LexNoxa länksamling till lagrum.

LexNoxa länksamling till intressanta lagrum samt de lagrum myndighetsutövare oftast bryter mot utan att åtalas. Dina lagar är resultatet av din demokrati, de regler de riksdagsledamöter du valt och avlönat för att besluta och betalar myndighetspersonal för att utöva.

Sveriges Grundlag Regeringsformen, 1 kap, §1 : Sveriges statsskick.
1. Regeringsformen, svensk grundlag SFS 1974:152 (länk). 


En av sveriges 4 grundlagar och den som används oftast.
- Kapitel 1 redovisar sveriges statsskick. §9 : myndigheter ska iaktta allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet.
- Kap.2 : Frihetskapitlet. Dina friheter med §19 som gör FN's mänskliga rättigheter till del av svensk grundlag (svensk lag SFS 1994:1219, se nedan). 
- Kap.11: Domstolskapitlet med grundläggande regler för domstolar.
- Kap.12: Förvaltningskapitlet, grundläggande regler för myndigheter.

2. Tryckfrihetsförordningen, svensk grundlag SFS 1949:105 (länk). 

En av sveriges 4 grundlagar. Din yttrandefrihet i text och allmänna handlingar.
- Kapitel 2 : Allmän handling och allmänna handlingars offentlighet. §3 : rätt ta del av allmänna handlingar ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.
- Kap.2 §15 : "Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En handling får även skrivas av, avbildas eller tas i anspråk för ljudöverföring. Kan en handling inte tillhandahållas utan att en sådan del av handlingen som inte får lämnas ut röjs, ska den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia.  
- Kap.3 : Din rätt till anonymitet, myndigheter efterforskningsförbud.

3. Yttrandefrihetslagen, svensk grundlag SFS 1941:1469 (länk). 

En av sveriges 4 grundlagar som redogör din yttrandefrihet i text och tal.
- Glöm inte Regeringsformen 2 kap.§21 : "21 §   Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. Lag (2010:1408)".

4. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) SFS 2009:400 (länk). 

- Kap.4 : Allmänna åtgärder för att underlätta sökande av allmänna handlingar, §2 beskrivning av myndighetens allmänna handlingar.
- Kap.10 §3 : Sekretessbrytande bestämmelse om din rätt till partsinsyn.

5. Förvaltningslag SFS 2017:900, myndigheter i stat, region och kommun (länk). 

§10 : Din rätt till partsinsyn. (= OSL 10kap.§3).
§12 : Passivitetstalan, om ett ärende ej avgjorts efter 6mån.
§16 : Jäv, vem får handlägga ett ärende
§23 : Utredningsansvaret,  myndigheten ska utreda ett ärende före beslut.
§25 : Innan myndigheten fattar beslut ska ärendet kommuniceras med motpart för att säkerställa allt material av vikt är inkluderat i beslutsunderlaget.
§§31, 32 : Dokumentation av beslut och beslutsmotivering. vilka föreskrifter och omständigheter har varit avgörande för beslutet.

6. Brottsbalk SFS 1962:700. (länk). 

Miniminivån av levnadsregler för individer i sverige.
- Kap.15 §6 : "Angiver man oskyldig till åtal med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes för falsk angivelse till fängelse".
- Kap.15 §7 : "Den som, i annat fall än som avses i 6 §, hos åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning, påstår besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, döms, om myndigheten ska ta upp anmälan i sådan sak, för falsk tillvitelse till fängelse".
- 15 Kap.§10 : "Den som på annat sätt än muntligen lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen, när uppgiften enligt lag eller annan författning lämnas på heder och samvete eller under annan liknande försäkran, döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för osann försäkran till böter eller fängelse".
- 20 kap.§1 : "Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse".
-20 kap.§5 : "Utan hinder av vad som annars är föreskrivet får åklagare åtala brott varigenom följande personer har åsidosatt vad som åligger dem i utövningen av anställningen eller uppdraget: 1. arbetstagare hos staten eller en kommun, 2. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myndighet som hör till staten eller till kommun, region eller kommunalförbund, 3. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning, 4. den som omfattas av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. eller som annars fullgör lagstadgad tjänsteplikt, 5. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som avses i 1-4 utövar myndighet.

