Är domare Margaretha Lewenhagen till salu ?


Rådman Margaretha Lewenhagen (bild : sveriges radio)
En av de domare inom svenskt rättsväsende som utför märkliga tjänster heter Rådman Margaretha Lewenhagen. 

I ett rättsärende skrev sent en kväll en person i frustration ett erbjudande om ersättning för den som skadar en anhörig efter att den anhöriga ljugit i rättssak, den anhöriga fick även ett sms som informerade om meddelandet. Att posta ett erbjudande om ersättning för misshandel kallas "Stämpling till brott" enligt Brottsbalken 23 kap, §2, men, eftersom meddelandet raderades tidigt morgonen efter och brottet frivilligt avbröts gäller brottsbalken 23 kap §3 :
- Eftersom meddelandet raderades morgonen efter har gärningen frivilligt avbrutits och ansvar skall ej dömas till brott. Meddelandet som postades var ett uttryck för ilska och frustration över en person som ljuger i rättssak, dumt men förståeligt.


Advokat Carolina Sandekjer
(bild : Amber advokatbyrå)
Det enda ett av ombuden, Advokat Sandekjer, nu har är en kopia av det sms som skickades som information, det ursprungliga meddelandet var ju raderat så det sms Advokat Sandekjer har är inget som går att använda juridiskt.

Då träder Rådman Margaretha Lewenhagen in och hjälper Advokat Sandekjer. När Rådman Klinteberg som har hand om rättsärendet i tingsrätten är på semester smyger Lewenhagen in i sin kollegas akt och kopierar dokumenten och gör en polisanmälan. Rådman Lewenhagen ringer sedan sin kompis Advokat Sandekjer som är på semester och berättar om sin polisanmälan samt epostar en kopia av anmälan.


Kritik från JO.
Rådman Lewenhagens agerande får kritik av Justitieombudsmannen, JO :
Justitieombudsmannens bedömning :
"I slutet av juli 2016, dvs. mer än tre månader efter det att tingsrätten tog emot handlingen, översände rådmannen Margaretha Lewenhagen, i sin egenskap av säkerhetsansvarig på tingsrätten, handlingen till Polismyndigheten för kännedom och eventuella åtgärder." 
"Det kan naturligtvis finnas situationer där domstolen närmast är tvingad att agera på grund av exempelvis konkreta uppgifter om akut fara för liv eller hälsa. I detta fall hade emellertid den person sms-meddelandet gällde, enligt vad som framgick, fått del av det flera månader tidigare och haft möjlighet att bedöma vilka åtgärder hon behövde och ville vidta med anledning av meddelandet. Domstolen hade vidare haft kännedom om innehållet i handlingen under lång tid innan Margaretha Lewenhagen beslutade att skicka den till Polismyndigheten."
"Sms-meddelandet har heller inte rört tingsrättens verksamhet eller inneburit att rätten, domstolens övriga personal eller någon av parterna i målet hade blivit utsatt för brott. Vad Margaretha Lewenhagen i detta sammanhang har uppgett om Arbetsmiljöverkets föreskrifter saknar därför relevans för den bedömning som hon hade att göra."
"Mot denna bakgrund var det olämpligt att Margaretha Lewenhagen skickade handlingen till polismyndigheten. Hon ska därför kritiseras."


Justitieombudsmannen begär i sin utredning att den Rådman som hade hand om rättsärendet ska yttra sig om vad som hänt, Rådman Klinteberg :
"Jag har inte deltagit i några sammanträden i målet.
Vilka överväganden som gjordes i samband med den information som tingsrätten den 18 Juli 2016 översände till polismyndigheten saknar jag kännedom om eftersom jag vid tillfället hade semester. I efterhand har jag blivit upplyst om åtgärden."

Rådman Klinteberg som hade hand om ärendet hade alltså ingen aning om saken och har dessutom gjort bedömningen att kopian av sms't inte var något att bråka om.

