"La Hilda Nostra" - Skenrättegången i Hovrätten Skåne och Blekinge

"La Hilda Nostra" - Skenrättegången i Hovrätten Skåne och Blekinge.
Italien för ett tufft krig mot maffia verksamhet och gör ofta stora tillslag för att rensa ut korrumperade maffia medlemmar. Maffia medlemmarna vill inte öppet erkänna att de är korrumperade utan antyder gärna att de är korrumperade av en ädel orsak, de gör det för "sakens skull",
 "La Cosa Nostra".

I Sverige har vi Advokatsamfundets klubb "Hilda". Hilda är en märklig sammanslutning av övervakningsmyndigheter, poliser, åklagare, Advokater, Hovrättspresidenter, bankirer och Justitiekansler. I samma "klubb". Inom Hilda finns "Stor-Hildor" och "Lill-Hildor". 

Hilda vill verka för fler kvinnor inom juridiken men som jag redan visat är andelen kvinnor inom rättsvårdande myndigheter nu 73% totalt, 27% män. På en del myndigheter finns inga män anställda. Trots att det i verkligheten borde bildas en klubb för att få fler män anställda jagar "Hilda" på för det är en lönsam rörelse. Som ni ser ovan har Hilda ingenting med jämställdhet, kvinnors rättigheter eller någon annan rättvisa att göra. Det är bara en mycket märklig klubb med en sammansättning som är högst anmärkningsvärd.

"La Hilda Nostra".
Varje gång det uppstår konstigheter i en svensk rättsinstans hittar man ALLTID medlemmar ur nätverket "Hilda" någonstans. Nätverket är som perfekt för korruption och maffia verksamhet för här sitter medlemmar från samtliga tillsynsmyndigheter tillsammans med de som tillsynsmyndigheterna ska övervaka, i samma klubb. Här sitter till exempel Justitiekanslern som ska övervaka att Hovrättspresidenter gör rätt. Frågan är om en tillsynsmyndighet kommer vara kritisk mot den president de sörplat drinkar med på senaste konferensen, eller som det heter inom Hilda : "Hildaryt".
Copyright bildmontage : Hovrätten Skåne Blekinge / Advokatsamfundet, Hilda & Ruben.

Uppdrag. Hovrätten i Skåne Blekinge ha fått ett uppdrag. En Tingsrätt avslog en förfalskad köpt vårdnadsutredning och dömde emot "Hildas" representant. Att beställa en falsk vårdnadsutredning är troligen dyrt, ännu dyrare blir det att sedan muta utredaren till att ljuga under sanningsförsäkran i Domstolen. Eftersom brottslingar sällan är smarta avslöjades alltihop och det blev pannkaka för Hilda.

Nu måste fadäsen åtgärdas i nästa instans, Hovrätten. En skenrättegång planeras och som vanligt blir korruptionen löjlig i sin ansträngning bryta mot svensk lagstiftning. När Hovrätten uppmärksammas på felaktigheterna blir läget högst besvärligt och till slut måste kritikern tystas för att kunna fortsätta bryta mot lagen.


Prövningstillståndet.
Tingsrättens Domslut överklagas till Hovrätten för Skåne och Blekinge på ett mycket märkligt sätt. Först begär man mer tid för att överklaga, då inget beslut om att bevilja tid för överklagande tas efterfrågas beslutet om att bevilja mer tid för överklagande : 

Till slut kommer ett mycket märkligt svar.

- Hovrätten svarar långt efter tiden för överklagan gått ut att beslutet om att ge mer tid inte tagits för de har inte fattat beslut om att ge mer tid, och nu när de skulle fatta beslut låg ju alla papper så varför fatta ett beslut. 

- Ett ganska underligt svar, om vi inte fattar beslut slipper vi fatta beslut...?

