Diskriminering av Svenska män. Del 1: Utrotningen av Svenska pappor.


Utrotningen av Svenska pappor.

Svenska ogifta biologiska pappor har INGA RÄTTIGHETER till sina egna barn, bara betalnings-skyldighet.


Kvinnor och HBTQ-personer har alltid full rätt till sina barn, en ogift pappa kan endast få rätt till vårdnad om sitt barn genom kontrakt som till exempel giftermål, avtal eller domstolsbeslut. Föräldrabalken är den del av Svensk lag som gäller för mammor, pappor och barn i Sverige. Så här står det i Föräldrabalken : (Länk till Föräldrabalken, riksdagen.se)

Föräldrabalken kapitel 6, §3 : 
" 3 § Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam. Ingår föräldrarna senare äktenskap med varandra, står barnet från den tidpunkten under vårdnad av dem båda, om inte rätten dessförinnan har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare."

HBTQ-personer har större juridisk rätt än biologisk pappa,
HBTQ-personer, dvs Homosexuella har större juridiska rättigheter till sitt barn än en biologisk pappa :

Föräldrabalken 1kap §9 : 
"§9 : Har insemination utförts på modern enligt 6 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. eller har befruktning av moderns ägg utförts enligt 7 kap. samma lag med samtycke av en kvinna som var moderns maka, registrerade partner eller sambo och är det med hänsyn till samtliga omständigheter sannolikt att barnet har avlats genom inseminationen eller befruktningen, ska den som har lämnat samtycket anses som barnets förälder".
- Det räcker alltså för en partner eller kompis att antas ha gett samtycke för att denna person ska få vårdnad om barnet om en kvinna i ett förhållande utför insemination. 

Vad är vårdnad ?
Se Föräldrabalken kapitel 6, §11 :
"11 § Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Lag (1983:47)".

- Det är alltså vårdnadshavaren som ytterst bestämmer över barnet. Det är vårdnadshavaren som avgör vad som är bra och dåligt för barn. Om en ogift mamma bestämmer sig för att det inte är bra att barnet träffar sin pappa för att pappan uttalat kritik om mammans festande på nattklubbar så är det mamman som har rätt. Pappan kan ta upp saken till avgörande i en domstol men fram till dess bestämmer mamman.

Faderskapstest ?
En faderskapsutredning fastställer endast rätten att få betala för barnet, ej rätten att få träffa barnet, jag upprepar det som står ovan i §3, Föräldrabalken kap 6 : 
Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam."

Påtvingat föräldraskap :
Föräldraskap kan tvingas på en gift man om kvinnan vägrar vägrar DNA-prov eller blod-prov för att ta reda på vem pappan är, det vill säga, en gift kvinna som begår otrohet kan tvinga sin gifta man ta fullt ansvar och finansiering av "gök-ungen". Var fjärde man som testade faderskap 2001 var INTE barnets far ! Inte konstigt den forskningen inte fick förnyade anslag...
Länk Forskning och Framsteg : fof.se/var-fjarde-testad-pappa-inte-far

Föräldrabalken kapitel 1, §2: 
2 § Rätten skall förklara att mannen i äktenskapet ej är fader till barnet, om 
1. det är utrett att modern har haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre,
2. det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader, eller
3. barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det ej är sannolikt att makarna ha haft samlag med varandra under tid då barnet kan vara avlat".

Till exempel Norge har automatisk delad vårdnad mellan barnest båda föräldrar, OAVSETT om ena föräldern är man.
Regjeringen.no : prop.-161-l-20152016/id2512104

I Sverige diskuterades detta senast 30 maj i år av Justitieminister Morgan Johansson.
Justitieministern ljuger till varje pris för att tillfredsställa kvinnorörelsen och diskriminera män. För Morgan J är det viktigare vinna kvinnliga röster än hålla sig till sanning eller se till barnets bästa, i nedan länkat anförande påstår Morgan Johansson att ogifta pappor inte bör ha vårdnad då kvinnan kan bli utsatt för våld. Eftersom gifta pappor automatisk har delad vårdnad enligt lagen är det alltså endast ogifta pappor som kan vara våldsamma enligt Justitieministern, inte gifta. 
Lösningen är alltså att gifta alla våldsamma män så upphör allt våld ?

