Underhållsbidrag och underhållsstöd till barn, VAD gäller ?

Underhållsbidrag och Underhållsstöd till barn, VAD gäller ?
Få saker är så mystifierat och höljt i dimmor som ekonomiskt bidrag till barn. 

Det finns en anledning till det. 


Försäkringskassans pressrelease, Niklas Löfgren :
- "En vanlig missuppfattning är att underhållsbidrag och underhållsstöd är samma sak. Underhållsstödet ska inte ses som en norm för vad man ska betala eller få i underhållsbidrag. Det är föräldrarna som gemensamt ska komma överens om en summa och den ska baseras på barnets verkliga kostnader och vilken betalningsförmåga man har".
Vad är UNDERHÅLLSSTÖD ?
Underhållsstöd är ekonomiskt bidrag som betalas av en förälder via Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken. Socialförsäkringsutskottets betänkande, SfU7:2015/16 beslutat 18 November 2015 är minimibelopp för underhållsbidrag 1573:-/barn/månad. Enligt samma beslut, SfU7:2015/16 ska ett underhållsstöd som betalats korrekt i 6 månader per automatik övergå till ett Underhållsbidrag enligt föräldrabalken om inga särskilda skäl föreligger.
Länk SfU7:2015/16 : riksdagen.se/dokument-lagar/okad-reglering-av-barns-underhall

Vad är UNDERHÅLLSBIDRAG ?
Underhållsbidrag är ekonomiskt bidrag till boendeförälder enligt Föräldrabalken 7 kap §1:

1 § Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.
2 a § En förälder som är betalningsskyldig för underhållsstöd enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken anses ha fullgjort sin underhållsskyldighet intill det belopp som lämnas i underhållsstöd till barnet. Lag (2010:1203).


I Föräldrabalken finns dessutom följande regler:  
FB 7§4:  Avdrag om 2.5%(1/40) / dygn som barnet övernattat.


FB 6§15b : Resekostnader för umgänge :

EN förälder betalar INTE alla resor. Resorna delas efter ekonomisk förmåga. Ofta hävdas FB6§15b bara gälla resor ÖVER tio mil och det är en märklig ide, varför ska föräldrar INTE dela resekostnad för sitt barn ?

Mitt förslag för barnens bästa är att den förälder som ska ha barnen hämtar. Barnen älskar båda sina föräldrar och vill stanna där, att då mot sin vilja tvingas in i en bil söndag kväll för att åka till den andra föräldern är absolut inte barnets bästa utan istället hämtar den andra föräldern och barnet blir då glatt se denna förälder och följer glatt tjattrande med, ALLA problem lösta.

FB 6§15b hänger ihop med FB6§15:
"Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses."

Vad är rätt storlek på Underhållsstöd / Underhållsbidrag ?


Varför är det beslutade beloppet 1573:-/barn/månad ?

Så här definierar Försäkringskassan ekonomiskt bidrag till barn :


Jahaja...boende...mat...vad äter barn mer än glass ? Vill de bo nån annanstans än lekstugan ?

Du hittar följande beräkning av kostnader för barn hos konsumentverket ( länk ), nedan redovisas exempel för barn upp till tio år, generella kostnader:


Kostnader för mat:
Räkne-exemepel, barn 5 år, går i förskola (förskoleavgift ~ 700:-/månad):
Konsumentverket kostnader barn upp till tio år :           1190:-/månad
Konsumentverket matkostnader barn upp till tio år :       720:-/månad
Förskoleavgift, varierar från kommun till kommun :         700:-/månad

Summa kostnader:                                                        2610:-/månad

Barnbidrag, 1050:-/m. (flerbarnstillägg ej medräknat) : 1050:-/månad
Underhållsbidrag, 1573:-/månad :                                 1573:-/månad

Summa bidrag :                                                             2623:-/månad

Bidrag minus kostnad : 2610 - 2623 = -23:-.

