Rättsrötan i Sverige : Så mörkar Justitiekanslern grundlagsbrott.

Så mörkar Justitiekanslern grundlagsbrott.


"Justitiekanslern har till uppgift att granska att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar och att de även i övrigt fullgör sina uppgifter."

På pappret är JK's uppdrag att se till att myndigheter och förvaltningar följer våra lagar men i verkligheten är JK's uppdrag ett helt annat : Att mörka och tysta ned lagbrott inom offentlig verksamhet, till och med grundlagsbrott.

Av en märklig omständighet är SAMTLIGA tillsynsmyndigheter av Sveriges rättsväsende medlemmar i klubb "Hilda", här hittar vi Justitiekanslern, Justitieombudsmannen, Riksåklagaren, Diskrimineringsombudsmannen, Datainspektionen, Domarnämnden...alla som kan ha den minsta inverkan på Sveriges rättsväsende är "Hildor". Trots att inte en enda jäv- eller intressekonflikt föreligger enligt dem själva är 98% av medlemslistan för klubb "Hilda" med sina hangarounds i klubb "Ruben" hemlig. Det är lite märkligt att den enda tillsynsmyndigheten av Advokatsamfundet själv är med i Advokatsamfundets egna klubb ? Kan det vara därför Advokatsamfundet aldrig granskats ?

Går det få en situation med större delikatessjäv än så, att granskaren själv är med i klubben som ska granskas ? 

Än märkligare blir det att klubb "Hilda" inte behövs. Ett nätverk för stöd av kvinnliga jurister måste anses ha fullgjort sitt syfte när Sveriges rättsväsende lider av grav ojämställdhet, totalt sett är det 73% kvinnor anställda inom rättsvårdande myndigheter, 27% män. Myndigheter som JO, DO, JK, åklagarmyndigheten med flera har en andel kvinnor mellan 67-80%, möjligen kan ett stödnätverk för de kvarvarande 27% männen inom rättsväsendet vara befogat  (klicka för att förstora).
Länk LexNoxa : jämställdhet för alla utom män.
Kvar som motivering av ett feministiskt nätverk kan de vanliga feministiska lögnerna användas så vi passar på avslöja även dessa (klicka för att förstora) :

Länk LexNoxa : De feministiska falsarierna


Masspsykos ?
Det vore klart obehagligt om samtliga tillsynsmyndigheter av Sveriges rättsväsende lider av masspsykos som Feminism eller andra vanföreställningar utan verklighetsförankring, troligen är den verkliga orsaken till att samtliga tillsynsmyndigheter av Sveriges rättsväsende är med i klubb "Hilda" koordinering. Precis som vid organiserad brottslighet måste operationer koordineras när tillsynsmyndigheterna ska tysta ner grundlagsbrott så ingen råkar granska någon annans beslut. Justitiekanslerns medlemskap i "Hilda" har kritiserats flera gånger, bland annat av riksdagsledamot Elisabeth Svantesson (M).

Vad är det JK tystat ner ?
Ett exempel är hur privata företag hanterar känsliga personuppgifter i strid med lagen. Om privata företag som  google eller facebook hanterat personuppgifter olagligt hade troligen Justitiekanslern reagerat omgående men när det är ett privat företag som förfalskar utredningar åt Socialtjänsten tystar JK snabbt ner saken.

Att som privat företag bedriva "myndighetsutövning" är olagligt om det inte finns stöd av lag. Myndighetsutövning mot svenska medborgare med stöd av lag är till exempel Fordonslag 2002:574 som tillåter privata företag besiktiga din bil eller Lag om ordningsvakter 1980:578 som tillåter privat anställda ordningsvakter hålla ordning på medborgare på offentlig plats. Lagarna föreskriver vem, hur och på vilka villkor de privata företagen tillåts agera.

