Veckans rättshaverist : Medlingsbolaget.

Veckans rättshaverist : Medlingsbolaget AB.


Var hamnar vi om utredningar inte behöver vara sanna ? Ska det vara tillåtet gripa vem som helst och åtala dem för vilka brott som helst ? Vem går då säker i en sådan stat ?

I Sverige har brottslingar som bankrånare, mördare, snattare och våldtäktsmän ett gott skydd i svensk lag för att deras utredningar är sanna och korrekta men hur är det för barn ?

I Sverige har barn sämre Rättssäkerhet än mördare !


För utredningar om barn finns krav att utredningar måste vara sanna men Socialtjänstpersonal har idag frikort bryta mot lagar, ingen åklagare vågar åtala oavsett lagbrott. Ännu värre blir det när privata företag gör utredningar, att använda så kallade "Stafettsocionomer" ger fritt fram bryta mot alla Sveriges lagar. Regler om insyn i utredning, partsinsyn, tjänstefels ansvar, ärlighet och objektivitet åsidosätts fullständigt. Det är idag tillåtet köpa förfalskade barnutredningar som dömer ut de föräldrar som följer svensk lag och förordar föräldrar om bryter mot svensk lag.


Hur blir detta för barnen ?Vad blir konsekvenserna för barn som mot sin vilja döms leva resten av sin barndom hos föräldrar som bryter mot lagen ? 


- Hur fostras dessa barn ? 


- Vilken chans till utveckling o
ch utbildning får ett barn hos en förälder utan empati och etik ?

- Vilken chans får dessa barn till ett gott liv ?

Jag redovisar idag hur två "Stafettsocionomer" med otillräcklig kunskap.kompetens och etik bryter mot flera lagar i sitt uppdrag förfalska en vårdnadsutredning. Utredarna som har fått sparken från flera Socialtjänster i Skåne som Lund, Helsingborg på grund av inkompetens och oärlighet bevisar om och om igen grav okunskap om det lagrum de verkar inom, utredarna har inte ens nödvändig kännedom om till exempel regler för underhåll för barn utan ger utifrån sin okunskap felaktiga råd till en förälder i avsikt ÖKA konflikten.  


Olagliga Stafett-socionomer.

Det finns i Sverige TRE lagar som direkt adresserar lagar mot Stafett-socionomer, att lämna ut utredningsuppdrag till privata företag är olagligt enligt grundlag.


Lagrum : Grundlagen, Regeringsformen (SFS 1974:252) 12 kap, §4 :


Lagrum : Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 2 kapitel §5 

Lagrum : Lagrådets yttrande inför instiftandet av nya Kommunallagen 1991-06-13 :

Baserat på lagrådets yttrande gjordes ett tillägg i kommunallagen 3 kap, §16 : 


Lagrum : JO-beslut 2598-2000, Kerstin Andre, sidan 17 

Följder av lagrum:
Baserat på lagrådets krav och JO Kerstin Andre redogörelse i JO-beslut 2598-2000 har senare flera förtydliganden och klargöranden skett :Lagrum : Socialstyrelsens Handbok familjerätt (SOFS 2012-4-8) sidan 204:

Lagrum : IVO-beslut om vite Medlingsbolaget – Östra Göinge kommun, IVO Dnr 8,2-326/2014-18 :
Lagrum : Socialstyrelsens konsekvensutredning Dnr 17892/2017 :
  
Lagrum, Socialstyrelsens ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten”, sidan 75 :


Vad är Myndighetsutövning ?Definition Myndighetsutövning, JO-beslut 2598-2000, Kerstin Andre :
Vägledande domslut myndighetsutövning :

Högsta domstolen B6273-13 :
Högsta Domstolen T2139-12 :
Vad gäller i Sverige ?

Det står alltså INGA tvivel för normala människor att det är mot lagen anlita privata utredare i barnavårdsutredningar, dock svävar våra kunnigaste lagtolkare i total ovisshet, speciellt grundlagar är jätte-jättesvåra förstå om man jobbar i en Hovrätt eller annan domstol. 
Har man fått bra betalt för att inte förstå är det näst intill omöjligt.