Boendeförälder betalar alltså 23:-/månad.
Bidragsförälder betalar 1573:-/månad.

Med flerbarnstilägg (150:-/månad/barn) blir det istället en vinst om 52:- för boendeförälder. För enkelhetens skull räknar vi på ett enda barn. Skillnaden mellan boendeförälder och bidragsförälder är alltså 1573 - 23 = 1550:-/månad, på ett år 18600:-, under 18 år har bidragsförälder betalat 334.800:- mer än boendeförälder.

- Men boendeförälder har ju kostnad för boendet.
Barnets boendekostnad är inberäknad i konsumentverkets beräkning ovan men säg att ett barn gör av med 5 kubikmeter vatten per månad vilket kostar ca 10:-/månad, dessutom en nattlampa, en radio etc vilket gör av med 5kWh ström varje månad, det är 10:-/månad det också. Vi lägger på 20:-/månad då i kostnad.

- Lokalkostnad ? Huset/lägenheten kostar ju pengar ?
Förhoppningsvis får barnet bo några dagar hos sin andra förälder, ett barn består till hälften av sin mamma och till hälften av sin pappa, enkel biologi, det är bäst för barnet få träffa sin "andra hälft". Med detta uppstår behov av ett rum för barnet hos båda sina föräldrar. Att hyra ut barnens rum alla dagar utom varannan helg tror jag blir svårt därför har BÅDA föräldrarna kostnad för själva rummet. 

Att en förälder väljer ett dyrt boende i ett exklusivt område eller centralt ska väl knappast den andra föräldern behöva bekosta ? Möjligen om de fortfarande är gifta men så är nog inte fallet i dessa situationer.
- En förälder har absolut INGEN försörjningsplikt för den andra föräldern om de ej är gifta eller sambo. Om försörjningsplikt hävdas bör i så fall den betalande föräldern få vara med bestämma över kostnaden som påtvingas av den andra föräldern. 

Men det finns väl andra kostnader med barn ? Cykel, mobiltelefon, dator, skateboard, ridskola ?

Självklart ska barn leva och ha roligt men fritidsintressen räknas in med en väldigt låg summa i Konsumentverkets beräkningar. VARFÖR ? Barns fritidsintressen är olika, alla spelar inte fotboll. Dessutom, varför ska barnet få alla gåvor av en förälder och låta den andra föräldern betala ? Gåvor till barn bör föräldrar komma överens om utifrån barnets önskemål, inte Konsumentverkets.


HEJ DÅ JÄMSTÄLLDHET !!!!

Här är något skumt, betalar ena föräldern ALLT, den andra inget ?

Japp, så är det. Myndigheterna avslöjar sig på följande ställen:
Länken ovan till Försäkringskassan, (forsakringskassan.se/underhallsstod) pekar till en intressant sida, lite längre ner hittar du denna text:


-"räkna ut ett RÄTTVIST underhållsbidrag"....???

Länken "beräkna underhållsbidrag" pekar till Försäkringskassans beräkningsverktyg för frivilligt underhållsbidrag. Detta verktyg använder Konsumentverkets siffror för barns levnadskostnader och delar det rakt av vid lika villkor för föräldrar, det betyder att underhållsskyldig förälders underhållskostnad nästan halveras samtidigt om bidragsmottagare förutsätts betala halva levnadskostnaderna för sitt barn.

Länk till Försäkringskassans beräkningsverktyg forsakringskassan.se/berakna-underhallsbidrag#/

Nu hittar du väl ändå på ?
- Nej, en ledtråd finns i Socialförsäkringsbalkens 18 kapitel §24-25:I Socialförsäkringsbalken §24 bestäms underhållsstöd till 1573:-/barn/månad för en förälder. Om barnet bor lika mycket hos BÅDA föräldrarna DELAS 1573:- mellan föräldrarna enligt §25.

