Riksåklagaren-rättshaveristen


Riksåklagaren....rättshaveristen.


[ Rättshaverist ] 
(tyska Rechthaberei) : Eperson som påstridigt hävdar sin rätt. Ordet är pejorativt (nedsättande).

Myndigheter använder gärna uttrycket "Rättshaverister" om medborgare som påpekar fel. Uttrycket "rättshaverist" används när medborgaren har rätt i sin kritik och Myndigheten inte har några referenser till lagrum eller andra argument för sina fortsatta lagöverträdelser, myndighetens avsikt med uttrycket är att förlöjliga och nedvärdera personen så ingen ska lyssna på den sakliga kritiken mot Myndigheten som i sig är korrekt.


LexNoxa blir ofta kallad Rättshaverist, en bra dag flera gånger =0) 

Att bli kallad Rättshaverist är ett kvalitetsbetyg, hade Myndigheten haft rätt och rättshaveristen fel hade myndigheten vidtagit åtgärder. När myndigheten har fel måste de istället försöka smutskasta medborgaren med epitet som rättshaverist så ingen annan lyssnar, målet är ju att fortsätta bryta mot lagen inom myndigheten. 

Ordet Rättshaverist betyder en "person som påstridigt hävdar sin rätt", tvärtemot vad man vill tro av ordet betyder det alltså inte att rättshaveristen har fel utan bara att myndigheten inte tänker följa lagen oavsett vad rättshaveristen säger.

En rättshaverist som har fel är ingen rättshaverist, en person som har fel är enligt brottsbalken en bedragare eller en lögnare(förtal), förfalskare eller utfäster falsk tillvitelse.

Myndigheter har instruktioner och utbildningar i hur rättshaverister ska hanteras :  dagensjuridik.se/-expertens-tips-om-hur-myndigheter-ska-hantera-rattshaverister

En korrekt benämning för rättshaverist är "Rättsaktivist", har personen rätt föreligger inget haveri i någon rätt utan personen arbetar för att lagen ska följas. Nästa gång du hör ordet Rättshaverist ska du stanna upp och lyssna för du har hittat en person som myndigheter erkänner har rätt.

En Rättshaverist i ordets rätta bemärkelse är en person som med avsikt förstör lag och rätt. Det kan vara myndighetsrepresentanter, tjänste-hen, som med avsikt gör fel på grund av mutor, karriärmöjligheter, vänskapskorruption(nepotism) eller politisk övertygelse.

Typiska rättshaverister är till exempel Hovrätten i västra götaland som ändrade tingsrättens domslut om gruppvåldtäkt till en upprepad våldtäkt i turordning : dagensjuridik.se/valdtog-kvinnan-i-tur-och-ordning-och-inte-samtidigt-hovratten-sanker-straffet

Ett annat exempel på rättshaverister är Högsta Domstolen som sänkte tingsrättens beslut om Synnerligen grovt vapenbrott till bara grovt vapenbrott för tre ungdomar som hade fem automatkarbiner, fem magasin med 99 skarpa patroner och ytterligare 280 skarpa patroner : svt.se/fem-automatkarbiner-i-en-taxi-inte-synnerligen-grovt-vapenbrott


BARNS RÄTT.

Ett exempel på rättshaveri är berövandet av svenska barns rätt till rättvisa. 

- Om en medborgare över 15 år begår ett brott utreder legitimerade och lämplighetsprövade poliser brottet enligt strikta regler i polislagen, förundersökningskungörelsen och rättegångsbalken. Polisen är skyldig att objektivt med bevisning ta reda på vad som faktiskt skett och vad som verkar rimligt. Polisen föreslår i sin förundersökning straff eller vård, vidare hantering och kompensation eller skydd för brottsoffret enligt regelverk.

Polisens arbete är noga övervakat och det finns tydliga regler om insyn i polisens arbete.

