Svensk korruption : Lögnen om "patriarkatet".

LexNoxa statistik myndighetsutövning 2021. Klicka för att förstora.

Teorin om "patriarkatet", att en hemlig grupp män bestämmer över kvinnors liv bevisas med hjälp av att det är 38% kvinnor - 62% män i privata bolagsstyrelser (länk), någon annan bevisning för patriarkatets existens har ännu inte presenterats. Om en grupp män i privata bolagsstyrelser bestämmer över kvinnors liv är det ett  brott mot svensk grundlag för enligt svensk grundlag Regeringsformen 12 kap.§2 och §4 får endast myndigheter utöva myndighet, ej privata företag (länk) : 

Förvaltningens självständighet.
2§ Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag. Lag (2010:1408).

Myndighetsutövning, att utöva lag över medborgare får alltså endast ske av myndigheter, ej privata företag utan stöd av lag, så det är antal kvinnor-män i Sveriges myndigheter vi ska undersöka för att spåra "patriarkatet". Statistik över antal kvinnor-män i Sveriges lagutövande myndigheter finns inte så jag blev tvungen sätta samman denna statistik själv och jag redovisar mitt källmaterial längst ner i denna artikel för transparens. Det visade sig att dyra myndigheter som Jämställdhetsmyndigheten, SCB och Diskrimineringsombudsmannen inte granskar om lagutövningen över svenska skattebetalare är opartisk i Sveriges lagutövande myndigheter, de myndigheter som beslutar över alla de män och kvinnor i Sverige som betalar lönerna för dessa myndighetsutövare via sin skatt. Det finns däremot massor av irrelevant statistik över privata företag där myndighetsutövning är förbjudet.

Myndighetsutövning.
Myndighetsutövning, att utöva lag och bestämma över medborgare görs av myndigheter som Socialstyrelsen som beslutar över din rätt till vård och hur vården utförs, Försäkringskassan beslutar över din rätt till ersättning som föräldrapenning och sjukersättning, Integritetskyddsmyndigheten (gamla datainspektionen) avgör om dina personuppgifter hanterats felaktigt, Åklagarmyndigheten beslutar över din rätt till säkerhet genom att besluta om brottslingar ska lagfaras eller ej, Sveriges domstolar beslutar över din rätt till rättssäkerhet, Socialtjänsten avgör alla ärenden om barn, tex om en familj ska få behålla sina barn eller inte, Migrationsverket avgör om en person ska få stanna i Sverige eller inte. Ytterst  är det Justitiekansler, Justitieombudsmannen och Riksrevisionen som ska kontrollera att alla svenska myndigheter följer svensk lag. Samtliga dessa myndigheter får sin lön av den skatt du betalar, skatt som betalas av lika många kvinnor som män och som därmed har lika rätt till den lag dessa myndigheter utövar. Myndigheter ska enligt lag vara opartiska i sin myndighetsutövning mellan kvinnor och män men det är de inte vilket jag kommer bevisa i kommande artiklar men först den statistik som dessa myndigheter vill hålla hemlig för dig.

LexNoxa statistik myndighetsutövning 2021. Klicka för att förstora.

Som du ser i min redovisning i grafen ovan är svenska myndigheter långt från jämställda, endast en av de myndigheter som borde redovisat denna statistik du läser här är i närheten av jämställdhet (SCB) och detta är något du bör fundera över, varför finns det ingen myndighet som redovisar jämställdhet i Sveriges lagutövande myndigheter när det är så stort fokus på just jämställdhet ? 

Svensk korruption.
Bilden av korruption är en grupp av män, maffia, som är övertygade de har rätt och gör rätt i sin samverkan för att påverka beslut och aktiviteter. För att kunna korrumpera någon ta ett felaktigt beslut måste du hitta en person som kan korrumperas, att försöka muta fel person kan sluta i fängelse (bestickning) så för att hitta de individer som låter sig korrumperas ska du söka faktaresistenta personer som i sitt uppdrag är beredda åsidosätta lagar och regler för sin personliga övertygelse, individer som ljuger, förfalskar och mörkar fakta. Konstigt nog tror vi att det bara är män som kan vara korrumperade, aldrig kvinnor. Feminister är den personlighetstyp som passar perfekt i beskrivningen på mutbar person. En feminist verksam inom en svensk myndighet är bevisligen som du ser i min graf ovan beredd åsidosätta alla lagar och regler om jämställdhet, opartiskhet och diskriminering för att kunna kvotera in mutbara korrumperade kumpaner som hjälper till att ljuga, förfalska och mörka beslut som passar deras feministiska övertygelse och hat mot män, ju fler som samverkar desto effektivare blir bedrägerierna. 

Bevis. 
Det är så enkelt som att titta i diagrammet ovan, hur kommer det sig Sverige har lagutövande myndigheter som tex socialtjänst där alla beslut om barn, pojkar och flickor, tas av 84% kvinnor ? Hur många av dessa socialtjänstutredare är manshatande feminister som i sitt hat mot män är beredda till vilka bedrägerier som helst för att splittra familjer ? Hur kommer det sig att det inte går att kvotera in män till en myndighet med 84% kvinnor när det går utmärkt kvotera in kvinnor i manliga verksamheter oavsett den kvoterade kvinnans kompetens ? En feminist är en faktaresistent mentalpatient som i strid med fakta och mätdata påstår det finns hemliga grupper av män i privata företag som kontrollerar kvinnors liv trots att svensk grundlag förbjuder privat myndighetsutövning, samma feminister bygger hela sin existens och verklighetsuppfattning på att ignorera statistik över att det existerar ett matriarkat i Sveriges lagutövande myndigheter och som samarbetar i hemliga feministiska föreningar som inte får granskas och det är exakt så här korruption ser ut, medlemmar i hemliga organisationer som är beredda åsidosätta lagar och regler för sin korruption. 

Vilka bevis existerar för "patriarkat" ? Du kommer inte hitta en så transparent och detaljerad mätning som det material jag presenterar här. Det faktum att det är jag som presenterar denna statistik över ojämställdheten i Sveriges lagutövande myndigheter du betalar är ditt nästa bevis på korruption. Jag gör denna undersökning på min fritid gratis för dig, de myndigheter du avlönar via din skatt med oändliga resurser (din skatt) som borde göra denna undersökning gör det inte. Dessa myndigheter ska först granska jämställdheten och opartiskheten i Sveriges myndigheter eftersom det har avgörande betydelse för hur dessa myndigheter utövar Sveriges lagar mot Sveriges medborgare, efter det kan dessa myndigheter granska irrelevant jämställdhet i privata företag. 

Sverige påstås vara fritt från korruption men vem mäter ? Var hittar du denna statistik förutom LexNoxa ?

LexNoxa 20210812, Peter Martinsson.

Redovisning av källmaterial för transparens :

1. Försäkringskassan vägrar upprepat svara, siffror från 2017.

2. Data för kommunala socialtjänster från SCB : länk SCB SSYK 3