Lagprövning av Lagprövning - har Högsta domstolen rätt mörka din lag ?


Frågor till Högsta domstolen om Lagprövning som blev "rådgivning" (klicka för större bild).
Du måste tänka till nu för det här är viktigt, det handlar om dina grundläggande mänskliga rättigheter. Stäng av allt nonsens som såpor och fotbollsmatcher på TV för det är dags för dig att sluta undvika tänka.

Du har en hjärna, använd den.

- I år, år 2020 betalar du 50.000.000.000:-, 50 miljarder kronor för Sveriges rättsväsende (länk). Det  blir 5000:- per svensk invånare om vi räknar med att alla Sveriges 10 miljoner invånare betalar skatt. Om bara hälften av sveriges invånare betalar skatt så betalar varje skattebetalare 10.000:- per år för vårt rättsväsende så vad fan får du för pengarna istället för en resa till Kanarieöarna ?

- Vad du får för dina 50 miljarder till rättsväsendet är hemligt, Anders Eka, Högsta domstolens chef anser att du inte ska få information om dina lagar som din riksdag beslutat, de lagar som Högsta domstolens chef Anders Eka använder mot dig med lön betalad av dig.

Dina mänskliga rättigheter.
Sedan 1994 är FN's mänskliga rättigheter svensk lag. Den heter SFS 1994:1219 och finns här länk. Enligt FN är det din  grundläggande mänskliga rättighet att få "rätt till en rättvis rättegång", artikel 6, och "rätt till ett effektivt rättsmedel", artikel 13 men hur ska det gå till ? Ska du sätta dig utanför en domstol och vänta till du får en rättvis rättegång ? Det finns två vägar till en rättvis rättegång, antingen civilrättslig prövning via stämning/åtal i Tingsrätt - Hovrätt - Högsta domstol eller genom att överklaga en myndighets beslut till Förvaltningsrätt - Kammarrätt - Högsta förvaltningsdomstol, förvaltningsrättslig prövning.

Men vad gör du om en myndighet vägrar ta beslut ? Eller om  myndigheten beslutar om något helt annat än det du frågade efter ? Om du ansöker om ett bygglov för en ny altan och myndigheten svarar att i grannbyn finns ett gult kök, har du fått svar på din ansökan då ? Om en myndighet fullständigt skiter i dig och dina rättigheter som till exempel Svalövs kommun, Göteborg åklagarkammare eller Karlskrona Socialtjänst så fråntas du dina mänskliga rättigheter och rätten till en rättvis rättegång för det finns inget beslut att överklaga, helt plötsligt hänger hela systemet i luften och FN's mänskliga rättigheter blir inget annat än ett skrynkligt papper.

Anders Eka, Grundlagsutredning SOU 2008:125.
Det är exakt detta jag frågade Högsta domstolen i det mejl du ser ovan. Som uppföljning av min artikel om Lagprövning från 2019 (länk) har flera läsare sänt mig bevis om hur de vägrats rätten till rättvis rättegång, rätten till effektivt rättsmedel och rätten till Lagprövning. För att kunna bedöma graden av brottslighet inom Göteborgs åklagarkammare måste vi först få klarhet i hur en Lagprövning ska gå till men eftersom förarbetena till lagen om lagprövning i RF 12kap.§10 hänvisar till domstolsrättslig lagprövning enligt RF 11kap.§14 måste vi först reda ut exakt hur en Lagprövning enligt RF12§10 går till i verkligheten, frågor som vem - var - hur måste redas ut och det finns många som har gissat men vem vet detta bättre än Högsta Domstolens chef Anders Eka som var kanslichef och huvudsekreterare för grundlagsutredningen SOU 2008:125 (länkdär lagprövning vid en förvaltning föreslogs första gången som komplement till lagprövning i domstol ?

Till min förvåning svarar Anders Ekas sekreterare att de inte vill svara, Anders Eka pysslar inte med "rådgivning" fast jag efterfrågat en intervju. Anders Eka vill inte klargöra hur du ska få rätt till rättvisa eller rätt till lagprövning hos en myndighet....är det inte konstigt ? Anders Eka har en månadslön om 130.400 plus telefon och bilförmån betalad av dig för att förvalta din lag som dina folkvalda riksdagsledamöter beslutat enligt vår grundlag Regeringsformen 1kap.§4 men Anders anser att han inte behöver berätta hur han använder din lag mot dig. Du har rätt betala Anders timlön för att jollra ihop lagar men de lagar Anders jollrat ihop för dina skattepengar tycker Anders ska vara hemliga för dig. Som chef för Högsta domstolen kan Anders Eka kasta alla rättsprinciper, grundlagstadgad rätt till offentlig insyn och mänskliga rättigheter i soporna för Anders Eka är chef för Högsta Domstolen, Anders Eka bestämmer och mer får du inte veta.