En utredning i vårdnadstvist beställs direkt från domstol av ansvarig Socialförvaltning via Socialnämnd enligt Föräldrabalken 6 kap §19 :

19 § Rätten ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda”.

En vårdnadsutredning är ett direkt uppdrag mellan Domstol - Förvaltning, två myndigheter, det är alltså ingen part inblandad här förutom att parterna ger uppgifter till de utredare som "sakligt och opartiskt med likhet inför lagen ska sammanfatta utredningen,  utredarna ska enligt officialprincipen ärligt skriva sin utredning utan att ljuga, de ska enligt objektivitetsprincipen rapportera alla delar i ärendet av vikt. Domstolen har sedan skyldighet "se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda"

När det stod klart i Tingsrätten att VBU-utredningen var förfalskad ignorerades utredningen.


Medlingsbolaget AB.

Medlingsbolaget AB består av utredarna Antonija Andersson och Therese Kumlin. De "auktoriserade" socionomerna har fått sparken på grund av inkompetens och oärlighet från Lunds Socialförvaltning 2011, Helsingborg Socialförvaltning 2015 och 2017. Det är idag oklart om deras halvtidstjänst för Malmö Socialförvaltning kvarstår då Malmö Socialförvaltning i strid med lagen vägrar uppge huruvida Antonija Andersson och Therese Kumlin redovisat sin sidoverksamhet och särintressen som ger svåra bekymmer med utredarnas neutralitet, så kallat jäv, vilket Malmö Socialförvaltning vill mörka då det ifrågasätter ett stort antal utredningars giltighet, det är dyrt vara oärlig.

En förfalskad utredning är nog ganska dyr, det ska betalas mutor och pengar. Det är förmodligen svårt hitta oärliga utredare. I Skåne finns ett bolag men reskostnader är dyrt.

För denna utredning som redovisas nedan bör utredarna ha gjort MINST 5 resor, två utredare som åker ca 40 mil, fem-sex timmar restid, varje resa kostar 1064 kr i mil-kostnad samt 4000:- i timkostnad, totalt 5064:-/resa, denna utredning bör totalt ha kostat Karlskrona kommuns skattebetalare minst 25.000 i bara resor för att få dessa speciellt inkompetenta utredare till utredningsorten trots det finns ca 25 arbetslösa kvalificerade socionomer på orten och tre andra bolag som kan utföra samma uppgift. Gissningsvis har denna förfalskade utredning kostat Karlskrona kommuns skattebetalare minst 200.000:-, tragisk är att socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson (Centern) är väl medveten om det svindleri av skattemedel om pågår.

För Ingrid Hermansson var det viktigt få just dessa utredare till denna utredning.


Jag listar nu rakt upp och ner hur två stafettsocionomer ljuger, myglar och bedrar, häng med.Bevis 1.1 Gällande kontrakt Karlskrona kommun – Medlingsbolaget :


Avtal 1, upphör 2016-07-01 :  
Avtal 2 Gäller från 2016-11-09 :

NOTERA !
- Endast Medlingsbolagets A.A. står med i Avtal, EJ T.K..
- Avtalet innehåller ingenstans skrivelser om sekretess-skydd för barn eller föräldrar.


Bevis 1.2, Bevis om uppsåt 1 VBU-utredning, sidan 2:

För känsliga uppgifter om barn gäller Personuppgiftslagen, PUL, om pappan lämnar ut känsliga uppgifter om barnen bryter han mot PUL. Pappan begär få se utredarnas sekretessavtal men det visar sig att utredarna inte har ett enda giltigt kontrakt, utredarna anser till och med det finns anledning till oro för den person som begär få se de avtal lagen kräver. 
Bevis 1.3, bevis om uppsåt, E-post Advokat Johan Ridderbjelke – Avdelningschef Nina Bjelke, Karlskrona Socialförvaltning :

Advokat Johan Ridderbjelke, en av Sveriges kunnigaste advokater inom detta område sänder ett mejl som ska hjälpa aktörerna själva läsa och följa lagen, Advokat Ridderbjelke hänvisar till den instruktion utredarna ska följa i sin utredning, Socialstyrelsens handbok om "Handläggning och dokumentation inom Socialtjänsten".


