Svenska RÄTTSHAVERISTER, "Svarta listan".

LexNoxas lista över Svenska RÄTTSHAVERISTER, "Svarta listan".

För att skydda Sveriges befolkning offentliggörs denna lista över Svenska Rättshaverister som åsidosatt sina uppdrag vid svenska rättsinstanser.

Följande personer listade nedan har i sitt uppdrag inom svenska myndigheter underlåtit följa svensk lagstiftning. Den omfattande korruptionen inom åklagarväsendet gör det osannolikt någon kommer åtalas eller fällas för sina lagöverträdelser. 

                                                                                                                                                                              

Hans-Erik Romeling, Lagman Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Dagen före en Huvudförhandling i en vårdnadstvist i Hovrätten över Skåne och Blekinge bestämmer sig Lagmannen Hans-Erik Romeling, Hovrättsrådet Margareta Hansson och tf Hovrättsassessorn Emilie Shami att i full panik ändra ena förälderna talan i rättsärendet. Personerna beslutar helt enkelt att radera en pappas yrkande om jämställdhet för barnen, pappan vill att barnen ska ha det lika bra hos både pappa och mamma. Jämställdhet för män är det Hovrätten över skåne och Blekinge hatar mest eftersom Hovrättens chef, Lennart Svensäter, är med i det feministiska pedofilnätverket "Hilda.


Länk : LexNoxa : Hovrätten som raderade en förälders yrkande.


                                                                                                                                                                              


Lilian Wiklund, Justitieombudsman, Riksdagen.

I beslut 6865-2016 utfärdar Justitieombudsman Lilian Wiklund "kritik" för något som ser ut vara ett brott mot svensk grundlag. Lilian påstår två Stafettsocionomer ska anses knutna till en myndighets ordinarie verksamhet utan ett enda giltigt avtal. Det gamla utgångna avtalet omnämner endast en av Stafettsocionomerna och innehåller inte en stavelse om sekretessregler för barn trots att skriftligt avtal krävs för hantering av personuppgifter inom en socialtjänst enligt PUL §30. Lilians beslut synes vara i direkt strid med JO-beslut 2598-2000 samt Lilians egna beslut 3032-2011. Lilian omnämner inte vilket stöd av lag som är ett lagkrav i flertal lagar, bland annat grundlag RF 12§4 som Stafettsocionomerna har för att få utföra uppgifter vid den myndighet de anses knutna till.


Länk : LexNoxa : Ljuger Justitieombudsman Lilian Wiklund ?

                                                                                                                                                                              

Margaretha Lewenhagen, Rådman Blekinge tingsrätt.

Margaretha Lewenhagen har i sin utövning som Rådman i Blekinge tingsrätt stått till tjänst med märklig service åt nära vänner. Margaretha kritiseras av Justitieombudsmannen men Margaretha som har en lång repertoar kommer återkomma på denna lista, om denna Rådman finns mycket att rapportera.                                                                                                                                                                              


Ann-Christine Lindeblad, Justitieråd Högsta domstolen.

Ann-Christine Lindeblad har i sin utövning som Justitieråd i Högsta domstolen underlåtit pröva lagrum för "Stafett-socionomer" trots att privat myndighetsutövning är olagligt enligt Grundlagen, Kommunallagen och Socialtjänstlagen. Tre olika Myndigheter har i flera beslut utgått från att privat myndighetsutövning är olaglig.

Justitieombudsmannen konstaterar i JO-beslut 2598-2000 utredare i barn utredningar ska vara fast anställda tjänstemän i sin utövning. IVO beslutar i beslut Xxxx en kommun beläggs med vite om de fortsätter anlita företaget Medlingsbolaget för vårdnadsutredningar. Socialstyrelsen fastslår i sin instruktion till svenska socialtjänster, SOSFS 2012-4-8, "Handbok för Familjerättsliga utredningar om barns vårdnad, boende och umgänge" att utredare ska vara fast anställda tjänstemän. 
Det blir med denna utgångspunkt ytterst märkligt Justitieråd Ann-Christine Lindeblad underlåter pröva lagrum för stafettsocionomer. Ett flertal myndigheter svävar idag i ovisshet över vad som kan vara lagligt respektive olagligt.

Konsultbranschen inom Social service omsatte 1,6 miljarder kronor år 2017 vilket ger stort utrymme för mutor till garanterna för svensk barnhandel och pedofili.

Länk : Lexnoxa : Är hela högsta domstolen mutad ?