Socialdemokraternas förhalande av Tjänstemannaansvaret.


Länk : www.riksdagen.se/dokument-lagar/offentlig-forvaltning_H501KU37


Det är idag ett år sedan Sveriges Riksdag beslutade om utökat straffansvar för tjänstefel, Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU37. 

Idag, ett år senare har den socialdemokratiska regeringen inte gjort någonting för att förbereda ett lagförslag enligt riksdagens beslut för socialdemokraterna måste desperat förhala denna lag.


Sveriges största problem idag är myndigheter som bryter mot svensk lag. Dessa lagbrott sker ofta och är inga misstag, det pågår konstant. Om sveriges åklagarväsende, som också är en förvaltningsmyndighet under tjänstemannaansvar, fungerat hade de flesta myndigheter idag betecknats som organiserad brottslighet och de anställda tjänstemännen som yrkeskriminella. Orsaken är att myndigheterna agerar utifrån populistiska politiska direktiv istället för lagar och regler om allas rätt till rättvisa och lika värde. Istället för att myndigheterna gnom dina skattepengar agerar sakligt, opartiskt och objektivt tas nästan samtliga myndighetsbeslut idag på politiska grunder av fullständigt olämpliga beslutsfattare som egentligen borde plocka skräp utmed våra landsvägar istället för myndighetsutövning.

Senaste exemplet på myndighetsrötan är den socialdemokratiska socialförsäkringsministern Annika Strandhäll som försöker tysta ned myndigheten Försäkringskassans uppgifter och bevis som avslöjar hur utredare på försäkringskassan får lönebonus om de avslår sjukersättning till sjukskrivna och handikappade medborgare, det verkar alltså som att ministern Annika Strandhäll försöker förhindra att bedrägerier inom försäkringskassan avslöjas.


Länk : www.expressen.se/vad-är-det-annika-strandhäll-vill-dölja ?


Socialdemokraterna har allt att förlora på det utökade straffansvaret vid tjänstefel som riksdagen beslutade om 2018, risken är att dessa tjänstemän golar ner socialdemokraterna, att tjänstemännen börjar avslöja den omfattande kriminalitet och politiska styrning som gjort att myndigheter som domstolsverket, migrationsverket, socialstyrelsen och försäkringskassan fullständigt havererat, om tjänstemännen skvallrar och avslöjar brottsligheten går de själva fria men sänker socialdemokraterna som styrt över dessa myndigheter de senaste fem åren.

Beskyddarverksamheten.
Riksdagens beslut den 18 april 2018 var historiskt, Konstitutionsutskottets betänkande KU37 om utökat straffansvar vid tjänstefel fattades med acklamation, acklamation betyder att talmannen frågade om kammaren säger ja till utskottets förslag till beslut. Om ingen ledamot opponerar sig konstaterar talmannen att svaret är ja och bekräftar beslutet med ett klubbslag. Socialdemokraterna var i en omöjlig sits inför beslutet, det var socialdemokraten Olof Palme som 1976 avskaffade ämbetsmannaansvaret för att förhindra att information om dåvarande justitieministers bordellbesök offentliggjordes, att 42 år senare återigen stoppa tjänstemannaansvar hade gett negativ uppmärksammat inför riksdagsvalet samma hösts så istället måste socialdemokraterna använda en annan metod, de förhalar ett lagförslag som de facto är enkelt så mycket de kan:

Avbildning av justitiedepartementets mejlsvar om KU 37 till LexNoxa.Ovan ser du justitiedepartementets svar till mig när jag frågar var KU37 befinner sig i förberedelsearbete inför lagförslag, det finns ingenting. Jämför till exempel hur snabbt  förberedelsen av "gymnasielagen" där 9.000 afghaner utan asylrätt fick en specialsydd lag på bara några månader medan en lag om straffansvar för tjänstefel tagit mer än en månad. Det är socialdemokraterna som styr justitiedepartementet och genom denna kontroll kan socialdemokraterna agera politiskt, de kan hitta på osakliga lagar och de kan förhala en obekväm lagstiftning in i oändlighet. Uppsåtet är enkelt, socialdemokraterna vill förhindra att tjänstemän inom olika myndigheter börjar gola och avslöja den olagliga politiska styrningen av våra myndigheter så nu måste socialdemokraterna skydda tjänstemännen från straffpåföljd till varje pris. 

