Varför ljuger domare ?

Varför ljuger domare i svenska domstolar ?

- För att de kan.

Svenska domstolar och domare ska i huvudsak följa en grundlag som ofta refereras som vårt rättsliga ursprung, rättesnöret, Regeringsformen 1 kap §9 :

Regeringsformen 1 kap §9 :

Ur grundlagen RF 1§9 har flera principer fastslagits, till exempel Officialprincipen, en domstols och myndighets plikt att undersöka och utreda ett ärende korrekt. Objektivitetsprincipen ställer krav om opartisk, neutral bedömning, inför lagen ska alla vara lika.

Det finns fler lagar, till exempel Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna gäller i Sverige :
Länk : regeringen.se/regeringskansliet/manskliga-rattigheter/Lag 1994:1219 (EKMR) innehåller artikel 6, rätten till rättvisa  :
Jag har i flertal artiklar här på LexNoxa redogjort hur domstolar och myndigheter åsidosätter lagar, opartiskhet och allas rätt till rättvisa. I flera artiklar har jag redovisat hur domare och myndigheter bryter mot lagar och tar märkliga beslut i strid med svensk lagstiftning, ofta frågar jag mig varför ?

Troligen beror oegentligheterna på advokatsamfundets klubb "Hilda".
- Hilda är från början maskerad som ett mentor nätverk för ambitiösa kvinnor i deras karriär inom svenskt rättsväsende, med råd och stöd ska kvinnor lotsas till en karriär. 
"Målet är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare."
"Hilda driver flera olika projekt för att nå målet, att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare."
Länk : Advokatsamfundet.se/hilda/om-hilda/


Hoppsan Hilda.
Mycket tyder på att "Hilda" har skenat bortom kvinnors rättigheter, överallt där oegentligheter idag förekommer i en domstol dyker Hilda upp med sitt fula tryne. De områden där lagar idag åsidosätts mest är inom asylrätt och barnrätt, detta är de områden som är de största inkomstkällorna för Advokatsamfundets medlemmar. Statens kostnader för juridiska ombud i asylärenden skenar, så gör även Försäkringsbolagens kostnader för vårdnadstvister, det är Försäkringsbolagen (rättsskyddet i hemförsäkringen) och staten som står för de flesta advokatkostnaderna i vårdnadstvister.

Exempel.
Det finns många exempel hur "flyktingar" utan flyktingstatus ges uppehållstillstånd i Sverige utan grund, detta är i strid Utlänningslagen (2005:716) 5 kap §§17-19 där "asylanter" ska vägras uppehållstillstånd om de ljugit om sitt ursprung, ålder, omständigheter eller har begått brott i Sverige. Trots detta beviljas identifierade kriminella uppehållstillstånd och kan därmed begå nya lagbrott i landet. Till exempel Amir Zamani beviljades trots beslutad livstids utvisning upprepade tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige och kunde trots att han arresterats flera gånger för olika brott ändå stanna i Sverige och STAMPA IHJÄL en kvinna i Umeå :Länk : Nyhetsbyran.org/stampade-ihjal-kvinna-domdes-till-16-ar-och-utvisning-igen/


Barns rättigheter.
Barn har i Sverige inga grundläggande juridiska rättigheter, det har länge diskuterats att införa FN's barnkonvention som lag i Sverige men bland annat Justitiekanslern motsätter sig detta med argumentet att kommuner kommer belastas med stora skadestånd. 

- Läs det igen.

Justitiekansler Anna Skarhed VET att det begås så mycket fel mot barn inom kommuner att skadestånden till dessa barn som kommuner blir tvingade betala om barn får ett juridiskt rättsskydd blir så pass stora att lagen inte bör införas. Justitiekanslerns vet detta eftersom det är JK som "beviljar" skadestånd till barn som hanterats lagvidrigt i Sverige. Lösningen är alltså inte att ÖKA barns trygghet och rättigheter utan istället undvika STÄRKA barns rättigheter.
Eventuellt blir barnkonventionen lag i Sverige 2020.
Länk : dagensjuridik.se/jk-varnar-skadestandskrav-om-barnkonventionen-blir-svensk-lag


Kvinnorättsnätverket.
Advokatsamfundets klubb Hilda är ett listigt arrangemang, det ger intryck av en "kvinnorättsorganisation", en klubb som verkar för kvinnors rättigheter får inte ifrågasättas, då är du kvinnofientlig. Nätverket Hilda har egentligen ett svagt existensberättigande, det är en överväldigande majoritet av kvinnor inom svenskt rättsväsende med totalt 73% kvinnor. Flera myndigheter som tex MFOF har knappt en enda man anställd, inom tillsynsmyndigheter som JO (76% kvinnor), JK (64% kvinnor) Diskrimineringsombudsmannen, DO (80% kvinnor) råder total obalans, om några behöver ett stödnätverk bör det väl vara de utdöende 27% män inom rättsväsendet ? 