7. FN's mänskliga rättigheter (EKMR) svensk lag SFS 1994:1219 (länk).

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Del av svensk grundlag genom Regeringsformen 2 kap.§19. Svensk översättning i mitten av dokumentet.
- Artikel 6 : "Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid inför en oavhängig och opartisk domstol."
- Artikel 8 : "Rätt till skydd för privat- och familjeliv : Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter".

8. Lag (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. (länk).

1 § Justitiekanslern har i den omfattning som anges i 2 och 3 §§ tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden. 
2 §   Statliga myndigheter samt anställda, uppdragstagare och andra som är knutna till sådana myndigheter står under justitiekanslerns tillsyn i den utsträckning regeringen föreskriver det.
3 §   Under Justitiekanslerns tillsyn står dessutom
   1. kommunala myndigheter och andra myndigheter som ej är statliga,
   2. tjänstemän och andra befattningshavare vid myndigheter som avses under 1. 
5 §   Justitiekanslern får som särskild åklagare väcka åtal mot befattningshavare som har begått brottslig gärning genom att åsidosätta vad som åligger honom i tjänsten eller uppdraget.

9. Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän (länk).

1 § Chefsjustitieombudsmannen och justitieombudsmännen har i den omfattning som anges i 2 § tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden.
2 § Under ombudsmännens tillsyn står
   1. statliga och kommunala myndigheter,
   2. tjänstemän och andra befattningshavare vid dessa myndigheter,
   3. annan som innehar tjänst eller uppdrag, varmed följer myndighetsutövning, såvitt avser denna hans verksamhet,
   4. tjänstemän och uppdragstagare i statliga affärsverk, när de för verkens räkning fullgör uppdrag i sådana aktiebolag där staten genom verken utövar ett bestämmande inflytande.
6 § Ombudsman får som särskild åklagare väcka åtal mot befattningshavare som genom att åsidosätta vad som åligger honom eller henne i tjänsten eller uppdraget har begått annan brottslig gärning än tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott. 

10. Rättegångsbalk (1942:740) (länk).

4 kap.11 §   Domare skall, innan han må tjänstgöra, avlägga denna ed:
"Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må; ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, eller andra de rådslag rätten inom stängda dörrar håller. Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla."
17 kap. 7 §   En dom skall avfattas skriftligen och i skilda avdelningar ange
   1. domstolen samt tid och ställe för domens meddelande,
   2. parterna samt deras ombud eller biträden,
   3. domslutet,
   4. parternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter som dessa grundats på och
   5. domskälen med uppgift om vad som är bevisat i målet.
- Prövningstillstånd : 17 kap. 12 §   Det som sägs i 2 och 9 §§ om dom skall tillämpas i fråga om slutligt beslut. Beträffande ett sådant beslut skall även 7 och 10 §§ tillämpas, om det behövs med hänsyn till frågans beskaffenhet. (slutligt beslut : RB 17 kap.§1 : Beslut, varigenom rätten annorledes än genom dom skiljer saken från sig, så ock högre rätts beslut i fråga, som dit fullföljts särskilt, är slutligt beslut.)

11.Lag (1996:242) om domstolsärenden (länk).

1 §   Denna lag gäller handläggningen i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen av sådana rättsvårdsärenden som skall tas upp av en tingsrätt och som inte skall handläggas enligt rättegångsbalken.
27 §   Domstolens beslut skall grundas på det som handlingarna innehåller och det som i övrigt har förekommit i ärendet. 

12. Förvaltningsprocesslag (1971:291) (länk).

1 §   Denna lag gäller rättskipning i Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätt och förvaltningsrätt.
8 § Rätten ska se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Genom frågor och påpekanden ska rätten verka för att parterna avhjälper otydligheter och ofullständigheter i sina framställningar.
12 § Rätten skall ge sökande eller klagande tillfälle att ta del av svar och det som hör till svaret och att inom viss tid yttra sig skriftligen över detta.
30 § Rättens avgörande av mål skall grundas på vad handlingarna innehåller och vad i övrigt förekommit i målet. Av beslutet skall framgå de skäl som bestämt utgången.

 plats för mera.


20210302, LexNoxa, Peter Martinsson.