Sveriges åklagarmyndighet - centrum för svensk rättsröta.


Förvaltningslagen SFS 2017:900 och lag om mänskliga rättigheter SFS 1994:1219. Klicka på bilden för större och bättre bild

I bilden ovan ser du den röda gränsen mellan svensk korruption och europeisk rättvisa. I motsats till vad de flesta tycker om europa så har europa ofta bättre lagar än sverige, det var till exempel EU som krävde att sverige införde mänskliga rättigheter som lag 1994, efter att sverige försökt undvika införa terrorlagstiftning var det EU som i ett domslut om fördragsbrott tvingade fram starkare terrorlagstiftning i sverige (länk). EU har alltså tvingat sverige göra mer för din säkerhet och rättigheter än du hittills insett.

Till vänster i bilden ovan är instruktionen i svensk Förvaltningslag §32 att alla beslut inom en myndighet måste motiveras, till höger instruktion för Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter att alla beslut alltid måste motiveras. Notera hur flera svenska myndigheter är undantagna kraven om att behöva motivera sina beslut i §3.

Beslutsmotivering :

I en beslutsmotivering ska beslutsfattaren redovisa med vilka lagar och regler beslutet är fattat baserat på vad som bevisats och anförts. Beslutsmotiveringen är grunden för rättssäkerhet, även om beslutet går emot någons vilja ska det gå att förstå varför beslutet blev som det blev, hur bedömningen gjorts. När en myndighet behöver ljuga utelämnas ALLTID beslutsmotiveringen eftersom en beslutsmotivering avslöjar lagbrott och bedrägeri, om myndigheten tar ett beslut i strid med svensk lag blir det dumt om myndigheten skriver i sin beslutsmotivering att det inte finns något lagstöd för beslutet, det vore ju att avslöja sin egna brottslighet och korruption så därför utelämnar många myndigheter i strid med lagen sin beslutsmotivering helt. I den nya förvaltningslagen infördes ett undantag i §3 från lagkravet om beslutsmotivering för sveriges mest korrupta myndigheter som tex åklagare, i förvaltningslagen §3 listas de myndigheter som behöver utrymme genomföra grova bedrägerier för att "skipa rättvisa" vid sidan om lagen utan att för den skull bryta mot förvaltningslagen, dock är det fortfarande ett brott mot svensk grundlag och EU grundläggande rättigheter att ljuga och genomföra bedrägerier inom myndigheter.

Förvaltningslagen §3, undantag för brottsbekämpande verksamhet (länk) :
I brottsbekämpande verksamhet hos Kustbevakningen, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket eller en åklagarmyndighet tillämpas inte 9 § andra stycket och 10-49 §§.

Utelämnande av beslutsmotivering används frekvent av myndigheter med grov korruption som åklagarmyndigheten, försäkringskassan, hovrätterna, högsta domstolen och kommunala socialtjänster. Varje gång du läser ett myndighetsbeslut utan beslutsmotivering vet du att beslutet är olagligt och baserat på mutor, korruption eller grov rättsröta. Inom hovrätter, kammarrätter, högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen används metoden för att sanktionera ett olagligt domslut från en lägre rättsinstans, om till exempel en förvaltningsrätt eller tingsrätt ljuger ihop ett domslut där de i strid med rättegångsbalken 17 kap. §5 (länk) utelämnar domskäl, vad en part anfört eller vad en part bevisat begravs domslutet av högre rättsinstanser genom att dessa helt ignorerar redogöra varför de beslutar avslå en överklagan, genom att inte ange beslutsmotivering för att avslå överklagan begravs ett olagligt domslut av mutade domarsvin i högre rättsinstanser.

Lagprövning till din hjälp.
Till din hjälp har våra politiker i riksdagen fattat beslut om att du ska ha rätt begära motivering av beslut genom en funktion som kallas "Lagprövning" i vår grundlag och det är här det blir riktigt intressant. Sverige är lite knasigt för vi har en författning, en manual för hur Sverige ska fungera, men vi har ingen författningsdomstol som kollar att alla följer författningen. Det närmaste vi kommer är riksdagens konstitutionsutskott som ska upprätthålla sveriges konstitution men tyvärr har moderaten Karin Enström under sitt ordförandeskap valt använda KU för eget personligt bruk  som politisk sandlåda istället för att upprätthålla sveriges konstitution, Karin Enström har ensam kullkastat  Moderaternas krav om lag och rättvisa som banalt struntprat och har blivit den som bevisar sin egna partiledare som charlatan.