Nedan graf från Brottsförebyggande rådets rapport 2014-8, sidan 51, visar att män över 25 år är mer utsatta för våld än kvinnor i nära relationer.
Japp du läste rätt : män över 25 år är mer utsatta för våld än kvinnor.
Interpellationsdebatten 30 maj 2017,  Anförande 58 : Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S):
- " Herr Talman 1 Mikael Eskilandersson har frågat mig om jag och regeringen har övervägt att göra föräldraskapet i Sverige mer jämställt ".

- " Jag är inte bara för jämställdhet, utan jag ser också att de här situationerna ofta kan utmynna i att en våldsutsatt och svagare part kan råka väldigt illa ut. I det läget måste lagstiftaren stå på kvinnans sida. Så enkelt tycker jag att man kan uttrycka det ".

Svar Mikael Eskilandersson :
- " Herr talman! Morgan Johansson skarvar ganska friskt när det gäller vad jag sa och vad jag vill göra. Påståendet att våldtäktsmän skulle få delad vårdnad om barn är direkt barockt. Jag hänvisade till den lagstiftning som man införde i Norge. I den proposition som lagts fram där står det tydligt att i de fall där det finns problem med våld eller våldtäkt i bakgrunden ska man inte ge gemensam vårdnad, utan detta gällde för de fall där barnet kommit till på ett normalt sätt och med ett normalt förhållande i bakgrunden. Det är samma sak när det gäller delad vårdnad efter våld mot mamman."
- " Det jag vill ha infört i Sverige är precis samma lagstiftning som man nu provar i Norge, och den tar hänsyn till om det finns våld eller våldtäkt inblandat. Det är inte en påtvingad gemensam vårdnad i det fallet."

Senast 2015 föreslog Fredrik Schulte (M) samma sak i Riksdagen : Riksdagen.se/motion/nya-vardnadsregler_H3022638
Och som vanligt röstar Socialdemokrater MOT jämställdhet för att kunna ge kvinnor positiv särbehandling. De röstar för att avslå beslut 19 i CU10 : Länk : Riksdagen.se/betankande/familjeratt_H401CU10
Vad händer vid en olycka ? Vem ansvarar för barnet då ?
Så här gick det för ett barn i Malmö : Mammans mamma startade en strid om det barn som bodde med sin pappa när barnets mamma var med om en olycka. Är det bättre för ett barn att slitas ur sitt hem för att flyttas till sin mormor ? Barnet missade starten på förskolan.

Så här skriver Merit Wager om mammors sabotage :

- Är det till barnets bästa att den biologiska pappan inte har rätt till barnet ?

- Varför är det nödvändigt diskriminera svenska män till varje pris och ljuga som Morgan J ?

- Hur är det möjligt att debatten om jämställdhet inte handlar om jämställdhet utan endast handlar om fördelar ÅT kvinnor ?

LexNoxa 2017-07-06.

Notis:
Ska en spermadonator eller våldtäktsman ha juridisk rätt till ett barn ?
Nej. Spermadonatorers rätt till barn är reglerad i Föräldrabalken, även ett barns tillkomst genom brott bör enkelt kunna inkluderas i samma stycke. 

Personligen är jag för fri abort rätt, dvs endast personerna inblandade (mamman och pappan) ska få avgöra en abort. Varje abort i sig är en tragisk händelse och om föräldrarna inte har beredskap erbjuda ett nytt liv bästa möjliga start är det endast föräldrarna själva som ska avgöra saken. Jag anser till och med att ingen utomstående ens ska ha rätt uttrycka en åsikt i saken, det är en enskild sak endast för de inblandade och de ska vara fria från påtryckningar utifrån, valet är förmodligen tillräckligt svårt ändå.