Bevis 1.4, bevis om uppsåt, intern E-post kommunjurist Jessica Norlander – Nina Bjelke:
Bevis 1.5, Bevis om uppsåt : VBU-utredning, sidan 14:


Notera följande påståenden av utredarna i vårdnadsutredningen :
* Utredarna anser det är ett ”orimligt krav” att få se deras avtal enligt svensk lag.
* Utredarna anser det är ”inadekvat” och ”verklighetsfrämmande” begära de följer svensk lag.
* Utredarna anser medborgare som följer svensk lag så pass ”oroväckande” att dessa medborgare måste orosanmälas till myndigheter.


Bevis 1.6 : Förhör utredare A.A under sanningsförsäkran i Tingsrätt.

Visste utredarna om de hade avtal ? A.A. svarar pappans Advokat att Medlingsbolaget hade avtal för uppdraget. När Pappan senare ber A.A. specificera avtal kan hon inte ”minnas”.

Fortsatt förhör utredare A.A under sanningsförsäkran Tingsrätt.

Pappan tar själv över förhöret av utredare AA i tingsrätten. Utredaren tappar plötsligt minnet och kan inte återge ett enda avtal av de avtal Medlingsbolaget så SJÄLVKLART hade för uppdraget.


Sammanfattning Bevispunkt 1 : A.A, T.K, Medlingsbolaget AB :

Det står bortom varje rimligt tvivel att XX. och XX vid Medlingsbolaget med avsikt brutit mot ett antal lagar och regler, med avsikt. Eftersom Medlingsbolaget redan 2014 fälldes för EXAKT samma brott av IVO i Östra Göinge kommun samt upprepat fått lagrum förtydligat av *Pappan* vid initiering av denna utredning råder inga tvivel brottet begåtts med uppsåt

A.A. motsäger sig själv flera gånger under den vittnesed som avges i Tingsrätt under sanningsförsäkran, mer om det i kommande Brottsrubricering ”Mened”.


2Brott mot sekretess-skydd för barn :

Lagrum Offentlighets Och Sekretess Lagen (OSL), 26 kap §1 :Lagrum Personuppgiftslag (PUL) 1998:204, §9 :
Lagrum : Personuppgiftslag (PUL) 1998:204, §10 :

Lagrum Personuppgiftslag (PUL) 1998:204, §49 :
Lagrum JO 2598-2000, sid 6 sekretess


Lagrum SOSFS 2012-4-8, Socialstyrelsens Handbok för vårdnad, boende och umgänge, sidan 267 :

2. Bevispunkt barns sekretess-skydd :

Just sekretess-skyddet för barnen var det pappan prioriterade högst. Från första början efterfrågades Medlingsbolagets sekretess-avtal för att behandla känsliga personuppgifter om barn.

Det samtycke om hantering av känsliga uppgifter som gavs i början var på motkravet få se Medlingsbolagets sekretess-avtal. När inget avtal kunde uppvisas återtar pappan 2016-09-29 skriftligen samtycke för Medlingsbolaget hantera känsliga personuppgifter om barn.

Medlingsbolaget erhåller då utan avtal om sekretess en orosutredning om Mammans misstänkta misshandel av barnen.


Bevis 2.1, Vittnes förhör Utredare A.A. Tingsrätt, ca 00:29:00 :
Bevis 2.2, VBU-utredning, sidan 1 :Bevis VBU-utredning, sidan 14:


Sammanfattning brott mot barns sekretess-skydd :

Uppsåt brott mot barns sekretess-skydd :

A.A. har med uppsåt och kunskap begått brott mot svenska sekretessregler. Brottet bör anses grovt då A.A. anklagar Pappan för att vara ”inadekvat” och ”verklighetsfrämmande” när Pappan begär A.A. ska följa svenska lagar. Vilket lagrum som gäller för straffpåföljd är frågan, antingen gäller Brottsbalken 20 kapitel om tjänstefel eller PUL §49.Lagrum Brottsbalken 20 kap §3 :

3 § Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år.Utredarnas bevisade inkompetens :


Det är helt uppenbart dessa utredare inte har någon kunskap om lagarna inom det område de utför utredningen. Jag kommer nu följande bevisa att vårdnadsutredarna A.A. och T.K. inte har NÅGON kunskap om den Föräldrabalk de i sitt uppdrag ska följa i utredningen. Hade de en enda gång någonsin öppnat denna lagbok hade de känt till regler för umgänge, underhåll, underhållsavdrag samt umgängesresor. 