Efter riksdagens stora grundlagsutredning SOU:2008:125 beslutade riksdagen att sveriges medborgare ska ha rätt begära en form av beslutsmotivering genom Lagprövning, våra lagstiftare ansåg frågan så pass viktigt att de upprepade i stort sett samma lagtext i vår grundlag på två ställen, dels lagprövning för rättsväsendet i Regeringsformen 11 kap. §14 OCH Regeringsformen 12 kap. §10, lagprövning inom förvaltningsmyndigheter för att vara riktigt tydliga till sina underlydande myndigheter. 

Regeringsformen 11 kap.(rättsskipningen) §14 (länk) : 
Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

Regeringsformen 12 kap.(förvaltningen) §10 :
Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

När våra lagstiftare beslutade lagarna om lagprövning motiverade de beslutet i sina förarbeten så här :


- "Medborgarrätt", grundlagsutredningen SOU 2008:125 (länk), sidan 380 :
"Lagprövningen sker mot bakgrund av vad som anges i 1 kap. 1 § regeringsformen, nämligen principerna om folkstyrelsen och om att den offentliga makten utövas under lagarna. Riksdagen är den högsta beslutande makten. Om en konflikt uppstår mellan olika riksdagsbeslut ska emellertid grundlag gå före lag."

- "Rättighetsskyddet", grundlagsutredningen SOU 2008:125, sida 380 :
"Ett område där möjligheten till lagprövning framstår som särskilt angelägen rör vissa centrala delar av fri- och rättighets-regleringen i 2 kap. regeringsformen. Här är det av särskild betydelse att grundlagens regler fullt ut får genomslag i rättstillämpningen. Ett närbesläktat exempel är lagprövning mot tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen."

- "Normprövning", grundlagsutredningen SOU 2008:125, sida 357 :
"Normprövning i enskilda rättstillämpningsfall bygger på synsättet att föreskrifter ingår i ett hierarkiskt system där det finns olika nivåer: grundlag, vanlig lag, förordning samt myndighets föreskrifter och kommunala föreskrifter. Ordet ”lagprövning” används ofta i praktiken som synonym för normprövning och syftar då på normkontroll i hela den kedja av föreskriftsnivåer som nu nämnts."

För bedrägeriverksamheter som åklagarmyndigheten, Försäkringskassan, socialtjänst, riksrevisionen och JO där det är viktigare bygga en fasad av "rättvisa" istället för att störa "systemet" med att utöva rättvisa är lagprövning besvärligt, det enklaste för dessa myndigheter är att helt ignorera svensk grundlag. Mutade beslutsfattare inom dessa myndigheter förutsätter att riksdagens tillsynsinstanser som Justitieombudsmannen och Riksrevisionen fortsätter hålla tyst för att inte störa.

Detta är en JO-anmälan.
Det är dags syna JO. Denna artikel kommer sändas till JO som en JO-anmälan där jag i denna artikel bevisar för dig och JO samtidigt hur åklagarmyndigheten fullständigt ignorerar svensk grundlag. JO kommer vilja tysta ned denna anmälan om korruption och hatbrott utan någon beslutsmotivering för JO har en bekymmersam jävs-situation 
- det är vår riksdag som fått ditt mandat se till att "maskineriet Sverige" fungerar, riksdagen ska med lagar och direktiv lösa knutar och fixa problem. Om riksdagens känselspröt JO och Riksrevisionen plötsligt kastar grus i maskineriet genom att påtala att något inte fungerar blir det problem, personer med gravt förståndshandikapp som inte klarar se helheten ifrågasätter huruvida JO är med eller mot riksdagen och "maskineriet sverige". Av dessa orsaker väljer JO utan att ange beslutsmotivering att inte utreda grov korruption och lagbrott inom åklagarmyndigheten, försäkringskassan och kommunala socialtjänster, dessa myndigheter har fribrev hos JO för alla brott grövre än små petitesser som kan resultera i att JO blir tvungna väcka åtal för att inte störa "maskineriet" som man tror fungerar.

En av de "heta potatisar" som JO konstant försöker undvika är till exempel privat myndighetsutövning utan stöd av lag där man låter vårdföretag utöva myndighet mot vuxna och barn i strid med samtliga sveriges lagar under Justitieombudsmannens välsignelse genom byråchef Carl-Gustaf Tryblom, vi återkommer till det avslöjandet om korruptionen inom JO.


