Så här ljuger Riksrevisionen."Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används"

"genom oberoende revision bidrar vi till att stärka den demokratiska insynen, en god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten".

"Genom ett grundlagsskyddat oberoende har Riksrevisionen ett starkt mandat att granska statliga myndigheter och verksamheter. Vi undersöker om de följer direktiv, regler och föreskrifter, om de når sina mål samt om statliga insatser är effektiva och samhällsnyttiga. Med andra ord kontrollerar vi att regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. Om vi finner brister rapporterar vi om dem och ger rekommendationer för att förbättra verksamheten. Riksrevisionen är därför en viktig del av riksdagens kontrollmakt."

"Ledorden i vår verksamhet är ÖPPENHET, OBEROENDE och PROFESSIONALISM".
(länk)

För att förstå korruptionen i Sverige måste vi kort redogöra sveriges statsskick :
- Sveriges lagar beslutas i vår riksdag av 349 folkvalda ledamöter som till sin hjälp har riksdagens utredningstjänst, statliga offentliga utredningar (SOU), remissinstanser som myndigheter och intresseorganisationer för att ta del av deras kunskap och erfarenhet. Genom att fråga flera blir beslutet bättre ju fler aspekter och erfarenheter ett lagförslag innehåller. 
'
- och vice versa : om informationen till beslutsfattarna begränsas blir besluten sämre.
.
Till sin hjälp för att följa upp verkan av riksdagens beslut om till exempel nya lagar har ledamöterna i riksdagen två utredningsinstanser som ska hjälpa riksdagen förstå hur lagarna fungerar och hur lagutövare i myndigheter använder lagarna i svenska samhället. Den ena instansen är riksdagens ombudsman, JO, den andra instansen är Riksrevisionen. Dessa två myndigheter lyder direkt under riksdagen, de lyder alltså inte under sittande regering eller någon myndighet utan ska vara helt oberoende fria granskningsinstanser som fritt utan censur rapporterar direkt till riksdagen.

Riksrevisionen granskar IVO.
Den 6 Mars beslutade Riksrevisionen granska IVO, inspektionen för Vård och Omsorg. IVO granskar att sveriges sjukvård och socialtjänster fungerar. Inför riksrevisionens granskning sände jag flera sammanställningar av bevisning till riksrevisionen som bevisade flertal misstänkta bedrägerier inom IVO, bland annat ett ärende där IVO bedömde att privat myndighetsutövning är förbjudet 2014 för att 2017 tvärvända och godkänna privat myndighetsutövning i företag utan att en enda lag på området ändrats mellan 2014-2017 (länk). Informationen som sändes till riksrevisionen var klart besvärande, riksrevisionen har genom bevis fått vetskap om grova bedrägerier, bevisförfalskningar och myndighetsmissbruk inom IVO. Riksrevisionen fick plötsligt ett stort problem i knät :

Om Riksrevisionen berättar sanningen, att sveriges vårdinstanser och socialtjänster inte fungerar och att tillsynsmyndigheten IVO som har tillsyn över dessa instanser ljuger blir det problem, det blir grus i "maskineriet sverige", ett redan ansträngt system riskerar stoppa helt om Riksrevisionen berättar vad de vet så därför beslutar Riksrevisionen tysta ned och undanhålla informationen för sin uppdragsgivare riksdagen genom beslut 5.1.2-2019-0350 som du ser i bilden högst upp.

Riksrevisionens beslut 5.1.2-2019-0350 :
"Du hänvisar till vår nuvarande granskning om den tillsynsverksamhet som inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedriver och bifogar handlingar i ärenden som handlagts på IVO"

"Vår huvuduppgift är att granska om den statliga verksamheten bedrivs effektivt och om myndigheternas årsredovisningar ger en rättvisande bild. Det innebär bland annat att riksrevisionen inte vidtar några utredningsåtgärder eller redovisninginsatser i enskilda fall"

...i enskilda fall..?