Regeringsformen 12 kap §10, Lagprövning.
Anders Ekas arbete som kanslichef och huvudsekreterare för sveriges grundlagsutredning var det underlag Justitieminister Beatrice Ask använde för sitt lagförslag i proposition 2009/10:80, sidan 292 (länk) :
Lagprövning10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. 

I paragrafen regleras den prövning som ska ske inom förvaltningen av om en föreskrift står i strid med en överordnad författning, den s.k. lagprövningsrätten. Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. 14 § såvitt avser andra offentliga organ än domstolar. Övervägandena finns i avsnitt 8.5.3. Bestämmelserna har ändrats på samma sätt som motsvarande bestämmelser för domstolarna, se kommentaren till 11 kap. 14 §. Med uttrycket ”offentligt organ” avses inte enbart förvaltningsmyndigheter utan även andra organ som utövar offentliga förvaltningsuppgifter, t.ex. regeringen eller olika privaträttsliga subjekt till vilka sådana uppgifter har överlämnats. 


Lagprövning av Lagprövning.
Anders Eka, högsta domstolens chef : mottag här med min begäran om Lagprövning enligt Regeringsformen 12 kap.§10 av din rätt att mörka vår lag om Lagprövning för oss medborgare i Sverige som betalat dig ta fram denna lag. Högsta domstolen är ett "offentligt organ" vars verksamhet utövas under offentlig insyn.

Jag ställer saken på sin spets här, ska du Anders Eka ha rätt uppbära lön av oss skattebetalare och samtidigt mörka hur du använder vår lag mot oss som betalar din lön ? Hur kan du ha rätt hemlighålla vår lag för oss ? Av vilken orsak måste Anders Eka hålla hemligt hur Anders Eka och compani använder våra lagar i våra rättsärenden ? Är sveriges domstolar skenrättegångar där Anders Eka och compani dömer människor hur som helst utan att någon ska få veta hur eller på vilka grunder ? Är sveriges lagar hemliga för att patetiska syltryggar inom sveriges rättsväsende ska kunna ljuga, förfalska och hemlighålla svensk lag för oss som betalat lagen för att dessa syltryggar ska kunna döma till förmån för den som betalar högst mutor ?

Förmodligen är det inte så här Lagprövning är tänkt att användas men kanske inser du nu hur bisarrt detta är, jag vill att du funderar över det faktum jag bevisar här :

- Mannen som var kanslichef för den utredning som låg till grund för vår grundlag om Lagprövning vägrar berätta hur lagen om Lagprövning ska användas...

Såå...Anders Eka, för att det ska stå klart för allmänheten hur du ljuger och mörkar publicerar jag allt öppet för i sverige råder offentlighetsprincipen. Min begäran om Lagprövning enligt RF12§10 av ditt beteende sker i förhållande till Regeringsformen 1kap.§1, Tryckfrihetsförordningen 2kap.§1 och Regeringsformen 1kap.§9. 

Precis som du är jag fullt klar över att du sket i att fatta beslut i detta ärendet om allmänhetens rätt till insyn i högsta domstolen. Du har ännu inte förstått att du bevisat min poäng hur myndigheter ljuger och förfalskar ärenden för att undvika fatta ett beslut som kan prövas rättsligt. Din redovisning av min begäran om Lagprövning ska ske baserat på vad jag yrkat nedan med hänvisning till stöd i svensk lag.

1. Vem/vilka medborgare får begära lagprövning i ett konkret ärende om myndighetsutövning enligt RF 12§10 ?

2. Vem/vilka svenska medborgare får INTE begära Lagprövning i ett ärende om myndighetsutövning enligt Rf 12§10 ?

3. Vilka/kategori av myndigheter och offentliga organ  inkluderas i sveriges medborgares rätt till Lagprövning enligt RF 12§10 i sina ärenden ?

4. Vilka/kategori av myndigheter och offentliga organ inkluderas INTE i sveriges medborgares rätt till Lagprövning enligt RF 12§10 i sina ärenden ?

5. Vilka preskriptionsregler gäller för rätten till Lagprövning enligt RF12§10 ?

6. Mänskliga rättigheter, artikel 6, rätt till rättvis prövning :
- Hur ska svenska medborgares rätt till rättvis prövning upprätthållas när svenska myndigheter ljuger bort sakfrågan för att undvika fatta ett beslut som kan prövas rättsligt eller följa svensk grundlag om Lagprövning, så som du Anders Eka, chef för sveriges Högsta Domstol just gjorde i detta ärendet ?


Anders Eka, chef Högsta Domstolen.LexNoxa 20200422, Peter Martinsson.