Ljuger Justitieombudsman Lilian Wiklund i sitt beslut ?
I beslut 6865-2016 utfärdar Justitieombudsman Lilian Wiklund lite "kritik" för något som ser ut vara ett brott mot svensk grundlag :
Lilian Wiklunds beslutsmotivering :
Lilian Wiklunds beslutsmotivering ovan :
"Det får visserligen anses klarlagt att nämnden avsåg att knyta konsulterna till sig på ett sådant sätt att de skulle ingå i förvaltningens verksamhet under utredningen"

Det som gör detta ärende speciellt är att de "konsulter" som "skulle ingå i förvaltningens verksamhet" inte hade ett enda giltigt avtal för uppdraget :
Lilian Wiklund skriver i beslut 6865-2016 på sidan 1 att hon har fått kopia på dessa avtal, Lilian vet alltså att det inte fanns ETT ENDA GILTIGT AVTAL :


I utredningar om barn gäller många regler. Det är viktigt att utredarna har kunskap och utbildning för uppdraget, utredarna ska vara lämpliga, följa lag, hantera sekretessbelagda känsliga uppgifter korrekt, hålla tystnadsplikt, hantera dokument med uppgifter om barn inlåst på rätt sätt och så vidare. De konsulter Justitieombudsman Lilian Wiklund till varje pris vill skydda lyckas inte ens hålla reda på att deras viktigaste dokument löpt ut, affärsavtalet för hela deras rörelse. Det går inte ens med god vilja påstå att någon "nämnd avsåg knyta konsulterna till verksamheten" när det inte finns ett enda avtal....eller ?

JO Lilian Wiklunds beslut är lite märkligt. Det är till exempel HELT förbjudet att lämna över utredningar, myndighetsutövning, om barn till privata företag utan stöd av lag :

1. Svensk Grundlag, Regeringsformen (SFS 1974:252) 12 kap, §4 :

2. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 2 kapitel §5 :


Lagrådets yttrande inför instiftandet av nya Kommunallagen 1991-06-13 :
3. Kommunallagen, 3 kap, §16 (baserat på lagrådets yttrande ovan): 
- Missade Lilian Wiklund kolla dessa lagar ?

- Lilian refererar själv JO beslut 2598-2000 och 2671-2000 på sidan 3 i sitt beslut 6865-2016, dock får Lilian siffrorna lite fel när hon ska referera JO Kerstin Andres beslut, Lilian hänvisar till beslut 2589-2000 på sidan 250 i ämbetsberättelse 2001/02. På sidan 250 i JO 2001/02 finns beslut 2598-2000 som länkar till 2671-2000 :

Lilian Wiklunds text i beslut 6865 : 

JO beslut 2598-2000 av Justitieombudsman Kerstin Andre utreddes mycket grundligt där Kerstin jämför med grundlag, sekretesslag, socialtjänstlag, kommunallag, förvaltningslag och lagrådets betänkanden när hon kommer fram till följande beslut :


JO-beslut 2598-2000, Kerstin Andre, sidan 17  :
Beslut på kollisionskurs.

Lilian Wiklund går inte bara emot kollegor inom JO i sina beslut, Lilian är på direkt kollisionskurs med sitt egna beslut 3032-2011 där Lilian Wiklund framför "Allvarlig kritik för att man ingått avtal om journalföring med ett företag trots att det inte varit förenligt med regelverket om om sekretess inom hälso- och sjukvården".

Beslut 3032-2011 publiceras 2014-09-09 där Lilian Wiklund anser ett privat företag med avtal bryter mot lagar om skydd för känsliga uppgifter om medborgare. Offentlighets- och sekretesslagen, 25 kap. §1 som Lilian refererar reglerar sekretess inom sjukvården, kapitel 26 reglerar sekretess inom Socialtjänst, i stort sett är reglerna i kapitel 25 och 26 lika :
Till exempel rådgivningstjänsten www.lagen.nu anser OSL kapitel 25 och 26 i stort likalydande i sekretessbetämmelser.


Vad säger lagen om sekretess ?

Länk : riksdagen.se/lag-2001454-om-behandling-av-personuppgifter_sfs-2001-454


Lag 2001:454 om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, §4 :
"4 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller annars av 2 § personuppgiftslagen".

Personuppgiftslag (PUL) 1998:204, Paragraf § 30 :
"30 § Ett personuppgiftsbiträde och den eller de personer som arbetar under biträdets eller den personuppgiftsansvariges ledning får behandla personuppgifter bara i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige".

Socialstyrelsens instruktion SOSFS 2012-2-28 "Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården", 

- sidan 17 : 


Notering 29 :

Länk : socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-2-28

JO Lilian Wikund berör inte med en bokstav sekretess för två privata aktörer som inte har ett enda avtal i beslut 6568-2016 när samma Lilian anser sekretess så pass viktigt att Lilian kritiserar ett privat företag som har avtal för sekretess i beslut 3032-2011 ? En annan sak JO Lilian Wiklund utelämnar i sitt beslut är att den ena av de två konsulterna på Medlingsbolaget, Therese Kumlin, INTE finns omnämnd i ETT ENDA avtal.

Etiska värderingar : 
För många av oss är barn våra absolut värdefullaste ting här i livet, våra barn måste därför garanteras bästa möjliga förutsättningar. Det blir därför mycket märkligt att barn i Sverige inte HAR NÅGRA juridiska rättigheter. Till exempel mördare, bankrånare och snattare har större skydd i svenska lagar i Sverige än ett barn. 