Åklagarmyndigheten.
Den organiserade brottsligheten inom just åklagarmyndigheten är besvärlig, det är åklagarna som ytterst ska utöva och därmed upprätthålla sveriges lag, det är åklagarna som ska skydda allmänheten mot brottslingar genom att utkräva straff och inlåsning av brottslingar så skötsamma medborgare kan skyddas. När åklagare beslutar att vissa lagbrott inte längre är lagbrott hamnar sverige på ett otäckt sluttande plan, vissa lagbrott blir "lagliga" genom korruptionen av åklagare och brottsligheten inom den lucka som åklagarna skapat kommer skena. Ett exempel är till exempel handläggare inom Försäkringskassan som utan någon utbildning eller kunskap upphäver läkares beslut om sjukskrivning av en patient och fråntar sjukersättning för den patient som en läkare utifrån sin kunskap bedömt är för sjuk arbeta, dessa beslut av handläggare inom försäkringskassan tas utan sakliga skäl som att handläggaren träffat den sjukskrivna eller någon bevisning. Även om sverige inte har lagar mot "medical malpractice" som resten av världen infört blir det ändå ett lagbrott att som handläggare inom Försäkringskassan mot extra lönetillägg (länk) ändra en läkares bedömning utan sakliga skäl, självklart utan beslutsmotivering. Troligen erhåller åklagare i sin tur ett extra lönetillägg för att utan beslutsmotivering besluta att inte åtala kriminella handläggare inom Försäkringskassan. Resultatet av denna genomgående brottslighet är att svenska medborgare blir utan det skydd och "rättvisa" allmänheten betalar för och förväntar sig, vårt välfärdssystem undergrävs av mutor och korruption av de korrupta åklagare som vägrar upprätthålla våra lagar trots att vi betalar deras lön.

Ärendet.
Sakfrågan för lagprövning handlar om barns rättigheter : ska barn ha rätt till sitt barnbidrag och underhåll oavsett om de för stunden bor hos en kvinna (mamman) eller en man (pappan) ? Frågan kan tyckas självklar, barnens behov av mat, kläder, leksaker måste vara samma oavsett vilken förälder barnet bor hos. Barns pengar, barnbidrag och underhåll är avsedda täcka barns levnadskostnader och behov som mat, kläder, leksaker, fritidsintressen, skolmaterial med mera. För svenska myndigheter är det däremot inte lika enkelt, för Försäkringskassan som i strid med regeringens krav på jämställdhet nu kvoterat in 79% kvinnor på sin utredningsavdelning som tar 88% av alla beslut om underhåll till kvinnors fördel har det har blivit viktigare diskriminera män än se till huvuduppgiften, betala barns faktiska behov för sin levnad alla dagar i veckan oavsett om barnet bor hos en man eller kvinna i from av barnbidrag och underhåll. I detta exemplet bor två barn enligt domslut 38% av tiden hos sin pappa, 62 % hos sin mamma men av någon anledning får barnen inte ett öre av sitt barnbidrag eller underhåll den tid barnen bor hos sin pappa utan pengarna ska enligt försäkringskassan betalas till barnens mamma all den tid barnen är hos pappan och mamman inte har ett öre kostnad för barnen. Visst står barnens rum hos mamman tomma när de är hos pappan men rimligen har båda föräldrarna kostnad för barnens rum eller kan det vara tänkt barn ska sova ute på gräsmattan hos pappan och inte ha någon rätt till leksaker, cyklar, skateboard och snowracer hos pappa utan bara ha roligt hos mamman ? Skillnaden blir konkret att barnen har tillgång till 5796:- under 19 dagar per månad hos mamman och 0:- (noll) kronor hos pappan trots att pappan betalar största delen av summan 5796:- per månad med 3146:- per månad i underhåll för barnens levnadskostnader. Om mamman hade stått för barnens kläder under sin vistelse hos pappan eller om barnen fått ta med sig de leksaker mamman köpt för bland annat pappans pengar (3146:- i underhåll) så hade det jämnat ut sig men så är inte fallet. Mamman är snål och klär barnen i trasiga, undermåliga, kalla kläder när de ska till pappan, dessutom alltid genomsmutsiga så det blir alltid stor tvättdag hos pappan som handlar kläder till barnen för egna pengar ovanpå det underhåll mamman får som ska betala för  barnens kläder....

