Så luras svenska domstolar. 2 : Så här får man ljuga i domstolar.

Så luras svenska domstolar. 2 : Så här får man ljuga i domstolar.
Advokat Carolina Sandekjer, Amber advokatbyrå.Så här får man ljuga i domstolar.

- I svenska domstolar finns inga krav på sanningshalt eller ärlighet. 
Det är tvärtom en stor fördel att ljuga, den som ljuger mest belönas bäst av domstolar. 
Den som däremot av etiska skäl inte vill ljuga straffas av svenska domstolar.

Fallet :
I en vårdnadstvist uppstår en mycket märklig situation när mamman anmäler pappan för de korrekta avdrag på underhållsbidrag som pappan gör för de dygn barnen övernattar hos pappan. Enligt föräldrabalken 7 kap §4 får umgängesförälder göra avdrag för de dygn barnen övernatta hos umgängesföräldern. 

Lagrummet är enkelt. Om Barnen bor hos pappa har inte mamman kostnader för barnen och ska då heller inte ha underhåll för de dygnen barnen INTE bor hos mamman.

För denna mamman är det viktigt lura till sig så mycket pengar som möjligt, viktigare än att barnen får de pengar de har rätt till när de är hos pappan, så mamman anmäler pappan till Försäkringskassan för att han gör avdrag på underhållsbidraget. Mammans avsikt är att Försäkringskassan ska besluta att pappan ska betala underhållsstöd istället för underhållsbidrag som inte ger rätt till avdrag.

Föräldrabalken 7 kapitel §4 :
4 § Har en förälder som enligt 2 § skall betala underhållsbidrag haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller under en kalendermånad haft barnet hos sig i minst sex hela dygn, får föräldern vid fullgörande av sin bidragsskyldighet tillgodoräkna sig ett avdrag för varje helt dygn av barnets vistelse med 1/40 av det underhållsbidrag som räknat för kalendermånad gäller under tiden för vistelsen.


Eftersom pappan gjort rätt avslår Försäkringskassan mammans begäran. Detta gör Advokat Carolina Sandekjer så pass upprörd att hon ringer Försäkringskassans handläggare och ljuger, Advokat Sandekjer påstår att pappan hotat alla möjliga för att försöka Advokat Sandekjer vill påverka handläggaren ändra sitt beslut om underhållsbidraget till mammans fördel, mot svensk lag.

Handläggaren noterar allt i sin journal :Till Advokat Sandekjers förtret fungerade inte smutskastningen, Försäkringskassans beslut står kvar, pappan har gjort rätt.


Muntlig förberedelse:
En tid senare är det dags för muntlig förberedelse i målet och då passar på Advokat Carolina Sandekjer på att ljuga ännu mer, denna gång ännu grövre och dessutom i en domstol :
Advokaten Carolina Sandekjer meddelar tingsrätten att allt kan bevisas skriftligt i mejl men eftersom det är lögn och förtal ger advokat Carolina Sandekjer aldrig in de bevis till Tingsrätten hon påstår sig inneha. Ett ganska märkligt faktum som Tingsrätten är fullt nöjda med. 

Att ljuga inför en myndighet är egentligen inte tillåtet enligt lag, detta är reglerat i Brottsbalken 15 kap, §7 :

Brottsbalken 15 kap, §7:
7 § Den som, i annat fall än som avses i 6 §, hos åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning, påstår besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, döms, om myndigheten ska ta upp anmälan i sådan sak, för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.


Det fina i Sverige är att brottsbalken inte gäller alla. Så länge man är medlem av sveriges korruptionskrets får man åtalsimmunitet. Detta gäller samtliga brottslingar inom myndigheter som socialtjänst, psykiatrin, ungdomsvård och rättsväsende. Inom denna krets är pedofili, barnamord och fängsling av barn i isoleringsceller tillåtet utan straffpåföljd, brotten belönas efter bestialitet, ju hemskare brott desto finare tjänst och karriär belönas brottslingen med. Mördar man ett barn slipper man åtal, det är bara en liten olycka i arbetet, samma sak om man ljuger inför en myndighet, det är en liten olycka, en lögn råkar så lätt framföras i telefon till en försäkringskassa.


-"Det saknas anledning anta att brott förövats".
Åklagare Tomas Hagmans undanflykter för att inte åtala är märklig : -"det saknas anledning anta att brott förövats".

Trots att åklagare Tomas Hagman fått journalkopia från Försäkringskassan och ljudupptagning från tingsrätten är det oklart om ett brott förövats. Det visar sig att det är Brottsbalken som är otydlig :

- De som skrev Brottsbalken har ju glömt lista VILKA myndigheter man INTE får ljuga inför.

Enligt åklagare Tomas Hagman är varken myndigheterna Försäkringskassan eller en  Tingsrätt en sådan myndighet man behöver tala sanning för, dessa myndigheter är uteslutna ur Brottsbalken 15 kap §7, här är fritt ljuga utan straffpåföljd. 

Det är lite konstigt att det är fritt ljuga inför Försäkringskassan eller en Tingsrätt för det kan få ganska stora konsekvenser om någon ljuger, till exempel om någon ljuger i en tingsrätt och påstår att en person har mördat någon och denna personen blir åtalad och dömd till ett fängelsestraff så tycker jag att det blir fel, det blir alldeles för likt de domstolar Hitler inrättade, Weimarrepublikens "Volksgerichtshof", där domaren kunde agera både åklagare, advokat och domare samtidigt som domaren uppfinner nya lagar efter behov för att kunna utfärda politiska domar.

Det är tragiskt svenska domstolar valt kopiera det mest avskyvärda rättssystem som går att finna.

LexNoxa hjälper till.
I Brottsbalken 15 kap §7, Falsk tillvitelse, har man uppenbarligen glömt lista vilka myndigheter det är tillåtet att ljuga inför och vilka myndigheter det inte är tillåtet ljuga inför så mitt förslag till sveriges lagråd är att komplettera Brottsbalken 15 kap §7 med vilka myndigheter man får ljuga för och vilka myndigheter man inte får ljuga för. 

Vi hjälper till direkt, här är början på listan över de myndigheter vi får ljuga inför :

1. Försäkringskassan.
2. Tingsrätter.
3. Åklagarmyndigheten.

För de som har behov ljuga inför Försäkringskassan eller Tingsrätt erhåller ni gratis en kopia av åklagare Tomas Hagbergs fribrev för lögnare, mejla oss på lexnoxa@gmail.com, vanliga hederliga medborgare erhåller servicen gratis medan skummare typer som åklagare, rådmän, lagmän, hovrättsassesoarer och dylikt pack kommer debiteras 5000:- / kopia.


Som avslutning citerar jag åklagare Tomas Hagman : 
- "Det kan förefalla märkligt att en advokat sprider sådana uppgifter till Försäkringskassan och domstolen". 


LexNoxa 2018-01-16.