Korruptionen i Hovrätterna, del 1, påhittade prövningstillstånd.

Korruptionen i Hovrätterna, del 1, påhittade prövningstillstånd.
- Ett domslut i en Tingsrätt kan överklagas till nästa instans, Hovrätten, om man anser domslutet felaktigt. För att en Hovrätt ska ta upp ett fall måste ett beslut om prövningstillstånd ges och ett prövningstillstånd kan beslutas utifrån fyra alternativ i rättegångsbalken 49 kap §14 :

Rättegångsbalken 49 kap. §14:
14 § Prövningstillstånd skall meddelas om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Lag (2005:683).


Alltså, om något av fyra skäl uppfylls bör man överpröva Tingsrättens domslut :
1. Om det finns anledning misstänka Tingsrätten gjort fel i sitt domslut.
2. Tingsrätten agerat fel inför domslut.
3. Tingsrätten missbedömt / misstolkat lagrum eller domskäl.
4. Synnerliga skäl ompröva domslutet.

Tingsrätt.
I en Tingsrätt sitter en domare (Rådman) som leder rättegången (Huvudförhandling) samt tre folkvalda nämndemän som tillsammans dömer (beslutar) i målet. Nämndemännen som är politiskt förtroendevalda är tillsatta för att de är särskilt lämpliga och kloka. Till en rättegång väljs tre nämndemän ur ett nämndemannalag och nämndemän kan växla från rättegång till rättegång, man har ett system med roterande personer.

Fördelen med nämndemän är att det blir svårt muta dessa som bestämmer i rättegången. En domare är enkelt muta, en domare är fast anställd med namn och position medan nämndemännen kan vara olika varje gång, med tre växlande nämndemän blir det en garanti för rättssäkerhet.

Hovrätt.
En Hovrätt är överrätt till Tingsrätt, en Hovrätt kan alltså överpröva ett beslut i Tingsrätt om det överklagas. I en Hovrätt sitter tre fasta domare och för ett kriminellt brottsnätverk är det enkelt korrumpera dessa domare och så har också skett. Det behöver inte röra sig om pengar utan det kan vara tjänster, karriärmöjligheter eller olika belöningar. 

Just svenska hovrätter står under stark politisk aktivism från ett informellt kompis nätverk, en hat kultur är djupt förankrad i rättsinstansen och det är denna korruption och hat kultur bland Hovrättens domare som orsakat flertal bisarra och galna domslut i Hovrätter, till exempel när dömda våldtäktsmän helt frias från bevisade brott och tilldöms stora skadestånd, dessa våldtäktsmän belönas av Hovrätter så de kan begå nya våldtäkter, se till exempel detta fall av grov rättsröta i Hovrätt :

dagensjuridik.se/valdtog-kvinnan-i-tur-och-ordning-och-inte-samtidigt-hovratten-sanker-straffet 


Vägledande domslut.
I en vårdnadstvist i Blekinge Tingsrätt valde en förälder att förhöra vårdnadsutredaren själv. Det blir ett jätteproblem för en domare att en vanlig medborgare agerar i rätten. En vanlig person har större frihet ställa frågor än en advokat och domaren tappar greppet om rättegången. Trots att domaren flera gånger försökte stoppa och avbryta förhöret stod det snabbt klart att vårdnadsutredaren ljög under sanningsförsäkran, begick mened. Hela situationen blev extremt pinsam, hur mycket Blekinge Tingsrätt med olika metoder försökte ljuga, bedra och förvilla blev man tvungen helt avfärda vårdnadsutredningen som nonsens, något annat var omöjligt för det går inte mörka bevis som redan lagts fram i en domstol inför nämndemän. 

Ett domslut som inte överklagas är korrekt, en korrekt dom blir vägledande. Nu finns alltså en dom som beslutar att en dåligt förfalskad utredning från en Socialtjänst ska kastas i soporna.

Kostsamt domslut.
Ett domslut som helt förkastar en vårdnadsutredning blir en dyr affär för de som mutat utredarna ljuga ihop utredningen. Motpartsombudet i detta fall blev nu tvungen anlita Hovrätten för att försöka få bort ett domslut som kan bli vägledande i andra rättsfall och motivera att falska vårdnadsutredningar helt ska förkastas. 

