Slaget om JO beslut 6865-2016.

Slaget om JO beslut 6865-2016.- "Det är högst märkligt Stafettsocionomer överhuvudtaget förekommer i Sverige när det är så klart att det är olagligt". Det går inte ha en lag för varje detalj i ett land. När lagar är otydliga eller en lucka i lagen upptäcks vänder vi oss till Justitieombudsmannen. JO är den yttersta tolkaren av Svenska regler och lagar i Sverige, JO har bred kunskap om lagar men tittar också hur man tänkte när en lag föreslogs, så kallade förarbeten, för att kunna ta beslut i samma anda som lagen stiftats. Det är JO som vägleder och besvarar de svåraste frågorna i Sverige och vsar vägen för myndigheter och beslutsfattare.

Just nu ska JO besluta i ärende 6865-2016 om privata utredare ska tillåtas besluta om barn ? Det går trögt för JO, ärendet har pågått i ett år nu. 
Det har beslutats i denna sak en gång tidigare, JO-beslut 2598-2000 som slår fast att det är olämpligt lämna ut beslut om barn till privata intressen.

Men här går att tjäna stora pengar för kriminella så Socialförvaltningar i till exempel Karlskrona, Kristianstad och Göteborg har frångått svensk lag för att kunna tjäna pengar på mutor.

Varför är det inte bra med privata utredare ?


Tänk dig följande situation: Tänk dig om vi hade privata poliser som drev egna fängelser med god vinst ? Dessa poliser får ta bra betalt för varje fängelseplats och får själva ljuga om orsaker vilka som ska fängslas ?

- Det vore inte bra.

Exakt denna situation har skapats för barn.

Om ett stort bolag driver massor av vårdhem, barnhem och institutioner för barn vore det väldigt lönande att ha egna utredare som ser till att dessa vårdhem ALLTID är fulla med barn så dyra vård kostnader kan faktureras.

- Oavsett om barnet behöver vården eller ej.Vad säger lagen ?


Enligt Svensk lag får Myndighetsutövning inte överlämnas till privata utredare. Detta sker dagligen men ingen bryr sig. För en privat utredare finns ingen skyldighet att göra sanna utredningar, de får skriva ihop vilken skit som helst utan att bli straffade, här pågår olagliga adoptioner, kidnappningar och bortförande av barn för ingen bryr sig om att ha koll, det är bara barn. Om en utredning bevisas vara förfalskad räcker det att utredaren ”trodde det var sant”. Trots att utredningen är överbevisad falsarium hålls den fortfarande som giltig bevisuppgift i rättsärende. En högst märklig bevisförfalskning.

Kommunallagen, kapitel 3, § 16 :Socialtjänstlagen, kapitel 2, § 5 :

:


Riksdagens ombudsmän beslutade följande i beslut 2598-2000 :
Justitieombudsman Kerstin Andre påtalar följande problem med privata utredare :


Även IVO har beslutat det är olagligt med privata utredare.


Socialstyrelsens instruktioner SOSFS 2012-4-8 :

I Socialstyrelsens handbok för Familjerätt, SOSFS-2012-4-8 som är den instruktion alla utredare måste följa i Vårdnadsutredningar refererar socialstyrelsen JO på sidan 204 :

Socialstyrelsens konsekvensutredning 17982/2017


I Socialstyrelsens konsekvensutredning om behörighet för visa arbetsuppgifter 17982/2017 gör Katrin Westlund följande uttalande under punkt 12 :JO-beslut 6865-2016

Det går trögt för JO. Det ligger stora pengar i detta ärende. Om JO beslutar det ska vara lagligt anlita Stafettsocionomer utan kontrakt öppnas en helt ny marknad. En privat anställd utredare behöver inte följa några regler för utredning, det går heller inte kräva att något ska vara sant för en privat anställd utredare kan inte begå tjänstefel, lagen om tjänstefel gäller endast offentligt anställda.

Det har arbetats upp en mycket märklig laglöshet för barn. Privata bolag agerar hur de vill med eller utan kontrakt och bestämmer över barn utan någon sanningshalt i sina utredningar. Ingen åklagare eller lagutövare vågar yttra sig, det är med lönsamt vara tyst.

I Sverige pågår olaglig barnhandel och adoption som vi ofta kritiserar länder som Mexico, Indien och Eritrea för. Att Sverige havererat vågar ingen erkänna. 

Nu står slaget huruvida denna olagliga barnhandel ska bli lite mindre olaglig. Ingen vill straffa de socialförvaltningar som gör fel, det är en accepterad olaglig handel som pågår utan att Svenska åklagare som Anna Boijmarker eller Justitiekansler Anna Skarheden agerar och det skulle hjälpa mycket om JO inte är så sträng i sitt beslut utan gärna tillåter den kriminalitet som redan fått starkt fäste.

Till exempel bolaget Dedicare instruerar politiker i Göteborg att hålla tyst om saken.Här är ett exempel på Stafettsocionomer som inte har ett enda giltigt avtal:
Hur tycker vi att det ska vara ?

Legitimerade utredare.

Myndighetsutövare som bestämmer över människors liv bör vara lämpliga. På samma sätt som vi har krav på poliser som utreder vuxna människor måste det finnas krav på de som utreder barn och ungdomar. Myndighetsutövare bör lämplighetsprövas och inneha en licens för att få avgöra människors liv. de bör regelbundet kollas att de inte har andra intressen än människors bästa. Poliser har speciell legitimation för att bevisa de är lämpliga. Poliser får göra brottsutredningar om vuxna människor men så fort en person är under 18 år råder total laglöshet.
Alla beslut om barn måste utföras av lämpliga företrädare fria från påverkan som mutor, nepotism, främlings-hat, rasism och mans-hat. Beslut måste se till barnens friheter, inte som idag endast fokusera på att begränsa barns rättigheter. Lagar som Förvaltningslagen, Socialtjänstlagen, Kommunallagen måste åter igen bli giltiga lagar istället för kuriosa rundningsmärken utan någon som helst betydelse. Frågor om jäv måste ha funktion, det är högst olämpligt med kollegor, vänner, grannar och syskon som utreder åt en uppdragsgivare. 

SocionomAuktorisation


Fackförbundet SSR ger ut legitimation till Socionomer de anser lämpliga. Kraven för denna legitimation är löjliga, hittills finns iinga uppgifter om någon som blivit av med sin SocionomAuktorisation oavsett brott, kriminalitet eller förseelser, enligt uppgift har Johanna Möller som är livstidsdömd för mord kvar sin SocionomAuktorisation, Johanna är alltså fortfarande lämplig utföra utredningar om barn enligt SSR. 

LexNoxa 2017-10-24.