Länk : Lexnoxa.com/källdata


Argumenten.
Ofta används argumentet att män är för okunniga och inkompetenta idag för att arbeta inom juridik. När liknande argument används huruvida kvinnor bör kvoteras in i privata bolags ledningar var argument som erfarenhet och meriter kvinnoförnedrande.

Exakt dessa argument är INTE mans-förnedrande inom rättsväsendet när argumenten används av kvinnor.

För en karriär inom svenskt rättsväsende eller myndigheter behövs idag ingen annan merit än medlemskap i Hilda, ett utmärkt bevis är Dan Eliasson,  det är få myndighetschefer som med sin inkompetens orsakat nationen så mycket kostnader och lidande som Dan Eliasson som trots sina uppenbara brister fortfarande vallas genom MSB.

Hilda erbjuder gott beskydd, av de medlemmar som är offentligt redovisade finns beskyddare inom samtliga rättsinstanser, från Säkerhetspolisen till Högsta Domstolen, detta garanterar att ingen medlem kan straffas för sina brott, oavsett lagbrott. I Högsta Domstolen är nästan halva domarkåren medlemmar i Hilda, 7 av 16 justitieråd. 

Har det någon betydelse ?
Ja, en domstol ska i alla lägen vara neutral, saklig och pålitlig, kom ihåg Rf1§9. Vi har haft debatter huruvida domare kan vara medlemmar i organisationer som Bevara Sverige Svenskt, NMR eller riksdagspartiet SD. Flertal gånger har det ifrågasatts om politiker från SD bör få sitta med som nämndemän i rättegångar men debatten om kvinnor som hatar män har helt uteblivit, för en kvinna är ALLT tillåtet.

Här måste några ord om mäns våld inflikas. Det är idag inte tillåtet forska om kvinnors våld i Sverige. Inga anslag beviljas de forskare som vill forska om att fler kvinnor slår barn än män eller att kvinnor slåss lika mycket som män i nära relationer. Märkligt nog beviljas heller inga anslag till forskning om utomeuropeiska mäns övergrepp mot kvinnor i Sverige trots det är ställt bortom varje tvivel de är kraftigt överrepresenterade i överfallsvåldtäkter, gruppvåldtäkter och övergrepp. Den redan havererade Jämställdhetsmyndigheten (70% kvinnor) har redan bestämt resultatet att svenska etniska män är den största gruppen brottslingar i Sverige eftersom Jämställdhetsmyndighetens forskningsanslag om  900 miljoner inte får användas till någon annan forskning än forskning om mäns våld mot kvinnor.

Länk : Lexnoxa.com/svenska-feministers-lögner-om-mäns-våld


Nätverket Hilda.
Representationen av Hilda skär genom hela Sveriges rättsväsende men låt oss först se hur svenska rättsväsendet är uppbyggt organisatoriskt.

Förvaltningsrätten:
En rättsprocess mellan en myndighet och en privatperson drivs genom förvaltningsrätt. Ett beslut från en myndighet kan överklagas till lokal Förvaltningsrätt som prövar myndighetens beslut juridiskt. En Förvaltningsrätt är en ren lekstuga helt utan kompetens och är idag utan juridisk funktion i Sverige. Ett beslut från en Förvaltningsrätt överklagas till Kammarrätt som prövar ärendet om de ger prövningstillstånd (PT). Ett beslut, domslut, från en Kammarrätt prövas i Högsta Förvaltningsrätten i Stockholm. 

Civilrätten.
Rättsärenden mellan privatpersoner prövas i civilrätt, det kan vara ärenden som misshandel, stöld, tvist, vårdnadstvist osv. Ett rättsärende inleds med en stämning av en person i en lokal Tingsrätt. Om det är ett brott som faller under allmänt åtal är det en åklagare som "stämmer in", om det är ett enskilt åtal (förtal, vårdnadstvister etc) är det målsägaren som stämmer in. Ett domslut i Tingsrätt kan överklagas till Hovrätt som efter prövningstillstånd prövar ärendet. Ett domslut i Hovrätt prövas av Högsta Domstolen.Tillsynsmyndigheter.
Tillsynsmyndigheter för hela rättssystemet är Justitieombudsmannen och Justitiekanslern, dessa kan genom FRIVILLIG granskning granska ett ärende och se om det gått rätt till. Det fina i kråksången här är att det är just FRIVILLIGT för tillsynsmyndigheter att granska vilket betyder att ett ärende med en Hilda-kompis ALDRIG granskas, både JO och JK är nämligen medlemmar i Hilda.