Att förkasta påhittade utredningar är en avsevärd kvalitetshöjning av utredningar och en stor förstärkning för barns rättssäkerhet. Om Socialtjänster inte längre tillåts ljuga i rättsärenden blir domstolar tvungna agera efter svensk lag och fler barn får tillgång till BÅDE mamma och pappa i sina liv.

För hela industrin med privata barnhem och utredare riskerar detta bli en jätteförlust, det blir svårare sälja barn och falska utredningar, det blir svårare fängsla barn i isoleringsceller på falska grunder som till exempel fallet med 14-åriga Jasmine som avslutade sitt liv i en isoleringscell i somras för att hon berövats ett flertal rättigheter som människa i strid med svensk lag.

svt.se/nyheter/inrikes/fallet-jasmine

(Ja det är tillåtet att i Sverige år 2017 låsa in barn i isoleringscell utan domslut.
Det är inte tillåtet att hur som helst låsa in vuxna svenska medborgare i isoleringsceller men för barn har samtliga lagar åsidosatts av svensk polis och åklagare för att underlätta barnhandel. I Sverige är barn en handelsvara till olika "vårdinstutitioner" som tar astronomiska belopp för vård som aldrig utförs. För korrupta myndigheter är detta en god inkomst och har starkt stöd från IVO, polis, åklagare, domstolar och socialtjänst som alla tjänar grova pengar på detta. Du betalar pengarna men barnen betalar med sina liv).

Förlusten för privata bolag drabbar de som tar mutor. Om privata Stafettsocionom-bolag och privata barnhem inte får sälja barn, fakturera för fängslade barn och hitta på "vårdinsatser" som kan kosta upp till 100.000:- / månad blir det inte mycket pengar över till mutor. De Rådmän som valt stödja barnhandel i Sverige går plötsligt miste om stora förtjänster.

Hovrätten levererar.
Nu anlitas Hovrätten i Skåne Blekinge, domslutet från Blekinge Tingsrätt överklagas och det beställda Prövningstillståndet levereras. Det intressanta nu är att ingen i Hovrätten kan förklara varför prövningstillstånd gavs i detta fallet. 

VAD anser man fel i Tingsrättens hantering ? 

- Ingen vet, domslutet är bara fel. Hur fel ? Ingen vet.

Det finns inte så många orsaker att välja på, enligt Rättegångsbalken 49 kap §14 kan prövningstillstånd endast ges utifrån fyra orsaker. I sitt svar meddelar Hovrätten att de bestämt att domslutet ska prövas, orsaken ska ni skita i. Föräldern i detta fallet ska alltså betala nya advokat kostnader i en ny rättegång, han får inte veta varför, han får inte veta vad som var fel i domslutet. Om föräldern vill se sina barn ska han betala och hålla käften, det har Domarna i Hovrätten bestämt.

Här råder en mycket märklig utpressningssituation och den är lätt spåra till aktörer.


Följer Hovrätten svensk lag ?
I brevet ovan ges också ett annat intressant besked. Det är ingen som vet om Hovrätten Skåne Blekinge verkligen fungerar, ingen vet om Hovrätten följer svensk grundlag....

- Sveriges andra grundlag,(Regeringsformen) anger följande :


2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.....
...Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. 
....Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person
- Regeringsformen 1 kap., §9 bestämmer att Domstolar och Förvaltningsmyndigheter måste vara opartiska, sakliga och neutrala.
- Regeringsformen 2 kap., §13 kräver att ingen får missgynnas på grund av kön.

Länk till Sveriges grundlag : riksdagen.se/beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152


Svensk grundlag säger alltså att "Den offentliga makten" ska se till barns rättssäkerhet, rätt till familjeliv och får inte diskriminera någon på grund av etnicitet, kön, ursprung, tro etc. "Makten" ska utövas sakligt, neutralt och opartiskt med transparens och insyn, inget ska hållas hemligt.


-Förutom prövningstillstånd.


Fördelning av prövningstillstånd.
Olika undersökningar gissar att prövningstillstånd beviljas till 80% kvinnor, 20% män, tyvärr är det ingen som vet för Hovrätten och Domstolsverket vill inte visa dessa siffror. 

