Förslaget om Tjänstemannaansvar får stöd av KU.


Förslaget om Tjänstemannaansvar får stöd av KU.- Tänk om en polis ger dig fortkörningsböter fast du höll rätt hastighet bara för att polisen tyckte du körde för fort ?

- Tänk om en domstol dömer dig till fängelse fast du inte begått något brott men domstolen gillar bara inte människor som spelar golf ?

- Tänk om din läkare ger ut din patientjournal från din gynekologiska undersökning till dina grannar bara för att läkaren inte förstod att patientjournaler är hemliga ?


Liknande brott sker idag i Sverige men det görs på ett raffinerat sätt.
- Torsdagen den 18 April ska Sveriges riksdag diskutera en lag om "Tjänstemannaansvar". Totalt ligger nu 22 förslag, motioner, i punkt 8 i betänkande 2017/18 : KU 37.
Betänkandet fick den 10 April Konstitutionsutskottets stöd och KU rekommenderar nu Riksdagen att ställa sig bakom ett tydligare straffansvar för myndigheter och tjänstehen.
(Länk : riksdagen.se/betankande/offentlig-forvaltning_H501KU37)- Några exempel på varför en lag om tjänstemannaansvar behövs :

- Länsstyrelsen i Västerbotten bestämde att en lappkåta som stått på en plats i 120 år var ett nybygge då den renoverats genom åren. En myndighet beslutade att en privatpersons egendom skulle eldas upp.


Foto:  Daniel Holst

Beslutet elda upp en 120 år gammal lappkåta togs utifrån tyckande och okunskap, inte lagstiftning. En byggnad som renoverats kan aldrig vara ett nybygge. Det som hänt här är att det sannolikt är någon kompis till en tjänsteman som vill köpa strandtomten och behövde få bort störande bebyggelse, med några välplacerade mutor togs ett beslut elda upp den lappkåta som stått där i 120 år. 


- Kultur i Stockholm :
Vad som är "kultur" baseras inte på vad allmänheten vill se utan vad beslutande tjänstekvinna anser allmänheten ska tvingas se. I Stockholm finns "utställningar" som i juridisk mening är direkt lagstridig men när "rätt" tjänstekvinna beslutar gäller inte längre svenska lagar, dessa obehagliga bilder är nu konst. 

Huruvida klotter är kriminellt eller lagligt beror på VILKEN tjänstekvinna som beslutar.


Annonskostnad i Stockholm tunnelbana är cirka 600.000:- för 80 "billboards" i en vecka, till detta kommer royalty till "konstnären", för enkelhetens skull säger vi 400.000:-.
"Konsten" kostar Stockholms Lokaltrafik, SL, 1 miljon per vecka.

Stockholm har ett annat märkligt konstverk :
Foto : SVT.se

Att skicka "dickpics" är sexuellt ofredande som straffas med dagsböter, 50-80 dagsböter beroende på situation men att däremot måla Sveriges största dickpic, 15 meter hög bild är INTE sexuellt ofredande utan det är nu konst av allmänt intresse, Carolina Falkholt går straff fri för sin dickpic.

Konstverken är problem i två avseenden :
1. Vad är sexuellt ofredande ? Om en man målar sig blå och blottar sig, är mannen då ett sexuellt ofredande eller en konstutställning ? 

Kommer mannen dömas till böter eller vernissage ?

2. För en miljon kronor (förmodligen kostade detta långt mer) hade Stockholm kunnat köpa varma vinterjackor för 500 kronor per person till de 2.000 hemlösa som nu fryser i Stockholm, till exempel pensionärer som vräkts när deras hyresrätter gjorts om till bostadsrätter som köpts in av Stockholm stad för att lånas ut till asylsökande familjer.


Oavsett vad man kunnat använt pengarna till har tjänstehen inom Stockholm stad skapat möjligheter till straffimmunitet för blottare.


- Bedrägerier inom djurskyddsinspektioner.
En brottskategori som just nu skenar är djurskyddsinspektioner. Flera inspektioner har visat sig vara direkt förfalskade. En djurägare fick sina hästar omhändertagna då de bedömdes vara utmärglade. Hästarna flyttas till ett annat stall där ytterligare en veterinär gör en besiktning och kommer fram till att det inte är något fel på hästarna. Djurägaren får aldrig tillbaka sina hästar och avlider till slut till följd av stress och depression. Veterinären Anna-Carin Sjöberg fick en erinran av Veterinäransvarsnämnden i december 2016 som hon  överklagar till förvaltningsrätten i Jönköping. Januari 2018 beslutas att denna erinran ska stå kvar men Anna-Carin Sjöberg tillåts fortsätta sin tjänst trots att hennes förfalskade intyg kostat djurägare livet. 


