När JO själv deltar i bedrägeri.
Sverige är ett av de få länder som inte har en författningsdomstol. Det finns alltså ingen som har som uppdrag se till att våra lagar följs och fungerar.

Fungerar de lagar vi har för svenska myndigheters verksamhet om ingen bryr sig om kontrollera att de följs ? Istället för Författningsdomstol som kontrollerar att myndigheter och makthavare följer lagen har Sverige en världsunik lekstuga som kallas Riksdagens ombudsmän, eller kort o gott JO för Justitieombudsmannen. JO är Sveriges ultimata rättssäkerhet, det är JO som ska granska att alla våra myndigheter sköter sig, att hela sveriges rättsapparat fungerar som den ska men vad gör vi om JO inte följer lagen, om JO själv deltar i bedrägeri ?

Vem granskar granskarna ?

JO's uppdrag är att "granska att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna". JO har en egen lag som bestämmer deras verksamhet, "Lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän, 1986:765" (Länk : SFS 1986:765som bestämmer vem JO får granska :

"2 § Under ombudsmännens tillsyn står
1. statliga och kommunala myndigheter,
2. tjänstemän och andra befattningshavare vid dessa myndigheter,
3. annan som innehar tjänst eller uppdrag, varmed följer myndighetsutövning, såvitt avser denna hans verksamhet,
4. tjänstemän och uppdragstagare i statliga affärsverk, när de för verkens räkning fullgör uppdrag i sådana aktiebolag där staten genom verken utövar ett bestämmande inflytande."Det fina med JO är att deras verksamhet är frivillig, inte så att de jobbar gratis som volontärer utan att de själva får  bestämma vad som ska kontrolleras, det finns nämligen inte fastslaget i lagen att JO måste granska något utan JO bestämmer själva vad de vill göra och inte göra, vilka som ska granskas och inte granskas :

Lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän, 1986:765, §23 :
23 § Ärende avgörs efter föredragning, som ankommer på tjänsteman vid ombudsmannaexpeditionen eller särskilt utsedd föredragande. Beslut att avvisa ärende eller avskriva ärende från handläggning kan dock fattas utan föredragning. Ombudsman kan också avgöra annat ärende utan föredragning, om särskilda skäl föranleder det.

Byråchef Carl-Gustaf Tryblom.
Ett skäl att inte granska ett ärende kan till exempel vara att Byråchefen på JO själv är insyltad i ett ärende som fått klagomål, som JO's byråchef Carl-Gustaf Tryblom som vid sidan av sitt uppdrag för JO som byråchef säljer rådgivning och tjänster till kommunala Socialtjänster runtom i Sverige via företaget JPinfonet.se (Länk : jpinfonet.se/Expertgalleri/Carl-Gustaf-Tryblom)

Om Byråchefen själv sålt rådgivning och tjänster i ett ärende blir det väldigt konstigt om JO hittar så mycket fel att de inleder granskning av det ärende som egna byråchefen varit inblandad i, hur kan det då bli fel ? En ganska säker metod för att undvika granskning kan vara att börja med att köpa några timmar av Carl-Gustaf Tryblom, en sorts "försäkring" att slippa granskning om någon senare gör fel i utredningen.

- Avsiktliga eller oavsiktliga fel, allt blir "försäkrat".

Normalt kallas det jäv om en offentlig anställd person har personliga intressen i jobbets uppdrag, det är därför det finns en lagstadgad skyldighet för offentligt anställda att anmäla bisyssla men JO har ett eget undantag från att anmäla bisyssla i lagen om offentlig anställning :

Lagen om offentlig anställning, SFs 1994:260, §2, §3 :Freeride JO.
Med lite galanta undantag är det alltså fritt fram för de som ska granska att vårt rättssystem fungerar att själva tjäna lite pengar vid sidan om samtidigt som sidoverksamheten undgår granskning av granskarna. Det vore ungefär som att driva en bilverkstad och en bilprovning i samma hus, du bestämmer själv i bilprovningen vilka bilar som ska underkännas och därmed repareras för dyra pengar. 

