlag. Avsikten med att skriva samma lagtext på två ställen i Regeringsformen 11 kap. §14 och RF 12 kap.§10 var för att förtydliga att lagprövning kan begäras både i domstol och i en myndighet, förvaltning eller offentlig organ :

Regeringsformen 12 kap., "Förvaltningen", §10 (Länk) :
10 § Finner ett offentligt organ [11kap.= domstol] att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.
Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

Hur fungerar en lagprövning ?
Lagprövning är en ganska okänd funktion inom svensk lag, 
av mer än 20 jurister jag intervjuat finns inte en enda privat jurist som vet detaljer om lagprövning. Några advokater och juridiska ombud hade hört talas om lagprövning men trasslade genast in sig i felaktigheter när jag frågar om detaljer. Av de 7 rådmän och lagmän (domare) jag frågat visste ingen domare närmare detaljer, inte heller de 2 kammarrättsråd jag frågat. Jag hittar till slut två personer i sverige som kunnat ge svar på olika detaljerade frågor, en professor i juridik och en medförfattare till grundlagsutredningen. Ämnet lagprövning är illa omtyckt bland jurister för det är medborgarens rätt att granska lagutövarna och de vill på inga villkor bli granskade, därför försöker man låtsas som att denna lag inte finns och gör allt för att slippa svara på frågor som kan hjälpa allmänheten syna rättsväsendet. Vi hittar lite förklaringar i grundlagsutredningen SOU 2008:125, sidan 380 :
"Lagprövningen sker mot bakgrund av vad som anges i 1 kap. 1 § regeringsformen, nämligen principerna om folkstyrelsen och om att den offentliga makten utövas under lagarna. Riksdagen är den högsta beslutande makten. Om en konflikt uppstår mellan olika riksdagsbeslut ska emellertid grundlag gå före lag."
"den offentliga makten utövas under lagarna"

Rättighetsskydd.
Beroende på hur en Lagprövning används har den olika namn, ett namn är "rättighetsskydd" då lagprövningen ska avgöra om en medborgares rättigheter kränkts i förhållande till regeringsformens 2 kapitel (grundläggande fri- och rättigheter) eller i förhållande till "europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna" som är instiftad i sveriges grundlag och kopierade till svensk lag SFS 1994:1219. Så här beskrivs "rättighetsskyddet" i grundlagsutredningen SOU 2008:125, s380 :
"Ett område där möjligheten till lagprövning framstår som särskilt angelägen rör vissa centrala delar av fri- och rättighets-regleringen i 2 kap. regeringsformen. Här är det av särskild betydelse att grundlagens regler fullt ut får genomslag i rättstillämpningen. Ett närbesläktat exempel är lagprövning mot tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen."

Normprövning.
Ett annat namn för lagprövning är "normprövning". Vid en normprövning kontrollerar man om den tanke, "norm", som målas upp i en lag krockar med andra lagar, till exempel om lagen om hets mot folkgrupp krockar med den grundläggande opinionsfrihet som beskrivs i regeringsformens 2 kap.§1. Så här beskriver man hur normprövning ska användas i grundlagsutredningen (SOU 2008:125) från 2008 som blev grundlag 2010 :

"Normprövning i enskilda rättstillämpningsfall bygger på synsättet att föreskrifter ingår i ett hierarkiskt system där det finns olika nivåer: grundlag, vanlig lag, förordning samt myndighets föreskrifter och kommunala föreskrifter. Ordet ”lagprövning” används ofta i praktiken som synonym för normprövning och syftar då på normkontroll i hela den kedja av föreskriftsnivåer som nu nämnts."

Abstrakt Lagprövning.
Vid Lagprövning skiljer man på abstrakt och konkret lagprövning. En abstrakt lagprövning är till exempel Lagrådets bedömning av nya lagförslag som riksdagen vill införa, om lagrådet tycker att en ny tilltänkt lag krockar med en bestämmelse ger lagrådet förslag hur lagen kan ändras innan den införs och om en ny lag blir helt omöjlig avråder lagrådet från att införa den nya lagen som tex hände med den s.k. "gymnasieamnestin".


Konkret Lagprövning.
Konkret lagprövning är prövning av två lagar som direkt krockar i ett rättsärende, till exempel våra bestämmelser om barns lika rättigheter och diskriminering i grundlagen i förhållande till Föräldrabalken 6 kap §3 där föräldrar med manliga gener fråntas rätten till sina biologiska barn om de inte är gifta med den andra föräldern :

Föräldrabalken 6 kap.§3 :
"Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam".
 -- versus --


Regeringsformen 1 kap, §2, femte stycket :
"Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person".


Lagprövning istället för anmälan till JO.
Ofta får du svaret att du ska anmäla till JustitieOmbudsmannen när du tycker en myndighet gör fel. Anledningen att myndigheten vill att du ska vända dig till JO är för att JO är fullständigt meninglös, i värsta fall utfärdar JO "allvarlig kritik" på ett papper som den kritiserade kommer använda som toalettpapper. Kritik från JO är helt utan verkan och av någon anledning vägrar JO följa lag om att åtala vid brott, se exempel här : LexNoxa : så här korrumperad är JO.

Istället för att anmäla till JO bör du sikta direkt på målet : en rättslig lagprövning där myndigheten kontrollerar om de följt lagen. Med en begäran om lagprövning ska myndigheten svara hur de tillämpat lagen och du har då en prövning du kan överklaga till nästa rättsinstans men räkna med massivt motstånd, INGEN inom rättsväsendet kommer vilja bli granskad, en lagprövning är mycket obehaglig för en myndighet så räkna med att du kommer få stånga dig blodig för de kommer göra allt för att lura dig och finta bort dig för att slippa bli granskade. En lagprövning är din rätt att avslöja brott och bedrägerier inom myndigheter och rättsväsende, det är därför det är helt tyst om denna funktion. Våra myndigheter vill inte att du ska ha denna kunskap som funnits sedan 2010. När jag började undersöka detta uppträdde ett mycket intressant mönster som jag kommer redovisa.

2019-04-01, Peter Martinsson, LexNoxa.