Så här korrumperad är JO.


JO's Byråchef Carl-Gustaf Tryblom hos företaget www.jpinfonet.seAnledningen till att svenska myndigheter fungerar så illa är på grund av omfattande korruption. Svenska myndigheter är genomkorrumperade från topp till tå och ett av korruptionsnätverken är hemliga klubben "Hilda" där ett fåtal  jurister är öppna med sitt medlemskap. "Hilda" är en privat förening hos advokatsamfundet så medlemslistan hemlig från offentlig insyn, trots "offentlighetsprincip" ska du inte veta att styrningen av sveriges rättsväsende sitter med här. "Hilda" påstås vara ett mentornätverk för ökad jämställdhet för kvinnor, alla 73% kvinnliga jurister inom sveriges rättsväsende behöver stöd men inte en enda av de 27% manliga jurister som ännu klamrar sig kvar behöver stöd eller mentornätverk. (länk : LexNoxa : jämställdhet för alla utom män ).

Genom klubb "hilda" styrs sveriges media och rättsväsende, 8 av 10 ledamöter i domarnämnden är "Hildor", sveriges högsta åklagare, riksåklagaren och vice riksåklagaren är hildor, hälften av domarna i högsta domstolen är hildor, samtliga tillsynsmyndigheter av sverige och sveriges rättsväsende har hildor i styrelsen, till och med Justitiekanslern som har tillsyn över advokatsamfundet är själv hilda. På alla strategiska ställen som styr eller utövar tillsyn över vårt rättsväsende sitter en flock hildor.

Klubb hilda har fått utdelning på sin korruption, till exempel får inte en advokat åtalas utan att det gått genom advokatsamfundet, en advokats tystnadsplikt får endast granskas av justitiekansler Marie Heidenborg, själv hilda. Ett beslut av advokatsamfundet kan bara överklagas till Högsta domstolen, du vet, den domstolen där hälften av domarna var medlemmar i klubb "hilda". En annan strategisk placering är ordföranden i statens ansvarsnämnd, "hildan" Anders Perklev, vår förra riksåklagare, som tar beslut vilka icke-hildor som ska åtalas enligt lagen om offentlig anställning.

Advokatsamfundet är de som bestämmer vilka som ska få kalla sig advokat och det kan räcka med att klaga på en utredning från en socialtjänst för att bli fråntagen rätten att kalla sig advokat oavsett hur kass utredningen var. Fram till några år sedan var enda inträdeskravet i advokatsamfundet rätt kontakter, eller så kallat jäv, men det blev pinsamt när skillnaden mellan en riktig advokat och en svensk advokat var att advokater utomlands hade passerat ett kunskapstest för att få kalla sig advokater. Innan advokatsamfundet införde sitt kunskapstest var det oklart om en svensk advokat fick kalla sig advokat utanför sverige då advokattiteln inte hängde samman med lämplighet eller kunskap, utan just hängde....med rätt personer.

Det är fortfarande oklart på vilka grunder en advokat beviljas medlemskap i advokatsamfundet eller utesluts, för att kunna ljuga och mygla i antagningar och uteslutningar har advokatsamfundet beslutat att alla dessa ärenden går under sekretess, precis som medlemslistan för klubb hilda. Korruptionen inom sveriges myndigheter förflyttar sverige från rättssäker öppen demokrati till tyrannisk diktatur. Ingen nyhetsmedia vågar kartlägga eller granska den verkliga korruptionen och makten i sverige hos advokatsamfundet och rättsväsendet, det är därför du aldrig hör något om detta, mig försökte de stänga men jag sopade till dem ordentligt och sedan dess har lössen inte försökt igen. 

Många vill gärna tro att makten i sverige sitter i vår riksdag men det är fel. I vår riksdag sitter folkvalda ledamöter som stiftar lagar och beslutar skatter men inte en enda av dem bestämmer om just du ska få sjukpenning, skolskjuts, om din mamma ska få en plats på vårdhem, böter eller om du ska slippa undan. De som bestämmer över dig är det lokala rättsväsendet som försäkringskassan, äldreförvaltning och socialtjänst. Riksdagen får stifta lagarna men de får inte bestämma hur lagarna ska användas utan rättsväsendet får missbruka lagarna hur de vill och ändå skylla på riksdagen enligt grundlag, Regeringsformen 11 kap.§3 och §4 :Genom dessa grundlagar om rättskipningens självständighet var rättsväsendet tänkt att vara ett självspelande piano som alltid ska fungera men när rättsväsendet hamnade i advokatsamfundet smutsiga grepp blev lagarna istället ett skydd för korruptionen mot de som vill göra rätt, all insyn stoppas. Till extra skydd har advokatsamfundet strategiskt placerade mutkolvar i våra tillsynsmyndigheter för att stoppa alla initiativ till att lagen ska fungera så som du vill tro att den ska fungera. Vi har fortfarande några lagar kvar till vår hjälp men dessa förvanskas av aktörer till att bli så verkningslösa som möjligt så allt blir så som högst betalande beställer. 

Ett exempel på en beställning hos JO är ett JO-beslut som går tvärt emot tidigare beslut i samma ärende :Att bestämma över någon kallas myndighetsutövning. Att ge någon parkeringsböter, fängelse eller bygglov är myndighetsutövning som ska hanteras med öppenhet enligt lagarna. En typ av myndighetsutövning är att sköta en utredning om barn i en skilsmässa, den som tilldelas barnen kan få all rätt till hus, hem, ekonomi och bestämmanderätt så därför ställs det krav på utredarna att de ska vara kunniga och lämpliga, inte släkt med någon de utreder eller ha några andra kopplingar som kan påverka utredningen. En utredning blir ofta grunden för bedömningen av ett rättsärende så resultatet är viktigt, utredare ska tillsättas genom beslut och i beslutet ingår lämplighetsprövning och en flytt av ansvar från socialnämnden till utredaren. 

