OmLexNoxa

Om LexNoxa.Har jag rätt kommentera juridik om jag inte är juridiskt utbildad ?
Den vanligaste frågan jag får är om jag är utbildad i juridik och nej det är jag inte.
Jag anser mig ha rätt läsa och kommentera de lagar de lagstiftare jag valt i våra riksdagsval stifta för den lön jag betalat dem via min skatt. Jag har dessutom rätten att granska, redovisa och kommentera hur de lagutövare jag inte fått välja utövar den lag mina valda lagstiftare stiftat för den lön jag betalar dem, kort och gott : 

- om jag betalar personer lön i sveriges kommunala, regionala och statliga myndigheter för att utöva den lag de lagstiftare jag valt och avlönat i vårt parlament för att stifta bör jag ha rätt granska detta arbete. Precis som jag har rätt granska att arbetet blir rätt utfört när jag anlitar en elektriker, sömmerska, rörmokare, sotare för att utföra ett arbete har jag rätt granska att vår demokrati utövas korrekt för....våra lagar är resultatet av vår demokrati eftersom det är de lagstiftare du valt i demokratiska val och sedan avlönat för att utföra din önskan att besluta våra lagar i vårt parlament, riksdagen.

Jag gör denna granskning på min fritid under utgivningsbevis 17-00046. Samma typ av utgivningsbevis tidningar som expressen, aftonbladet, sveriges television med flera ger ut sina publikationer med. Ett utgivningsbevis gör ansvaret klart, jag är ansvarig utgivare och om jag gör fel är det vår justitiekanslers uppgift lagföra mig enligt sveriges grundlag Tryckfrihetsförordningen, det är alltså ingen enskild person som ska behöva söka upprättelse mot en ansvarig utgivare utan detta ska vårt demokratiska system ansvara för.

Mitt publiceringssätt är helt annorlunda mot vad du är van vid. Vårt land håller på att duka under för dumhetskultur där idioter ges plats för att tycka och känna istället för fakta, mätdata och lag. Du som läser ska inte behöva fundera på vad som är sant eller inte så jag publicerar all bevisning direkt i artikel så du kan ta ställning till om jag publicerar sanning. Har du någonsin sett blaskor som aftonbladet eller expressen publicera bevis för deras påståenden ? För att bevisa min poäng ser du sveriges första grundlag nedan, Regeringsformen 1 kap.§1 om Sveriges statsskick som ger mig tillåtelse granska din och min demokrati, dina och mina lagar (länk) :

1 kap. Statsskickets grunder
1 §   All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.
Den offentliga makten utövas under lagarna.

Det är så här jag publicerar, fakta rakt upp och ner i alla artiklar med länk till källa så du kan spåra att det jag framför stämmer. Du ska aldrig behöva känna-tycka-tro något om mig för det intresserar mig inte, jag sammanställer och framför fakta. Fakta bedöms utifrån lag, sanningshalten i en uppgift, påstående eller framställning bedöms utifrån våra lagar så det finns ingen tyngre fakta än den lag fakta bedöms med. Våra lagar är de minimikrav vi kommit överens om är nödvändiga för att vårt samhälle ska fungera, regler som att du måste betala din mat i affären för att affären ska kunna köpa in ny mat och sälja till dig imorgon, du måste köra på höger sida av vägen för att alla andra på vägen ska komma till sin destination på ett säkert sätt. Du får inte skjuta någon, du får inte slå någon, du får inte attackera någon för då vågar inte människor delta i vårt samhälle, vem vågar gå till jobbet om du riskerar bli skjuten eller överkörd av någon rattfull ?

Många av våra lagar ser ganska otydliga ut och det är lätt undra varför en del lagar finns men alla regler har ett syfte för att vårt samhälle ska fungera. Tåg ska komma fram, flygplan ska landa, ditt busskort ska laddas, din telefon ska fungera för allt detta är funktioner du behöver. Om du läser en lags förarbete, de  propositioner, motioner, utredningar och betänkanden som gjordes när lagen beslutades ser du att våra lagstiftare ofta gjort ett mycket bra arbete, det är kloka tankar bakom de flesta av våra lagar. Vi har inte lagar för fysiska konstanter för det är meningslöst, vatten är vått, stenar är tunga, gräs är grönt, himlen är blå så här finns ingenting att klargöra, vi vill inte betala lön för att lagstiftare ska definiera hur blå vår himmel är.