För privat myndighetsutövning inom socialtjänst finns inget stöd av lag, tvärtom upprepades förbudet i Socialtjänstlagens 2 kap. §5 på lagrådets inrådan för att förtydliga hur olagligt det är enligt svensk grundlag, regeringsformen 12 kap §4 :"Med stöd av lag" har på senare tid getts ett litet fluffigt innehåll, för att kringgå lagen har "Hildor" tolkat JO-beslut 2598-2000 att det blir lagligt med myndighetsutövning om man skriver personliga avtal med individer i företaget, avtal som hantering av dokumentation, myndighetsförordnande osv. OM en tillsynsmyndighet skulle granskat denna hantering hade avtal med privata aktörer fallit på många punkter men juridik för barn är i Sverige ett stort grått hålrum, denna verksamhet slipper all granskning trots att flera barn hängde sig i sina fängelseceller förra året. Tillsynsmyndigheterna gör allt för att undvika granska socialtjänster, till och med om de råkar missa skriva alla avtal kommer lyckligtvis Justitiekanslern hjälpa till dölja ALL brottslighet, även grundlagsbrott. 

Karlskrona Socialtjänst hade ett avtal med det privata bolaget Medlingsbolaget från Lund där Karlskrona kommun valde betala utredarna Antonija Andersson och Therese Kumlin att åka 22 mil enkel resa mellan Lund -Karlskrona trots att det i kommunen fanns 18 arbetslösa socionomer vid tidpunkten. När avtalet går ut den 1 Juli 2016 glömmer man förnya avtalet så efter den 1 juli fanns inget giltigt avtal för att fakturera tjänster. Avtalet förnyas först när Peter börjar granska och begära avtal. Även det nya avtalet från 2016-11-09 ovan är ogiltigt för myndighetsutövning då det inte innehåller ett enda ord om sekretess, hantering av dokument, hantering av känsliga personuppgifter, delegering eller myndighetsförordnande. Som synes är endast Antonija Andersson med i avtalet, Therese Kumlin finns inte antecknad någonstans. Vid denna tiden gäller För behandling av personuppgifter inom socialtjänsten Personuppgiftslag 1998:204, §30 :

30 § Personer som behandlar personuppgifter
30 § Ett personuppgiftsbiträde och den eller de personer som arbetar under biträdets eller den personuppgiftsansvariges ledning får behandla personuppgifter bara i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige.Det skall finnas ett skriftligt avtal om personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. I det avtalet skall det särskilt föreskrivas att personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna bara i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige och att personuppgiftsbiträdet är skyldigt att vidta de åtgärder som avses i 31 § första stycket.

Jaha.....§31 ?
31§ Säkerhetsåtgärder
31 § Den personuppgiftsansvarige skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna skall åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av a) de tekniska möjligheter som finns, b) vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna, c) de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna, och d) hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är.När den personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde, skall den personuppgiftsansvarige förvissa sig om att personuppgiftsbiträdet kan genomföra de säkerhetsåtgärder som måste vidtas och se till att personuppgiftsbiträdet verkligen vidtar åtgärderna.

Förutom att Karlskrona Socialförvaltning genomför en mycket märklig upphandling och förbigår 5 företag som ligger närmare än 22 mil ignorerar man även 18 arbetslösa kommuninvånare som enligt arbetsförmedlingen var kvalificerade utföra uppdraget så fanns det alltså inget giltigt avtal för Medlingsbolaget att på ett korrekt sätt fakturera och beskatta sin försäljning. Ovanpå misstänkt bokföringsbrott och skattebrott finns alltså inga sekretess avtal som krävs i Personuppgiftslagen §30 och §31.

Brotten mot Grundlagen.
Svenska medborgares rätt till integritet är en grundläggande rättighet i Sveriges grundlag, Rf 2 kap. §6, andra stycket :
"Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden".
- Skydd av personuppgifter är dessutom en grundläggande rättighet inom Europeiska Unionen, artikel 8 (Rf 2kap §19) :

Kan det vara ett missförstånd ?
Kan det vara så att någon missförstått ? Kanske fanns ett medgivande ? Det kanske inte var några känsliga uppgifter ?

