Kriget mot de som ska hjälpa.Mamma krigar mot socialen...igen.

Anja har krigat för sina barn, ofta. Märkligt nog krigar Anja mot de som ska hjälpa henne.

Istället för att hjälpa Anja och hennes barn till en trygg tillvaro i ett tryggt hem måste Anja kriga för att hålla samman familjen och för sina barns hälsa. Om och åter kommer lögnaktiga Socialtjänstehen med lögner, påståenden och uttalanden som utan rimlighetsbedömning används för uppenbart fixade domar.

Imorgon är det dags igen. Framtiden för Anjas yngsta son ska avgöras i Malmös Förvaltningsrätt och fallet har redan tagit mycket märkliga vändningar. 

Anjas yngsta son är placerad i ett familjehem, turerna har varit många men Anja trodde sonen äntligen var i trygghet. När hon får träffa sin son framkommer uppgifter att Viktor kan ha blivit våldtagen av en annan pojke i familjehemmet. Anja anmäler omgående händelsen och tar genast hem sin pojke där hon kan skydda honom. Pojken har det bra hemma hos sin mamma, han är ännu för ung för att kunna lockas in i droghandel och gäng-kriminalitet och är än så länge trygg i det utsatta bostadsområdet men helst vill familjen bara flytta därifrån.Viktor bor hemma hos sin mamma i två veckor, pojken följer sina normala rutiner och går till förskolan med sina klasskamrater. Mamman försöker bibehålla kontakten med familjehemmet då det är viktigt pojken får fortsatt god kontakt med de personer han växt upp med men familjehemmet visar inget intresse. Mamman upprättar polisanmälan och orosanmälan till Socialförvaltningen, pojken förhörs försiktigt och varsamt av polis. 

Socialförvaltningen utredare erbjuds full öppenhet till mammans hem för att verifiera att pojken har det bra hos sin mamma, de erbjuds till och med egen nyckel så de kan komma och gå som de själva vill. Mamman erbjuder full öppenhet och insyn för Socialförvaltningens utredare men ingen besöker hemmet en enda gång under de två veckor pojken bor hemma hos sin mamma. Polisens förundersökning om våldtäkt läggs till slut ner i brist på bevis och vittnen, det gick inte hitta något som kunde styrka pojkens berättelse och Polisen kan varken stryka eller styrka brott. Läkarundersökning av pojken görs först när mamman som barnets vårdnadshavare skriftligt kräver att pojken ska undersökas. Efter lång tid görs till slut en läkarundersökning, eventuella skador har läkt men möjliga tecken kvarstår. Övergrepp kan varken uteslutas eller styrkas.

Mamman kräver pojken ska få trygghet, antingen hemma hos henne eller på ett jourhem, vad som helst bara pojken slipper möta förövaren igen. Socialförvaltning tar i hemlighet beslutet att pojken ska flyttas tillbaka till familjehemmet där förövaren vistas med motiveringen att "Om pojken flyttar hem till mamma eller en jourhemsplacering riskerar pojkens anknytning till familjehemmet störas".

Morgonen den 13 juni 2017 är senast Anja ser sin pojke. Anja bokar en läkartid för pojken på förmiddagen, pojken är hemma i väntan på läkarbesöket. Vid ett samtal med socialförvaltningen propsar de på att pojken måste till förskolan, Anja ändrar bokningen för läkarbesöket till eftermiddagen. Utredaren "glömmer" upplysa mamman att Socialförvaltningen beslutat Viktor ska flyttas tillbaka till familjehemmet. Mamman tar Viktor till förskolan och strax anländer Socialförvalningen till Viktor förskola och kör honom tillbaka till familjehemmet. När allt är klart informeras mamman, läkarbesöket avbokas. 

Det visar sig att familjehemsmammans goda vän, chefen på pojkens förskola gjort orosanmälningar varje dag pojken bott hos sin biologiska mamma, pojken bedöms utåtagerande och aggressiv, kanske inte så konstigt efter dessa upplevelser.