När är sverige en demokrati ? I ordet demokrati har vi lagt betydelser som öppenhet, allas rätt yttra sig och allas rätt till medbestämmande men om alla pratar samtidigt går det inte hantera så var 4e år får du lämna ett skriftligt önskemål där du framför vilka du tycker ska föra deras talan och de som får flest röster får sedan utföra din vilja. Bristen med det svenska systemet är att det vi kallar "demokrati" ( = "samhällstillstånd") baseras på majoritetens vilja, vi försöker göra så många som möjligt nöjda vilket oftast resulterar i att minst hälften alltid blir missnöjda i alla beslut, ofta fler. Efter 100 år med representativ parlamentarism kanske det är dags för sverige utvecklas och mitt förslag är att medborgarna får rösta i alla större frågor var 14e dag eller varje månad som ett antal funktionärer sedan utför. Det vore lätt genomföra eftersom sveriges medier är statsägda, betalade av dig men utan att du har rätt granska det statsmedia du betalar vilket är ett vanligt upplägg i diktaturer.

Du är lagägare.
Du har valt de representanter till ditt parlament som du avlönar för att besluta våra lagar, vi kallar dessa för "lagstiftare". Sverige har ett oberoende statsskick vilket betyder att lagarna lämnas över till våra myndigheter för att utövas, de anställda i våra myndigheter är alltså "lagutövare". Lagutövarna får inte besluta lagar, endast förordningar och direktiv med stöd av lag. Lagstiftarna får inte lägga sig i hur lagutövarna utövar deras lag utan våra domstolar och myndigheter ska vara oberoende (12 kap, §2, Regeringsformen). Du har alltså valt våra lagstiftare och betalat deras löner för att stifta våra lagar som dessa lagstiftare sedan överlämnar till de lagutövare som du betalar lön till, detta gör dig till lagägare eftersom du valt de som stiftat lagarna och betalar hela kalaset för att utöva lagarna till ditt beskydd.

Kvaliteten på lagutövning.
Oavsett hur bra lagar vi har är lagarna beroende av hur de utövas. Allt går att missbruka, jaktvapen som används för att skaffa mat kan användas i krig, en bil som används för transport kan användas för att köra över någon, en hammare som används för att bygga sandlådor kan användas för att misshandla någon. Dessa verktyg är både nödvändiga och livsfarliga beroende på hur de används, precis som med våra lagar, lagarna kan vara till hjälp eller missbrukas. För att hindra att våra lagar missbrukas har vi en justitiekansler som ska se till att lagutövare "efterlever lagar" enligt lag SFS 1975:1339, §1 : 

"justitiekansler har tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden" (länk

I vårt parlament riksdagen har vi en justitieombudsman som enligt lag SFS 1986:765, §1 : 

" justitieombudsmännen har i den omfattning som anges i 2 § tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden." (länk).

Våra justitiekansler och justitieombudsmän ska alltså kontrollera kvaliteten och legaliteten i svenska myndigheters lagutövning men hur sker denna tillsyn ? Det visade sig att ordet "tillsyn" var så oklart att man tillsatte en utredning (SOU 2004:100) om vad ordet tillsyn betyder. Utredningen som snabbt begravdes landade i att sverige behöver en lag om tillsyn över tillsyn och föreslår som lagparagraf på sidan 241 i SOU 2004:100 (länk) :

