Får jag spela in samtal ?

Du får spela in alla samtal där du själv deltar utan att du behöver berätta för någon att du spelar in i Sverige. Denna rätt inkluderar tex telefonsamtal, möten med myndigheter och domstolsförhandlingar du själv är part.

Du får inte spela in andras samtal där du själv inte deltar. Oavsett om samtalen sker i din bostad, din bil, din telefon eller annat så har du ingen rätt spela in samtal där du själv inte deltar. 

Vad "delta i samtalet" betyder är inte helt klart men utgå ifrån att det betyder att det ska vara uppenbart för alla som deltar i samtalet att du är en av samtalsparterna, presentera dig vid möten så det framgår att du aviserat din närvaro. 


Rättegångsbalken 5 kap. 9c :

9 c § Rättens ordförande får förbjuda ljudupptagning eller ljudöverföring som görs av någon annan än rätten under ett förhör, om det kan antas att upptagningen eller överföringen besvärar den som hörs i sådan grad att det påverkar utredningen negativt. Lag (2019:298).
Det förekommer uppgifter om att domare förbjudit ljudupptagning med hänvisning till domstols sekretess men detta är fel, som du ser ovan i Rättegångsbalken 5 kap.§9c  har du full rätt dokumentera ditt egna rättsärende där du är part, något annat vore mycket märkligt. Om domstolsförhandlingen sker inom lyckta dörrar får du inte sprida din ljudupptagning hur som helst om den innehåller känsliga uppgifter vilket faktiskt gäller alla ljudupptagningar, det känsliga är inte att du har spelat in utan vad du gör med ljudupptagningen. Om din ljudupptagning innehåller känsliga uppgifter som kan skada, kränka eller försätta någon i en utsatt position får du inte sprida din ljudupptagning hur som helst. Detsamma gäller om du undertecknat någon typ av sekretess bestämmelse men här görs en avvägning vad din ljudupptagning innehåller, om ljudupptagningen bevisar brott kan det väga tyngre än sekretesskravet. En väg runt detta kan vara att mejla materialet till en journalist under reglerna om källskydd i Tryckfrihetsförordningen men se till etablera god kontakt i så fall.

Foto/video.
Foto och videoupptagningar kan vara känsliga. Det självklara fallet gäller att fotografera ett skyddsobjekt där det kan vara en brottslig handling att bara inneha foton av skyddsobjekt. Foton för eget privat bruk är tillåtna även om många försöker införa olagliga fotoförbud men här gäller förnuft, med gott omdöme är detta en icke-fråga, att till exempel fotografera andras barn eller någon som råkat ut för en olycka (utsatt position) om det inte har ett bevissyfte är självklart olämpligt och kan bli en brottslig handling beroende på hur bilderna/video används :

Brottsbalken 4 kap. §6c :
6 c § Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida 1. bild på eller annan uppgift om någons sexualliv, 2. bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd, 3. bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid, 4. bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller 5. bild på någons helt eller delvis nakna kropp
döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år.
Det ska inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig.

Notera alltså att foto/video som tas upp som bevis kan vara försvarlig även om det i sig är olaga integritetsintrång.

Praktiska detaljer.
När du gör en ljudupptagning så kan inkommande sms eller samtal avbryta ljudupptagningen så ställ in utrustningen att fungera i alla lägen, en ljudupptagning via telefonkonferens upphör om samtalet bryts.

Om du råkat göra en olaglig ljudupptagning av misstag så radera omedelbart, lyssna inte igenom den.


LexNoxa 2020-01-27, Peter Martinsson.