MASSOR av orosanmälningar görs av pojkens förskolepedagoger men INGEN informerar mamman. Man uttrycker alltså oro för pojken till ALLA utom den förälder pojken bor hos ? Ingen gjorde hembesök under de två veckorna trots att de erbjöds egen nyckel.

Mamman har inte fått se sin son sedan morgonen den 13 juni. Hon har fått löfte träffa pojken en timme den 14 Juli, besöket kommer övervakas. Oron är nu stor, har Viktor blivit utsatt för nya övergrepp ? Hur mår Viktor ? Saknar Viktor sin mamma ?

Vem skyddar Viktor ?

Mamman som är vårdnadshavare om pojken får veta att Socialförvaltningen utan domstolsbeslut försökt skänka vårdnaden om barnet till familjehemsföräldrarna men familjehemsföräldrarna avböjer pga att de anser umgänget med mamman för ostrukturerat och minskat umgänge med biologiska mamman kommer troligen skapa konflikt.

Beslut i Socialnämnden. Den 5 Juli avgörs ärendet i Socialnämnden, de tar beslut om LVU för pojken. Anja begär att få yttra sig i enlighet med förvaltningslagen §17 : "Vid myndighetsbeslut har medborgaren rätt att föra sin talan". Anja som under lång tid levt under hård press utfärdar en skriftlig fullmakt till en förtroendeperson att föra hennes talan för Viktors säkerhet och trygghet inför beslutet. Malmö Socialnämnd underkänner den skriftliga fullmakten och begär att Anja på plats ska föra sin talan. Mamman kastar sig i en taxi och skyndar till platsen. Väl där är Anja sen till mötet och vägras yttra sig om sin egna sons framtid.

Anja får heller ingen information om beslutet, beslutsunderlag och anledningar till beslut så som Anja har rätt till insyn i sin sons ärende enligt förvaltningslagen §16.
Socialnämnden tar beslut om akut omhändertagande enligt LVU, Viktor ska bo kvar i familjehemmet, kontakten med mamman ska begränsas.

Förvaltningsrätten. Den 11 Juli ska ärendet avgöras i Malmö Förvaltningsrätt. Mammans representant är en jurist mamman inte känner, ombudet är utsett av förvaltningen. Ombudet är dokumenterat skicklig men kan ombudet bevaka mammans intressen om förvaltningen utsett ombudet ?
Enligt Förvaltningsprocesslagen §48 "Får den som för talan i mål anlita någon som är lämplig för uppdraget". Om särskilda skäl föreligger bör ett byte av ombud beviljas.

Mamman begär flera gånger att ett ombud hon själv valt ska föra hennes talan för hennes sons rättigheter. Den 16 juni begärs ett ombud i Stockholm, denna önskan avslås med hänvisning till avståndet mellan Stockholm - Malmö. Mamman föreslår den 19 juni två namngivna ombud på en Advokatfirma i Malmö, Rådman Hans Emanuelsson avslår även detta ombud med motiveringen "beslutet vidhålles". 

Den 5 Juli begär det ombud som utsetts av förvaltningsrätten själv att bli entledigad och hänvisar uppdraget till någon av de ombud mamman själv begärde den 19 Juni. Förvaltningsrätten kontaktar först Fredagen 7 Juli Advokatbyrån där det begärda ombudet arbetar. Anja har klart med två olika ombud inom denna Advokatbyrå men Förvaltningsrätten får beskedet inget ombud finns tillgängligt med så kort varsel vilket förvånar de två ombud som var redo på Advokatfirman.