2 § I lagen avses med
tillsyn: oberoende och självständig granskning av tillsynsobjekt som
syftar till att kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller de krav och villkor
som följer av lag, EG-förordning eller annan föreskrift och av särskilda
villkor som har meddelats i anslutning till sådana föreskrifter samt beslut
om åtgärder som syftar till att vid behov åstadkomma rättelse av den
objektsansvarige,
tillsynsorgan: en från den objektsansvarige och tillsynsobjektet organisatoriskt fristående tillsynsmyndighet eller enskild som utövar tillsyn,
tillsynsmyndighet: statlig myndighet eller kommun som utövar tillsyn,
tillsynsobjekt: föremål eller verksamhet som omfattas av tillsyn,
objektsansvarig: fysisk eller juridisk person som är ansvarig för ett
tillsynsobjekt,
tillsynspliktig verksamhet: verksamhet som omfattas av tillsyn enligt
särskilda föreskrifter. 

Sverige, landet utan författningsdomstol som får ljuga.
Sverige är ett av få länder som inte har en författningsdomstol. En författningsdomstol upprätthåller ett lands författningar, lagar, och har jurisdiktion över parlamentet (riksdag). För sverige hade det inneburit att en författningsdomstol kunnat döma riksdagsledamöter utan riksdagens godkännande. Idag måste riksdagen godkänna om en riksdagsledamot ska lagföras för brott (12 kap.§4, Regeringsformen) men en författningsdomstol hade alltså kunnat lagföra alla i sverige oavsett vad riksdagen känner, tycker och tänker och det är av denna anledning sverige inte har någon författningsdomstol eller lag om tillsyn av tillsyn. För att kunna ljuga och anpassa lagar efterdagsform har sverige en lekstuga av politiskt styrda justitieombudsmän vars enda uppgift är att spela teater som ska lura dig tro att sverige är en rättsstat under lagarna men om du granskar justitieombudsmannen upptäcker du att de aldrig tar upp känsliga frågor till granskning, alla känsliga ärenden göms undan genom att inte granskas och istället hålls ett teaterstycke om hur lång tid en myndighet ska få ta för att lämna ut en allmän handling eller hur lång tid en myndighet ska få handlägga ett ärende. Om en myndighet helt vägrar handlägga ett ärende eller lämna ut en känslig handling som deltagarlistan för de möten SäPo höll på justitiedepartementet när de informerade om sveriges största spionskandal på Transportstyrelsen lägger JO locket på för detta kan avslöja att chefen för Justitiedepartementet, Justitieminister Morgan Johansson kände till spionskandalen från början och detta är information som den justitieombudsman du avlönar måste dölja för dig till varje pris så du inte blir upprörd och ifrågasätter vad din skatt används till.

I grundlagsutredningen SOU 2008:125 avslöjas i klartext på sidan 373 att man inte vill ha en rättsinstans som upprätthåller sveriges lagar, istället för en författningsdomstol har sverige ett system med justitieombudsmän som väljs för två år som ska ha "tillsyn" över de myndigheter de sedan ska söka jobb på efter sina två år som JO, otydligheterna med "tillsyn", "saklighet", "beslutsmotivering" och "tillsynsansvar" är det som möjliggör bedrägerier, lögner och korruption. Dessa bedrägerier, lögner och korruption är beroende av otydlighet och oklarhet, bedrägerier kan endast pågå genom att inte tydliggöra enkla ord som tillsyn, saklighet, tillsynsansvar beslutsmotivering eller inrätta en tydlig konkret Författningsdomstol. 

SOU 2008:125 ("Grundlagsutredningen"), sidan 373 (länk) :

"Invändningar mot idén har framför allt gått ut på att ett sådant system har ansetts som svårt att förena med ett krav på att politisk makt inte ska överföras till icke politiska organ."

