Riksrevisionen, den motvilliga granskaren.
Länk till ljudupptagning : Telsamtal med Riksrevisionen.(jag ber om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten, problemet är åtgärdat)
- Som jag rapporterat tidigare kommer Riksrevisionen att granska IVO men vad är Riksrevisionen ? Riksrevisionen är granskarnas granskare, riksrevisionen är riksdagens oberoende utredare som kollar att sveriges myndigheter fungerar så som vår riksdag bestämt. 

Så här beskriver sig riksrevisionen själva :
"Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt med ett unikt uppdrag. Vi är den enda aktören som kan ge riksdagen en samlad oberoende revision av staten."

Så här beskriver riksrevisionen sitt granskningsuppdrag :
"Vi undersöker om myndigheterna följer direktiv, regler och föreskrifter, om de når sina mål samt om statliga insatser är effektiva och samhällsnyttiga. Med andra ord kontrollerar vi att regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete."

Rapport till lagstiftarna.
Om riksrevisionen hittar problem blir det problem. Riksrevisionen rapporterar till riksdagen och om riksrevisionen upplyser riskdagen om fel och oegentligheter blir riksdagen tvungna agera för då fungerar inte den granskade myndigheten på det sätt riksdagen bestämt. Nu vill se om riksrevisionen fungerar så jag har skickat bevis till riksrevisionen om ett bedrägeri som myndigheten ivo genomförde för att se om riksrevisionen rapporterar och kräver åtgärd enligt lagen eller mörkar ner detta som alla andra bluffinstanser vi finansierar via skatten.

Bedrägeriet inom IVO.
Jag har tidigare redogjort ett av bedrägerierna inom Inspektionen för Vård och Omsorg, (ivo). Kort sammanfattat handlar det om att enligt sveriges grundlag, regeringsformen 12 kap.§4, är det förbjudet lämna över förvaltningsuppgifter innehållande myndighetsutövning utan stöd av lag till privata företag, myndighet ska utövas av myndigheter. Stöd av lag har till exempel bilprovningen och parkeringsvakter där det är tydligt beskrivet i lagar hur myndighetsutövningen "prova bilar" och "utfärda parkeringsböter" ska beslutas, kraven på de personer som ska utföra myndighetsutövningen och krav på företaget som fått uppgiften. Svårare myndighetsutövning  går inte överlämna till ett privat företag, det är till exempel myndighetsutövning som att bedöma människors situation och liv. Av denna anledning krävde lagrådet att grundlagens bestämmelser om myndighetsövning skulle upprepas i både kommunallagen (10kap.§1) och socialtjänstlagen (2kap.§5) för att inga skumma kommuner skulle glömma bort grundlagen. 2014 bedömer ivo i ett beslut att en kommun kommer få böter om de inte upphör anlita det privata företaget "Medlingsbolaget AB" för olaglig myndighetsutövning. 2 år senare utför exakt samma företag, Medlingsbolaget AB, exakt samma olagliga myndighetsutövning igen fast denna gång helt utan ett enda avtal. Kommunen och företaget bryter därmed mot flertal grundlagar om sekretess för barn, myndighetsutövning och bedrägeri men enligt ivo handlar de brott de 2014 hotade med böter denna gång bara om "lite klagomål" i ivo's nya bedömning.

Se mer info här : Redovisning av ett bedrägeri


Skydd av brottsling.
Eftersom barnhandel är en lönsam bransch i Sverige hindrar inte detta privata bolag och skumma kommuner att ändå bryta mot lagarna om privat myndighetsutövning för att fabricera beslut och utredningar som leder till att barn kan köpas och säljas i sverige. I länkad telefon intervju hör du mitt samtal med riksrevisionens utredare. Det är tydligt att riksrevisionen inte vill veta något om några problem och frågorna blir till slut absurda. 

Det är lite komiskt att jag hittade en utredare som redan från start försöker ljuga, utredaren påstår i samtalet att hon inte kan granska enskilda ärenden vilket är en grov lögn. I Socialtjänstlagens 3 kap.§3 ställs krav på den socialnämnd som ska styra en socialtjänst, det är socialnämnden som har ansvar för kvalitet, utbildning, rutiner och ordning inom en socialtjänst :

Om en socialnämnd inte får granska enskilda ärenden blir det omöjligt bilda sig en uppfattning huruvida insatserna är av "god kvalitet" eller om personal har tillräcklig utbildning. Vidare finns det i kommunallagens 8 kap. §3 krav på att en kommuns förtroendevalda i nämnder ska ha kontakt med "brukarna" av nämndens tjänster :
Att som myndighetsperson påstå att man inte kan granska enskilda ärenden när det finns lagkrav om samråd och kvalitet blir bara märkligt och är det absolut enklaste sättet spåra en lögnare.

Intervju med riksrevisionen.
I intervjun med riksrevisionen blir det intressant 8 minuter in i samtalet när jag ställer följande frågor :

08:40 : LexNoxa : -"Vid en granskning frågar ni då ivo personal eller de som klagat på ivo ?"

Riksrevisionen : -"Ibland frågar vi personalen, ibland frågar vi, men ofta försöker vi fråga i hierarkier, vi frågar departementet, ansvariga handläggare, vi frågar ytterst ansvariga på den myndighet vi granskar så frågar vi igenom hela hierarkin och ibland så frågar vi ju även de som har klagat eller de som har varit utsatta för någon typ av myndighetsutövning så det är olika hur vi gör."


09:20 : LexNoxa : -"Vid er granskning av ivo nu, kommer ni fråga ivo personal själva om de har brutit mot lagar och vad förväntar ni er i så fall för svar ?

R
iksrevisionen : -"Vet du exakt vilka frågor vi ställer och så det brukar vi inte liksom släppa innan vi är klara med en granskning utan vi presenterar ju oftast då resultat av en granskning och då så ser man ju vad vi har frågat men vi kommer definitivt ha kontakt med personalen."

10:01 : LexNoxa : -"Ligger det i er plan att fråga andra än personalen vid ivo om lagriktigheten ?"

Riksrevisionen : -"Ja vi intervjuar ju väldigt ofta många runt en granskning så att vi har både intervjuat och kommer att intervjua olika aktörer runt ivo." 


10.20 : LexNoxa : -"Inför er granskning finns det ett ärendenummer, riksrevisionens ärendenummer 5.1.2-2019-0350 som jag tror att du bör titta på inför en granskning."

Riksrevisionen : -"ok."

LexNoxa : -"Finns det möjlighet att ni kan scanna igenom kort ett sånt ärende inför en granskning ?"

Riksrevisionen : -"Ja alltså allt som kommer in till oss som berör ivo tittar vi på, så är det."


Länk till ljudupptagningen : Telsamtal med Riksrevisionen. 
(jag ber om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten, problemet är åtgärdat)


- Så vad tror ni läsare ? Kommer någon av alla de som anmält till IVO bli tillfrågade av riksrevisionen eller kommer de "glömma" den biten och bara fråga ivo personal om de bryter mot lagen ? Enklast för riksrevisionen blir ju att bara fråga ivo personal för då kommer inte ett enda problem dyka upp att rapportera, allting bli finfint. Jag får inte intrycket av att utredaren antecknar mitt diarienummer när jag läser upp det.  Slutligen ber jag er snälla läsare som sitter på bevis om hur ivo ljuger och bedrar, vänligen sammanställ och sänd detta material till riksrevisionen, om ni informerar mig har jag möjlighet sammanställa alla ärenden och följa upp huruvida  riksrevisionen verkligen granskar ivo om de ärenden ni meddelat.

LexNoxa 2019-03-20, Peter Martinsson.