För medborgare under 15 år råder total laglöshet. 
I en utredning om barn behöver utredaren inte vara lämplig, utredaren får gärna vara utbildad för uppdraget men undantag kan göras. Utredaren kan vara straffad och helt olämplig för uppdraget eller släkt med någon av de som utreds. Det finns regler om utbildning, jäv och lämplighet i både Kommunallagen och Socialtjänstlagen men dessa lagar åsidosätts helt för att tjäna pengar. I Förvaltningslagen finns regler för insyn i barn-utredningen men det finns inga påtryckningsmedel tvinga en socialtjänst lämna ut en utredning om ett barns föräldrar till barnets föräldrar. Om socialförvaltningen vägrar lämna ut dokumenten som begärs och dessutom vägrar fatta ett skriftligt beslut om att de vägrar är föräldrarna helt rättslösa, alla rättsinstanser rycker bara på axlarna.

Om ett barn snattar godis för 5 kronor får barnet en bättre och mer rättssäker utredning av polisen än en utredning av socialtjänsten där resten av barnets liv ska bestämmas som till exempel var barnet ska bo, leva och vem som ska se till barnets säkerhet.

Lejda mördare.
Förutom att Socialtjänster i sverige gör undermåliga utredningar där de i 99 fall av 100 ljuger och förvanskar uppgifter, vägrar de ofta även följa lag gällande agerande runt utredningarna. Här på LexNoxa finns så många artiklar med bevis om detta. 

Ofta hålls olagliga barn-samtal, felaktiga uppgifter hemlighålls i strid med lagen för att föräldern inte ska kunna korrigera. Journaler försvinner, sidor ur journaler försvinner, journaluppgifter skrivs i syskons journaler för att det ska bli svårare hitta. På LexNoxa har vi sett de flesta bedrägeri inom socilatjänst.

Ibland lejer man in privata utredare, lejda mördare som levererar de lögner som beställts. Jag har läst utredningar där utredare hemlighåller misshandel av kvinnor, barn, mordhot, djurmisshandel, felaktiga uppgifter var barnet bor, felaktiga uppgifter var barnet går i skola. Samtliga utförda av privata utredare.

Att anlita en privat utredare för utredningar om barn är olagligt :

Regeringsformen (Grundlagen) 12 kapitel §4 :


Socialtjänstlagen 2 kapitel §5 :


 Kommunallagen 3 kapitel, §16 : 


Till skillnad från till exempel Bilprovningen eller parkeringsövervakning finns det inget stöd i lag för att lämna över myndighetsutövningen utredningar om barn. Resten av sveriges lagar är inte anpassade för det. Att göra utredningar om barn är inte lätt, ett barn är i början på sitt långa liv här, en utredning om ett barns boende, levnad och säkerhet avgör resten av barnets liv. Det är därför det inte finns något stöd i lag, det är en svår uppgift.

Myndighetsutövning.
Vad är då myndighetsutövning ? Justitieombudsman Kerstin Andre gjorde följande redogörelse i Jo-beslut 2598-2000: 

-"Utmärkande för all myndighetsutövning är att det rör sig om beslut eller andra åtgärder som ytterst är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Myndighetsutövning kan förekomma både i form av missgynnande beslut, t.ex. förbud, föreläggande eller liknande, och gynnande beslut, t.ex. tillstånd att bedriva viss verksamhet. Karakteristiskt är emellertid att den enskilde befinner sig i ett slags beroendeförhållande."


Rätten att ljuga.
En privat utredare omfattas inte av tjänstefel. Ingen lagstiftare har tänkt tanken att "privata poliser" ska få göra utredningar om barn !

Brottsbalkens 20 kapitel om tjänstefel, §5 :
5 § Utan hinder av vad som annars är föreskrivet får åklagare åtala brott varigenom följande personer har åsidosatt vad som åligger dem i utövningen av anställningen eller uppdraget:
1. arbetstagare hos staten eller en kommun,
2. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myndighet som hör till staten eller till kommun, landsting eller kommunalförbund,
3. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning,
4. den som omfattas av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. eller som annars fullgör lagstadgad tjänsteplikt,
5. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som avses i 1-4 utövar myndighet.Med straff frihet finns alltså ingen möjlighet straffa privat anställda utredare för bedrägeri eller förfalskade utredningar, de slinker igenom.