Därför LexNoxa.
LexNoxa betyder infekterad, sjuklig lag. Noxae var romarnas ord för dålig, infekterad, sjuklig vilket är en bra beskrivning av sveriges rättsväsende. Från början var det friskt och avsikten god men genom korruption och bedrägeri har det blivit sjukligt och infekterat av korruption. För gängmedlemmar som åklagare, domare och regering är det en lönsam brottslighet där den som inte golar belönas med uppdrag och chefstjänster, se tex Dan Eliasson. Systemet kan bara existera så länge du är tyst och hatar din egna demokrati och rättigheter. Om du börjar prata och samverka med dina medmänniskor och organisera dig i tex Folkrättsrörelsen där du delar information och hjälper till granska de lagutövare du avlönar kommer korruptionen och bedrägerierna implodera men så länge du ryggradslös och faktaresistent ylar om feminism, tjänstemannaansvar och invandrare är du ofarlig i avgörande frågor, så länge du låter dig luras in i konstruerade konflikter istället för att granska om rättsväsendet brister i upprätthållande av kvinnors säkerhet, lagstiftarnas instruktion för lagen om tjänstefel i prop. 1988/89:113 eller migrationsverkets bedrägerier med asylanter utan flyktingstatus kan de myndigheter du betalar för att upprätthålla dina rättigheter blåsa dig på dina rättigheter, varje gång.

För att granska min lag publicerad på mitt parlaments websidor behöver jag ingen juridisk utbildning. Om det finns lagar som inte är skriven lag utan bara kan förstås genom juridisk utbildning så är de lagarna olagliga, i Sverige existerar endast beslutade och skrivna lagar upptagna i Svensk Författningssamling, ingenting annat. De som påstår du och jag inte har rätt läsa min lag är lögnare som har ett uppsåt lura dig på dina rättigheter, ofta är dessa lögnare rättshaverister med rätt haverera lag i våra myndigheter.

Sverige håller på gå under i dumhetskultur där det idag anses bättre att gissa, tycka, känna och ljuga istället för att utgår från fakta, mätdata och lag. Vi luras lägga vår tid kriga om huruvida vi är kvinnor, män eller något däremellan istället för att garantera alla samma värde och lika rätt oavsett om vi definierar oss som halv-kvinna, guldfisk eller brödpåse. Sverige har infört en religion kallad feminism som utan stöd av fakta eller mätdata gör märkliga påståenden som är i motsats till mätdata, i sveriges statliga, regionala och kommunala myndigheter är över 70% av cheferna kvinnor och privat myndighetsutövning utan stöd av lag är förbjuden i svensk grundlag 12 kap.§4 regeringsformen så mätdata och fakta bevisar det finns ett matriarkat i sverige, inte något patriarkat. Det är dessutom över 70% kvinnliga chefer som avgör kvinnors lön och arbetsförhållanden i sveriges myndigheter, inte män.

Av denna orsak har jag skapat LexNoxa. Det är viktigt för mig bevisa att jag genomskådade lögnerna och bedrägerierna tidigt. Genom att publicera fakta, mätdata och lagstöd avslöja de lögner som utgör grunden för den dumhetskultur och faktaresistens som blivit standard. Jag hoppas inspirera fler att överge faktaresistens och börja läsa sin egna lag på riskdagens webplats, lära dina 6 friheter i frihetskapitlet (2 kap Regeringsformen), förstå dina rättigheter och börja upprätthålla din demokrati. Jag försöker inspirera dig ta ägandeskap över din lag, välja allas lika rätt och värde istället för feminism, jag hoppas få fler välja kunskap istället för att gissa, känna och tycka i dumhetskultur. Det är hopplöst omodernt påstå lag och rättigheter är viktigare än influencers ord och tyckande men vad du gör är din rättighet, jag kan bara visa alla oändliga möjligheter du har. Den dag du börjar samtala, fråga, samverka och förstå din demokrati och resultatet av din demokrati kommer du besitta en kraft som inte går att rucka eller förhandla för din rätt till din demokrati och ditt samhälle är lagstadgad.

Jag avslutar med några tankenötter :
- Vilka dagar har du som svensk medborgare demokrati i sverige ?
- Vilken vinst ska de försäkringsbolag du enligt lag måste anlita få göra på din olycka ? 
- Är det rimligt den bank som tillhandahåller pengar till bonden som producerar mat gör större vinst än bonden som bidrar till människors överlevnad ?


LexNoxa Peter Martinsson 2017-04-10 , uppdaterad 2021-02-11