Låt oss titta på första sidan i den förfalskade utredningen. På första sidan har Antonija Andersson skrivit att de hanterat uppgifter ur kommunens socialregister och polisens misstanke- och belastningsregister. De hanterade uppgifterna under perioden augusti 2016 till Januari 2017 (de var helt utan avtal från 1 Juli till 9 November 2016), Therese Kumlin som inte är antecknad i ett enda avtal har varit med hanterat uppgifterna och som synes inringat röd ring nedan är de medvetna om att de hanterat uppgifterna utan Peters medgivande.  
Inre sekretess.
Här finns ytterligare information, de externa privata utredarna har hämtat uppgifter ur pappans orosanmälan om mammans misshandel av barnen från en annan utredning. Inom Hälso- och Sjukvården gäller en princip som kallas inre sekretess, det betyder att endast behöriga får hantera endast nödvändig information mellan avdelningar. Inom Karlskrona Socialtjänst är alla regler om inre sekretess helt upphävda då vem som helst har fri tillgång till alla möjliga utredningar mellan alla avdelningar, det måste vara ett rent under papperna inte blåser ut på parkeringen.

Vilken info fick justitiekanslern ?
Justitiekanslern fick vid anmälan om delegationsrätt (delegationsrätt är Socialnämndens utdelning av rättighet till namngiven person att utföra de uppdrag som specificeras i delegationsordningen) samtliga dokument, avtal, förhör med mera :

Redan vid en snabb koll blir det uppenbart för vem som helst att grova lagbrott föreligger i ärendet. Ärendet blir milt sagt känsligt och JK måste hitta en väg att ljuga sig ur sitt tillsynsansvar om grundlagsbrott vid en offentlig förvaltning. 

Justitieombudsmannen har inlett tillsyn om formellt beslut att utse utredare (lämplighetsprövning, kompetensprövning och jävsprövning) där JO framför kritik :


Upplägget är listigt för JO väljer själva vad de vill granska, här väljer JO att granska själva beslutet om tillsättning av utredarna, ingenting annat i ärendet granskas för det är känsligt. 

Sista sidan JO-beslut 6865-2016:
JK's lögner.
Med JO's pågående granskning av det formella beslutet så hittar JK en smitväg för att kunna ljuga sig ur sitt egna tillsynsansvar :JK ljuger med uppsåt.
JO och JK har kontakt, JK har alltså information att JO beslutat ENDAST granska det formella beslutet om tillsättning av utredare, inget annat i ärendet. Eftersom JO granskat anser JK att de helt slipper undan allt tillsynsansvar om sekretessbrott, grundlagsbrott, myndighetsutövning med mera. 


Sverige har alltså dubbla myndigheter som vi betalar dubbla förvaltningskostnader för, om vi lägger ner JO eller JK sparar vi inte bara pengar utan vi ökar rättssäkerheten för de som betalar myndigheterna eftersom vi fråntar JO och JK möjligheten att skylla på varann. Genom att rensa i träsket med rättsröta kan vi öka rättssäkerheten.

Riksåklagaren beslutade ej åtala i ärendet, oklart varför eftersom riksåklagaren ej motiverat sitt beslut i strid med lag, JK vägrar granska ärendet och socialförvaltningen har i strid med lag (och kritik från JO) inte fattat ett enda beslut i ärendet. 

Eftersom det inte finns ett enda beslut i ett ärende med myndighetsutövning finns inga beslut att överklaga till Förvaltningsrätt, därmed fråntas medborgaren all rätt till rättvis rättegång och hela systemet med lagar har rundats i en galant samverkan mellan tillsynsmyndigheterna.

Detta är ytterligare ett exempel hur de svenska tillsynsmyndigheterna JO, JK och Riksåklagaren tystar ned brott mot Sveriges grundlag, det blir fullständigt bisarrt att det är våra tillsynsmyndigheter som hjälper en socialtjänst som agerar totalt rättsvidrigt genom att ignorera avtal, regler, JO-beslut och helt ignorerar svensk lag belönas med åtalsimmunitet.

Sverige har inga tillsynsmyndigheter mot lagbrott, endast för lagbrott, att detta skulle vara samverkande enstaka händelser är uteslutet, här finns inga tvivel om att tillsynsmyndigheterna JO, JK och Riksåklagaren inte samarbetat koordinerat via nätverket "Hilda".


Seth Eisenberg får leverera slutorden :

LexNoxa 2018-11-29, Peter Martinsson.