Konsekvenserna.
Konsekvenserna blir att barn placeras hos den förälder som betalat högst muta, inte den lämpligaste föräldern, inte den förälder som ser till barnets bästa. Konsekvenserna blir att barnen ofta förbjuds träffa den andra föräldern, ett barn kan för alltid förlora sin mamma vid fem års ålder trots att mamman är vid liv...ett tag.

Att bli så fullständigt berövad sina rättigheter genom lögner och bedrägeri hos myndigheter har fått människor att ge upp, föräldrar har "begravt" sina barn, när föräldrarna berövats rätten träffa sitt barn har föräldrar valt hålla en begravning för att få ett avslut på sin sorg. Barnet lever men barn och förälder vägras träffa varann. 

Andra föräldrar har upphört leva för egen hand. 

Just nu pågår ett projekt som heter "Suicide zero", ett projekt för att förhindra självmord. Här spenderas pengar och många vackra lögner för att minska antal självmord. 

För att minska antal självmord hos föräldrar och barn skulle den absolut effektivaste insatsen vara att tvinga socialtjänste-hen följa svensk lagstiftning och sluta ljuga, det räcker.

Verktygen för att kunna ljuga.
För att socialtjänst ska kunna ljuga krävs korrupta åklagare. Om en åklagare plötsligt följer lagen och åtalar en ljugande socialtjänste-hen rasar systemet. Därför måste man ha hela kedjan intakt med lögnare, ända upp till riksåklagaren.

Att påstå sig vara en "myndighets-utövare" är olagligt, det kallas i brottsbalken "föregivande av allmän ställning". Om barn-utredningen skickas till domstol blir den bevis-förfalskning, utredaren är ju ingen utredare, det som påstås vara en utredning är ingen utredning utan ett förtal av en förälder. 

Exemplet från verkligheten.
- I en vårdnadstvist anmäldes ett flertal brott då privata utredare ljög friskt i en vårdnadsutredning. Utredarna som är extremt inkompetenta hade "glömt" förnya sitt kontrakt för uppdraget. Det fanns inte ett enda giltigt papper för dessa utredare utan de var vilka privat personer som helst. Bland annat anmäldes brott mot tystnadsplikten då utredarna inte hade ett enda giltigt avtal och därmed ingen rätt hantera uppgifter om barn.

Åklagare bedömde att det inte var brott mot tystnadsplikten, trots att det inte fanns ett enda avtal :


- När utredningen sändes till Domstol belades den omedelbart med sekretess för den innehöll känsliga uppgifter. 

- Konstigt två privata utredare utan något avtal fick göra hela den utredning som belades med sekretess enligt OSL 36§1 ? 
Är det ett misstag ?

Brottsbalken 20 kapitel §3, Brott mot tystnadsplikt :- Vidare anmäldes brottet "Föregivande av allmän ställning" :Om du läser texten i bilden ovan ser du en högst komisk motsägelse från Åklagaren. De anställda vid Medlingsbolaget som gjort utredningen har inte falskt påstått sig vara utredare med myndighetsutövning trots att det inte finns någon lag som reglerar Stafettsocionomer.

Myndighetsutövning ?? Från Högsta Domstolen finns ett vägledande domslut om just myndighetsutövning. HD beslutade att det var myndighetsutövning av en lärare göra en orosanmälan : 

Högsta domstolen B6273-13 :
-"HD förklarar att en anmälan enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen(2001:453) från en förskola eller från den som är verksam där sker vid myndighetsutövning".

Komiskt nog har utredarna i vårdnadsutredningen kopierat uppgifter ur just en sådan oros- utredning (SoL11:1) som Högsta Domstolen beslutat att det är myndighetsutövning att göra anmälan för. 

Åklagaren menar alltså här att det är myndighetsutövning att göra en anmälan men det är INTE myndighetsutövning att genomföra den efterföljande utredningen och föreslå beslut och konsekvenser. En orosutredning anses heller inte hemlig av åklagare då den innehåller känsliga uppgifter om barn :- "Barnsamtal har ej genomförts utifrån att fadern återkallat sitt samtycke" ???