Ett prövningstillstånd för att överpröva ett domslut från Tingsrätt kan beviljas av 4 skäl i Rättegångsbalken 49 kap §14 :

Rättegångsbalken 49 kap §14


Ett prövningstillstånd är ett beslut vid en domstol och då gäller följande lagstiftning :

Rätteångsbalken 17 kap §13:Den lag i sverige som reglerar bestämmelser om sekretess i sverige heter Offentlighets- och sekretesslag (Svensk författningssamling 2009:400) och förkortas OSL, i OSL hittar vi följande bestämmelse under OSL 43 kap, §8:

OSL 43 kap §8 :
Just offentligheten vid domstolar är viktig. I ett fungerande samhälle måste vi ha lagar och regler för att samhället ska fungera, alla arbetar och lever efter samma lagar och vet vad som gäller. Enkelt och klart. För att lagar ska fungera behöver vi ha någon som övervakar att lagar och regler följs. Om någon bryter mot lagar ska övervakaren se till att den som bryter mot lagar inte gör det igen, man straffar personen. Det är övervakarens uppgift att reda ut lagbrottet och döma rätt straff för rätt regelbrott. 

Men vem övervakar övervakaren ? Vem ser till att det blir rätt i slutänden ?

För att övervaka övervakaren har vi offentlighet, om alla har fri insyn i domstolar, domslut och domskäl blir vi trygga, vem som helst kan förstå systemet och kontrollera att det fungerar. 

Offentligheten i svenska domstolar är beskriven i grundlagen, Regeringsformens kapitel 2. 

- "Begränsningar av offentligheten vid Domstol får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle".

Våra domstolar ska alltså vara helt öppna ? Nej det finns undantag, vid brott där barn är inblandade hålls ofta "lyckta dörrar", vid sexbrott hemlighålls ofta namnen och det är bra, brottsoffer bör ha rätt till sekretess. Det viktiga är att alla kan se att straffen döms korrekt på rätt grunder, för det behöver man inte se namn på personen.

Trots bestämmelser om öppenhet och offentlighet vill inte Hovrätten för Skåne och Blekinge berätta VARFÖR de beslutat ge prövningstillstånd i ett ärende. Orsakerna till ett prövningstillstånd är faktiskt högst intressant för medborgare, som du ser ovan i Rättegångsbalken 49 kap §14 kan prövningstillstånd ges utifrån fyra villkor :

1. Det finns anledning betvivla Tingsrättens beslut.
2. Det finns anledning fundera på saken en gång till.
3. Det vore bra om viktigare gubbar tänker till.
4. Synnerliga skäl.

Prövningstillstånd ges oftare till kvinnor än män, 60% oftare. Denna statistik vill Domstolsverket och domstolarna hålla hemlig för man måste fråga sig varför män och kvinnor inte får lika chanser till överklagande i Hovrätter ?

En annan sak som vore bra föra statistik över är hur ofta olika Tingsrätters och Rådmäns domslut måste överprövas, med denna statistik kan man snabbt se om det finns ett behov utbilda vid en domstol om de oftare fattar knasiga beslut som måste omprövas av hovrätten.

Enkelt va ?

Det är faktiskt väldigt konstigt att prövningstillstånd är hemliga. Om en domstol finner att en annan domstol gjort fel bör väl alla informeras om vad som är fel så felet kan korrigeras ? Detta kallas självlärande organisation. Speciellt för skattebetalarna som 2016 betalade 42.300.000 kronor (42.3 miljarder kronor) för svenskt rättsväsende vore det värdefullt att man inte fattar domslut som måste göras om för då var ju pengarna bortkastade på första domstolen om de gör fel hela tiden. Tänk om 10 miljarder skattepengar är bortkastade för att några domstolar hela tiden gör fel men ingen vill berätta ?

Det får du aldrig veta för det är HEMLIGT !!

Hovrätten för Skåne och Blekinge, skäl för prövningstillstånd.
Vid Hovrätten Skåne Blekinge är skälet till prövningstillstånd hemligt. Eller så kanske de inte själva vet varför de vill hålla en nya rättegång ? De hade ju lite svårt fatta beslut om tid =0)

Hovrättens beslut att hemlighålla skälen för att hålla rättegång är konstigt, de som är kallade till rättegång får inte veta varför de är kallade till rättegången ? 

Troligen är orsaken att Hovrätten vill ha den vårdnadsutredning som avslogs i Tingsrätten  giltig igen men här är ett problem. Eftersom vårdnadsutredningar utförda av privat anställda utredare är olagliga enligt svensk grundlag (se artikel lexnoxa.com/stafettsocionomer-lagkrav) vill hovrätten självklart inte avslöja sina skäl, att de ger prövningstillstånd för att återanvända förfalskad bevisning som förkastats av en domstol redan blir konstigt. 