Ett barn i Sverige har idag inte ens rätt slippa ingå äktenskap trots att "tvångsäktenskapsliknande former" är förbjudna i Brottsbalken 4 kap §4c-4d. Märkligt nog dömer svenska domstolar ändå barn till tvångsäktenskap i Sverige, i strid med lagen.

Fråga dig varför JO eller JK INTE utreder detta ?

Brottslingars rättigheter.
- En snattare som stjäl en frusen kyckling polisanmäls och utreds efter ett mycket tydligt regelverk i Rättegångsbalken, Förundersökningskungörelsen och Polislagen. Snattarens gärning klarläggs utom allt rimligt tvivel, när detta är klart straffas snattaren efter ett tydligt straffsystem med böter.

- En bankrånare som med vapen rånar en bank får fängelsestraff, bankrånarens närmsta framtid är mycket tydligt reglerad och styrd i lag.

För barn finns INGA rättigheter.

Barn har i Sverige mycket svaga juridiska rättigheter, flera gånger har Barnkonventionen föreslagits som lag i Sverige men bland annat tillsynsmyndigheten Justitiekanslern är motsträvig, dessutom finns få lagar till skydd för barn förutom lagar i Brottsbalken mot kidnappning, övergrepp och tvångsäktenskap....

Ett barns framtid kan utredas och avgöras av personer helt utan kunskap, det är önskvärt med nödvändig utbildning men i de fall som anmälts har utredaren bedömts lämplig trots att ingen utbildning finns för uppgiften. En utredare för barn behöver inte lämplighetstestas, legitimeras eller testas. I stort sett får vem som helst hur som helst avgöra var ett barn ska bo, hur barnet ska bo och vilken trygghet barnet ska få.

Hur hade rubrikerna sett ut i tidningarna om ett gäng polisaspiranter fått gå loss en helg helt utan handledning av ett erfaret befäl ? Märkligt nog är vi mycket noga hålla efter erkänt utbildade, testade och duktiga poliser men när det gäller barn råder fullständigt gungfly.

Är Lilians avsikt att helt upphäva barns rättssäkerhet ? 
- Ska vem som helst hur som helst efter eget initiativ få utreda vilka barn som helst utan avtal om betalning, sekretess eller lämplighet ? Räcker det att en person uppehåller sig i närheten av en socialtjänst för att räknas som del av verksamheten ? Ska dessa privata utredare utan kontroll få bestämma om barns placering i privata barnhem med vilka avgifter som helst ?


- Avser Lilian Wiklund undanröja alla regler som skyddar barn ? 

Vanvårdsutredningen.
I Vanvårdsutredningen 2011:61 konstaterades att upp till 80% av alla omhändertagna barn utsatts för övergrepp, utredare Göran Johansson redogör i kapitel 9 "Hur kunde det ske" privata aktörer som en avsevärd riskfaktor. Riksdagens talman framförde efter Vanvårdsutredningen en officiell ursäkt till alla de barn som utsatts på grund av svensk socialtjänst.

Märkligt nog verkar vi inte lärt oss NÅGONTING av  Vanvårdsutredningen, just nu tar aktörer som Lilian Wiklund nya tveksamma initiativ för att fler barn ska utsättas för övergrepp, våldtäkter och misshandel i ökande antal privata "barnvårdsinstitutioner". När socialstyrelsen slutade statistikföra antalet omhändertagna barn 2013 hade antalet ökat till 32.000, idag är antalet mellan 50-58.000 barn och eftersom majoriteten av dessa "vårdinstitutioner" är privata utsätts troligen 80% av barnen för olika övergrepp.

Var går gränsen för när dessa aktörer bör skämmas ?

"Med stöd av lag".
Lilian Wiklund utelämnar dessutom HELT grundlagens formulering i regeringsformen 12 kap §4, sista meningen :
"Innefattar uppgiften myndighetsutövning, får ett överlämnande göras endast med stöd av lag".

- Överlämnande av myndighetsutövning med stöd av lag sker till exempel vid kommunal parkeringsövervakning där privat anställda "lapplisor" skriver ut parkeringsböter enligt "Lag om kommunal parkeringövervakning"(SFS 1987:24) eller bilprovning där bilar besiktigas av privat anställd personal enligt "Fordonslag" (SFS 2002:574). I dessa lagar ställs tydliga krav på det privata företaget, företagets ägare, företagets sidointressen, verksamhet, personal och personalens uppförande. Om någon bryter dessa villkor återkallas den ackreditering företaget fått för att utföra uppgifter med myndighetsutövning. Uppgifter inom socialtjänst som utredningar om barn beskrivs inte i en enda lag och ett eventuellt lagstöd är MYCKET avlägset denna verksamhet.


Se mer info i denna artikel : lexnoxa/vem ska få mörda barn i sverige ?Ljuger Justitieombudsman Lilian Wiklund ?

- Bedöm själv :

1. Lilian Wiklunds beslut går tvärsemot JO-beslut 2598-2000.
2. Lilian Wiklund går tvärsemot sitt egna beslut 3032-2011.
3. Lilian Wiklund går tvärsemot tre lagar varav en grundlag. 
4. Lilian nämner INTE den tystnadsplikt enligt PUL och som var viktig för Lilian i beslut 3032-2011. 
5. Lilian påstår de två stafettsocionomerna bör anses knutna till normal verksamhet vid en myndighet trots de inte har ett enda avtal vid tidpunkten.
6. Lilian utelämnar att den ena stafettsocionomen inte finns omnämnd i ETT ENDA avtal.
7. Lilian anger inte med vilket lagstöd överlämning av myndighetsutövningen skett.

LexNoxa 2018-04-28, Peter Martinsson.