Hade utredarna A.A. och T.K. NÅGONSIN ögnat igenom Föräldrabalken hade utredarna sannolikt INTE ARGUMENTERAT EMOT Pappan om svensk lagstiftning.


3. Bevis om otillräcklig kompetens för uppgiften hos A.A., T.K..

”Officialprincipen är grundläggande inom förvaltningsrätten, d.v.s. den juridik som reglerar förhållandet mellan stat/myndighet och övriga medborgare. Den innebär att domstolar och myndigheter inte får fatta beslut utan att först utreda ärendet och att detta ansvar sträcker sig längre än vad man kan förvänta sig. Det är svårt att utgöra vad principen exakt innebär, ordalydelsen är tydlig i att undersöknings/utredningsansvaret är väldigt långtgående, men exakt hur långt detta sträcker sig är väldigt diffust. Principen upprätthålls dock till stor del p.g.a. att en ovilja eller oförmåga att göra detta leder till att ett myndighetsbeslut eller en dom kan upphävas”.

Officialprincipen baseras i huvudsak på Regeringsformen 1 kap §9 (svensk grundlag) :


Lagrum Regerings formen, 1 kapitel, §9 :
Vårdnadsutredarna A.A. och T.K. har uppdrag utföra vårdnadsutredningen enligt Föräldrabalken 6 kap §19 som återigen fastslår Officialprincipen :

Lagrum Föräldrabalken 6 kap §19 :


Bevis 3.1 : VBU-utredning, sidan 1 :Lagrum Föräldrabalken 6 kap §15b, barns resor till förälder, "umgängesresor" :Bevis 3.2 Transkribering vårdnadsintervju 2016-09-28, 00:33:25 (sidan 12) :
Regler för underhåll :

Lagrum Föräldrabalken 7 kap §4 :


Lagrum Försäkringskassan (Socialförsäkringsbalken / SFU-7:2015):


Länk Försäkringskassan

Bevis 3.3 Transkribering vårdnadsintervju, ca 00:63:00 (sidan 21) :

Återigen bevisar utredarna att de har absolut ingen kunskap om det lagrum de utreder, Föräldrabalken. Enligt Föräldrabalken 7 kap §4 gör bidragsförälder 1/40 avdrag på underhållsbidrag per dygn barnen övernattar.

T.K. visar tydligt hon anser pappan söker konflikt när han begär mamman ska följa lagen.

Som ni ser i transkribering så väljer dessutom utredarna att ta strid mot pappan. De är inte bara okunniga, utan väljer dessutom framhärda i sin okunnighet och ta strid med den förälder de ska intervjua. Detta är fullständigt i strid med objektivitetsprincipen som föreskriver att utredarna ska lyssna objektivt på båda parter.


Bevis 3.4, Falsk anmälan om Underhållsstöd Försäkringskassan.

PÅ UTREDARARNAS UPPMANING ANMÄLER Mamman Pappan till Försäkringskassan för felaktigt underhåll.

VBU-utredning sidan 13 :

Eftersom PAPPAN GJORT RÄTT AVSLÅS ANMÄLAN. När avslaget meddelas begär Utredare A.A. kontakt med Försäkringskassan och påstår 2016-11-23  till Försäkringskassan att pappan och mamman har en stor konflikt om ekonomi. 

Journalutdrag försäkringskassan (BS = Bidrags-Skyldig, BF = Bidragsmottagande Förälder ):
Som ni ser i journalutskrift förklarar Försäkringskassan för Utredare A.A. vad ”underhållsstöd” / ”underhållsbidrag” är. Nu borde rimligen Utredare A.A. inse hon haft fel hela tiden och Pappan haft rätt.

