Begäran om åtalsprövning Ebtisam Aldebe


Så här får det fan inte gå till, detta måste åtalsprövas.


Begäran om åtalsprövning Ebtisam Aldebe.

Som svensk medborgare yrkar jag härmed att Riksåklagare eller Lagman Lena Egelin vid Solna Tingsrätt upprättar en prövning om åtal av nämndeman Ebtisam Aldebe för tjänstefel alternativt grovt tjänstefel i sin myndighetsutövning som nämndeman vid Solna Tingsrätt.
En åtalsanmälan upprättas i enlighet med Lagen om Offentlig Anställning, SFS 1994:260, §22 då Ebtisam Aldebe i sin tjänst vid Solna Tingsrätt bör omfattas av ansvar för tjänstefel enligt Brottsbalken 20 kap §5.

Brottsbalken (SFS 1962:700) 20 kap §5
Ebtisam Aldebe har som nämndeman vid Solna Tingsrätt svurit domareden,  Rättegångsbalken 4 kap §11.

Rättegångsbalken (SFS1942:740) 4 kap §11:


Med domareden har Ebtisam Aldebe åtagit sig respektera och följa svensk lagstiftning, Ebtisam förväntas agera såsom beskrivet i Regeringsformens första kapitel, "Statsskickets grunder", §9.

Regeringsformen 1 kap §9:
Nämndeman Ebtisam Aldebe omfattas i sin myndighetsutövning i offentlig förvaltning, såsom redogjort ovan brottsbalken 20 kap §5, av åtalsanmälan upprättad enligt LOA §22:

Lagen om Offentlig anställning (SFS 1994:260) §22.
Ebtisam Aldebe synes i sin myndighetsutövning i domslut B3551-15 på ett högst tveksamt sätt friat en gärningsman i ett misshandelsfall utan stöd av lag åsidosättande bevisprövning och objektivitetsprincip. I den felaktiga myndighetsutövningen verkar föreligga ett uppsåt då Ebtisam redan 2008 i ett nyhetsinslag uttalar en klar avsikt åsidosätta svensk lag i sin argumentation för så kallad "sharia-lagstiftning". 

Nyhetsinslaget är tillgängligt på www.youtube.com i nedan länk, jag bistår med kopia om nödvändigt :
https://www.youtube.com/watch?v=mGafY8CScmA


Med Ebtisams tydliga uppsåt åsidosätta svensk lagstiftning i sitt uppdrag som nämndeman i offentlig förvaltning måste ett övervägande av grovt tjänstefel motiveras i åtalsprövning då förväntad myndighetsutövning deklarerad i Regeringsformen 1 kap §9 : saklighet, opartiskhet och likhet inför lagen är totalt avlägsen i de domskäl som uppges i domslut B3551-15 :

"Det faktum att XX inte sagt till hans släktingar att han slog henne, utan i stället anmälde det till polisen, minskar hennes trovärdighet ytterligare".

"familj verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes, vilket också har betydelse för bedömningen av skuldfrågan."

Att i domskäl uppmana lösa brott som misshandel privat vid sidan om polis är så pass märkligt av en representant för svenskt domstolsväsende att även "Trolöshet mot huvudman", Brottsbalken 10 kap §5, ska övervägas och motiveras i beslut.

Brottsbalken 10 kap §5 :
Ärendet är av vitalt intresse för landets rättssäkerhet då det är frågan om avsiktligt åsidosättande och utövande av rättsskipning i strid med landets lagar. Hela rättsskipningssystemet har fallerat så fullständigt i detta ärende att Justitiekansler å offrets vägnar i domslut B3551-15 ska inleda ärende om skadestånd för rättegångsfel till den person beskriven utsatt för misshandel i ärende B3551-15. Justitiekansler äger ansvar kontakta offret i fråga utreda skaderekvisit åsamkad av Solna Tingsrätts agerande.


Karlskrona 2018-03-05, Peter Martinsson, LexNoxa.