- Bedrägeri inom myndigheter.
Justitieminister Morgan Johansson påstår han inte haft någon kännedom om att information om svensk personal inom militär underrättelseverksamhet, säkerhetspolisen, och känslig infrastruktur lämnades ut till Bosnien och Tjeckien via Transportstyrelsen, den så kallade IT-skandalen.

Justitieminister Morgan Johansson påstående är väldigt konstigt om du läser säkerhetspolisens, säpos, redogörelse av dessa händelser :

Om ärendet
  • Under sommaren 2015 fick Säkerhetspolisen information om att Transportstyrelsen höll på att outsourca delar av sina IT-system till leverantörer i utlandet.
  • Med anledning av det undersökte Säkerhetspolisen uppgifterna och inledde sedan tillsyn av Transportstyrelsens säkerhetsskydd i september 2015.
  • Säkerhetspolisen informerade uppdragsgivaren Regeringskansliet om ärendet i september 2015.
  • I november 2015 skrev Säkerhetspolisen ett särskilt brev till Transportstyrelsen, adresserat till generaldirektören, avseende "Rekommendationer om omedelbara säkerhetsskyddshöjande åtgärder".
  • En förundersökning inleddes den 26 januari 2016 om vårdslöshet med hemlig uppgift. Förundersökningen leddes av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
  • Säkerhetspolisen genomförde ett särskilt samtal med dåvarande generaldirektören i februari 2016.
  • I maj 2016 meddelade Säkerhetspolisen sina slutsatser av tillsynen till Transportstyrelsen.
  • Säkerhetspolisen avslutade formellt tillsynen i juni 2017.

Det som inte är helt tydligt i denna redogörelse är att samtliga möten hölls på Justitiedepartementet där Justitieminister Morgan Johanson är departementschef.

- Det var Justitiedepartementet som beslutade att säpo ska inleda förundersökning av myndigheten transportstyrelsen.

- Det var Justitiedepartementet som beslutade att ge strafföreläggande om 70.000:- i böter för Transportstyrelsens dåvarande generaldirektör.

Undrar hur vanligt det är att Justitiedepartementet beslutar lagföra en svensk myndighet utan att informera ledningen ?

Under dessa två år har chefen för Justitiedepartementet, Justitieminister Morgan Johanson, inte en aning om vad som pågår, Morgan visste ingenting om grova brott mot tystnadsplikten, stoppade inte outsourcingen av data hos transportmyndigheten och visste ingenting om det hot mot rikets säkerhet som säpo identifierat. Morgan hade inte en aning om att hans egna departement beslutat bötfälla en myndighet under Näringsdepartementet. Inte en enda person på Justitiedepartementet råkar nämna en enda ledtråd om att en myndighet lämnat ut känslig data till främmande nation på ett enda möte, kafferast eller i korridoren.

- Är det troligt ?

Det ger oss två alternativ :
1. Det troligaste alternativet : vår Justitieminister Morgan Johanson ljuger grovt på alla punkter om sin inblandning i IT-skandalen på Transportstyrelsen. Det blir ett ganska stort problem om Sveriges yttersta företrädare för lag och ordning visar sig vara en grov lögnare.

2. Det andra alternativet är mindre troligt : Justitieminister Morgan Johansson, Departementschef för Justitiedepartementet är i klarspråk en komplett idiot med så stora förståndsbegränsningar han ensam utgör en risk för rikets säkerhet.

Organiserad brottslighet.
Organiserad brottslighet är standard inom förvaltningar och myndigheter idag. Sverige har idag tyngre organiserad brottslighet inom myndigheter och förvaltningar än i förorterna till svenska städer.

Ofta får folkvalda politiker skulden för brottsligheten inom förvaltningar och myndigheter, vi talar gärna om "korrupta politiker" och litar hellre på "system" och "förvaltningar" än politiker vilket är helt ologiskt, det är långt enklare muta en fast anställd tjänsteman på en fast tjänst än att muta en politiker som är vald i fyra år. En tjänsteman kan vara anställd i samma position inom samma förvaltning hela sitt arbetsliv och bygga upp ett omfattande brottsnätverk med mutor, mygel, korruption och nepotism. Att muta en tjänsteman ger stor utdelning på pengarna och de som betalar mutorna vet exakt vad de får.