Så varför är det bestämt i Riksdag att bidragsförälder ska betala 1573:-/månad/barn ?
- jaaaa du...vad kan det vara...kanske en sån här idiotartikel ? "kvinnors fattigdom är mäns fel" ?
feministisktperspektiv.se/fortsatt-stor-utsatthet-ensamstaende-kvinnor-med-fler-ett-barn/

Med en "Feministisk" regering följer självklart diskriminering, hade vi haft en regering som velat ha jämställdhet hade nog läget och lagar sett helt annorlunda ut. Feminism går ut på att tillskansa fördelar till kvinnor, hade vi velat ha jämställdhet är det jämställdhet som ska uttalas.

Gör följande tanke-experiment : Att arbeta för kvinnors rättigheter kallas "Feminism".
- Vad heter arbete för mäns rättigheter ? Minism ? Mänism ? manism...mani...ooups ??

Sveriges nuvarande regering är en sällsam samling jubelidioter, så här definieras en satsning på jämställdhet av en "Feministisk regering" : regeringen.se/regeringen-satsar-900-miljoner-pa-jamstalldhet- "förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor"  

- 900 miljoner satsas INTE mot våld i nära relationer.
- 900 miljoner satsas INTE mot våld i samhället.
- 900 miljoner satsas INTE mot våld mot barn.

Fakta är att våld utövas i stort sett lika i nära relationer, några undersökningar som till exempel BRÅ 2014-8, sidan 51 redovisar män över 25 år som MER våldsutsatta i nära relationer :

Lite källor på det ?
Brottsförebyggande rådet/vald-i-nara-relation---lika-mellan-konen-men-grovre-mot-kvinnor.html
dagensjuridik.se/ny-studie-man-utsatts-minst-lika-mycket-vald-i-hemmet-som-kvinnor-ett-overraskande-resultat
Nationellt kvinnofridscentrum/kunskapsbanken/mans-utsatthet-for-vald-i-nara-relationer/

- Men det är ju gammal data ? Ja, vår "Feministiska" regering har ju beslutat att "Jämställdhetsmyndigheten" ska satsa 900 miljoner på mäns våld mot kvinnor. Inte ett öre satsas på att undersöka våld i samhället, våld mot barn, våld i nära relationer....aaah ni fattar.

Politisk populism :
Vi har idag en Diskrimineringsombudsman, en Jämställdhetsmyndighet, flertal lagar mot könsdiskriminering.
Det är ställt utom varje tvivel det är olagligt diskriminera pga kön...mot kvinnor. Mot män är det helt okej.
Det är faktum att 85% av alla vårdnadstvister avgörs till kvinnors fördel, vi har ett flertal myndigheter som Försäkringskassan, Socialstyrelsen och MFOF som ljuger tungorna av sig för att ge kvinnor fördelar.

Sverige har lagstiftad könsdiskriminering, det är inget snack om det, Föräldrabalken 6 kapitel §3:


På grund av kön ska män EJ få juridisk rätt till sina barn.
Tydligare könsdiskriminering än så kommer du ALDRIG hitta.

Som ni ser gör myndigheter allt för att skapa otydlighet. Den nya myndigheten MFOF väljer prioritera att räkna gem före sin uppgift, till exempel vore det oerhört lämpligt att MFOF föreslår jämställdhet mellan föräldrar i ALLT som utgångspunkt. Sedan får hänsyn tas till unik situation men just AVSAKNADEN om krav på jämställdhet mellan föräldrar ÄR ett oerhört intressant faktum. Nästa myndighet är Försäkringskassan som inte fungerar på en ENDA punkt avseende jämställdhet, återkommer i det.

Min ståndpunkt är klar. Föräldrar som skiljs kommer uppenbarligen inte överens men för barns bästa bör 
jämställdhet och rättvisa råda, jämställdhet och rättvisa MÅSTE vara utgångspunkten.
Båda föräldrar ska ha samma rättigheter och samma skyldigheter.

Så anser även forskning: forskning.se/vaxelvist-boende-bast-for-skilsmassobarnen/LexNoxa 2017-10-04.