Lögnarna i Hovrätten Del 3. Vilken clown lurar vem ?

Vilken clown lurar vem ?
I en vårdnadstvist i en Tingsrätt i södra sverige fann tingsrätten att vårdnadsutredningen var så dålig att den kastades i soporna, den gick inte använda.


Tingsrätten beslutade gemensam vårdnad om barnen och mycket tid för barnen hos respektive förälder. För det ombud som beställt den förfalskade utredningen blev det en dyr historia. För att rädda vårdnadsutredningen överklagades tingsrättens domslut till hovrätt.

Om en hovrätt ska pröva tingsrättens domslut krävs ett prövningstillstånd. Ett prövningstillstånd ges utifrån ett av 4 skäl enligt Rättegångsbalken 49 kapitel §14 :Ett prövningstillstånd är ett beslut pröva samma rättsärende en gång till. Samma parter som redan haft en rättegång i tingsrätten kallas nu till en ny rättegång för hovrätten misstänker att något blev fel i tingsrätten. 

Som du ser av Rättegångsbalken 49 §14 är grunderna för ett prövningstillstånd mycket intressanta. Dels vill nog parterna gärna veta vad som blev fel i deras rättegång men för samhället finns också ett intresse :

Om en tingsrätt ofta gör fel beviljas domslut från denna tingsrätt oftare prövningstillstånd. Av denna anledning blir det värdefullt mäta orsaken till prövningstillstånd för det blir lätt hitta om en tingsrätt ofta gör fel. 


För domstolar gäller följande grundlag :

Regeringsformen 1 kapitel §9 :

§9 Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Idag finns det ingen som mäter antal prövningstillstånd eller skälen till dem, därför vet vi inte om domstolar uppfyller kraven om saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen i Sveriges nionde grundlag.

Att mäta domslut är lätt, se till exempel hur myndigheten Brottsförebyggande rådet (BRÅ) redovisar strafftid per brottstyp, kvinna, man etc :

Länk : bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper.html

Det blir ganska konstigt att det inte går redovisa domslut i vårdnadstvister eller prövningstillstånd vid överklagande av vårdnadstvister när det går redovisa exakt utdömd strafftid baserat på lagbrott och utövare ??

Kan det vara något domstolarna vill hålla hemligt ?

Det blir ännu konstigare när skälen för prövningstillstånd dessutom hålls hemliga för en part i rättsärendet. Hovrätten över Skåne och Blekinge har kommit fram till att det domslut som kasserade vårdnadsutredningen är felaktigt men de vägra redogöra vad felet är när en part efterfrågar motivering av beslut bevilja prövningstillstånd.Ett beslut bevilja prövningstillstånd är också ett beslut starta ett nytt rättsärende. Parterna tvingas nu till en ny rättegång men det blir konstigt om de inte får veta varför.

Som synes i mejlet ovan efterfrågas lagstödet för att hemlighålla beslutsmotiveringen av prövningstillståndet för en part. Dessutom efterfrågas ett skriftligt beslut av hovrätten att hemlighålla detta för en part.

Att hemlighålla information för en part i ett mål är i strid med Offentlighetsprincipen

För att vi ska lita på myndigheter vill vi vara säkra de följer lag, för att kunna se om myndigheter följer lagen har vi offentlighetsprincipen som garanterar att alla har insyn i myndigheters arbete och beslut så vi kan se att det går rätt till. 

Offentlighetsprincipen beskrivs så här av Justitiedepartementet :Länk : regeringen.se/offentlighetsprincipen/


Offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen är en del av vår grundlag (Regeringsformen) :
"Rättssäkerhet" adresseras I Sveriges grundlag kapitel 2. För att vi ska lita på vårt rättssamhälle krävs att vi har insyn i domstolar och hur de dömer :


Domslut och beslut i domstolar ska vara offentliga, dessutom är det viktigt att motiveringen av beslutet, domskälen, är offentliga så vi kan se hur de tänkte när de dömde på ett visst sätt :

Rättegångsbalken 5 kapitel "Om offentlighet och ordning m.m. vid domstol"

5 § andra stycket:
   -"Avkunnande av dom eller beslut ska ske offentligt". Rättegångsbalken 17 kapitel §13 :


Den lag som reglerar offentlighet och sekretess heter just Offentlighets- och sekretess-lagen, förkortas OSL :


Offentlighets- och sekretesslagens 10 kapitel, §3, Partsinsyn :
Varför ljuger och myglar Hovrätten på detta viset ?
Anledningen till att Hovrätten så desperat hemlighåller motiveringen av prövningstillståndet är för att de försöker arrangera en skenrättegång. 

Tingsrätten beslutade i sitt domslut att helt kassera en vårdnadsutredning för den var för dålig. Ombudet som betalat dyra mutor för den beställda falska vårdnadsutredningen gjorde en stor förlust när vårdnadsutredningen kasserades av tingsrätten och har nu bett om gentjänster i Hovrätten, det kan de ju inte avslöja.

Hovrätten försöker nu till varje pris få vårdnadsutredningen giltig igen men eftersom ombudet luras väntar strax en hel del överraskningar för hovrätten.

Vilken clown lurar vem ?
Fortsättning följer.Lexnoxa 2017-12-13.