Som ett säkerhetsnät mot organiserad brottslighet inom myndigheter har Sverige ett system med "nämnder", dessa nämnder styr över en förvaltning med anställda tjänstemän. Nämnden är juridiskt ansvariga för en förvaltning men kan lämna över rätten till beslut om mindre ärenden per delegation. En delegation är en lista med punkter som exakt i detaljs anger vilka beslut respektive tjänsteman får ta, "delegationslista"

Varje kommun har nämnder som byggnadsnämnd, utbildningsnämnd, socialnämnd med flera, dessa nämnder består är folkvalda politiker som fått dessa förtroendeuppdrag. Ett förtroendeuppdrag förnyas var fjärde år vid varje val. Varje år granskas nämnden av en "revisionsnämnd" som beslutar om politikerna gjort ett bra arbete och ska beviljas ansvarsfrihet för året som gått. 

Av just dessa anledningar är politiker så mycket svårare att korrumpera än tjänstehen, en politikers arbete är alltid offentligt och kontrolleras varje år. De förtroendevalda politikerna sitter tyvärr i en märklig rävsax. Enligt lag får politiker inte detaljstyra, de förtroendevalda politikerna ska ansvara för att rutiner fungerar och att förvaltningen utför sina uppdrag med kvalitet men politikerna får inte kontrollera kvaliteten på förvaltningens beslut eftersom de inte får granska enskilda ärenden. Dessa bestämmelser är en finurlig garanti för att utestänga de förtroendevalda politikerna som ska vara säkerhetsnätet mot grov brottslighet inom förvaltningar, en tjänsteman kan begå svåra lagbrott och trots lagen om åtalsanmälan, §22, i lagen om offentlig anställning slipper de flesta brottslingar undan straff för brott i sin tjänsteutövning.

De tjänstemän som åtalas är fall som uppmärksammats av media och som därför blir omöjliga tysta ned. Du kommer aldrig höra talas om den organiserade brottsligheten inom myndigheter eftersom det är de som bestämmer själva vilka lagar de vill följa. Den journalist som offentliggör denna organiserade brottslighet kommer aldrig få några pressmeddelanden, tips, intervjuer eller information och därmed ingen försörjning. 

Kvar blir medier som LexNoxa.

LexNoxa är idag det enda medie i Sverige som idag inte får domslut från Ystad Tingsrätt då allt där hemligstämplas individuellt utifrån VEM som begär ut de offentliga handlingarna. Tingsrätten i Jönköping ignorerar helt alla förfrågningar om bevismaterial i rättegångar. Dessa domstolars beteende är fullständigt olagligt men eftersom de är lagen kan de göra så, allt tystas ned. Lyckligtvis finns fortfarande personer som följer lagen och sänder begärd info ändå trots interna olagliga förbud =0)


Lag om Tjänstemannaansvar.
En lag om Tjänstemannaansvar är direkt nödvändig, dess största behov är att tvinga åklagare följa svensk lagstiftning. Dagligen underlåter åklagare åtala sin kompisar inom myndigheter för att de i olika former jobbat ihop i så kallade "samverkansprojekt", att som åklagare plötsligt åtala en kul "kompis" som man ett halvår tidigare firat kickoff en hel helg på spa i ett samverkansprojekt blir besvärligt, då är det bekvämare skaffa sig "hållhakar" och utöva utpressning för att få tjänster när det behövs, denna typ av utpressning förekommer inom varje åklagarmyndighet idag och är en del av den organiserade brottsligheten i Sverige.

En lag om tjänstemannaansvar gör det svårare för organiserad brottslighet inom förvaltningar. Det blir omöjligt ignorera lagar eller hävda okunskap och oförstånd.

Att som departementschef påstå man inget vet om hot mot rikets säkerhet blir i sig ett lagbrott, oavsett om departementschefen ljuger eller är komplett idiot elimineras personen fort ur verksamheten med avsevärd kompetenshöjning som följd.


Hur kan jag påverka ?
Du kan hjälpa till göra din vilja och röst hörd genom att signera petitioner, krav om dessa lagar. Ju fler som skriver under på dessa krav, desto svårare blir det för våra folkvalda att gå emot förslaget.

Du kan stödja två petitioner, sedan 2014 har ett krav om tjänstemannaansvar enligt finsk modell drivits och vi samarbetar nu för att gemensamt få igenom förbättrad lagstiftning.

Gör din röst hörd mot organiserad brottslighet.


Lexnoxa 2018-04-12, Peter Martinsson.