Underlaget från Socialförvaltningen innehåller många märkliga påståenden, mamman betecknas bland annat "psykiskt sjuk". Vanligen brukar krävas cirka 6 månaders olika tester för en legitimerad läkare fastställa psykiska diagnoser, utredarna inom Malmö Socialförvaltning gör det på en eftermiddag via epost. I de övriga barnens journaler beskrivs mamman som en rolig, kärleksfull och omtänksam förälder i behov av stöd. Det kaos som uppstod med pappans misshandel har skapat oro och oordning och mamman behöver hjälp med struktur, flera barn i en familj blir stökigt. Mamman får under en period stöd insats i hemmet, en gång i veckan får hon hjälp med problemlösning och skapa struktur och ordning i familjens tillvaro. I journalen står att mamman erhåller stödinsats morgon, middag och kväll vardagar, en sådan lydelse ger intryck av betydligt större insats än några timmar en gång i veckan.

Anjas vän Teresa hjälper till där hon kan. När hon läser igenom yngsta barnets journal visar det sig att Socialförvaltningens utredare sitter på en del kunskap om övergreppet : 
- När pojken kom tillbaka till familjehemmet frågar en utredare om övergreppet, pojken återger i detalj exakt samma vittnesredogörelse igen men denna information når aldrig förundersökingsledare hos Polisen. När Teresa återger denna information till förundersökningsledare har det en viss tyngd, ett barn som återupprepar samma redogörelse flera veckor senare får en viss trovärdighet.

Huruvida ett övergrepp skett eller inte vet endast förövare och offer. Fallet har utretts märkligt slapphänt. Läkarundersökning utfördes lång tid efteråt först när mamman ställt hårda krav, pojken återfördes till den plats och förövare där brottet påstås ägt rum, pojken viker inte från sin berättelse men INGEN anhörig får nu träffa barnet.

Socialförvaltningen framför återkommande flera lögner och påståenden, egna påhittade diagnoser och allmän smutskastning oväsentlig för pojkens hälsa, med enda avsikt undergräva fallet och en korrekt hantering.

Rådman Hans Emanuelsson hanterar begäran om byte av ombud på ett mycket märkligt sätt, det finns stor anledning ifrågasätta huruvida Förvaltningsrätten den 7 Juli kontaktade den Advokatbyrå mamman önskade den 19 juni, det är också oklart hur förfrågan framställdes då två advokater stod redo ta sig an fallet men ändå aldrig fick förfrågan.  


Bakgrund:
Mamma Anja Niamu fick en tuff start i livet, uppväxt i ett destruktivt hem fick hon snabbt uppleva alla bekymmer barn i trasiga hem utsätts för och exponerades för många risker och elände. Anja slog sig fram i livet och startade egen familj, familjelivet var på inget sätt lätt och barnens pappa försvann i drogmissbruk. En ny man kom in i bilden och Viktor kom till världen. Den nya mannen visar sig efter ett tag mycket destruktiv och totalt kaos utbryter med misshandel och övergrepp.

När Viktor var fyra månader misshandlades Viktor's pappa svårt av ett känt kriminellt gäng och familjen söker skydd. Mamman och barnen erbjöds möjlighet fly till ett säkert boende men inte pappan. Familjen beslutar söka säkerhet på egen hand och flyttar flera gånger under en lång period. Socialförvaltningen beslutar att omhänderta barnen och hela familjen splittras, mamman erbjuds ett stödboende med yngsta barnet. Till skillnad från andra mammor på boendet får Anja ingen permission träffa sina andra barn, barnen får ej heller flytta till stödboendet trots att många andra barn i samma ålder bor på detta hem. Det blir till slut klart med en ny kontaktfamilj där de äldsta syskonen ska få bo tillsammans. 

När familjen ska presenteras vågar Socialsekreterare Isabelle Collin ej gå in i huset barnen bor i då hon anser situationen hotfull. Barnen blir tvungna hälsa på sin nya familj genom att vinka i ett fönster. Anja känner stor oro för barnen efter denna introduktion och när barnens flytt närmar sig ändrar sig Anja, detta känns inte som bästa lösning för barnen, att ställa upp barnen i ett fönster och vinka till sin nya familj var en obehaglig upplevelse. Istället presenteras Anja's mamma som en lösning då hon har stort hus med plats för barnen, barnen trivs hos sin mormor och Anja's syster erbjuder sig hjälpa till. Mormodern godkänns inte som hem, Socialförvaltningens utredare besöker inte ens mormoderns hem för att få en bild av läget utan avslår alternativet utan att ha sett det. 

