Riksdagskandidaten Ingrid Hermanssons (C) märkliga agerande kring mordet på flickan Yara.
Till vänster partiledare Annie Lööf (C), till höger Riksdagskandidaten Ingrid Hermansson (C). (Bild Twitter).


Centerpartisten och Karlskrona socialnämnds ordförande, Ingrid Hermanssons märkliga agerande kring mordet på flickan Yara.


Ingrid Hermansson, ordförande i Karlskrona socialnämnd har meddelat att hon kandiderar till vår riksdag för centerpartiet.
- En förtroendevald person som mörklägger och undanhåller kvinnomisshandel, djurmisshandel, förfalskar uppgifter,  utredningar och dokument i rättsärenden bör sitta i fängelse, inte riksdagen. Flera artiklar kommer nu med bevisning redogöra att Ingrid Hermansson inte hör hemma i vår lagstiftande församling riksdagen.

- Ingrid Hermansson har som ordförande för Karlskrona socialnämnd varit inblandad i flera märkliga ärenden med barn, de ärenden som kommer beskrivas här tyder på att Ingrid under sitt förtroendeuppdrag inte följt svensk lag. Till sin hjälp har Ingrid ett intressant nätverk inom SVT, åklagarkammaren och kommunen som kommer redovisas, ett nätverk som tjänstvilligt begraver händelser som drabbat barn istället för att åtala.

Först av allt, vad är en Socialnämnd ?
- Det är en Socialnämnd som bestämmer över Socialtjänsten (Socialförvaltningen). Enklare beslut får tas direkt av tjänstemännen inom Socialtjänsten "per delegation", enligt den "delegationslista" som Socialnämnden beslutat vilka beslut olika tjänstemän inom Socialförvaltning får ta. Allt som inte finns med i delegationslistan beslutas av Socialnämnden själv, ingen annan. En delegationslista för en socialnämnd upprättas enligt Socialtjänstlagens 10 kapitel §4-6 som i detalj reglerar vilka beslut som tas i förvaltningen av tjänstemännen och vilka beslut som måste tas i nämnden. Benämningen tjänstemän blir här något felaktigt då "tjänstemännen" inom Karlskrona socialförvaltning består av 91% kvinnor, därför kommer uttrycket "tjänstehen" användas i fortsättningen. Fördelningen 91% kvinnor inom en Socialtjänst är vanlig i Sverige, det finns socialtjänster med 100% kvinnor.

Socialtjänstlagen 10 kap §4, Delegation :


Länk : Riksdagen.se/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453


Det svenska nämndsystemet.

För att undvika att fast anställda tjänstehen mutas till att fatta beställda beslut har vi i Sverige ett roterande system med beslutsfattare, förtroendevalda politiker som är vanliga medborgare som engagerat sig politiskt i nämnder för att undvika korruption som "svåger-politik"(vänskapskorruption) och mutbrott. Alla nämnder granskas varje år av revisorer  och beviljar ledamöterna i nämnden ansvarsfrihet om allt är i ordning.

Tanken med systemet går igen från dåre till direktör, vår riksdag består av folkvalda riksdagsledamöter, "lagstiftarna", som stiftar våra lagar och tar beslut, våra tjänstgörande domare i rättsapparaten utövar lagarna, "lagutövare". Lokalt hos dig har du dina kommunalpolitiker ni valt som tar de stora besluten i nämnderna, förvaltningarna som är underställda nämnderna genomför besluten.

Till sin hjälp inför beslut tar beslutsfattarna hjälp av olika förvaltningar, myndigheter och instanser som universitet, lagrådet och intresseorganisationer. Man beställer utredningar av tjänstehen som redogör och rekommenderar för att få fram bästa möjliga beslutsunderlag.

Revision.

Varje år granskas alla förtroendevalda politiker i alla nämnder av revisorer och beviljas ansvarsfrihet om allt gått rätt till. Tyvärr är revisorerna nästan uteslutande fokuserade på plus och minus i budgeten istället för att lyfta blicken och granska hur nämnden skött sitt uppdrag, vad vi skattebetalare fått för de pengar som nämnden kostat eller om nämnden följt gällande lagstiftning i sina beslut ?