Fast i exemplet med bilprovning/bilverkstad är det förbjudet i fordonskungörelsen att sitta på dubbla stolar, det är inte tillåtet för företag att driva bilförsäljning, reparation eller uthyrning samtidigt som bilprovning.

Vad ska JO granska ?
Om nu JO en bra dag känner för att granska något, vad ska de då kolla ? SFS 1986:765, §3 :
3 § Ombudsmännen skall särskilt tillse att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet iakttager regeringsformens bud om saklighet och opartiskhet och att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter ej träds för när i den offentliga verksamheten. Vid tillsyn över kommunala myndigheter skall ombudsman beakta de former i vilka den kommunala självstyrelsen utövas. 

Aha, saklighet, opartiskhet och ordning, det där känner vi igen från Sveriges nionde grundlag, den brukar vi titta på här på LexNoxa. En annan sak vi ska titta på nu är ett märkligt JO-beslut om att INTE inleda granskning av en socialtjänst fast ALLT tyder på att detta ärendet verkligen borde ha granskats.

Ärendet.

Ärendet jag nu redovisar handlar om en förälder som fått en diagnos om en dödlig, ovanlig aggressiv cancer. Det värsta har just passerat och det ser ut som om föräldern kanske ska överleva i allafall.

Cancer.

Det har varit tufft. När en mamma skulle fylla 40 år tog hon ledigt på sin 40-årsdag. När hon ändå var ledig passade hon på att gå till läkaren på morgonen för att kolla varför hon varit 
så trött och sliten den senaste tiden. Läkaren blir märkbart oroad och ger omedelbar remiss till sjukhuset för vidare undersökning. Samma dag.

- Grattis på födelsedagen, du fick en dödsdom.


Mamman får gå före alla i kön rakt in på undersökning. Födelsedagskalaset får ställas in, mamma är ju på sjukhuset. Samma kväll, på sin 40-årsdag får mamman beskedet hon har en ovanligt aggressiv cancer med en överlevnadschans om 50%. Behandlingen påbörjas direkt samma kväll med cystostatika. 

Mamman överlever. Det har varit en tuff tid för hela familjen, ingen har vetat om föräldern ska överleva men nu börjar cancern ge vika och livet börjar ljusna, hoppet börjar tändas och familjen kan äntligen börja planera sina dagar längre än ett par veckor framåt. Trots de tuffa dagarna mellan liv och död har barnet slitit hårt i skolan, det går jättebra för barnet i skolan, barnet har topp-betyg och är aktiv i flera projekt, bland annat elev-stödjare och har just fått ett stipendium, en resa, en vecka i Frankrike som belöning för allt slit. 

Beskedet.

Men så kommer plötsligt ett märkligt besked. Beskedet om att barnet har problem och inte mår bra. Barnet och förälder skiljs åt under märkliga omständigheter, de får inte träffa varann, inte ens prata på telefon. Ingen verkar veta riktigt varför förälder och barn inte får träffas, ingen kan ge något klart besked vad som hänt eller vad som ska göras.

Socialtjänsten ställer in barnets resa till Frankrike, barnet får inte åka på den resa som barnet fick i stipendium som belöning för sitt slit som elev-stödjare och goda betyg. Socialtjänsten kan inte berätta varför utan det går bara inte för sig, hos socialtjänsten ska inga barn ha roligt.JO-anmälan.
Föräldern anmäler Socialtjänsten till JO för det är något skumt i det här ärendet, det är något som inte stämmer. Allt har ju gått jättebra för barnet, topp betyg och till och med en resa i stipendium som belöning men ändå är barnet omhändertaget, vad är problemet ? 

JO begär in underlag från Marks kommun i ärendet för att kunna bestämma sig om de ska inleda en granskning, JO skickar en begäran till Marks kommun om att få se dokumenten i ärendet :
- En kollega till utredaren i ärendet sänder in de begärda dokumenten :

HOPPSAN !!!