- Vad är det här ?

Innan första utredningsintervju efterfrågade pappan till barnen dokument, avtal och kontrakt som visade att utredarna hade giltiga sekretessavtal och förordnanden för att få hantera känsliga uppgifter om barnen. Då inte ett enda avtal kunde visas upp stoppade pappan utredningen, eftersom utredarna inte hade något sekretessavtal blir det brottsligt om pappan lämnar ut uppgifter om barnen till personer som inte har avtal hantera barnens uppgifter. 

När pappan följde lagen beslutade Karlskrona socialtjänst att ge utredarna orosutredningen om mammans misstänkta misshandel av barnen istället. 

Fortfarande utan avtal.

Utredarna skriver i utredningen att det är ett orimligt krav visa upp giltiga avtal och det har utredarna rätt i, om de i strid med lagen inte har tecknat sekretessavtal så är det ett orimligt krav begära att utredarna ska visa upp ett sekretessavtal de inte har men borde haft.
Pappan efterfrågade flertal avtal om dokumentation, handläggning, sekretess, förordnade för myndighetsutövning med mera. Kort och gott de avtal som lagen kräver.

Att följa lagen uppfattar utredarna vid Medlingsbolaget som inadekvat och verklighetsfrämmande.

Hela åtalsanmälan med ca 20 åtalspunkter avslås av åklagare. Beslutet överklagas till över-åklagare Mats Svensson vid Rättscentrum i Malmö som även han avslår ärendet.

Beslutet från överåklagare överklagas till nästa instans, Riksåklagaren :Inte heller hos Riksåklagaren ringer någon liten klocka någonstans att sverige har grundlagar. 

Inte heller riksåklagaren verkar ha några betänkligheter att barns rättssäkerhet ska vara totalt obefintlig i sverige. Riksåklagaren tycker det ska vara tillåtet fortsätta leja mördare förstöra föräldrar och barns liv totalt. 

Här inkasserar vi pengarna och går vidare.


Åklagarnas beteende bör vara i strid med följande lagar.

Regeringsformen 1 kapitel §2 :
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet....

...Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. 

Regeringsformen 1 kapitel §9:
9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Regeringsformen 1 kapitel §19:
19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).


Europakonventionen :
Artikel 6 - Rätt till en rättvis rättegång
1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. 


Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter......ja ni fattar. Att vara så korkad som ovan bevisats ÄR brottsligt. Det märkliga är hur åklagarna kryper ur skinnet för att rädda situationen, vad kan det bero på ?


Det beror på att Riksåklagare Anders Perklev sitter med i korruptions- och hat-klubben "Ruben", "Ruben" är hang-arounds till kvinno-nätverket "Hilda" som avser utplåna män.

Riksåklagare Anders Perklev har skött sig hos Hilda, andelen män inom åklagarmyndigheten är nu minskad till 68%Riksåklagare Anders Perklevs andra mål, att män till varje pris ska diskrimineras i strid med grundlagar ser vi resultatet av ovan. I strid med grundlag på de mest löjeväckande sätt blir åklagare plötsligt totalt glömska av samtliga lagar, uppdrag och arbetsuppgifter förutom "Hilda".

Att "Hildas" krav kostar föräldrar och barn livet är ointressant, det viktigaste här är att till varje pris ljuga och mygla för att beröva barn deras rättigheter trots att Lagrådet gjorde ett extra tydligt yttrande inför instiftandet av Kommunallagen 1991 :


-"Enligt Lagrådets uppfattning borde bestämmelsen om kommunala företag inledas med en uttrycklig bestämmelse om kommuners och landstings möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till ett privaträttsligt subjekt och en erinran om den inskränkande regeln i 11 kap. 6 § RF ( ändrad till 12 kap §4 RF)". 


Hildas viktigaste uppdrag bör nu vara att infiltrera och korrumpera Lagrådet precis som tillsynsmyndigheterna JK, JO, DO, ARN etc.


Vi skiter i era barn....
           -PENGAR IS DA SHIT !!!

LexNoxa 2017-11-23