Revisorerna prioriterar ofta budgeten över nämndens funktion, de flesta revisorer klarar inte avgöra vad de fått för pengarna utan bara att plus och minus verkar stämma i slutet av året. Trots att korruption inom nämnder alltid leder till att nämndernas budgetar spricker får nämnderna oftast  ansvarsfrihet eftersom revisorerna är för okunniga bedöma lagriktigheten i nämndens beslut. Hade revisorerna till exempel granskat lagriktigheten i Karlskrona socialnämnds beslut hade nämnden aldrig kunnat få ansvarsfrihet. Om en ledamot anser ett beslut är olagligt eller felaktigt kan ledamoten begära att "reservera" sig mot nämndens beslut, ledamoten har då tagit avstånd från beslutet och går fri från ansvar.

Lagrum:
En Socialnämnds funktion och ansvar regleras i Socialtjänstlagens 3 kapitel. Nämnden ansvarar för att förvaltningen har fungerande rutiner, god funktion, kompetens och utför sitt uppdrag med god kvalitet :

Socialtjänstlagen 3 kap §3 :


Myndighetsutövning.
- Att bestämma över en medborgare kallas "myndighetsutövning", så här resonerade våra lagstiftare inför beslutet om utökat straffansvar för tjänstefel i Brottsbalken, Riksdags proposition 1988:89-113 :

Proposition 1988:89-113, sid. 23, mitten :
"Ett exempel är att ett beslut fått ett felaktigt innehåll genom någon försummelse vid ärendets handläggning eller på grund av att ett yttrande eller annan utredning i ärendet varit felaktigt eller vilseledande. Hit hör också felaktiga kallelser eller andra underrättelser till parter och vittnen. Detsamma gäller skador som vållas genom fel vid protokollföring, registrering eller expediering av beslut. Skadeståndsansvaret omfattar enligt förarbeten också sådant som felaktig vägledning, oriktiga upplysningar och liknande när dessa gäller myndighetsutövning inom det egna verksamhetsområdet."

- Inte bara beslut och förarbeten inför ett beslut omfattas av tjänstefel utan även underlåtenhet inkluderas i Brottsbalkens 20 kap §1 tjänstefel. 

Prop. 1988:89-113, sid. 23 slutet :

"Underlåtenhet att lämna föreskriven vägledning och service inom myndighetens verksamhetsområde kan föranleda skadeståndsansvar." 
Länk : Riksdagen.se/om-ändring-i-brottsbalken-tjänstefel-Proposition 1988:89-113Ingrid Hermansson och mordet på flickan Yara.


( bild : SVT)

Yara blev 8 år när hon den 30 April 2014 slogs ihjäl med en elsladd, brödkavel och bara knytnävarna i sitt hem av sin nya mamma, Yaras morbrors sambo.

Misshandeln av Yara var omfattande, obduktionsprotokollet är långt.

- Yaras morbror hade just utsetts till Yaras vårdnadshavare p
å rekommendation av Karlskrona socialnämnd, morbrodern ansågs lämplig som vårdnadshavare i Socialtjänstens utredning trots att han på kort tid i Sverige hunnit skaffa sig ett visst brottsregister. Flickan Yara som bara var 8 år hade inget lätt liv hos sin morbror, det var stökigt och polisen hade ryckt ut flera gånger till Yaras hem. Under den utredning av Yaras morbror där han rekommenderades som vårdnadshavare för Yara bör det ha framkommit ganska många oroande fakta.