- Det har blivit lite fel här. Utredningen är knappt påbörjad men ändå finns det redan ett beslut på sista sidan i utredningen, utredningen skickas till JO igen fast med sista sidan, sidan med beslutet, bortklippt ur utredningen :- hur kan det finnas ett beslut innan utredningen är färdig ?

Utredare Arian Faily.
Arian Faily, Vd Positivum. (Foto : Dialogue Films)
Utredare Arian Faily har fått bekymmer. En kollega har skickat in en kopia av hans utredning som knappt är påbörjad men som ändå har ett beslut på sista sidan.

Det ser inte bra ut att JO får en knappt påbörjad utredning med ett färdigt beslut. Arian klipper bort sista sidan med beslutet och skickar utredningen till JO igen men hur ska denna missen repareras ? Tänk om JO börjar undra varför det finns ett beslut i en icke färdigställd utredning, tänk om de inleder en granskning ?- Vad göra ?Arian skickar in två andra dokument till JO, några blad ur ett polis pm om narkotika missbruk :

Polisens PM om narkotika missbruk, de två sidorna Arian bifogar, sida 1 :På sidan 2 i polisens pm finns en viktig detalj : Jag kallar barnet i denna artikel för Lisa Jönsson, inte Lisa Jansson. Barnet heter i verkligheten något helt annat men barnets riktiga namn får jag inte berätta, efternamnen speglar den verkliga händelsen. Barnet i Socialtjänstens utredning "heter" Lisa Jönsson, barnet i polisens pm "heter" Lisa Jansson och är ett år yngre.

Sida 2 i Polisens PM om narkotika missbruk :Utredare Arian Faily har klantat sig, riktigt ordentligt faktiskt så vad göra för att inte JO ska inleda granskning ? 

Om man utmålar barnet som ganska dåligt kanske JO inte granskar ? Om man hittar på något så att JO tror att barnet är väl känt hos Socialtjänsten så blir det inte så konstigt att det redan finns ett beslut i en knappt påbörjad utredning.

Utredare Arian Faily faxar alltså en helt irrelevant polis rapport om ett helt annat barn med liknande namn i JO ärende 655-2011 för att knuffa JO mot att INTE inleda utredning. Att bedrägeriet lyckas är konstigt, barnet med nästan samma namn i polisens PM är ett år yngre, det är knappt en siffra som stämmer i personnumren men barnens namn verkar vara tillräckligt lika för att det ska ske en förväxling, det skiljer bara mellan ett " a " och " ö " i efternamnet.

JO Lilian wiklund,
Justiteombudsman Lilian Wiklund beslutar att inte inleda granskning. Det var ju lite konstigt med ett färdigt beslut i en nystartad utredning men om barnet ändå röker hasch är beslutet om omhändertagande av barnet självklart, det måste ju vara en väldigt dålig förälder det här.
Huruvida Lilian Wiklund insåg att hon bivit lurad av Arian Faily är oklart, Lilian vägrar svara på frågor i ärendet när jag frågar, man använder den så kallade "pappersbromsen" :
Pappersbromsen.
Pappersbromsen är en av metoderna brottslingar inom svenska myndigheter använder när de vill undvika svara på frågor. Metoden är att trötta ut frågeställaren genom att svara på fel frågor, skicka helt andra papper än de som efterfrågats samt ta betalt för dokument i partens ärende. Myndigheten kommer göra allt för att skicka fel dokument, för många dokument etc. Rätten för en myndighet att ta betalt en gång till för en skattebetalares dokument står i tryckfrihetsförordningen 2 kap §13 :Länk : Riksdagen.se/tryckfrihetsforordning-sfs-1949-105

När brottslingar på en myndighet aktiverar pappersbromsen vet man att man är något på spåren, de som oftast använder pappersbromsen är brottslingar som korrupta åklagare och domare. Myndigheter är lite grövre, när man hittat lagbrott ignorerar de bara förfrågan helt, du får inget beslut att överklaga till Förvaltningsdomstol eller någonting, bara tystnad.