Bevis 3.5, Jäv, brott mot objektivitetsprincipen :

Mamman byter under hösten 2015 barnens förskola utan att pappa får veta något genom att förfalska barnens ansökan, mamman påstår hon har ensam vårdnad och gör ett kryss över den andra vårdnadshavarens del. Pappan som ALLTID varit med minst en vecka vid barnens inskolningar på deras förskolor blir således helt utestängd från barnens förskola och får på eget initiativ upprätta den kontakt pappan anser nödvändig med barnens förskola.
Utredarna har fått kopior på mammans förfalskade dokument för att undanhålla barnen från Pappan men anser först pappan dålig för att han ej närvarat barnens inskolning vid den förskola han ej hade kännedom om. De håller sedan med om att det finns en "rimlig förklaring"  Utredarna kritiserar inte någonstans mamman för detta agerandet utan väljer att mörka detta helt i Vårdnadsutredningen. Hade pappan inte stått på sig hade utredarna sannolikt kritiserat pappan för låg närvaro i den förkola han inte kände till. 
Mammans agerande kan vara ett brott enligt Brottsbalken "egenmäktighet med barn".4. Bevisuppgift, "Mened under sanningsförsäkran”

Vid förhör under sanningsförsäkran i Tingsrätt, den 16 Augusti 2017, mål TXXXX-XX, ljuger vårdnadsutredare A.A. på flertal punkter. Jag redovisar dem i kronologisk ordning.


4.1 , Lögn 1 Fanns giltigt kontrakt eller inte ?


Bevis 1.6 : Förhör utredare A.A under sanningsförsäkran i Tingsrätt.

Visste utredarna om de hade avtal ? A.A. svarar pappans Advokat att Medlingsbolaget hade avtal för uppdraget. När Pappan senare ber A.A. specificera avtal kan hon inte ”minnas”.


00:23:30:


Fortsatt förhör utredare A.A under sanningsförsäkran Tingsrätt.

Pappan tar själv över förhöret av utredare AA i tingsrätten. Utredaren tappar plötsligt minnet och kan inte återge ett enda avtal av de avtal Medlingsbolaget så SJÄLVKLART hade för uppdraget.


4.2, Lögn 2 , Sekretessregler till skydd för barn.

Utredare A.A. återger i förhöret att de blev fällda av IVO för det är olagligt skriva avtal med privat utredare, bland annat på grund av sekretess-skyddet för barn upphävs. Senare i samma förhör återger utredare A.A. att för sekretess gäller Socialstyrelsens handbok SOSFS 2012-4-8. Låt oss titta på Socialstyrelsens handbok, den utgår för det första från att utredaren är anställd inom förvaltningen, inte ett företag :

 Socialstyrelsens handbok SOSFS 2012-4-8, sidan 204 :
 Socialstyrelsens handbok SOSFS 2012-4-8, sidan 267 :

Transkribering förhör A.A. Tingsrätt, ca 00:25:20 :

- Olagligt skriva avtal för vårdnadsutredningar med företag.
Senare under förhöret (ca 00:29:00) påstår A.A. att avtal INTE behöver vara personligt utställda, alltså nu påstående i direkt strid med vad hon yttrat knappt en minut tidigare :


A.A. refererar Socialtjänstens handbok, SOFS 2012-4-8, Handbok för familjerättsliga utredningar. Nedan är utdrag från sidan 267 i denna instruktion A.A. påstår sig följa :

Transkribering förhör A.A. Tingsrätt, ca 00:29:00 :


4.3Lögn 3Kontakten med försäkringskassan.

A.A. vill ge intryck av att försäkringskassans handläggare på eget initiativ kontaktat A.A. för att få klarhet i frågor om underhållsstöd :
Journalutdrag 2016-11-23, Försäkringskassan :
Mamman (BF = Bidragsförälder) ber Försäkringskassans handläggare kontakta A.A..Försäkringskassans handläggare förklarar skillnaden på US/UHB för Antonija Andersson.

Ovan är ett kort utdrag ur bevisuppgift hur olämpliga stafettsocionomer är i barnutredningar, verkligheten är långt värre och vi återkommer till den.


LexNoxa 2018-01-28