Saklighet och svenska systemet med skenrättegångar : Ylva Norling Jönsson.


Länk till LexNoxa YouTube kanal (länk)


Ryggraden i rättssäkerhet är saklighet. Genom att "hålla sig till saken" utgår en domstol från lagtext, bevis, vittnesuppgifter och yrkanden. LexNoxa har grävt djupt i saklighet, vi har frågat professorer, jurister och erfarna domare vad som ingår i saklighet...och vad om inte ingår. 

Grundlagen.
Ur Sveriges grundlag Regeringsformen 1kap.§9 får vi rättsväsendets tre grund-läggande principer som likabehandlings-principen, saklighetsrekvisitet och opartiskhet. Många sammanfattar detta med "objektivitetsprincipen" men så står det inte i grundlagen, våra lagstiftare har ställt de tre villkoren "lika inför lagen, saklighet och "opartiskhet" i lagtexten i Rf 1§9, inget annat.

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Kraven härstammar ur hans majestät kung Gustav VI Adolf 90e proposition år 1973, grundlagsberedningen, som våren 1974 ersatte 1809 års regeringsform och blev vår nuvarande Regeringsform. Ursprungsförslaget i kap.1, §7 lyder i sin originaltext före grundlagsreformen som beslutades 2010 :

7§ Domstolar och förvaltningsmyndigheter skall i sin verksamhet iakttaga saklighet och opartiskhet. De får ej utan rättsligt stöd särbehandla någon på grund av hans personliga förhållanden, såsom tro, åskådning, ras, hudfärg, ursprung, kön, ålder, nationalitet, språk, samhällsställning eller förmögenhet.

I ursprungsförslaget är "saklighet" första villkoret eftersom följande villkor baseras på en saklig bedömning, det går ej avgöra fråga om opartiskhet eller lika behandling utan att utgå från saklighet som lagtext, bevis och vittnesuppgifter.

Sveriges lagar stiftas av de folkvalda riksdagsledamöterna som med lön betalad via din skatt identifierat problem och vilka lagar som är nödvändiga för att lösa problemen. När en lag är beslutad av riskdagen överlämnas lagen till sveriges "oberoende statsskick", myndigheterna, för att utövas. Exempel på lagutövande myndigheter är tex skatteverket som beslutar om skatt, försäkringskassan beslutar barnbidrag, sjukersättning och föräldraersättning, integritetsmyndigheten avgör ärenden om sekretessbrott, åklagarmyndigheten beslutar häktning, förunder-sökning och åtal av brottslingar och slutligen myndigheten sveriges domstolar dit lagutövande myndigheters beslut kan överklagas och beslutas.

Hur utövar domstolar och myndigheter saklighet ?
De skattebetalare som via sin skatt betalar löner och drift av de myndigheter som utövar sveriges lagar har rätt till insyn, det blir lite som konsument-köplagen, du måste ha rätt granska den tjänst du betalar för så för att bedöma värdet och kvaliteten av utövandet av dina lagar som du betalar för via din skatt har du rätt till insyn i sveriges lagutövande myndigheter...enligt lagen. Ett annat kvalitetsmått är besluts-motiveringar, alla myndigheter har en skyldighet enligt lag att motivera sina beslut hur besluten står sig i förhållande till giltig lag, vad som bevisats och vad som efterfrågats, du ska i besluts-motiveringen kunna se att beslutet var korrekt.

Myndigheter på glid.
Fler och fler myndigheter försöker med diverse lögner och bedrägerier frångå reglerna om offentlig insyn och besluts-motiveringar, en del myndigheter som Justitiekansler Mari Heidenborg går så långt att hon undviker granska ärenden för om Justitiekansler Mari Heidenborg ignorerar sitt tillsynsansvar av sveriges myndigheter i lag 1975:1339 kan Mari Heidenborg glatt ljuga att hon inte sett några oegentligheter hon borde åtalat och vem åtalar en Justitiekansler som ljuger ? Petra Lund, sveriges riksåklagare, från klubb Hilda kommer inte göra något. Oftare och fler myndigheter tar nu olagliga genvägar där de hoppar över beslut, besluts-motiveringar och offentlig insyn eftersom ingen granskar för sveriges största medier har fullt upp med att leta rasister på sociala medier och har inte längre tid granska den beslutande makten så här är vi, kul att du hittat hit.

I dagens artikel redovisar vi svenska rättsväsendets system med skenrättegångar. En skenrättegång startar i de lägsta rättsinstanserna som tar ett märkligt beslut som sedan begravs av högre instanser genom att vägra prövningstillstånd. Alla tror domslutet är korrekt eftersom högre instans inte granskar domslutet men om du får veta att överläggningen för beslut om prövningstillstånd är hemliga och alla beslutsmotiveringar ignoreras ser vi beslut om prövningstillstånd för vad de verkligen är : skenrättegångar. 

Alla beslut som inte tål insyn eller redovisning innehåller sannolikt grova brott och bedrägerier inom domstolarna. Jag kommer redovisa hur domstolar raderat ur protokoll för att protokollen avslöjar bevis som gör ett avslag om prövningstillstånd till ett bedrägeri, jag kommer redovisa hur en domare vid kammarrätten i Jönköping ljuger för att frånta barn deras barnbidrag. Dessa domare som ska utöva din lag med heder och sanning är beredda offra vad som helst och ljuga om vad som helst.

Vad kan vi göra ?
Om du som betalar skatt för detta förstår hur dessa domstolar lurar dig hoppas jag du vill ansluta dig till oss i Folkrättsrörelsen (länk) där vårt krav är enkelt : svensk lag ska gälla lika för alla alltid. Om vi har lagutövare i våra myndigheter som ljuger och inte följer den lag de ska utöva för den lön vi betalar dem ska de åklagare vi avlönar via vår skatt göra sitt jobb och åtala dessa brottslingar. Troligen kostar det mindre i skatt att följa sveriges lagar än den kostnad de bedrägerier, lögner och mutor dessa myndigheter kostar oss idag i skattepengar och livskvalitet. Medlemskapet i Folkrättsrörelsen är gratis och vi är öppna för alla som vill samarbeta.

Länk till dagens ljudfil på LexNoxa youtube kanal : (länk)

LexNoxa 2021-09-29, Peter Martinsson.