- Varje person som söker vård i sverige är ett enskilt fall, det går inte bedriva vår
dverksamhet utan enskilda fall. Du kan inte bygga ett fotbollslag utan enskilda fotbollsspelare, du kan inte anställa en funktion för varje funktion är en enskild anställd som arbetar med funktionen så vad kan  riksrevisionen ha granskat hos IVO om de inte granskat enskilda fall ?

Om Riksrevisionen undviker granska enskilda fall återstår endast att räkna antal gem och pennvässare på IVO, kontrollera om papperskorgar tömts och golvet är städat för riksrevisionen vill ju inte titta på ett enda ärende, enskilt fall, inom IVO.

Så vad vet Riksrevisionen om IVO och svensk sjukvård efter sin granskning och vad kommer riksrevisionen berätta i sin rapport till sin uppdragsgivare riksdagen ? Vet vi om den sjukvård vi betalar med vår skatt fungerar eller ej ? Vet våra folkvalda riksdagsledamöter som beslutar om vår skattefinansierade sjukvård om denna sjukvård fungerar eller ej ?

- nej det gör de inte för Riksrevisionen har beslutat undanhålla denna information för riksdagsledamöterna.

Att undanhålla information och förfalska bevisning är ett lagbrott inkluderat i lagen om tjänstefel. Så här skrev justitieminister Laila Freivalds i sitt förarbete för lagen om tjänstefel i Brottsbalken 20 kap.§1 :

Proposition 1988/89:113 sidan 12 (länk):
"I promemorian ges exempel på olika åtgärder med anknytning till myndighetsutövning som lätt kan leda till skada eller förfång för enskilda eller det allmänna men där det är tveksamt om åtgärderna faller inom det straffrättsliga området. Det kan gälla att en offentlig funktionär förstör eller slarvar bort bevismaterial eller lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter. Ett ytterligare exempel är att en myndighets beslut blir felaktigt på grund av att det underlag som det bygger på är oriktigt eller ofullständigt till följd av någon försummelse. Med hänsyn till den vikt som bör tillmätas myndighetsutövning och uppgifter som är av betydelse för denna föreslås i promemorian att det straffbara området skall utvidgas till att omfatta inte endast åtgärder som i sig utgör myndighetsutövning utan även andra åtgärder under ett ärendes handläggning under förutsättning att ärendet har samband med myndighetsutövning".
"Det bör vidare påpekas att det straffrättsliga ansvaret inte längre är knutet till någon speciell krets utan omfattar alla som utövar myndighet".

Tillsyn över Riksrevisionen.

Riksdagens konstitutionsutskott (länk) har tillsyn över riksrevisionen. Ordförande för riksdagens konstitutionsutskott är moderaten Karin Enström. Just moderaterna var de som drev riksdagens beslut om utvidgat tjänstemannaansvar hårdast där riksdagen den 18 April 2018 beslutade stöda konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:Ku37 där ordförande Karin Enström med utskott uttalar följande (länk) :

"Riksdagen anser att ett utökat straffansvar för tjänstefel i den offentliga förvaltningen skulle förbättra medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för den offentliga verksamheten. Därför uppmanade riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att se över lagstiftningen om tjänstefel, med inriktningen att fler handlingar än i dag ska kunna bestraffas".

Så nu är frågan om Ku-ordförande Moderaten Karin Enström 
ska visa att de står bakom Ku37 med krav om tjänstemannaansvar eller om det bara var billigt skitsnack på ett papper. Precis som du nu läser denna artikel med bevisning får Karin Enström samma material. Du som väljare kommer i realtid få klarhet i om Karin Enström ljuger eller gör som hon säger och vågar ta tag i bedrägerier inom de myndigheter som ljuger, förfalskar och undanhåller information för sveriges riksdag och dig som skattebetalare. Till exempel kan KU begära att riksdagens justitieombudsman (JO) inleder granskning av riksrevisionen och åtalar enligt §6 i Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän (länk) eftersom riksrevisionen inte är utesluten ur JO's jurisdiktion i SFS 1986:765, §3.Karin Enström (M), ordförande riskdagens konstitutionsutskott.


LexNoxa 2019-12-04, Peter Martinsson.