Så luras svenska Domstolar. Fusk med dokument och anstånd.
Aldrig lag vränga eller orätt främja.
Domstolar i Sverige ska enligt lag behandla alla medborgare lika, alla domare i Sverige lovar genom att svära "domareden" enligt Rättegångsbalken 4 kapitel §11 "att döma efter Sveriges lag" och "aldrig lag vränga eller orätt främja".


Rättegångsbalken 4 kap, §11: 
"Domareden" ur Rättegångsbalken 4 kapitel §11.

Domareden är baserad på svensk grundlag, Regeringsformens första kapitel §9 där alla domstolar och förvaltningsmyndigheter enligt lag ska behandla alla sakligt, opartiskt och lika inför lagen. 

Regeringsformen kapitel 1, §9 :
9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

- Det är en vacker tanke som framförs i grundlagen men den är idag helt åsidosatt av mutor och korruption i Svenska domstolar. 
Häng med i bevisningen av följande rättsfall :

Rättsfallet.
I en vårdnadstvist börjar en Advokat som är ansluten till advokatsamfundets nätverk "Hilda" få lite bekymmer. Det är redan uppgjort att pappan i målet ska fråntas vårdnaden om barnen men det finns inget att använda mot pappan som argument för att frånta pappan vårdnaden. Dessutom sänder pappan i starka bevis för att det egentligen är tvärtom, det är mamman som bör fråntas vårdnaden på grund av misstänkt misshandel och brister i omsorgen av barnen. Tingsrätten börjar nu undanhålla dokument och aktbilagor i målet för pappan för att han inte ska kunna motbevisa mammans förfalskade bevisning. När tingsrätten förelägger pappan att besvara mammans bevisning blir pappan tvungen begära mer tid för att besvara bevisning eftersom tingsrätten inte sänt ut den bevisning som pappan ska besvara. Pappans första och enda begäran om anstånd får ett MYCKET märkligt svar, de övriga parterna i målet blir Tingsrätten tvungen påminna flertal gånger och bevilja flera anstånd då de är försenade. 

Den enda som inte beviljas anstånd är pappan som sköter sig.

Karlskrona socialtjänst beviljas anstånd i målet TRE GÅNGER. Första beviljade anståndet för Karlskrona Socialtjänst:

Andra beviljade anståndet för Karlskrona Socialtjänst:


Tredje beviljade anståndet för Karlskrona Socialtjänst:Precis som socialtjänsten får även mammans advokat anstånd TRE gånger.

Första beviljade anståndet för Advokat Carolina Sandekjer :


Andra beviljade anståndet för Advokat Carolina Sandekjer :Tredje beviljade anståndet för Advokat Carolina Sandekjer :
Advokat Sandekjers tredje begäran om anstånd är högst intressant, notera händelse nr 100 i ärendet, en påminnelse från rätten, jag återkommer till denna.

Pappans begäran om anstånd beror på att Tingsrätten vägrar sända dokument till pappan som part, om rätten inte skickar de dokument de begär pappan ska svara på blir det ju omöjligt för pappan besvara i tid. Pappan sänder en skarp tillrättavisning till rätten samt begäran om anstånd. Pappan begär en dag mindre, 17 dagar, än de 18 dagar som Advokat Sandekjer fått beviljat i anstånd.

Pappans begäran om dokument och anstånd :Lagman Dan Sjåstad kapar pappans enda begäran om anstånd samt villkorar beslutet med följande text :
"Framställningen bifalles på så sätt att anstånd med ingivande av bevisuppgift beviljas till den 18 April 2017. Ytterligare anstånd kan inte påräknas.  / Dan Sjåstad "

Pappan begär anstånd med 17 dagar, från den 4 April till 21 April. De 17 dagar pappan begär är en dag mindre än de 18 dagar Tingsrätten beviljar Advokat Sandekjer i hennes TREDJE begäran om anstånd. Lagman Dan Sjåstad kapar ner pappans FÖRSTA och ENDA begäran till 14 dagar samt beslutar att fler anstånd INTE ska ges till pappan.

-Advokat Sandekjers tredje begäran om anstånd är intressant. Först beviljas Advokaten anstånd med Tingsrättens föreläggande från 24 februari till 7 mars. 3 dagar efter detta anstånd passerats, den 10 mars, påminner Tingsrätten Advokat Sandekjer om att svara  varpå Advokat Sandekjer då ger en order om anstånd med ursäkten att det anstånd Advokat Sandekjer skulle ha skickat den 7 mars inte kommit fram men Tingsrätten ska ändå bevilja ytterligare 4 dagar anstånd, från den 10 till 14 mars, trots att begäran om anstånd är ett försenat svar på tingsrättens påminnelse om försenat föreläggande som redan beviljats anstånd....


Kommer ni ihåg grundlagen ? Regeringsformens första kapitel, §9 ?
9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet
Lagman Dan Sjåstads agerande att neka en part dokument och neka parten samma rättigheter som de övriga 2 parterna i samma rättsärende är mycket märkligt. Det är i strid  grundlag och rättegångsbalk. Om en part inte ges tid svara och inte får se anklagelserna blir rättegångar i Sverige rena teater föreställningar, exakt det vi skämtsamt kallar "bananrepublik", fast denna gången är det i bananrepubliken Sverige... 


2018-03-19, LexNoxa, Peter Martinsson.