Efter fyra månader med sin yngsta son på stödboendet går det inte längre, Anja har nu inte fått träffa sina barn på fyra månader och bestämmer sig för att återigen gå under jorden för att kunna hålla ihop familjen. För att ingen ska kunna spåra barnen bor barn och mamma på två olika ställen men det är rörigt och krångligt, det är svårt organisera ett bra och säkert familjeliv. Efter en grov misshandel av mamman döms pappan till fängelse och mamman behöver ej fly från det kriminella gänget längre. 

Anja får tag i en lägenhet, tyvärr i ett utsatt område men det är ett ordnat boende. Helst av allt vill Anja flytta familjen långt bort därifrån till trygghet och säkerhet men med flera barn i familjen som hela tiden måste övervakas och styras bort från risker och äventyr räcker inte tiden till för framåtsträvande, livet är här och nu och måste överlevas. Familjens situation har inte orsakat ett regn av fantastiska möjligheter, öppningar och erbjudanden.

Livet i Malmös utsatta områden är tufft, och det blir inte lättare när de som ska hjälpa istället saboterar. Hela tiden hotas familjen splittras då Socialförvaltningen vill omhänderta barnen istället för att hjälpa familjen hålla ihop på en trygg plats. När knarklangare försökt värva Anjas två äldsta söner blir sönerna misshandlade för att de vägrar. Anja som själv varit utsatt beslutar flytta sönerna bort från risker och mörka framtidsutsikter, självklart vill mamma ha sina älskade barn i sitt hem men pojkars bästa framtid är inte i ett utsatt bostadsområde med hög kriminalitet, för barnens framtid är det klokaste beslutet att flytta sönerna till en trygg miljö med goda förebilder långt borta från droger, gängkriminalitet och mörka framtidsutsikter. 

Kommundelar i Malmö slås ihop och en ny chef tillsätts på socialförvaltningen. Denna chef lyssnar äntligen på Anjas behov för sin familj och rimliga lösningar börjar diskuteras. De äldsta pojkarna erbjuds en stöd-familj de bor hos och får ett avtal träffa och bo hos sin mamma varannan helg. Pojkarna och mamma träffas ofta enligt ett schema i trygg miljö, långt bort från områdets elände och risker. Avsikten är att pojkarna ska vistas i säkerhet och få bra utbildning och möjlighet till en god start i livet, de får träffa sin älskade mamma ofta, det fungerar.


När Viktor var knappt ett år gammal flyttas Viktor till ett familjehem där han bott kvar sedan dess. Viktors nya föräldrar jobbar inom vård och omsorg, Viktors nya mamma har jobbat som förskolepedagog på Viktors förskola. Sedan tre års ålder övernattar Viktor regelbundet hos sin biologiska mamma varannan helg för att bibehålla kontakten med mamma. Viktor är idag sex år men har fått bekymmer med talet, för hans närmaste gör han sig lätt förstådd men de som inte känner Viktor, hans ord och gester har svårare kommunicera med pojken. Familjen har regelbunden kontakt med Viktor och när storebror en dag frågar lillebror vid ett telefonsamtal om "alla är snälla mot dig" uttrycker Viktor kritik mot familjehemmet. Familjehemmet som avlyssnat samtalet avbryter genast Viktors kritik men mamma Anja fattar misstankar. När Anja sedan träffar sin son berättar han att han blivit våldtagen på familjehemmet.


Notis, Anja och Viktor heter något annat i verkligheten. 

Jag önskar er all lycka.