Hur fick Rådman Lewenhagen kännedom om smset ?

Så här yttrar sig Rådman Lewenhagen till Justiteombudsmannen :
"I egenskap av säkerhetsansvarig vid domstolen erhöll jag vid verksamhetsmöte i juni/juli månad 2016 kännedom om innehållet i målets aktbilaga. Domstolen har en skyldighet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld i arbetsmiljön och systematiskt arbetsmiljöarbete att dokumentera de hot eller våldshändelser som inträffar." 
"Huvudregeln är att incidenter som sker i eller i anslutning till domstolen, oavsett vem som drabbas , ska rapporteras. Med hänsyn till innehållet i handlingen bedömdes det - framförallt med hänsyn till skyddet för målsägande - angeläget att översända handlingen till polismyndigheten för bedömning."

Aha, smset dök alltså upp vid ett verksamhetsmöte, nu har vi något att forska på, vi frågar Rådman Lewenhagen hur hon fick tag i informationen ur kollegan Klintebergs mål :

Rådman Lewenhagen svarar :

Jaha, då frågar vi registrator :


Registrator svarar :"Det finns inget protokoll från mötet"
- VAAA ???..vid en domstol diskuteras hot som är så pass allvarligt att säkerhetsansvariga rådman Lewenhagen måste göra en polisanmälan med material som rådman Lewenhagen tagit ur kollega Klintebergs ärende under dennas semester. Från detta möte där domstolen bedöms vara hotad finns inte ett enda protokoll ?


- Det där låter konstigt ??

När hölls mötet, enligt JO's utredning sa Lewenhagen att det var ett verksamhetsmöte, då kanske det är ett stående möte varje...onsdag ? Vi frågar registrator :


Registrator svarar :Om verksamhetsmötet varit ett stående möte borde det vara enklare bara ge datumet för mötet än att hänvisa till JO ? Hur ofta mottar en tingsrätt så allvarliga hot att de måste  polisanmälas ? Ingen verkar komma ihåg detta möte ?

Verksamhetsmötet är alltså inte protokollfört och finns inte i någons kalender. 

Är det tillåtet bedriva domstols verksamhet utan någon koll på någonting ?

Det verkar faktiskt som om rådman Lewenhagen ljuger om hur hon fick tag i det sms hon polisanmälde som ett hot mot tingsrätten.

Advokat Sandekjer.
Denna historia dyker upp i ett annat ärende, en förklaring Advokat Sandekjer ger till varför Advokat Sandekjer gjort konstiga påståenden i ett ärende hos Försäkringskassan :
Summering :

1. Rådman Lewenhagen knycker dokument ur kollega Klintebergs rättsärende.
2. Rådman Lewenhagen bedömmer ett mer än tre månader gammalt sms som ett akut hot.
3. Trots att sms EJ är riktat mot någon vid tingsrätten anser Lewenhagen det är tingsrättens problem.
4. Rådman Lewenhagen polisanmäler smset i sin roll som Säkerhetsansvarig vid tingsrätten.
5. Rådman Lewenhagen ringer kompis Advokat Sandekjer och berättar om polisanmälan.
6. Rådman Lewenhagen epostar en kopia av polisanmälan till kompis Advokat Sandekjer.
7. Rådman Lewenhagen ringer INTE rådman Klinteberg som har hand om rättsärendet.
8. Ingen annan part i rättsärendet än Advokat Sandekjer informeras.
9. Ingen gör någon notering om incidenten i dagboksbladet för rättsärendet.
10. Det finns inget protokoll, notering eller ens datum för det "verksamhetsmöte" där hotet identifieras.
11. Det verkar som om rådman Lewenhagen ljugit för JO om mötet. 

Allt tyder på att detta är ett beställningsjobb där en domare agerar i ett rättsärende för att påverka utgången. 
LexNoxa 2018-04-24, Peter Martinsson.