VEM ÄGER SVERIGES LAG ?

 VEM ÄGER SVERIGES LAG ?Vem äger Sveriges lag ? 
-Är det kungen ? 
-Statsministern ? 
-Domstolen ? 
-Riksdagens talman ?
...eller...är det du ? Du som betalat allt via din skatt ?

Sveriges grundlag Regeringsformens kapitel 1, §4 redovisar att det är de riksdagsledamöter du valt som stiftar sveriges lagar : "4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning." Regeringsformens kapitel 1, §8 redogör att det är domstolar som utövar rättskipning, dömer enligt lag : "8 § För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter." 

Regeringsformens kapitel 12, §2 redogör att det är förvaltningsmyndigheter som utövar myndighet, beslutar över medborgare : "2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag." De riksdagsledamöter du valt beslutar sveriges lagar, de är alltså våra lagstiftare. Domstolar och förvaltningsmyndigheter använder sedan lagstiftarnas lagar, Domstolar och förvaltningsmyndigheter är alltså våra lagutövare men vem äger lagen ?

Det gör du, du som tillsatt riksdagsledamöterna genom val, du som via din skatt betalat riksdagsledamöternas löner, du som via dina skatt betalar för sveriges alla myndigheter och som via din skatt betalar lönerna för alla de inom sverges myndigheter som utövar den lag du betalat för att besluta gör dig till lagägaren.

Varför är lagägare viktigt ?
Svenska medborgare har accepterat att se Sveriges myndigheter som slavägare, när en medborgare vill ha en grundläggande mänsklig rättighet som sjukvård, sjukförsäkring, yttrandefrihet eller åsiktsfrihet frågar svensken myndigheterna om lov att få en av sina rättigheter. Om myndigheten svarar nej så tycker svensken att myndigheten tagit ett bra beslut, myndigheten har alltid rätt och medborgaren har alltid fel oavsett om myndigheten redovisar sin motivering för beslutet eller ej.

Hur ljuger myndigheter ?
När myndigheter ljuger hittar du det i motiveringen till myndighetens beslut. En beslutsmotivering ska innehålla vad som yrkats för belsut, lagrum för beslutet och hur beslutet fattats så att medborgaren kan först och accpetera beslutet mne de flesta myndigheter hoppar över beslutsmotiveringen för ingen bryr sig. När domstolar ska begrava ett olagligt domslut fattas ett domslut som är ren rappakalja och om en  part protesterar blir detta ett överklagande till nästa rättsinstans som då fattar ett beslut om att vägra prövningstillstånd. Trots att ALLA slutliga beslut (Rättegångsbalken 30 kap.§1 : beslut där rätten skiljer saken från sig) ska följa reglerna för dom och beslut och redovisa vad som yrkats, bevisats, beslutats och lagstöd för beslutet  innehåller prövningstillstånd aldrig beslutsmotivering trots att det strider mot Rättegångsbalken 17 kap. §12 :

12 § Det som sägs i 2 och 9 §§ om dom skall tillämpas i fråga om slutligt beslut. Beträffande ett sådant beslut skall även 7 och 10 §§ tillämpas, om det behövs med hänsyn till frågans beskaffenhet.

Om en domstol tvingas följa Rättegångsbalken vid beslut om
prövningstillstånd och redovisa yrkande, lagstöd och på vilka grunder ett beslut fattas kan domstolar inte ljuga, en beslutsmotivering kommer avslöja bedrägeriet så därför måste beslutsmotivering alltid utelämnas i sveriges största organiserade brottsnätverk, sveriges domstolar.

Ta ditt ansvar som lagägare.
Som lagägare bör du granska de myndigheter du betalar för att utöva din lag, att en lagutövare utelämnar besltsmotivering ä
r ett lagbrott men eftersom åklagare inte behöver motivera sina beslut åtalas ingen, myndigheter är åtalsimmuna oavsett brottslighet och om du som lagägare är nöjd med det ska du sova vidare i landet mellanmjölk, om du inte är nöjd ska du söka samverkan med andra medborgare för att bevaka dina rättigheter och ställa krav på de myndigheter du betalar för att utöva din lag genom medborgarättsorganisationer som tex Folkrättsrörelsen. Lösningen på detta problem kan aldrig vara politisk eftersom dina grundläggande mänskliga rättigheter måste vara samma oavsett politik, det är när dina rättigheter politiseras som problemen uppstår.


2020-10-02, Peter Martinsson, LexNoxa.