Uppdraget från "La Hilda Nostra" är att se till att vårdnadsutredningen blir giltig igen för här står miljontals kronor på spel, bara Karlskrona kommun köpte tjänster för 14 miljoner kronor 2016 : lexnoxa.com/miljonrullningen-inom-karlskrona


Hemligt.
Hovrätten meddelar att de inte tänker redovisa skälen för prövningstillstånd. 

Hovrätten ombeds då redovisa enligt vilken lag Hovrätten tror motiveringen av prövningstillstånd är hemliga :Hovrätten besvarar inte frågan varför prövningstillstånd ska vara hemliga. Det är för att det inte finns någon lag i sverige som säger att information i en rättegång ska vara hemliga för parterna i målet.

Om de som kallas till en rättegång inte får reda på vad målet handlar om utan detta hemlighålls av domstolen blir det konstigt. Vad är anklagelsen ? Vad är det som ska bemötas i domstolen ? Vad ska de försvara sig mot ? Vem ska de anlita som ombud, brottmålsadvokat ? familjerättsjurist ? bolagsjurist ? bouppteckningsjurist ?

Vad gäller frågan ?

Skenrättegång.
Om de som anklagas i en rättegång inte vet får veta vad saken gäller är det en skenrättegång. En av grund definitionerna för en "banan-republik" är just hemliga skenrättegångar mot medborgare.

Justitieministerns Lagrådremiss.
Hovrättens beslut att hemlighålla skälen för prövningstillstånd är inte helt överens med vad Justitieminister Morgan Johansson uttrycker i sitt förslag. Morgan föreslår ändring av lagar för att öka offentligheten i svenska domstolar i sin Lagrådsremiss : "Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden" 

Länk :regeringen.se/lagradsremiss/offentlighet-och-sekretess-domstolsavgoranden


Justitieminister Morgan Johansson anför följande i sitt förslag :

- Justitieminister Morgan Johansson vill ändra följande lagar :

Rättegångsbalken 5 kap §5:


Offentlighets och Seketesslagen (OSL) 43 kap §5:- Justitieminister Morgan Johansson motiverar sitt förslag med följande :


Dax för armbrytning ?
Det kanske är dax att Hovättspresident Lennart Svensäter tar en liten diskussion med Justitieministerns för de verkar inte helt överens ?

Undrar vem som vinner ?

Min rekommendation till Hovrättspresident Lennart Svensäter är dock att vara bättre påläst om svensk lag innan mötet med den svenska Justitieministern för om Justitieministern råkar undra varför prövningstillstånd ska vara hemliga kan det bli tråkig stämning om Lennart  fortsätter svara "Jag har svarat på din fråga och kommer inte besvara ytterligare frågor". Risken är stor att Lennart inte får åka i limousinen hem från mötet.

Böter.
Att påpeka fel för en hovrätt är inte populärt. När en hovrätt har fel och inser de har fel slutar de svara, sedan vill de tysta kritikern. Hovrätten sänder ut ett erbjudande om att få betala böter för man får inte berätta för en hovrätt att de håller skenrättegångar. Brottslighet vid svenska domstolar måste passera tyst och diskret.

Lyckligtvis är det bara jubelidioter som blir kriminella, om vi plötsligt fått intelligenta brottslingar vid svenska domstolar hade det blivit svårt. Hovrätten har nämligen ett litet problem. Vem ska döma ut böterna ?

Rättegångsbalken 4 kap §13 :


13 § Domare är jävig att handlägga mål:

1. Om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada;
..
...
4. om han eller någon honom närstående, som avses i 2, är förmyndare, god man eller förvaltare för part eller eljest parts ställföreträdare eller är ledamot av styrelsen för bolag, förening eller annat samfund, stiftelse eller annan sådan inrättning, som är part, eller, då kommun eller annan sådan menighet är part, är ledamot av nämnd eller styrelse, som handhar förvaltningen av den angelägenhet målet rör;


Vem ska bötfälla ?

Inkompetensen i Hovrätten Skåne Blekinge är imponerande. För att slippa besvara frågor med vilken lagstiftning skälen för en rättegång hemlighålls utfärdar de hot om böter som faktiskt är i strid med lagen eftersom de själva inte får besluta att böter ska betalas till dem. 

La Hilda Nostra.


LexNoxa 2017-11-24