Socialdemokraternas förhalning av förberedelsearbetet är för att dra ut detta i oändlighet så vi ska glömma och upphöra intressera oss för detta beslut om tjänstemannaansvar och socialdemokraternas olagliga politiska styrning av havererade myndigheter som du betalar genom din skattesedel. 

Lagändringarna.
Rent konkret är det ganska enkelt, vi har redan bra lagar i Brottsbalken 20 kap.§1 där tjänstefel är straffbart oavsett om felet begås av misstag eller avsiktligt, allt arbete inför en myndighetsutövning anses dessutom ingå i tjänstefelet, se redovisning här : LexNoxa, tjänstemannaansvaret som faktiskt finns.

Brottsbalken 20 kap. Om tjänstefel m. m.
1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.
Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande

Problemet är att det är åklagare som tystar ned denna brottslighet utan att du får någon rätt till insyn i åklagarnas bedrägerier, åklagare är nämligen de som har mest att förlora på en straffskärpning av tjänstefel, det kommer åtalas absolut flest åklagare om lagen följs så därför gör åklagare allt de kan för att förhindra vägledande domslut om tjänstefel. Rent konkret behövs alltså ett annat sätt att anmäla tjänstefel utan att åklagare har möjlighet förhindra insyn eller korrumpera anmälan utifrån egna intressen, de konkreta lagändringarna som behövs är att ta bort gräddfilen för rättsväsendets aktörer i Lagen om offentlig anställning (LOA) §2 och §3 så även dessa kan åtalas för tjänstefel. 

Är det inte fullt rimligt att de som beslutar om tjänstefel ska kunna åtalas för tjänstefel ?

Lagen om offentlig anställning §§ 2-3 :
2 § Följande föreskrifter i lagen gäller också arbetstagare hos kommuner, landsting och kommunalförbund, nämligen
7-7 c §§ om bisysslor,23-29 §§ om arbetskonflikter,38 § om interimistiskt beslut,42 § första och andra styckena om vissa undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Föreskrifterna i 30 § om periodiska hälsoundersökningar gäller också arbetstagare hos kommuner och landsting. Lag (2001:1016).
3 § Lagen gäller inte 1. statsråden, 2. riksdagens ombudsmän, 3. riksrevisorerna och tillförordnade riksrevisorer, 4. arbetstagare som är lokalanställda av svenska staten utomlands och som inte är svenska medborgare, 5. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.
För justitiekanslern och justitieråden gäller bara 4 § om bedömningsgrunder vid anställning, 7-7 d § § om bisysslor, 23-29 § § om arbetskonflikter, 38 § om interimistiskt beslut och 42 § andra stycket om vissa undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Lag (2019:28).

Det behövs en åtgärd till : Mutkolven och före detta riksåklagare Anders Perklev måste sparkas ur statens ansvarsnämnd. Det är Anders Perklev som mörkar de få åtalsanmälan om tjänstefel som trots allt skrivs enligt Lagen om Offentlig anställning §22 för Anders följer direktiven som nätverket "Hilda" ställt upp för Anders medlemskap i Hilda nätverket genom hangaround-klubben Ruben.


Det är så här korruption ser ut. Det är du som väljer om socialdemokraterna ska få fortsätta sin brottslighet, korruption och maktmissbruk eller om det är dags för förändring. Du som vill att de lagar riskdagen stiftat ska gälla i sverige ska rösta på vad som helst utom socialdemokraterna och deras samarbetspartier, du som vill ha fortsatt rättsröta, ministerstyre, nepotism, organiserad brottslighet och ökad otrygghet i sverige ska självklart fortsätta rösta på socialdemokraterna, ditt val.


2019-04-18, Peter Martinsson, LexNoxa.