Det fanns många varningssignaler om Yaras situation :

1.    2012-11-04 : Polisanmälan av morbrodern 2012-11-04 för 2 misshandel och olaga hot.
2.    2013-03-08 : Orosanmälan från granne. Polis och Social tillkallas, ingen utredning.
3.    2013-05-02 : Polisanmälan av morbroderns fru för bland annat stöld.
4.    2013-11-19 : Skriftlig orosanmälan från granne. Ingen utredning.
5.    2013-11      : Ytterligare en orosanmälan från en annan granne. Ej registrerad.
6.    2014-03      : Skolans rektor ringer Socialtjänst och uttalar stark oro.
7.    2014-04-18 : Granne ringer polisen och uttrycker oro för Yara.
8.    2014-04-18 : Polisen får in kompletterande uppgifter om Yara från ytterligare en granne.
9.    2014-04-18 : Polisen skickar fax till Karlskrona socialtjänst. Ingen utredning.
10.  2014-04      : Någon gång under våren ringer Yaras rektor igen för att följa upp ärendet.
 


Den 30 April, 12 dagar efter polisanmälan där polisen skickat ett fax till Karlskrona socialtjänst har fortfarande ingen åtgärd gjorts för att skydda Yara när hon misshandlas till döds av sin nya mammma.

Kommer du ihåg vad det står i lagen om Socialnämndens ansvar, socialtjänstlagen 3 kapitel §3a ?
3 a § Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga.

-Ytterst ansvarig är Socialnämndens ordförande, Ingrid Hermansson.


Vad gjorde Socialtjänsten istället för att skydda Yara ?
- Socialtjänsten la all sin tid på att tysta ned ett olagligt förhör som första Socialsekreterare Christina "Tina" Olsson höll med ett barn som var 7 år utan vårdnadshavarens vetskap :
bild ovan : - mejl utdrag från Karlskrona socialtjänst till barnets förälder.


- Det minderåriga barnet som förhördes olagligt var hos Socialtjänstens Familjestöd för stödsamtal. Stödsamtal är en form av vård som erbjuds barn där barn får möjlighet prata med en neutral part för att få lätta på trycket och få hjälp förstå saker och sammanhang i till exempel en vårdnadstvist. Mitt under barnets vård, stödsamtalet, avbryter första socialsekreterare Christina "Tina" Olsson barnets stödsamtal och släpar med ett resolut nackgrepp över barnet till en annan avdelning, Familjerätten, där barnet istället för samtal nu börjar frågas ut om detaljer i vårdnadstvisten, personliga förhållanden och en misshandel av en förälder som skett i hemmet. Familjestöd och Familjerätt är juridiskt skilda avdelningar, mellan dessa avdelningar råder inre sekretess. Den troliga orsaken till att Christina "Tina" Olsson släpar ett 7-årigt barn till ett olagligt förhör är för att försöka få barnet ändra sin historia, Christina Olssons kompis, Advokat Lewenhagen (numer rådman) behöver ha något av barnet för att vinna en vårdnadstvist och när Lewenhagen fått avslag två gånger på att förhöra barnet i domstol måste de ta andra vägar för att förhöra barnet :

  

Advokat Lewenhagen som inte är känd för att följa lagar och regler ger sig inte utan ställer samma begäran igen och får självklart samma avslag...igen :

När domaren i Advokat Lewenhagens rättsärende, Per-Anders Toresten, anser barnet är för litet för att förhöras i domstol och avslagit Lewenhagens begäran förhöra barnet 2 gånger löser Lewenhagens kumpaner inom Socialtjänsten problemet med det olagliga barnförhöret av ett 7-årigt barn.

- Det är så här man rundar svensk lagstiftning inom socialtjänster.


Mörkläggning av olagligt förhör med barn.
- Den 30 April 2014, samma dag som Yara mördas, försöker vårdnadshavaren till det 7-åriga barnet få klarhet i vad som hände under barnets stödsamtal. Barnet berättar märkliga saker om vad som skett under samtalet, plötsligt tog tanten ett hårt grepp i barnets nacke och gick till ett annat ställe med andra personer som började ställa frågor, det liknar nästan ett olagligt förhör. 
Var det verkligen ett stödsamtal ? Vilka frågor ställdes egentligen ? 

