Karlskrona Socialnämnds korkade yttrande till JO.

JO ärende 6865-2016 är ännu inte avgjort. Saken gäller huruvida ett privat bolag får anlitas för att göra utredningar om barn och JO begärde ett yttrande av Karlskrona Socialnämnd.

Yttrandet är förbluffande dumt. 

Så här säger kommunallagen, kapitel 3, § 16 :
Socialtjänstlagen, kapitel 2, § 5 :

:
Riksdagens ombudsmän slår fast följande i beslut 2598-2000 :
Det är alltså olagligt överlämna utredningsuppdrag till privat bolag. Justitieombudsmannen anser att utredare vars utredning skall utmynna i ett beslut eller rekommendation till beslut som blir till myndighetsutövning mot en person bör vara oberoende och neutrala.

- VARFÖR DET ?
Tänk följande exempel, det vore väl fint om du hade en bilverkstad som även fick utföra besiktning av bilar. Om du har dåligt med jobb i verkstaden är det ju bara underkänna några bilar i besiktningen så måste de rullas över till verkstaden för att repareras. Julfesten på Bahamas är räddad =0)

- ELLER...
...eller tänk om du driver ett barnhem, om några ungar sköter sig kanske de flyttas hem till sina föräldrar. Du står med tomma rum som kostar värme...då vore det fint om du fick göra lite utredningar och besluta om nya barn som ska skickas till barnhemmet för att fylla upp de tomma rummen som kostar pengar. Sommarfesten i Saint Tropez är räddad...tjohooo =0) 


- Det börjar kännas ganska viktigt att utredarna är neutrala.


Justitieombudsman Kerstin Andre påtalar följande problem med privata utredare :Hos ett privat bolag får du inte titta i papper hur som helst, i ett privat bolag finns företagshemligheter, affärshemligheter och konkurrens klausuler. De släpper inte in vem som helst hur som helst. En utredare i ett privat bolag kan vara utlånad till en stor kund, den utredare som just nu är ledig är visserligen bror till en av de som utreds men de träffas bara varje midsommarafton och julafton hos moster Svea och dessutom fick han rysligt fula strumpor i julklapp sist, de pratar knappt...

Karlskrona Socialnämnds yttrande till Justitieombudsmannen blir i detta perspektiv komiskt. 


Karlskrona Socialnämnd bifogar kopior av förvånansvärt bristfälliga kontrakt till sitt yttrande. 
Om du kikar närmare på avtalen nedan ser du att det inte var så bra skicka dessa till JO av följande skäl :

1. Endast utredare Antonija Andersson står med på avtalen. Utredare Therese Kumlin finns inte omnämnd någonstans.

2. Man glömde förnya avtalen. Under perioden 2016-07-01 till 2016-09-11 fanns inga giltiga avtal.

3. Oavsett datum på avtal finns inte en bokstav om de problem JO Kerstin Andre påtalar ovan :
3A : Dokumentation,        -uppgifter i en barnutredning är känsliga, papper får inte drälla hur som helst på ett skrivbord. De ska låsas in.
3B : Sekretess,                -hur garanterar du utredares sekretess mot tex chefen i bolaget som kanske är mammans kusin ?
3C : Partsinsyn,               -hur lagstiftar du så att de som utreds får insyn i utredningen i ett privat bolag ?
3D : Jäv,                          -hur styr du fördelning av personal i ett privat bolag utan att bolagets ekonomi påverkas ?
3E : Tjänstefelsansvar,   -tjänstefel definieras i lag endast i statlig tjänst, ej privat.
3F : Tillsyn,                     -vem utövar tillsyn över privata utredare ? Bolagsverket ? Skatteverket ?

4. Avtalsparten för Karlskrona kommun, Per Mortensen, har ingen insyn i Socialnämndens arbete, Per jobbar på ekonomi avdelningen och är expert på avtalsrätt. Inte en enda person från Karlskrona kommun med kunskap om barnrättsliga frågor har signerat avtalet. 
Har de läst avtalet själva innan de skickade till JO ?Karlskrona Socialnämnds yttrande till Justitieombudsmannen i ärende 6865-2016 är faktiskt ovanligt korkat, man måste fråga sig om hela Socialnämnden har huvudet under armen ?

Förutom två lagparagrafer som påtalar hur olagligt det är att kontraktera myndighetsutövning till ett privat bolag på entreprenad lyckas Karlskrona kommun med ovanligt dåliga kontrakt missa avtala samtliga delar i arbetet med barn : omsorg, sekretess, neutralitet, opartiskhet, ansvar och kontroll. 

En Socialnämnd består av förtroendevalda personer, personer som fått förtroendet att förvalta och agera i kommunens ärenden utifrån kunskap, förstånd och lämplighet. I detta yttrande till JO bevisas en ganska stor olämplighet, okunskap och oförstånd. 
Är verkligen dessa förtroendevalda personer lämpliga besluta i kommunens frågor ? 

Pappskallarna skickar faktiskt ett bristfälligt, förmodligen olagligt, avtal till...JUSTITIEOMBUDSMANNEN......i Sveriges RIKSDAG !!!

Här hade nog varit smartare inte yttra sig alls enligt devisen "Hellre misstänkas vara korkad än yttra sig och undanröja alla tvivel".

LexNoxa 2017-09-20.