Pappersbromsen är ett märkligt påhitt helt i strid med regeringens Digitaliseringsdirektiv. Vår regering tycker det är lite konstigt att skriva ut papper från en dator, skicka dem på posten och ta betalt istället för att bara eposta begärda dokument digitalt lagrade direkt på förfrågan. 

Mål för digitaliseringsdirektivet :
Länk : Regeringen.se/mål-for-digitaliseringspolitik/

Regeringen har just inrättat en digitaliseringsmyndighet som märkligt nog verkar mest inriktad mot privata företag trots att den absoluta största vinsten kan göras hos till exempel JO.


Tillbaka till JO Lilian Wiklund. 
Jag är inte bara envis, jag är dessutom envis också, jag fortsätter fråga i ärendet. Jag gör klart för JO att jag redan har alla dokument i ärendet, jag är ute efter att se vad JO själva vet. Den information jag delger JO borde orsakat några frågor men från JO finns inget intresse, inte en fråga. Istället ska allt hemlighållas med ett märkligt löjeväckande beteende, JO ger intryck av att ha god kunskap om ärende 655-2011 och gör nu allt för att mörka, det är locket på :JO Lilian Wiklund är bekant på LexNoxa. det är intressant hur ett fåtal personer har en förmåga att dyka upp i olika tveksamma sammanhang. Lilian redovisas här i detta ärende :
Länk : Lexnoxa.com/ljuger-justitieombudsman-Lilian-Wiklund-?


Arian Faily.
Arian Faily är också riksbekant. Arian blev väl belönad efter att han bevisade att han kan hålla tyst om vad som sker inom Mark socialtjänst, därmed var han lämplig för chefsuppdrag inom socialtjänsten. Arian är nu VD på Positivum AB efter att han började hos ett av de bolag han själv gjorde upphandlingar med :


Länk : Expressen.se/kungsbackas-flyktingchef-byter-sida-ledande-tjanst/


Sveriges största brottsnätverk.

Sveriges socialtjänster är Sveriges största organiserade brottsnätverk. Detta brottsnätverk gör oerhörd stor skada på sveriges medborgare. Hittills har ingen kunnat rapportera ett ärende där en socialtjänst lyckats göra rätt eller ens följa lag. Att bryta mo lagen har ett egensyfte, den utredare som gör allt blir utestängd från all karriär. En utredare som sköter ett ärende snyggt och till barnens bästa utför ett diskret och tyst uppdrag, när allt blir bra skapas inga tidningsrubriker och rabalder, allt bara fungerar i tyst lugn och trygghet. Vilka rubriker skapas av att ett barn får komma tillbaka till sin älskade förälder ? Därmed upphör karriär möjligheterna. Den utredare som skapar katastrof och misär med stora tidningsrubriker ses som handlingskraftig och duktig, att som myndighet försöka döda barn är helt riskfritt när Jo själva hjälper till att mörka lagbrott, systemet är säkert med en byråchef på rätt ställe, utredare som ljuger grovt och en hel organisation som hjälper till att tysta ned lagbrott. Det enda dessa aktörer riskerar är att få ett bättre jobb i belöning för sin brottslighet, till exempel på IVOelefantkyrkogården för lång och trogen brottslighet. Ärliga utredare är förvånansvärt saknade i chefsleden inom sveriges socialtjänster.

JO-anmäla JO ?
Normalt anmäler man myndigheter som ljuger och vägrar svara på frågor till JO men vem anmäler man JO till ? Jag har inte bestämt mig ännu hur jag ska göra, eftersom jag har god insyn i hur meningslöst det är att anmäla brottslingar till brottslingar ser jag det som slöseri med tid att skriva en anmälan till JO.

Mer följer.

 20180623, Peter Martinsson, LexNoxa.