I Karlskrona hoppade socialnämnden över alltihop, de utsåg ingen utredare men utredare hyrdes in ändå, utan ett enda avtal eller kontrakt. Det visade sig till slut att socialnämnden hoppat över allt som har med lagar att göra när de anlitade  två utredare på ett privat företag att göra utredningen. Dessutom är det förbjudet att överlämna myndighetsutövning till privata företag, myndighetsutövning ska skötas av...myndigheter, så står det i grundlagen, Regeringsformen 12 kap.§4 :
"4 § Förvaltningsuppgifter kan överlämnas åt kommuner. Förvaltningsuppgifter kan även överlämnas åt andra juridiska personer och enskilda individer. Innefattar uppgiften myndighetsutövning får ett överlämnande göras endast med stöd av lag."

Enligt Justitieutskottets betänkande 1988/89:Ju24 är 
myndighetsutövning alla åtgärder och handläggning som leder till myndighetsutövning, till exempel en utredning till domstol : 
"avsikten är att till det straffrättsliga området också skall föras åtgärder som, även om de inte självständigt kan anses innefatta myndighetsutövning, ändå har betydelse för hur myndighetsutövningen till slut kommer att ske gentemot den enskilde eller något annat rättssubjekt."

Socialnämnden i Karlskrona brydde sig inte om småsaker som grundlagar utan fortsatte sin myndighetsutövning utan ett enda avtal om myndighetsutövning, sekretess eller andra småsaker trots att de blivit upplysta om rättsläget skriftligen., "kritik" från JO är helt utan verkan för när samtliga beslut i ärendet efterfrågas visar det sig att det inte finns ett enda beslut i ett domstols ärende om myndighetsutövning mot barn, trots kritiken från JO :

Det finns en liten finess med att inte ta beslut : Om en myndighet tar ett beslut kan beslutet överklagas till en Förvaltningsrätt och då kan tjänstemännen åka fast för grovt tjänstefel enligt Brottsbalken 20 kap §1 och §3 eftersom det saknas sekretessavtal, förordnande, avtal om säker dokumenthantering och så vidare. Ett tjänstefel bedöms som grovt om det är begått med uppsåt och uppsåtet här är lätt att bevisa eftersom personerna var informerade skriftligt om giltigt lagrum. Att avsiktligt ljuga inför domstol och gömma undan alla bevis mot sig själv när man ljuger ihop en barnutredning i ett rättsärende får nog betecknas som både missbruk av ställning och grovt tjänstefel med uppsåt.


Här blir alltså bäst för Karlskrona Socialtjänst att luta sig mot korruptionen inom JO, istället för att ta ett enda beslut kastar  Karlskrona socialtjänst JO-beslut 6865:2016 i papperskorgen och bryter mot samtliga lagar som finns inom myndighetsutövning. De litar på att JO spelar spelet och mycket riktigt, mutorna till JO betalar sig i JO Thomas Nordlings beslut 789:2019. En rimlig förväntan hade varit att JO följer upp beslut 6865:2016 med en åtgärd när de kritiserar Karlskrona socialnämnd för att inte följa reglerna, det är det JO ska göra enligt sin egna lag :


Lag med instruktion för riksdagens ombudsmän, §6 :
"§6 Ombudsman får som särskild åklagare väcka åtal mot befattningshavare som genom att åsidosätta vad som åligger honom eller henne i tjänsten eller uppdraget har begått annan brottslig gärning än tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott. Ger utredningen i ärende ombudsman anledning anta att sådan brottslig gärning begåtts, tillämpas vad som föreskrivs i lag om förundersökning, åtal och åtalsunderlåtelse samt om allmän åklagares befogenheter i övrigt i fråga om brott under allmänt åtal."

Istället för att fullfölja sitt beslut 6865:2016 med en åtgärd som åtal tvärvänder istället JO och beslutar tvärtemot beslut 6865:2006, nu hittar JO inte ett enda problem i beslut 789:2019 :


Helt plötsligt upphörde lagar om privat myndighetsutövning, sekretessbestämmelser, barns rätt och rättssäker hantering i JO's köpta värld, enligt JO går det bra ljuga om allt och det är okej strunta i vad tillsynsmyndigheter tycker. I barnutredningar som skickas till domstol som bevisuppgift behöver ingenting dokumenteras, beslutas eller förordnas, det är så JO bevakar barns rättssäkerhet. 

Statistiken för JO är intressant. Av alla tiotusentals ärenden som besvikna medborgare rapporterat till JO så är det ynkligt få som leder till annan åtgärd än några rader på ett papper som socialtjänster bevisligen fullständigt ignorerar. Att bajsa papper utan värde på JO är billigt, att lagföra tjänstemän som ljuger i rättsärenden är dyrt för staten. Under elva år, 2008 - 2019 har endast 11 ärenden lett till något annat än lite kritik som åkt i papperskorgen.


I Karlskrona är nog orsaken att JO's byråchef Carl Gustaf Tryblom sålt tjänster till Karlskrona Socialtjänst, JO's byråchef vill nog inte ha sin försäljning granskad av någon klåfingrig ombudsman som kan störa vinsten. Denna korruptionen gör JO till en fullständigt värdelös tillsynsinstans, du har större glädje av att sjunga nationalsången i en rostig hink än att skriva en anmälan till denna söndermutade pajasinstans. Jag kommer strax ge dig ett alternativ till hur du ska göra istället för att slösa tid på värdelösa pajasar hos JO som bara ljuger.LexNoxa 2019-03-28, Peter Martinsson.