I sverige är jämställdhet grundlagstadgad, det betyder att det inte får förekomma diskriminering av barn eller vuxna utifrån kön men i detta fallet har myndigheten Försäkringskassan beslutat att ge barnens pengar till mamman den tid barnen är hos pappan. Frågan blir alltså vilka utgifter mamman har för barnen de dagar barnen inte är hos mamman och varför barnen inte ska ha tillgång till sina medel när de är hos pappan ? Ska mammor ha betalt för barnens tomma rum och oanvända cyklar när barnen är hos pappan men inte pappor ? Genom myndigheten Försäkringskassans beslut uppstår en avsiktlig ekonomisk diskriminering av barnen när barnen är hos pappan eftersom barnen inte får tillgång till lika villkor trots att det är pappan som betalar den största delen av barnens levnadskostnad. På mamman finns inga krav försörja sina barn så därför väljer mamman att inte försörja sina barn utan behåller själv det barnbidrag och underhåll som betalats ut för barnen. Mellan föräldrarna har myndigheten Försäkringskassan skapat en avsiktlig ekonomisk ojämställdhet om 8942:- per månad, pappan betalar 3146:- per månad i underhåll utan att barnen får tillgång till ett öre av de 5796:- per månad mamman får i underhåll och barnbidrag för barnens kostnader. Den ekonomiska ojämlikheten mellan föräldrarna blir alltså totalt 5796:- + 3146:- = 8942:- per månad, 107.304:- per år, och inte ett öre av de pengar som betalas ut för barnen tillfaller barnen under 38% av barnens levnad för de är hos pappan, en man. Ovanpå den ekonomiska ojämlikheten tillkommer sedan barnens levnadskostnad de 38% av sin tid de bor hos pappan eftersom mamman vägrar försörja sina barn.

Nu ska vi fråga oss varför barnen inte ska ha tillgång till sina pengar 38% sin levnadstid ? Rimligen behöver barnen äta lika mycket mat som resterande 62% av sin tid, barnen behöver rimligen leka lika mycket, göra lika mycket aktiviteter som övrigt så varför har Försäkringskassan beslutat att barn ska vägras tillgång till sina pengar för mat, lek och aktiviteter under den tid domstolen beslutat barnen ska få träffa sin andra förälder ? 

Huvuduppgiften för Försäkringskassans uppdrag, att se till att barnen har ekonomiska medel för sina levnadskostnader alla dagar i veckan missar alltså myndigheten fullständigt på grund av sitt manshat så vad kan skälen vara för 88% av Försäkringskassans beslut till kvinnors fördel förutom 79% av personalens manshat ?
- Det vet inte Försäkringskassan för de har inte gett någon beslutsmotivering och ärendet i exemplet tog efter en begäran om lagprövning en ofantligt intressant vändning som jag återkommer till =0)

Försäkringskassan och femi-nazismen.
Försäkringskassans utredningsavdelning består av 79% kvinnor som tar beslut i 88% av alla frågor om underhåll till kvinnors fördel, utifrån sitt manshat är det viktigare för Försäkringskassans handläggare att frånta barn deras barnbidrag och underhåll den tid barnen vistas hos en man och istället ge de pengar som betalas ut för att täcka barnens kostnader till kvinnan den tid barnen är hos mannen. Att frånta barn deras rätt och diskriminera människor utifrån kön är förbjudet i sveriges grundlag Regeringsformen 1kap.§2 vilket gör Försäkringskassans agerande till ett hatbrott. 

Inom åklagarmyndigheten är ärendet känsligt eftersom åklagarmyndigheten består av 68% kvinnor, flera av dessa är aktiva femi-nazister som hatar män och använder detta hat i sin tjänsteutövning trots att regeringen krävt 50/50 jämställdhet i sitt regleringsbrev för myndigheten. För femi-nazisterna inom åklagarmyndigheten blir det nödvändigt snabbt tysta ned ett ärende om lika villkor för barn, jämställdhet och mäns rättigheter genom att ta beslut om att ej inleda åtal och utelämna beslutsmotivering. Självklart begärs en Lagprövning enligt svensk grundlag Regeringsformen 12 kap.§10 vilket åklagarmyndigheten helt ignorerar.

Riksdagens justitieombudsman JO.
Det vi nu ska få se är om lagstiftarnas tillsynsinstans, riksdagens Justitieombudsman som ska kontrollera att sveriges myndigheter som till exempel åklagarmyndigheten  följer riksdagens lagar godkänner att åklagarmyndigheten utelämnar beslutsmotivering av sina beslut i strid med svensk grundlags bestämmelser om saklighet och objektivitet och därmed inte ger sveriges medborgare någon information om varför sveriges lagar inte tillämpas. Ovanpå detta ignorerar åklagarmyndigheten fullständigt bestämmelserna om lagprövning i svensk grundlag.


- Kan sverige ha en åklagarmyndighet som ignorerar svensk grundlag ?

Detta ärende kommer visa hur djup korruptionen och laglösheten inom svenska myndigheter är och om myndighetsutövare ska tillåtas begå hatbrott i sin tjänsteutövning på grund av mentalsjukdomen feminism för även JO är drabbat, hos JO är 82% av juristerna kvinnor, ingen av dessa feminister vill se att män ska ges mänskliga rättigheter i sverige även om det kostar barn deras rätt till lika levnadsvillkor för det är viktigare hata män än barns rättigheter.


Jag kommer återkomma med publiceringar i ärendet.


2019-11-06, LexNoxa, Peter Martinsson.