Myndigheters "kompetensbrist".


Länk nyhetsartikel 8 miljoner saknas Älmhut: SVT
"För drygt en månad sen upptäckte en nyanställd ekonom på socialförvaltningen i Älmhult att 8 miljoner kronor saknades i budgeten inför 2017". 

Artikeln jag refererar ovan är från 2016 men tjänar som gott exempel. Sett till antal brott är personal på sveriges myndigheter långt grövre brottslingar än de gäng medlemmar i våra förorter som brukar betecknas "organiserad brottslighet" och åtalas i våra domstolar. Skillnaden mellan förorternas organiserade brottslighet och svenska myndigheter är att myndigheterna själva bestämmer vad som är hemligt och kan därmed hemligstämpla och undanröja alla bevis för sin egna brottslighet, något förortskidsen bara kan drömma om som måste hota och misshandla för att tysta vittnen. De offentliga handlingar som myndigheter  hemligstämplar kommer du aldrig höra talas om så  myndigheten kan i lugn och ro fortsätta sina bedrägerier och lagbrott medan du som nöjd skattebetalare tror allt fungerar finfint utan att ens kunna gissa vad som pågår.  


Huvudproblemet är att åklagare inte vill rensa upp i den organiserade brottsligheten inom sveriges myndigheter, åklagare åtalar ogärna personal inom myndigheter och förvaltningar, huvudargumentet brukar vara att de "fungerar" och eventuell personalbrist inom myndigheten kommer förvärras om åklagare börjar följa svensk lag och åtala offentliganställd personal. Om tjänstehen (eftersom det är fler kvinnor än män anställda i svenska myndigheter använder jag inte det missvisande uttrycket "tjänstemän") åtalas för sina brott kommer "personalbristen" och bristen på "kompetenta chefer" öka, det är inte lätt hitta personal som är beredda ljuga och bedra, eller "passa in i gänget" som det heter på rekryteringsspråk.

Här får du gärna tänka kritiskt och fråga dig vad en "kompetent chef" är : För att leda en myndighet/förvaltning krävs kunskap om vad förvaltningen ska göra och hur det ska göras. Hur uppgiften ska utföras är beskrivet i våra lagar och förvaltningens budget ger direktiv hur det kan göras, budgeten sätter ramarna för vilka och hur många resurser som kan användas. Svårare än så är det inte, kravet på en myndighetschef är alltså att kunna läsa och förstå svensk lagstiftning och anslagen budget.

Ett exempel :
I en kommun ska 5 hektar parker och grönområden skötas om, det är 100 kvadratmeter rabatter och växter som kräver tillsyn varje dag, resten är gräs som ska klippas en gång i veckan. Perenner behöver vattnas varannan dag, rosor var tredje. Med antal växter/storlek grönyta och tid kan vi nu räkna ut en budget hur många som behövs för att vattna och sköta rabatterna samt klippa gräset i parkerna. Våra lagar bestämmer hur mycket en gräsklippare får bullra och vibrera, hur lång tid någon ska stå dubbelvikt i en rosenrabatt, vilka kemikalier som får användas för gödsling och ogräs. Kravet på förvaltningschefen för parkerna är att följa lagen och budgeten och förvaltningschefens unika kompetens är att leda arbetet på ett smart sätt så att restid och förberedelse minimeras så arbetstiden på plats blir så effektiv som möjlig. 

- Men om chefen för grönytor plötsligt måste prioritera något annat som att hälften av bensinen till gräsklipparna ska användas till socialtjänsten för att elda upp förfalskade utredningar i arkiven blir det problem, plötsligt måste chefen för parker och grönytor lägga tid på att förfalska fakturor och fördela personal till annat för de har inte längre bensin till gräsklipparna för den bensinen tar en annan verksamhet för sina bedrägerier. Nu blir det en domino effekt och röra som måste hemligstämplas i massa och klump, minsta insyn i en liten tråd kan få hela nystan av bedrägerier att explodera, som det gjorde i Älmhult.

Skapad "personalbrist"
Det är här "personalbristen" uppstår. Om en verksamhet råkar anställa en ärlig person som vägrar ljuga avslöjas den organiserade brottsligheten, plötsligt har en person som följer lagar fått tillgång till myndighetens arkiv och varje chef inom myndigheten riskerar långa fängelsestraff. Det finns massor av bevis som inte kunnat "gallras ut av misstag" i myndighetsarkiven och som gömts under sekretessmarkering "till skydd för tredje part" och dessa bevis måste förbli gömda. Det finns gott om kvalificerad personal med utbildning för uppdragen inom offentlig förvaltning men hur hittar du personal som är beredda ljuga och begå grova brott ? Detta är orsaken till att många annonserade rekryteringar avbryts utan att en tjänst tillsätts, om allt för många kvalificerade söker en tjänst blir det problem anställa någon med lägre kvalifikationer som är beredd att ljuga och "passa in i gänget" till varje pris. Detta är också orsaken till att många anhöriga och "kompisar" får anställning vid "spontanansökningar", även om de inte är kvalificerade för tjänsten är de bevisat pålitliga begå brott utan att gola ner hela avdelningen, vad de har för kunskaper är fullständigt ointressant, bara det är en "go person".

Sekretess till skydd för tredje part.
När en allmän handling som information i en utredning, beslut eller underlag inte kan lämnas ut som offentlig handling för att den är hemligstämplad till skydd för "tredje part" så är denna "tredje part" någon anställd inom myndigheten som begått grova brott och måste skyddas från att avslöjas.

Enkelt eller hur ?

Och det är heller inte osant, den "tredje parten", handläggaren måste ju skyddas från åtal så denna part inte börjar gola ner hela avdelningen. För att avslöja organiserad brottslighet inom våra myndigheter ska du varje gång du stöter på uttrycket "till skydd för tredje part" omedelbart nysta och gräva för du är grov brottslighet på spåren, begär  beslutsmotivering av alla sekretessmarkeringar med besvärshänvisning och överklaga till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten kommer säga nej av ren ryggmärgsreflex eftersom de vet hur stora problem det blir när trådar av organiserad brottslighet inom myndigheter avslöjas men fortsätt överklaga, ju mer du stressar systemet desto fler misstag begås som avslöjar den organiserade brottsligheten, dessutom har du nu fått namnen på de rådmän inom våra Förvaltningsrätter som omotiverat hjälper till mörka grov organiserad brottslighet.

Överdriven sekretess.
Att överdriva sekretess är olagligt, till exempel har du alltid rätt att tillvarata din rättssäkerhet i alla ärenden du är part där sekretess råder, oavsett sekretess ska myndigheten ge dig tillräcklig information för att du ska kunna tillvarata din rätt :

OSL 10 kap. §3, Partsinsyn : (länk
"I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda."

OSL 10 kap. §3 ovanför är också det lagrum som Förvaltningslagen §10 hänvisar till avseende rätten till insyn, rättssäkerhet kontra sekretess.

LexNoxa, 2020-01-07, Peter Martinsson.