Föräldern kräver svar av ansvariga tjänstehen på Karlskrona Socialtjänst. Som synes i skärmdumpen nedan från förälderns mejlbox försöker SEX socialtjänstkvinnor förneka och förvränga att deras kollega Christina "Tina" Olsson höll ett olagligt barnförhör åt sin kompis Margaretha Lewenhagen, det förhör som domaren Per-Anders Toresten avslagit skriftligen två gånger :


- Bild av förälderns mejlbox samma dag Yara blir ihjälslagen, 2014-04-30. Polisens fax med oro för Yara som sändes till Socialtjänsten 2014-04-18 har nu legat hos socialtjänsten i 12 dagar (klicka för större bild).

Barns säkerhet i andra hand.
Samtliga dessa socialtjänstkvinnor, Förvaltningschefen inkluderad, lägger alltså den tillgängliga tid de borde använda för att skydda barn och kolla faxen för orosanmälningar på att försöka dribbla bort kollegan Christina "Tina" Olssons olagliga barnsamtal med ett barn på 8 år som "Tina" höll åt sin kompis Margaretha Lewenhagen, numer rådman och kollega med den domare som avslog hennes begäran om att få förhöra det 7-åriga barnet, två gånger.

Alla frias.
Mordet på Yara får oerhörda konsekvenser för normala människor, en av konsekvenserna redogörs här : Lexnoxa.com/årsdagen-av-en-rättsskandal

Till mångas förvåning har INGEN gjort fel. Alla frias från ansvar i efterdyningarna av mordet på Yara trots att i stort sett INGENTING har fungerat inom Karlskrona socialförvaltning. Bland annat före detta Överåklagare Sven-Erik Alhem uttrycker sin förvåning :
Ursäkt av ett olagligt förhör med barn.
Ingrid Hermansson, Socialnämndens ordförande, skickar ett mejl till barnets vårdnadshavare där Ingrid Hermansson ber om ursäkt för att de hållit TVÅ olagliga barnsamtal :
Rättsrötan.
Hela den här soppan luktar mutor, korruption, mygel och lögn lång väg. Tr
oligen bad advokat Margaretha Lewenhagen sin kompis, första socialsekreterare Christina Olsson, hålla ett olagligt barnförhör med det 7-åriga barnet för att kunna ljuga i rättsärendet när Margaretha själv fick avslag två gånger av domaren i vårdnadstvisten.

Istället för att skriva en åtalsanmälan enligt Lagen om offentlig anställning §22 sopar Socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson igen alla spår med några ursäkter.


Länk : Riksdagen.se/svensk-forfattningssamling/lag-om-offentlig-anstallning_sfs-1994-260


Vardags maffia.
Det är så här det ser ut idag inom Svenska myndigheter som socialtjänsten, ofta råder total rättsröta på grund av mutor, lögner och bedrägerier som förekommer dagligen. Utan mutade åklagare och domare skulle denna maffia-verksamhet upphöra direkt. 

De som drabbas är barn. 

Om Karlskrona socialtjänst följt lagen och inte genomfört olagliga barnförhör hade de istället kunnat arbetat planerat och strukturerat, de hade utfört sina uppgifter så som lagen kräver istället för att ljuga och mörka. Våra lagar är ett bra system med kloka, trygga och effektiva regler men det kräver att Socialtjänstehen och socialnämndens ordförande följer dem. 

Om personal inom Socialtjänst håller på med massa annat som att ljuga och förvränga uppgifter i strid med svenska lagar spricker all planering och budget, personalbehovet ökar eftersom personalen lägger all tid på att ljuga istället för att skydda barn.

Mordet på Yara har utmynnat i märkliga belöningar av de personer som gjort fel, istället för straff enligt Brottsbalken har personer belönats och som medborgare måste du fråga dig av vilken orsak åklagaren sticker huvudet i sanden utan att se eller höra någonting istället för att uppfylla sin absoluta åtalsplikt. 

Riksdagskandidaten Ingrid Hermansson har haft mycket fuffens för sig, mer om det i kommande artiklar.

2018-08-20, LexNoxa, Peter Martinsson.