Det är ingen som vill redovisa utfallet i domslut heller. Rimligen bör väl domslut vara jämnt fördelat mellan män och kvinnor, det finns lika många män som kvinnor.

Varför behövs denna statistik ?
Om en domstol är utsatt för korruption blir det ganska enkelt spåra korruptionen med basal statistik, om fördelning av beslut är snett så är något trasigt, om till exempel Samer bara får prövningstillstånd i 20% av sina överklagande blir det konstigt och kan bero av följande faktorer :

1. Tingsrätter dömer rätt i 80% av alla domar med Samer och därför ingen orsak överpröva domslut.
2. Man vill frånta Samer rätten till rättssäkerhet, oavsett om domslut är fel bryr man sig inte om det för det är bara en Same, alltså en form av rasism och diskriminering.

Fördelning av prövningstillstånd är extremt enkel ta reda på, gå igenom alla prövningstillstånd och notera fördelning av prövningstillstånd mellan män / kvinnor, klart.


Den goda rasismen.
Det verkar som om alternativ 2 är den verkliga orsaken i Hovrätten Skåne Blekinge, fast det är inte fråga om Samer utan det är män som ska diskrimineras, man vill radera alla pappor ur barns liv för man anser att män är våldsamma och farliga för barn. 

Detta synsätt är kopplat till den "Svenska nationallögnen", i Sverige anses ALLA MÄN våldsamma våldtäktsmän, oavsett brottsregister, etnicitet, ursprung, tro, handikapp, ålder eller medicinsk förmåga. I Sverige är det tillåtet kalla sig feminist och göra breda anklagelser av alla män utan någon hänvisning till fakta eller forskning. Just forskningen är intressant, det får endast bedrivas forskning om mäns våld mot kvinnor, huruvida kvinnor är våldsamma får INGEN fundera över. Inte en krona får satsas på sådan forskning.

BRÅ fastslog 2014 att våld i nära relationer är fördelat lika mellan könen, men grövre från män.
bra.se/brott-i-nara-relation---lika-mellan-konen-men-grovre-mot-kvinnor.html

Anna Frenzels rapport 2014:8 för BRÅ sammanställer läget i följande diagram på sidan 51. Som ni ser i diagrammet är män över 25 år i nära relationer MER utsatta för våld än kvinnor :


BRÅ rapport 2014:8 begravdes snabbt, den avslöjade för mycket och hela Feminismen var i gungning. Ingen fick göra om detta igen. Hilda skakade i grunden. 

bra.se/publikationer/2014-05-09-brott-i-nara-relationer.html

Svensk "jämlikhet".
I Sverige är jämlikhet en myt, jämlikhet handlar idag endast om fördelar till kvinnor som mer pengar till kvinnojourer och forskningscentrum som NCK, Nationellt Centrum för Kvinnofrid. 
Eventuellt stöd till våldsutsatta pojkar eller män är helt uteslutet trots att det är denna grupp som är den absolut största våldsutsatta gruppen i Sverige. Kvinnors våld mot män får inte diskuteras i Sverige, det är en icke-fråga, här råder till och med tankeförbud, den som för frågan på tal får kraftig kritik och förstörd karriär.

Den största bluffen iscensatte Sveriges regering när "Jämställdhetsmyndigheten" instiftades och beslutade att 900 miljoner kronor ska satsas på forskning om Mäns våld mot kvinnor. Inte ett öre satsas på våld i relationer, våldsutsatta män eller våld i samhället. 

regeringen.se/regeringen-avser-att-inratta-en-jamstalldhetsmyndighet/

Undra vad en Jämställdhetsmyndighet ska göra om de inte ska arbeta med jämställdhet ?

Enda vägen framåt.
Hat kultur och rasism som utövas bakom kulisserna i ett hemligt kompis-nätverk eller som utövas öppet som överfallsvåldtäkter kommer inte sluta väl. Ett samhälle med stor otrygghet kommer eskalera våld.

Enda vägen framåt för ett hållbart samhälle är solidariskt samarbete för rättvisa, jämlikhet och jämställdhet, oavsett vem du är.


LexNoxa 2017-11-08.