På ett vis finns en tillsynsmyndighet till, Riksåklagaren. Det är Riksåklagaren som kan åtala domare som begår fel. Endast domare i Högsta Förvaltningsdomstolen får döma domare från Högsta domstolen och vice versa, därav har Hilda sett till att både riksåklagare Anders Perklev samt vice riksåklagare Kerstin Skarp är Hildor liksom halva Högsta Domstolens domare och flera medlemmar i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Mygel.
En högst märklig oskriven regel är att beslut om Prövningstillstånd är det ENDA beslut en svensk domstol INTE behöver motivera, med detta avsteg från rättegångsbalkens regler om offentlighet kan Hilda effektivt tysta ned 99% av alla lagbrott begångna av Hilda-medlemmar inom domstolar.

Rättegångsbalken 17 kap §7, §12, §13 : Dom och Beslut :

7 § En dom skall avfattas skriftligen och i skilda avdelningar ange
1. domstolen samt tid och ställe för domens meddelande,
2. parterna samt deras ombud eller biträden,
3. domslutet,
4. parternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter som dessa grundats på och
5. domskälen med uppgift om vad som är bevisat i målet.
12 § Det som sägs i 2 och 9 §§ om dom skall tillämpas i fråga om slutligt beslut. Beträffande ett sådant beslut skall även 7 och 10 §§ tillämpas, om det behövs med hänsyn till frågans beskaffenhet. 
13 § Ett beslut som inte är slutligt skall i den utsträckning det behövs ange de skäl som det grundas på.

Som synes ska alltså full öppenhet råda i en domstol, samtliga beslut ska redovisas och motiveras, inte gömmas undan för att förhindra rättslig prövning.

Ett prövningstillstånd beviljas enligt ett av fyra villkor i Rättegångsbalken 49 kap §14 och är ett slutligt eller beslut under process vilket betyder att beslut om prövningstillstånd ska motiveras med hänvisning till yrkande, bevisning i ärendet och vad som framkommit, den regeln skiter svenska domstolar fullständigt i.

Systemet blir vattentätt. Med både Riksåklagare, tillsynsmyndigheter och Högsta domstolarna i samma Hilda nätverk kan ingen domare straffas oavsett regelbrott, lagbrott eller oegentligheter. 


Kända Hildor i Högsta Domstolen :Kända Hildor i Högsta Förvaltningsdomstolen :


Kända Hildor inom Tillsynsmyndigheter av Rättsväsendet :


Käll referens Advokatsamfundet : 

Länk : Advokatsamfundet.se/hilda/om-hilda/Hildas-medlemmar/

Länk : Advokatsamfundet.se/hilda/Projekt/Ruben/Rubens-medlemmar/ Kända Hildor inom Hovrätterna, (5 av 6 chefer är Hildor) :


Hemliga nätverket Hilda.
Notera jag skriver "KÄNDA" Hildor. Trots att hälften av domarna i Högsta Domstolen är Hilda-medlemmar,  Riksåklagaren, samtliga våra tillsynsmyndigheter som JO, JK, DO, ARN etc anser Hilda att deras medlemsregister är hemligt. Det är högst märkligt att svenska medborgare INTE får veta vilka personer som har inflytande över Sveriges rättssäkerhet. Till exempel svenska bankföreningen och Investor har förgreningar till Hilda.

Mejlsvar från AdvokatSamfundet om medlemsregister Hilda :Vilka brottslingar straffas ?

Det är idag oklart i Sverige om vi har fler brottslingar framför domarskranket än bakom. Av samtliga de rättsfall LexNoxa granskat förekommer fel begångna av domstolar som inte får fela. Felen är till exempel avsiktligt förfalskning av protokoll, beställda domslut, förfalskade domslut, partiska domslut, jäviga domare som beslutar åt vänner och så vidare. 

Personligen är jag idag osäker på om den största organiserade brottsligheten idag befinner sig i svenska förorter med gängkrig eller om brottlsigheten är större inom det svenska rättsväsendet. Problemet är att rättsväsendet har rätt vägra dig och mig insyn och Sveriges Justitieminister Morgan Johansson försöker desperat minska vår insyn i rättssystemet ännu med med sitt lagförslag i SOU 2017/18:49.

Vad är det Morgan och Hilda vill dölja ?


LexNoxa 20180518, Peter Martinsson